Procedury realizacji - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

advertisement
Załącznik
do uchwały nr 227/2010
Zarządu PFRON
z dnia 6 września 2010 r.
Państwow y Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Procedury realizacji
„Program wsparcia międzynarodowych
imprez sportowych dla osób
niepełnosprawnych
organizowanych na terenie Polski”
Warszaw a 2010
Definicje pojęć
Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:
1)
ew aluacji programu – należy przez to rozumieć ocenę jakości,
skuteczności i efektywności programu;
2)
międzynarodow ej imprezie sportowej – należy przez to rozumieć
międzynarodowe zawody sportowe dla osób niepełnosprawnych
i wydarzenia im towarzyszące, organizowane na terenie Polski
o randze: igrzysk olimpijskich i europejskich, mistrzostw świata lub
mistrzostw Europy, których organizacja zlecana jest przez
międzynarodową organizację sportu;
3)
monitorow aniu
–
należy
przez
to
rozumieć
proces
systematycznego
zbierania
i
analizowania
ilościowych
i jakościowych informacji na temat programu w aspekcie
finansowym i rzeczowym;
4)
organizacjach pozarządow ych – należy przez to rozumieć
stowarzyszenia, fundacje, kościelne osoby prawne, związki oraz
izby działające na rzecz rozwoju sportu osób niepełnosprawnych,
posiadające statutowy zapis o prowadzeniu takiej działalności
– tworzone na podstawie odrębnych przepisów;
5)
osobach niepełnospraw nych – należy przez to rozumieć osoby,
o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych;
6)
PFRON – należy przez to rozumieć
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
7)
programie – należy przez to rozumieć „Program wsparcia
międzynarodowych imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych
organizowanych na terenie Polski”;
8)
uczestnikach międzynarodow ej imprezy sportow ej – należy
przez to ro zumieć osoby rywalizujące w zawodach sportowych,
które odbywają się w ramach międzynarodowej imprezy sportowej;
9)
umow ie – należy przez to rozumieć umowę zawartą pomiędzy
W nioskodawcą a PFRON w sprawie dofinansowania ze środków
PFRON zadania realizowanego w ramach programu, w danym roku
kalendarzowym;
Państwowy
Fundusz
10) Wnioskodaw cy – należy przez to rozumieć podmiot uprawniony
do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej w ramach
programu;
11) w niosku – należy przez to rozumieć wniosek o przyznanie środków
finansowych w ramach programu, obejmujący dofinansowanie
w danym roku kalendarzowym;
12) w ymagalnych zobow iązaniach – należy
zobowiązania, których termin zapłaty upłynął;
2
przez
to
rozumieć
13) zadaniu – należy przez to rozumieć zespół działań realizowanych
w
ramach
międzynarodowej
imprezy
sportowej,
w
tym
przewidzianych do dofinansowania ze środków programu.
I.
Postanowienia ogólne.
1. Procedury realizacji programu są integralną częścią programu.
2. Procedury określają:
1) zasady realizacji programu;
2) warunki, jakie muszą spełniać podmiot y ubiegające się o pomoc;
3) tryb składania i
realizacji zadań;
rozpatrywania
wniosków
o
dofinansowanie
4) zasady przekazywania i rozliczania środków PFRON;
5) zasady kwalifikowalności wydatków;
6) zasady sprawowania kontroli nad wykorzystaniem
PFRON przekazywanych na realizację programu;
środków
7) zasady monitorowania i ewaluacji programu;
8) wzory wniosku i umowy.
3. O przyznanie pomocy w ramach programu
podmioty wskazane w rozdziale VI programu.
mogą
ubiegać
się
4. Organizacja pozarządowa o charakterze ponadlokalnym może
występować w ramach programu na rzecz jednostek organizacyjnych
tej organizacji, które nie posiadają osobowości prawnej.
5. Formy oraz zakres pomocy wymienione zostały w rozdziale VIII
programu.
6. Obsługę realizacyjną, w zakresie ustalonym
procedurach zapewnia Biuro PFRON.
w programie
II. Tryb składania i zasady rozpatrywania
o dofinansowanie realizacji zadań.
oraz
wniosków
1. W nioski o dofinansowanie w poszczególnych latach realizacji
programu przyjmowane są w terminach wskazanych odrębną uchwałą
przez Zarząd PFRON.
