Zespół Downa

advertisement
Zespół Downa – zestawienie bibliograficzne w wyborze
I.
Wydawnictwa zwarte:
1. Cunningham, Cliff
Dzieci z zespołem Downa : poradnik dla rodziców / Cliff Cunningham . - Warszawa : WSiP,
1992. - 255 s.: [20] il. ; 20 cm
(sygn. 27905)
2. Minczakiewicz, Elżbieta Maria
Jak pomóc w rozwoju dziecka z zespołem downa : poradnik dla rodziców i wychowawców /
Elżbieta M. Minczakiewicz . - Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2001. - 255 s.: il. ; 24 cm
(sygn. 35458)
3. Minczakiewicz, Elżbieta Maria
Gdy u dziecka rozpoznano zespół Downa: poradnik dla rodziców i wychowawców / Elżbieta
Maria Minczakiewicz . - Kraków: Wydaw. Naukowe WSP, 1995. - 168, [3] s.; 24 cm
(sygn. 31022)
4. Młynarska, Małgorzata
Mów, Piotrek! : rozwijanie ustnej komunikacji językowej metodą psychostymulacyjną u
dziecka z zespołem Downa / Małgorzata Młynarska . - Kraków : Oficyna Wydawnicza
"Impuls", 2002. - 102, [1] s.: il. ; 24 cm
(sygn. 36919)
5. Prace
Przystosowanie społeczne dziecka pierwotnie i wtórnie upośledzonego umysłowo (na
przykładzie zespołu Downa i mózgowego porażenia dziecięcego) . - Wrocław : Wydaw.
Uniwersytetu Wrocławskiego, 1989. – 120 s. ; 24 cm
(sygn. 27227)
6. Sobolewska, Anna
Cela : odpowiedź na zespół Downa / Anna Sobolewska . - Warszawa : Wydaw. WAB, 2002. 249, [22] s.: il. ; 21 cm
(sygn. 36685)
7. Stratford, Brian
Zespół Downa : przeszłość, teraźniejszość i przyszłość / Brian Stratford . - Warszawa :
Wydaw. Lekarskie PZWL, 1993. - 167,[1] s. : il. ; 21 cm
(sygn. 28538)
8. Zasępa, Ewa
Rozwój intelektualny dzieci z zespołem Downa / Ewa Zasępa . - Warszawa : Wydaw.
Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2003. - 172 s. : il. ; 24 cm
(sygn. 37974)
II.
Fragmenty wydawnictw zwartych:
1. Aly, Monika
Dziecko specjalnej troski: pierwszy rok życia / Monika Aly. - Gdańsk, 2002. - S.66-81 :
Zespół Downa
(sygn. 36006)
2. Bobkowicz-Lewartowska, Lucyna
Jakość związku małżeńskiego i zadowolenie z życia rodziców dzieci i młodzieży z zespołem
Downa / Lucyna Bobkowicz-Lewartowska, Joanna Tarnowska // W: Małżeństwo i
rodzicielstwo a zdrowie / red. nauk. Teresa Rostowska, Aleksandra Lewandowska-Walter. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2012. - S. 195-210
(sygn. 42834)
3. Borzęcka, Anna
Funkcjonowanie dziecka z zespołem Downa w grupie przedszkolnej / Anna Borzęcka // W:
Edukacja małego dziecka : wychowanie i kształcenie w praktyce. T. 2 / praca zbiorowa pod
redakcją Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Małgorzaty Zalewskiej-Bujak. - Kraków :
Oficyna Wydaw. "Impuls", 2010. - S. 230-239
(sygn. 43323/T.2)
4. Cieślicki, Wiesław
Wpływ pływania i rehabilitacji w wodzie na rozwój psychomotoryczny dzieci z mózgowym
porażeniem dziecięcym(MPD), zespołem Downa i autystycznych / Wiesław Cieślicki // W:
Dziecko z trudnościami w rozwoju / red. S. Mihilewicz. - Kraków, 2001. - S. 133-143
(sygn. 35469, 35651)
5. Cieślicki, Wiesław
Wpływ rehabilitacji w wodzie na usprawnianie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym,
zespołem Downa i dzieci z autyzmem / Wiesław Cieślicki // W: Dziecko z zaburzeniami w
rozwoju: konteksty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. B. Cytowskiej, B. Winczury. Kraków, 2006. - S. 231-242
(sygn. 38801, 39120)
6. Jędrzejowska, Agnieszka
"Lepiej jest dwóm niż jednemu" (Koh.4,9), czyli o znaczeniu homogeniczności zaburzenia
dla szczęśliwego funkcjonowania dzieci z zespołem Downa w grupie rówieśniczej /
Agnieszka Jędrzejowska // W: Szczęście w wymiarze pedagogiczno-socjologicznym / red.
