wymagania bhp dotyczące budynków i pomieszczeń pracy oraz

advertisement
WYMAGANIA BHP
DOTYCZĄCE BUDYNKÓW
I POMIESZCZEŃ PRACY
ORAZ POMIESZCZEŃ
HIGIENICZNO-SANITARNYCH
OGÓLNE WYMAGANIA STAWIANE PRZEZ PRAWO BUDOWLANE DLA OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH I TERENU ZAKŁADU PRACY
OBIEKTY BUDOWLANE NALEŻY PROJEKTOWAĆ, BUDOWAĆ I UTRZYMYWAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI, W TYM
TECHNICZNO-BUDOWLANYMI, OBOWIĄZUJĄCYMI POLSKIMI NORMAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ, W
SPOSÓB NASTĘPUJĄCY:
1. BEZPIECZEŃSTWO LUDZI I MIENIA;
2. OCHRONĘ ŚRODOWISKA;
3. OCHRONĘ ZDROWIA I ŻYCIA LUDZI PRZED SKUTKAMI STOSOWANIA PROCESÓW TECHNICZNYCH W OBIEKTACH
BEDĄCYCH ZAKŁADAMI PRACY;
4. OCHRONĘ DÓBR KULTURY;
5. WARUNKI ZDROWOTNE ORAZ NIEZBĘDNE WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I
MIESZKANIOWEGO PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W SZCZEGÓLNOŚCI I PORUSZAJĄCE SIĘ NA WÓZKACH
INWALIDZKICH;
6. RACJONALNE WYKORZYSTANIE ENERGII;
7. WARUNKI UŻYTKOWE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU, A W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE: OŚWIETLENIA,
ZAOPATRZENIA W WODĘ, OGRZEWANIA, WENTYLACJI, ŁĄCZNOŚCI, OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ
USUWANIA ŚCIEKÓW I ODPADÓW;
8. OCHRONĘ LUDNOŚCI ZGODNIE Z WYMOGAMI OBRONY CYWILNEJ, OKREŚLONYMI ODRĘBNYMI PRZEPISAMI;
9. OCHRONĘ UZASADNIONYCH INTERESÓW OSÓB TRZECICH OBEJMUJĄCĄ W SZCZEGÓLNOŚCI:
• OCHRONĘ PRZED POZBAWIENIEM MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z WODY, KANALIZACJI, ENERGII ELEKTRYCZNEJ I
CIEPLNEJ ORAZ ZE ŚRODKÓW ŁĄCZNOŚCI, DOPŁYWU ŚWIATŁA DZIENNEGO DO POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH
NA POBYT LUDZI,
• OCHRONĘ PRZED UCIĄŻLIWOŚCIAMI POWODOWANYMI PRZEZ HAŁAS, WIBRACJĘ ZAKŁUCENIA ELEKTRYCZNE,
PROMIENIOWANIE,
• OCHRONĘ PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI POWIETRZA, WODY LUB GLEBY.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE BUDYNKÓW
BUDYNEK POWINIEN BYĆ ZAPROJEKTOWANY I WYKONANY Z TAKICH MATERIAŁÓW I WYROBÓW ORAZ W TAKI
SPOSÓB, ABY NIE STANOWIŁ ZAGROŻENIA DLA HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW LUB SĄSIADÓW, W
SZCZEGÓLNOŚCI W WYNIKU:
 WYDZIELANIA SIĘ GAZÓW TOKSYCZNYCH;
 OBECNOŚCI W POWIETRZU SZKODLIWYCH PYŁÓW LUB GAZÓW;
 NIEBEZPIECZNEGO PROMIENIOWANIA;
 ZANIECZYSZCZENIA LUB ZATRUCIA WODY BĄDŹ GLEBY;
 NIEPRAWIDŁOWEGO USUWANIA DYMU I SPALIN ORAZ NIECZYSTOŚCI I ODPADÓW W POSTACI STAŁEJ LUB
CIEKŁEJ;
 WYSTĘPOWANIA WILGOCI W ELEMENTACH BUDOWLANYCH LUB NA
ICH POWIERZCHNIACH;
 NIE KONTROLOWANEJ INFILTRACJI POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO;
 PRZEDOSTAWANIA SIĘ GRYZONI DO WNĘTRZA.