2. W nioski należy składać w Biurze PFRON (bezpośrednio w Kancelarii
PFRON lub drogą pocztową).
3. W niosek sporządza się na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do
procedur.
4. Do wniosku należy załączyć:
1)
aktualny wypis z rejestru sądowego (wydany nie wcześniej ni ż 3
miesiące przed dniem złożenia wniosku) – oryginał lub
kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez
3
notariusza, radcę prawnego, adwokata, sekretarza sądu lub
pracownika PFRON;
2)
aktualny statut
(kserokopia
poświadczona
za
zgodność
z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń
woli w imieniu W nioskodawcy);
3)
pełnomocnictwo – w przypadku, gdy wniosek podpisany jest
przez osoby upoważnione do reprezentowania W nioskodawcy;
4)
zaświadczenie z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań
(wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia
wniosku) – oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność
z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń
woli w imieniu W nioskodawcy;
5)
dokumenty z Urzędu Skarbowego (wydane nie wcześnie j niż
3 miesiące przed dniem złożenia wniosku): zaświadczenie
o niezaleganiu z podatkami lub decyzja o ewentualnym
zwolnieniu z podatków – oryginał lub kserokopia poświadczona
za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do
składania oświadczeń woli w imieniu W nioskodawcy;
6)
dokument międzynarodowej organizacji sportu potwierdzający
przyznanie prawa do organizacji imprezy sportowej dla osób
niepełnosprawnych, o charakterze międzynarodowym, której
dotyczy wniosek;
7)
wydane przez bank (nie wcześniej niż 3 m iesiące przed dniem
złożenia wniosku) zaświadczenie o posiadaniu rachunku
bankowego, wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach;
8)
harmonogram realizacji zadania (sporządzony wg
określonego w załączniku nr 1 do formularza wniosku);
9)
budżet
zadania
(sporządzony
wg
w załączniku nr 2 do formularza wniosku);
wzoru
wzoru
określonego
10) listę
dodatkowych
załączników
(sporządzoną
wg
określonego w załączniku nr 3 do formularza wniosku).
wzoru
5. Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do PFRON,
a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla
pocztowego.
6. W niosek stanowi ofertę zawarcia umowy cywilnoprawnej i jego
rozpatrzenie
nie
podlega
przepisom
kodeksu
postępowania
administracyjnego.
7. PFRON nie
wniosku.
refunduje
kosztów
związanych
z
przygotowanie m
8. Podanie przez W nioskodawcę informacji niezgodnych z prawdą,
eliminuje wniosek z dalszego rozpatrywania.
9. Biuro PFRON w terminie 15 dni roboczych od dnia złożenia wniosku
sprawdza prawidłowość jego wypełnienia oraz sporządza wykaz
nieścisłości, błędów i brakujących załączników, który w formie
4
pisemnej przekazuje W nioskodawcy w celu wyjaśnienia oraz
uzupełnienia zapisów lub dostarczenia brakujących załączników.
10. W nioskodawca powinien uzupełnić braki lub udzielić niezbędnych
wyjaśnień w terminie 10 dn i roboczych od daty otrzymania wykazu
z PFRON. W nioski nieuzupełnione we wskazanym terminie są
weryfikowane negatywnie i podlegają archiwizacji.
11. O negatywnej weryfikacji formalnoprawnej wniosku Biuro PFRON
powiadamia W nioskodawcę pisemnie w ciągu 15 dni r oboczych od
daty weryfikacji.
12. W
przypadku
niespełnienia
przez
W nioskodawcę
kryteriów
uczestnictwa w programie, Biuro PFRON w terminie 15 dni roboczych
od daty podjęcia stosownej decyzji, powiadamia pisemnie
W nioskodawcę o niezakwalifikowaniu się do program u oraz
archiwizuje wniosek.
13. Kompletne wnioski weryfikowane są przez
względem formalnoprawnym i merytorycznym.
Biuro
PFRON
pod
14. Podstawą podjęcia przez PFRON decyzji w ramach programu są
informacje aktualne na dzień złożenia wniosku, z wyjątkiem
wniosków uzupełnionych. W tym przypadku, podstawą podjęcia
decyzji są informacje aktualne na dzień uzupełnienia wniosku.