nauk. Ewa Kowalska, Paweł Prufer, Mirosław Kowalski. - Kraków: "Impuls", 2014. - S. 227235
(sygn. 43579)
7. Kaczan, Teresa
Zastosowanie ustno-twarzowej terapii regulacyjnej wg metody Castillo-Moralesa u dzieci z
zespołem Downa / Teresa Kaczan // W: Wczesna diagnoza i terapia dzieci z utrudnieniami w
rozwoju: interdyscyplinarne problemy / red. Joanna Kruk-Lasocka, Małgorzata Sekułowicz. Wrocław, 2004. - S. 197-202
(sygn. 37286)
8. Liberska, Hanna
Rozwój indywidualny rodziców w systemie rodziny z dzieckiem z zespołem Downa / Hanna
Liberska, Magdalena Rzepa // W: Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym - możliwości i
ograniczenia rozwoju / red. nauk. Hanna Liberska. - Warszawa : Difin, 2011. - S. 197-216
(sygn. 42449)
9. Łaba, Agnieszka
Efektywność wczesnych programów terapeutycznych w kształtowaniu umiejętności
komunikacyjnych dzieci z zespołem Downa / Agnieszka Łaba //W: Nauczyciel wobec
wczesnej edukacji dzieci / pod red. Eugenii Iwony Laski. - Rzeszów, 2007. - S. 135-144
(sygn. 40490)
10. Minczakiewicz, Elżbieta Maria
Funkcja muzyki w rozwijaniu aktywności motorycznej i komunikacyjnej u dzieci z zespołem
Downa / Elżbieta Maria Minczakiewicz //W: Sztuka w edukacji i terapii / red. Mirosław
Knapik, Wiesława Aleksandra Sacher. - Kraków, 2004. - S. 253-270
(sygn. 37383)
11. Minczakiewicz, Elżbieta Maria
Sytuacja rodzin z dzieckiem z zespołem Downa na tle sytuacji współczesnych polskich rodzin
statystycznych / Elżbieta Maria Minczakiewicz // W: Rodzina osób z niepełnosprawnością
intelektualną wobec wyzwań współczesności. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit,
2010. - S. 41-54
(sygn. 41687)
12. Minczakiewicz, Elżbieta Maria
Terapia muzyką w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych i językowych u dzieci z
zespołem Downa / Elżbieta M. Minczakiewicz // W: Dziecko ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi w ekosystemie / red. Władysława Pilecka, Anna Ozga, Paweł Kurtka. - Kielce,
2005. - S. 417-430
(sygn. 39489)
13. Minczakiewicz, Elżbieta Maria
Wsparcie społeczne rodzin postawionych wobec dylematu narodzin dziecka z Zespołem
Downa i wyzwań związanych z jego wychowaniem / Elżbieta Maria Minczakiewicz //W:
Pomoc - wsparcie społeczne - poradnictwo : od teorii do praktyki / redakcja naukowa
Magdalena Piorunek. - Toruń , 2010. - S. 453-480
(sygn. 42410)
14. Pawełczyk, Małgorzata
Zespół Downa a niepełnosprawność intelektualna / Małgorzata Pawełczyk, Marta Pacholczyk
// W: Niepełnosprawność intelektualna - etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia /
pod red. K. Bobińskiej, T. Pietrasa, P. Gałeckiego . - Wrocław, 2012. - S. 206-228
(sygn. 42767/czyt.)
15. Sadowska, Ludwika
Problemy psychospołeczne i medyczne dzieci z zespołem Downa w procesie wczesnej
interwencji w świetle piśmiennictwa i własnych badań naukowych / Ludwika Sadowska,
Agata Gruna-Ożarowska, Monika Mysłek-Prucnal //W: Dziecko chore: zagadnienia
biopsychiczne i pedagogiczne / red. Beata Cytowska, Barbara Winczura. - Kraków, 2007. - S.