WYMAGANIA DLA POMIESZCZEŃ PRACY
PRACODAWCA JEST ZOBOWIĄZANY UTRZYMYWAĆ POMIESZCZENIA PRACY W CZYSTOŚCI I PORZĄDKU ORAZ ZAPEWNIĆ OKRESOWE
REMONTY I KONSERWACJĘ W CELU ZACHOWANIA WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY.
W SZCZEGÓLNOŚCI W POMIESZCZENIACH NALEŻY ZAPEWNIĆ:
1. OŚWIETLENIE NATURALNE I SZTUCZNE;
2. ODPOWIEDNIĄ TEMPERATURĘ;
3. WYMIANĘ POWIETRZA;
4. ZABEZPIECZENIE PRZED WILGOCIĄ;
5. ZABEZPIECZENIE PRZED NIEKORZYSTNYMI WARUNKAMI CIEPLNYMI I NASŁONECZNIENIEM;
6. ZABEZPIECZENIE PRZED DRGANIAMI ORAZ INNYMI CZYNNIKAMI SZKODLIWYMI DLA ZDROWIA I UCIĄŻLIWOŚCIAMI;
7. ODPOWIEDNIE WYMIARY POMIESZCZEŃ;
8. PRAWIDŁOWĄ EWAKUACJĘ;
9. WŁAŚCIWĄ ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ ELEMENTÓW BUDOWLANYCH.
RODZAJE POMIESZCZEŃ PRACY
W ZALEŻNOŚCI OD CZASU PRZEBYWANIA PRACOWNIKÓW, POMIESZCZENIA DZIELIMY NA:
 POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE NA POBYT STAŁY – GDZIE PRZEBYWANIE TYCH SAMYCH OSÓB W CIĄGU DOBY TRWA DŁUŻEJ NIŻ 4
GODZINY,
 POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE NA POBYT CZASOWY – GDZIE PRZEBYWANIE TYCH SAMYCH OSÓB W CIĄGU DOBY TRWA OD 2 DO
4 GODZIN WŁĄCZNIE,
 POMIESZCZENIA UWAŻANE ZA NIEPRZEZNACZONE NA POBYT LUDZI, JEŚLI ŁĄCZNY CZAS PRZEBYWANIA TYCH SAMYCH LUDZI JEST
KRÓTSZY NIŻ DWIE GODZINY W CIĄGU DOBY, A WYKONYWANE CZYNNOŚCI MAJĄ CHARAKTER DORYWCZY, BĄDŹ TEŻ PRACA
POLEGA NA KRÓTKOTRWAŁYM PRZEBYWANIU ZWIĄZANYM Z DOZOREM ORAZ KONSERWACJĄ MASZYN I URZĄDZEŃ LUB
UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU, MAJĄ MIEJSCE PROCESY TECHNOLOGICZNE NIE POZWALAJĄCE NA ZAPEWNIENIE
WARUNKÓW PRZEBYWANIA OSÓB STANOWIĄCYCH ICH OBSŁUGĘ, BEZ ZASTOSOWANIA INDYWIDUALNYCH URZĄDZEŃ OCHRONY
OSOBISTEJ I ZACHOWANIA SPECJALNEGO REŻIMU ORGANIZACJI PRACY, ORAZ JEST PROWADZONA HODOWLA ROŚLIN LUB
ZWIERZĄT, NIEZALEŻNIE OD CZASU PRZEBYWANIA W NICH OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ OBSŁUGĄ.
 POMIESZCZENIA STAŁEJ PRACY NIE POWINNY BYĆ LOKALIZOWANE PONIŻEJ POZIOMU OTACZAJĄCEGO TERENU, JEST TO MOŻLIWE
POD PEWNYMI WARUNKAMI PRACY I W ODNIESIENIU DO NIEKTÓRYCH POMIESZCZEŃ PRACY.