W arunkiem zawarcia umowy, jest spełnianie przez W nioskodawcę
warunków uczestnictwa w programie w dniu podpisania umowy.
Przed
zawarciem
umowy
W nio skodawca
składa
pisemne
oświadczenie, że na dzień podpisania umowy nie posiada
wymagalnych zobowiązań wobec PFRON (w tym nie posiada
zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON), Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.
15. Decyzję o przyznaniu dofinansowania
podejmuje Zarząd PFRON.
na
realizację
zadania
16. Biuro PFRON powiadamia W nioskodawcę o podjętej decyzji,
w formie pisemnej, w terminie 10 dni roboczych, licząc od daty
podjęcia
decyzji,
przy
czym
decyzja
negatywna
wymaga
uzasadnienia.
W nioski
rozpatrzone
negatywnie
podlegają
archiwizacji.
17. Rozpatrzone pozytywnie przez PFRON wnioski o dofinansowanie
realizacji zadania, realizowane i rozliczane są w Biurze PFRON.
18. W nioskodawca zobowiązany jest zgłosić bezzwłocznie do Biura
PFRON wszelkie informac je o zmianach mogących mieć wpływ na
wysokość przyznanej pomocy finansowej.
19. W nioskodawcy, którego wniosek rozpatrzony został negatywnie
w wyniku uchybień ze strony realizatorów programu przy weryfikacji
i/lub ocenie wniosków, przysługuje prawo zwrócenia s ię o ponowne
rozpatrzenie sprawy w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania
stosownego powiadomienia.
5
20. W uzasadnionych przypadkach, powstałych z przyczyn niezależnych
od W nioskodawcy, dopuszcza się możliwość podjęcia przez PFRON
decyzji o przywróceniu W nioskodawcy terminu złożenia wniosku
określonego w procedurach. Ubiegając się o przywrócenie terminu,
W nioskodawca zobowiązany jest opisać przyczyny uchybienia
terminu. Decyzję w przedmiotowej sprawie podejmują Pełnomocnicy
Zarządu PFRON w Biurze PFRON.
21. W przypadku, gdy kwota dofinansowania przyznana przez Zarząd
PFRON
jest
niższa
od
kwoty
wnioskowanej
we
wniosku
o dofinansowanie, umowa może być zawarta jeżeli:
1) W nioskodawca oświadczy, iż zabezpieczy środki finansowe,
uzupełniające
przyznane
przez
PFRON
dof inansowanie,
w wysokości wystarczającej na pełną realizację zadania;
2) w wyniku negocjacji strony ustalą możliwość:
a) obniżenie łącznej wysokości wydatków
zadania, wykazanych we wniosku;
kwalifikowalnych
b) zmiany wysokości pozycji budżetu zadania.
22. Negocjacje z W nioskodawcą (tj. osobami upoważnionymi do
reprezentowania W nioskodawcy i zaciągania w jego imieniu
zobowiązań finansowych) prowadzi jednostka organizacyjna Biura
PFRON odpowiedzialna za realizację programu.
23. W trakcie negocjacji Biuro PFRON ma prawo żądać od
W nioskodawcy
dodatkowego
uzasadnienia
lub
przedłożenia
dodatkowych dokumentów uzasadniających konieczność poniesienia
określonych wydatków wykazanych w budżecie zadania.
24. Z
przeprowadzonych
negocjacji
sporządzany
jest
protokół
zawierający stanowiska stro n oraz wynegocjowane wysokości
wydatków w poszczególnych pozycjach budżetu zadania. Budżet
zadania uwzględniający wynegocjowane zmiany poszczególnych
pozycji oraz dokumenty, o których mowa w ust. 23, stanowią
załączniki do protokołu.
25. Decyzję w sprawie przy jęcia
Pełnomocnicy Zarządu PFRON.
wyników
negocjacji
podejmują
26. W przypadku, gdy W nioskodawca nie może samodzielnie wykonać
usług będących elementem zadania dopuszcza się zlecenie
wykonania tych usług wykonawcy zewnętrznemu, z tym że
dopuszczalny jest tylko jeden poziom zlecania usługi. W ybór
wykonawcy zewnętrznego musi zostać dokonany z zachowaniem
zasady bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu.