129-169
(sygn. 39612)
16. Talarowska, Monika
Oddziaływania terapeutyczne u osób z Zespołem Downa / Monika Talarowska // W:
Niepełnosprawność intelektualna - etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia / pod red.
Kingi Bobińskiej, Tadeusza Pietrasa, Piotra Gałeckiego . - Wrocław, 2012. - S. 229-240
(sygn. 42767/czyt.)
17. Zasępa, Ewa
Zaburzenia zachowania u dzieci z zespołem Downa / Ewa Zasępa //W: Człowiek z
niepełnosprawnością intelektualną T.1 / red. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk. - Kraków,
2003. - S. 39-46
(sygn. 37388/t.1)
18. Żyta, Agnieszka
Osoby z zespołem Downa / Agnieszka Żyta // W: Rehabilitacja i edukacja osób z
niepełnosprawnością wielozakresową / red. nauk. Katarzyna Ćwirynkało, Czesław
Kosakowski. - Toruń, 2012. - S. 268-288
(sygn. 42705)
III.
Artykuły z czasopism:
1. Ćwirynkało, Katarzyna
Dlaczego edukacja włączająca nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem? Doświadczenia i
plany edukacyjne wobec dzieci z Zespołem Downa w relacjach matek / Katarzyna
Ćwirynkało, Agnieszka Żyta // "Szkoła Specjalna". - 2014, nr 3, s. 186-201
2. Gelleta-Mac, Izabela
Dzieci z zespołem Downa / Izabela Gelleta-Mac // "Wychowanie w Przedszkolu". - 2008, nr
5, s. 30-31
3. Gołaska, Paulina
Współwystępowanie autyzmu i zespołu Downa - kontrowersje i trudności diagnostyczne /
Paulina Gołaska // "Remedium". - 2012, nr 11, s. 24-25
4. Grzybowska, D.
Nauka czytania i pisania dzieci z zespołem Downa / D. Grzybowska // "Scholasticus". - 1995,
nr 3, s. 127-134
5. Kaczmarska, Dagmara
Dziecko z zespołem Downa wśród rówieśników i dorosłych / Dagmara Kaczmarska, Natalia
Zamęcka // "Wychowanie w Przedszkolu". - 2013, nr 9, s. 58-60
6. Kostrzewski, Janusz
Cechy osobowości 8-15 letnich dzieci z zespołem Downa / Janusz Kostrzewski // "Roczniki
Pedagogiki Specjalnej". - 2002, t. 12-13, s. 235-252
7. Kostrzewski, Janusz
Profil zdolności matematycznych u dzieci z zespołem Downa / J. Kostrzewski // "Psychologia
Wychowawcza". - 1989, nr 4, s. 396
8. Minczakiewicz, Elżbieta Maria
Dorosłość osób z zespołem Downa oznaką dojrzałości i niezależności osobistej czy
zniewolenia człowieka? / Elżbieta Maria Minczakiewicz // "Rewalidacja". - 2008, nr 1, s. 3
9. Minczakiewicz, Elżbieta Maria
Umiejętności komunikacyjne i językowe dzieci z zespołem Downa w wieku od 4 do 8 lat /
Elżbieta Maria Minczakiewicz // "Logopedia". - 1997, t. 24, s. 85-94
10. Pisula, Ewa
Stres rodzicielski związany z wychowywaniem dzieci autystycznych i z zespołem Downa /
Ewa Pisula // "Psychologia Wychowawcza". - 1993, nr 1, s. 44
11. Piszczek, Maria
Rozwój języka i mowy u dzieci z zespołem Downa / Maria Piszczek // "Rewalidacja". - 2008,
nr 1, s. 23
12. Rzepa, Małgorzata
Edukacja dzieci z zespołem Downa / Małgorzata Rzepa // "Remedium". - 2007, nr 2/3, s. 5657
13. Skoczylas, Anna
Wczesne wspomaganie rozwoju mowy dziecka z zespołem Downa - studium przypadku /
Anna Skoczylas // "Rewalidacja". - 2009, nr 1, s. 40-45
Opracował
Michał Seemann
Ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
im. J. Lompy w Katowicach Filii w Chorzowie
stan na dzień 21.03.2016
Download