WYMAGANIA DLA POMIESZCZEŃ PRACY
WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ PRACY
W SZCZEGÓLNOŚCI W POMIESZCZENIACH PRACY NALEŻY ZAPEWNIĆ OŚWIETLENIE NATURALNE I SZTUCZNE, ODPOWIEDNIĄ
TEMPERATURĘ, WYMIANĘ POWIETRZA ORAZ ZABEZPIECZENIE PRZED WILGOCIĄ NIEKORZYSTNYMI WARUNKAMI CIEPLNYMI I
NASŁONECZNIENIEM, DRGANIAMI ORAZ INNYMI CZYNNIKAMI SZKODLIWYMI DLA ZDROWIA I UCIĄŻLIWOŚCIAMI. NA KAŻDEGO Z
PRACOWNIKÓW JEDNOCZEŚNIE ZATRUDNIONYCH W POMIESZCZENIACH STAŁEJ PRACY POWINNO PRZYPADAĆ CO NAJMNIEJ 13 m 3
WOLNEJ OBJĘTOŚCI POMIESZCZENIA ORAZ CO NAJMNIEJ 2 m2 WOLNEJ POWIERZCHNI PODŁOGI (NIE ZAJĘTEJ PRZEZ URZĄDZENIA
TECHNICZNE ITP.).
WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA STAŁEJ PRACY NIE MOŻE BYĆ MNIEJSZA NIŻ:
3 m W ŚWIETLE – JEŻELI W POMIESZCZENIU NIE WYSTĘPUJĄ CZYNNIKI SZKODLIWE DLA ZDROWIA.
3,3 m W ŚWIETLE – JEŻELI W POMIESZCZENIU PROWADZONE SĄ PRACE MOGĄCE POWODOWAĆ WYSTĘPOWANIE SUBSTANCJI
SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA.
WYSOKOŚĆ WW. POMIESZCZEŃ MOŻE BYĆ OBNIŻONA W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA KLIMATYZACJI – POD WARUNKIEM UZYSKANIA
ZGODY PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA SANITARNEGO.
WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA CZASOWEJ PRACY NIE MOŻE BYĆ MNIEJSZA NIŻ:
2,2 m W ŚWIETLE – JEŻELI W POMIESZCZENIU NIE WYSTĘPUJĄ CZYNNIKI SZKODLIWE DLA ZDROWIA,
2,5 m W ŚWIETLE – JEŻELI W POMIESZCZENIU PROWADZONE SĄ PRACE MOGĄCE POWODOWAĆ WYSTĘPOWANIE SUBSTANCJI
SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA.
WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH W KAŻDYM POMIESZCZENIU POWINNY BYĆ ODPOWIEDNIE DO LICZBY PRACOWNIKÓW Z NICH
KORZYSTAJĄCYCH ORAZ DO RODZAJU I WIELKOŚCI UŻYWANYCH URZĄDZEŃ TRANSPORTOWYCH I PRZEMIESZCZANYCH ŁADUNKÓW.
SPOSÓB OTWIERANIA DRZWI Z POMIESZCZEŃ PRACY I Z POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO SANITARNYCH POWINIEN ODPOWIADAĆ
WYMAGANIOM PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH I DOTYCZĄCYCH OCHRONY PPOŻ.
SZYBY W OKNACH ORAZ INNE PRZEDMIOTY I POWIERZCHNIE SZKLANE, ZNAJDUJĄCE SIĘ W POMIESZCZENIACH PRACY, NARAŻONE NA
USZKODZENIA W ZWIĄZKU Z RODZAJEM PROWADZONYCH PRAC, POWINNY BYĆ OD STRONY, PO KTÓREJ MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ LUDZIE,
OSŁONIĘTE SIATKĄ ZABEZPIECZAJĄCĄ PRZED ODŁAMKAMI SZKŁA.