27. W arunkiem uznania przez PFRON wydatku związanego ze zleceniem
wykonawcy zewnętrznemu usługi odnoszącej się do merytorycznego
zakresu
danego
zadania
za
wydatek
kwalifikowalny
jest
nieposiadanie
przez
wykonawcę
zewnętrznego
wymagalnych
zobowiązań wobec PFRON, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
i Urzędu Skarbowego.
6
III. Zasady oceny merytorycznej wniosków.
1. Oceny merytorycznej wniosków, dokonuje Biuro PFRON.
2. Przy ocenie wniosków o dofinansowanie, o których
w rozdziale II ust. 3 procedur, będą brane pod
w szczególności następujące kryteria:
mowa
uwagę
1) ranga, wielkość oraz cykliczność planowanej imprezy;
2) wpływ na promocję
niepełnosprawnych;
sportu
i
aktywności
3) wpływ
na
kształtowanie
pozytywnego
niepełnosprawnej w społeczeństwie;
sportowej
wizerunku
osób
osoby
4) doświadczenie W nioskodawcy przy realizacji działań o podobnej
tematyce;
5) rzetelność wykonania zobowiązań wynik ających z umów wcześniej
zawartych z PFRON, ze szczególnym uwzględnieniem rzetelności
i terminowości ich realizacji oraz rozliczania otrzymanych na ten
cel środków;
6) zasoby kadrowe, organizacyjne, rzeczowe
i techniczne) i finansowe W nioskod awcy;
(w
tym
lokalowe
7) kwalifikowalność wydatków oraz czytelność źródeł finansowania.
3. W trakcie oceny merytorycznej Biuro PFRON przeprowadza
m.in.
szczegółową
weryfikację
budżetu
zadania,
w
celu
wyeliminowania nieuprawnionych, zbędnych i zawyżonych wydatków,
a następnie proponuje kwotę dofinansowania.
IV. Zasady przekazywania i rozliczania środków PFRON
przeznaczonych na realizację zadań.
1. W ysokość
przyznanych
środków
finansowych,
sposób
przekazania oraz termin i sposób rozliczenia określa umowa.
ich
2. W zór umowy stanowi załączni k nr 2 do procedur.
3. Załącznikiem do umowy jest budżet zadania przedłożony przez
W nioskodawcę do wniosku o dofinansowanie realizacji zadania albo
wynegocjowany zgodnie z postanowieniami rozdziału II ust. 21 -25
procedur.
4. Budżet zadania powinien spełniać nast ępujące warunki:
1) każda pozycja budżetu powinna zawierać szczegółowe wyliczenia
na podstawie cen jednostkowych, stawek i narzutów – z podaniem
podstawy kalkulacji;
2) W nioskodawca powinien jednoznacznie określić, które pozycje
budżetu mają być sfinansowane ze środków PFRON;
3) w przypadku wynagrodzeń personelu realizującego zadanie należy
podać w szczególności liczbę zatrudnionych osób, formę
7
zatrudnienia oraz okres w jakim zatrudnione osoby realizują
zadanie w danym roku;
4) w przypadku usług zleconych wykonawcom ze wnętrznym należy
wyszczególnić wszystkie rodzaje usług;
5) W nioskodawca posiadający uprawnienia do odliczania podatku
VAT wykazuje w budżecie zadania wydatki w kwotach netto,
a W nioskodawca nie posiadający takiego uprawnienia - w kwotach
brutto.
5. W nioskodawca zobowiązany jest, pod rygorem wypowiedzenia
umowy, zgłosić bezzwłocznie do PFRON informacje o zmianach
mogących mieć wpływ na wysokość przyznanego dofinansowania.
6. Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy jest weksel in blanco
wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie sporządzone
w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji
w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego,
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wydatkowaniu
przyznanego dofinansowania.
7. Przekazanie ś rodków następuje przelewem na wskazany przez
W nioskodawcę
rachunek
bankowy,
wydzielony
dla
środków
otrzymywanych z PFRON w ramach umowy.
8. Przekazywanie
zasad:
środków
dokonywane
jest
według
następujących
1) pierwsza transza przekazywana jest zaliczkowo do wysokości 50%
przyznanego na dany rok dofinansowania;
2) przekazanie drugiej transzy dofinansowania następuje po
rozliczeniu przez W nioskodawcę co najmniej 60% poprzedniej
transzy i uznaniu tego rozliczenia przez PFRON;
3) w
uzasadnionych
przypadkach
dopus zcza
się
przekazania środków finansowych w całości po
umowy.
9.
możliwość
podpisaniu
Finansowaniem nie mogą być objęte kary umowne i opłaty związane
z realizacją umowy.
10. W nioskodawca zobowiązany jest:
1) prowadzić osobny rachunek bankowy, wydzielony dla ś rodkó w
PFRON
oraz
prowadzić
ewidencję
księgową
w
sposób
umożliwiający jednoznaczne określenie przeznaczenia kwot
przekazywanych przez PFRON w ramach realizacji programu,
zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości;
2) prowadzić dokumentację, dotyc zącą kosztów zadania w sposób
umożliwiający ocenę realizacji zadania pod względem rzeczowym
i finansowym.
11. W nioskodawca zobowiązany jest przy korzystaniu ze środków
PFRON do przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych,
w zakresie w jakim ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
8
zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)
zobowiązuje W nioskodawcę do jej stosowania.
12. W nioskodawca, który gromadzi lub przetwarza dane osobowe
uczestników, zobowiązany jest do stosowania zasad określonych
w przepisach o ochronie danych osobowych.
13. W nioskodawca może dokonać zmian w zadaniu pod warunkiem:
1)
niezwłocznego
pisemnej;
zgłoszenia tych zmian do PFRON w formie
2)
niewyrażenia sprzeciwu przez PFRON na dokonanie tych zmian
w ciągu 15 dni roboczych od daty ich zgłoszenia,
z zastrzeżeniem postanowień ust. 15.
14. Zmiany dotyczące:
1) przesunięć o więcej niż 15% lub o więcej niż 100.000 zł pomiędzy
głównymi kategoriami wydatków ujętych w budżecie zadania;
2) wprowadzenia lub usunięcia podkategorii wydatków w ramach
głównych kategorii wydatków, o których mowa w pkt 1;
3) obniżenia wydatków o więcej niż 15% lub o więcej niż 100.000 zł
w stosunku do całkowitych wydatków zadania;
4) wprowadzenia nowej lub usunięcie jednej z planowanych form
wsparcia,
mogą nastąpić wyłą cznie w wyniku negocjacji między stronami, po
złożeniu przez W nioskodawcę do Biura PFRON aktualnego budżetu
zadania oraz harmonogramu.
15. W prowadzenie wynegocjowanych zmian do zadania, o których mowa
w ust. 15 wymaga formy aneksu do umowy. Decyzje w sprawie i ch
zatwierdzenia podejmują Pełnomocnicy Zarządu PFRON. Zmiany
w umowie nie mogą dotyczyć zwiększenia kwoty dofinansowania
zadania ze środków PFRON.
16. Rozliczenie przez W nioskodawcę przekazanych przez PFRON
środków finansowych odbywa się zgodnie z zapisami u mowy.
17. Do rozliczenia całości środków finansowych przekazanych przez
PFRON w danym roku na realizację zadania W nioskodawca
zobowiązany jest przedłożyć:
1) zestawienie
dokumentów
potwierdzających
wysokość
poniesionych wydatków, z zastrzeżeniem postanowień u st. 20;
2) sprawozdanie merytoryczne (w formie opisowej), które powinno
zawierać:
a) nazwę zadania;
b) opis zadania realizowanego w roku, którego dotyczy umowa;
c) określenie terminu realizacji zadania;
d) koszt realizacji zadania;
9
e) kwotę przekazaną przez PFRON;
f) kwotę środków PFRON faktycznie wykorzystaną na realizację
zadania;
g) liczbę
uczestników
imprezy,
w
tym
liczbę
osób
niepełnosprawnych objętych wsparciem ze środków programu;
h) liczbę osób zaangażowanych w realizację zadania, w tym
liczbę wolontariuszy;
i) liczbę osób zatrudnionych przy realizacji zadania (personelu
zadania)
z
wyszczególnieniem
etatów
objętych
dofinansowaniem ze środków PFRON;
j) efekty osiągnięte w wyniku otrzymania wsparcia ze środków
programu;
k) ocenę efektów wsparcia;
3) oświadczenia o:
a) sprawdzeniu pod względem merytorycznym i formalno rachunkowym przyjętych do rozliczenia i przedstawionych
w zestawieniach dokumentów finansowych (faktur i innych);
b) opłaceniu
zobowiązań
wynikających
z
przedstawionych
w rozliczeniu dokumentów finansowych oraz innych z nimi
związanych, wynikających z odrębnych przepisów;
4) kserokopie przelewów na rachunek bankowy PFRON, dotyczące
zwrotu
niewykorzystanych
przez
W nioskodawcę
środków
finansowych przekazanych przez PFRON w ramach realizacji
umowy a także zwrotu odsetek powstały ch na rachunku bankowym
wydzielonym dla środków PFRON;
5) zaświadczenie potwierdzające rozliczenie przez W nioskodawcę
środków otrzymanych na realizację zadania z innych źródeł (ze
wskazaniem wysokości rozliczonych środków).
18. W szelkie oświadczenia związane z realizacją umowy, powinny być
składane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
w imieniu W nioskodawcy.
19. Na żądanie Biura PFRON W nioskodawca zobowiązany jest do
składania dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów źródłowych
– oryginałów lub kserokopii poświadczonych
za
zgodność
z
oryginałem,
niezbędnych
do
rozliczenia
przyznanego
dofinansowania.
20. O uznaniu rozliczenia Biuro PFRON informuje W nioskodawcę na
piśmie w terminie 15 dni roboczych od daty jego uznania.
21. Środki nierozliczone podlegają
wskazany przez PFRON.
10
zwro towi
na
rachunek
bankowy
V. Zasady kwalifikowalności w ydatków.
1. Za kwalifikowalne uznaje się wydatki wskazane w rozdziale VIII
programu, o ile:
1) są niezbędne do realizacji zadania;
2) zostaną uwzględnione w budżecie zadania i umieszczone we
wniosku oraz w umowie zawartej w ramach programu pomiędzy
W nioskodawcą a PFRON;
3) spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania
środkami publicznymi, z zachowaniem zasady uzyskiwania
najlepszych efektów z danych nakładów;
4) zostały faktycznie poni esione w okresie objętym umową;
5) są poparte stosownymi dokumentami i wykazane w dokumentacji
finansowej W nioskodawcy.
2. W żadnym przypadku nie są kwalifikowalne w ramach programu:
1) pożyczki i spłaty rat oraz odsetek;
2) wydatki poniesione na przygotowanie w niosku o dofinansowanie;
3) wydatki nieodnoszące się jednoznacznie do zadania będącego
przedmiotem umowy;
4) wydatki nieudokumentowane;
5) wydatki na zakup nieruchomości;
6) mandaty, opłaty karne i wydatki na procesy sądowe;
7) odpisy amortyzacyjne dotyczą ce sprzętu i urządzeń.
3. W przypadku, gdy W nioskodawca jest podatnikiem podatku VAT,
VAT nie jest kwalifikowalny, chyba że W nioskodawca oświadczy,
iż będąc podatnikiem podatku VAT nie może obniżyć kwoty podatku
należnego o podatek naliczony, ze względu na w yłączenie
możliwości
odliczenia
podatku
naliczonego,
wynikające
z obowiązujących przepisów prawa.
4. Pomoc finansowa w ramach programu, nie może być przyznana
W nioskodawcy, który otrzymał dofinansowanie ze środków PFRON
na ten sam cel z innego tytułu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych,
w
tym
również
w
ramach
programów
zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON.
5. W przypadku wydatków na wynagrodzenia, za kwalifikowane uznaje
się
wynagrodzenia
wraz
z
obowiązującymi
składkami
na
ubezpieczenia społeczne oraz składkami na fundusz pracy i fundusz
gwarantowanych
świadczeń
pracowniczych.
Konieczne
jest
precyzyjne zaplanowanie liczby niezbędnych pracowników i stawek
ich wynagrodzenia. Za kw alifikowane uznaje się wynagrodzenie
w części odpowiadającej zaangażowaniu pracownika do realizacji
zadania. Do wydatków zadania może zostać wliczona każda wypłata
należna pracownikom na mocy prawa pracy i ubezpieczeń
11
społecznych
lub
regulaminów
wewnętrzn ych,
która
podlega
opodatkowaniu. Każda wypłata, która nie znajduje podstaw
w przepisach ogólnych lub w regulaminach lub nie jest
opodatkowana, nie może zostać uznana jako wydatek kwalifikowany
zadania.
6. Za kwalifikowalne uznaje się wydatki poniesione od d aty rozpoczęcia
realizacji zadania w danym roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem
postanowień ust. 7.
7. W ydatki poniesione przez W nioskodawcę przed dniem podpisania
umowy - w roku kalendarzowym, którego dotyczy umowa, podlegają
refundacji ze środków PFRON o ile zostały ujęte w harmonogramie
realizacji zadania i w budżecie zadania.
VI. Zasady sprawowania kontroli nad w ykorzystaniem
środków PFRON przekazanych w ramach realizacji
programu.
1. PFRON zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości, rzetelności
i zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych we wniosku
o dofinansowanie i załącznikach oraz rozliczeniach.
2. Dla dokonania oceny wykorzystania środków finansowych PFRON,
jednostki organizacyjne PFRON uprawnione są do przeprowadzania
okresowych, kontroli w siedzibie W nioskodawcy oraz miejscach
wykonywania przez niego działalności.
VII. Zasady monitorowania i ewaluacji programu.
1. Biuro PFRON jest odpowiedzialne za utworzenie i aktualizację bazy
danych organizacji pozarządowych, które skorzystały z pomocy
finansowej w ramach programu, umożliwiającej analizę skuteczności
pomocy.
2. Jednostka organizacyjna Biura PFRON odpowiedzialna za realizację
programu, przygotowuje zbiorcze zestawienie danych obejmujące
wartości wskaźników, o których mowa w ust. 3, dotyczące zadań
realizowanych przez organizacje.
3. Wskaźniki będące przedmiotem ewaluacji zadania, tj. oceny jakości
realizacji zadania (jego faktycznych efektów) w stosunku do
wcześniejszych założeń, Wnioskodawca zobowiązany jest zaproponować
w składanym do PFRON wniosku. Wskaźniki powinny być podane wg
następującego podziału:
1) wskaźniki bazowe – tj. mierniki statystyczne ukazujące sytuację
w danym obszarze przed rozpoczęciem realizacji zadania. Wskaźniki
bazowe
powinny
odnosić
się
do
wielkości
początkowych,
w stosunku do których mierzone są następne wskaźniki. Ich celem
zasadniczym jest umożliwienie oceny zmian, jakie zaszły w związku
z realizacją zadania w danym obszarze,
12
2) wskaźniki wkładu – odnoszące się do środków finansowych
niezbędnych na realizację zadania,
3) wskaźniki produktu – odnoszące się do przedmiotów materialnych
i usług, które otrzymują uczestnicy międzynarodowej imprezy
sportowej, wskutek realizacji zadania ze środków finansowych PFRON,
4) wskaźniki rezultatu – odnoszące się do efektów zrealizowanego
zadania, dostarczających informacji o zmianach jakie nastąpiły
w wyniku realizacji zadania u uczestników międzynarodowej imprezy
sportowej.
4. Na potrzeby programu przyjmuje się, iż w miejsce wskaźników
oddziaływania, odnoszących się do długoterminowych konsekwencji
danego zadania, wykraczających poza natychmiastowe efekty dla
uczestników międzynarodowej imprezy sportowej i rozumianych jako
wartości liczbowe, Wnioskodawca przedstawia opis spodziewanego przez
Wnioskodawcę oddziaływania zadania.
5. Wskaźniki, o których mowa w ust. 3 pkt 1, Wnioskodawca przedstawia
wraz z ich faktycznymi wartościami. Wskaźniki, o których mowa w ust. 3
pkt 2-4, Wnioskodawca przedstawia wraz z ich planowanymi wartościami.
13
Download