WYMAGANIA DLA POMIESZCZEŃ PRACY
POZOSTAŁE WYMIARY POMIESZCZEŃ
NA KAŻDEGO Z PRACOWNIKÓW JEDNOCZEŚNIE ZATRUDNIONYCH W DANYM POMIESZCZENIU PRACY POWINNO PRZYPADAĆ CO
NAJMNIEJ 13 M³ WOLNEJ OBJĘTOŚCI POMIESZCZENIA:
Omin = (Pp · H - Ow) : Lz
GDZIE:
Omin
Pp
H
Ow
Lz
- WOLNA OBJĘTOŚĆ POMIESZCZENIA PRZYPADAJĄCA NA JEDNEGO PRACOWNIKA
- POWIERZCHNIA PODŁOGI W POMIESZCZENIU
- WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA
- OBJĘTOŚĆ WYPOSAŻENIA (MEBLI, URZĄDZEŃ ITP.) ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W POMIESZCZENIU
- LICZBA OSÓB JEDNOCZEŚNIE ZATRUDNIONYCH W POMIESZCZENIU
WOLNA POWIERZCHNIA PODŁOGI (NIE ZAJĘTA PRZEZ URZĄDZENIA TECHNICZNE, SPRZĘT ITP.) PRZYPADAJĄCA NA KAŻDEGO Z
PRACOWNIKÓW JEDNOCZEŚNIE ZATRUDNIONYCH W DANYM POMIESZCZENIU PRACY NIE POWINNA BYĆ MNIEJSZA NIŻ 2 m².
Pp min = (Pp - Pw) : Lz
GDZIE:
P p min - POWIERZCHNIA PODŁOGI PRZYPADAJĄCA NA JEDNEGO PRACOWNIKA
Pp - POWIERZCHNIA PODŁOGI W POMIESZCZENIU
Pw - POWIERZCHNIA PODŁOGI ZAJĘTA PRZEZ WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA
Lz - LICZBA OSÓB JEDNOCZEŚNIE ZATRUDNIONYCH W POMIESZCZENIU
WYMAGANIA DLA POMIESZCZEŃ PRACY
DOSTĘP DO STANOWISKA PRACY
DO KAŻDEGO STANOWISKA PRACY PRACODAWCA MUSI ZAPEWNIĆ BEZPIECZNE I WYGODNE DOJŚCIE. JEGO WYSOKOŚĆ NA CAŁEJ
DŁUGOŚCI NIE POWINNA BYĆ MNIEJSZA NIŻ 2 m. W PRZYPADKACH UZASADNIONYCH WZGLĘDAMI KONSTRUKCYJNYMI MASZYN I INNYCH
URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH, MOŻNA ZMNIEJSZYĆ WYSOKOŚCI DOJŚCIA DO 1,8 m PRZY JEGO ODPOWIEDNIM ZABEZPIECZENIU ORAZ
OZNAKOWANIU ZNAKAMI BEZPIECZEŃSTWA ZGODNYMI Z POLSKIMI NORMAMI.
PRZEJŚCIA MIĘDZY MASZYNAMI A INNYMI URZĄDZENIAMI LUB ŚCIANAMI, PRZEZNACZONE TYLKO DO OBSŁUGI TYCH URZĄDZEŃ,
POWINNY MIEĆ SZEROKOŚĆ NIE MNIEJSZĄ NIŻ 0,75 m. JEŻELI JEDNAK W PRZEJŚCIACH TYCH ODBYWA SIĘ RUCH DWUKIERUNKOWY, TO
SZEROKOŚĆ ICH POWINNA WYNOSIĆ CO NAJMNIEJ 1 m.
OGRZEWANIE
OGRZEWANIE JEST TO DOPROWADZANIE CIEPŁA DO POMIESZCZEŃ W CELU PODWYŻSZENIA W NICH TEMPERATURY POWIETRZA
STOSOWNIE DO POTRZEB.
W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU WYTWARZANIA CIEPŁA I DOSTARCZANIA GO DO OGRZEWANYCH POMIESZCZEŃ ROZRÓŻNIA SIĘ:
• OGRZEWANIE INDYWIDUALNE, W KTÓRYM ENERGIA PRZETWARZANA JEST BEZPOŚREDNIO NA MIEJSCU (NP. GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE),
• OGRZEWANIE CENTRALNE (DOSTARCZENIE CIEPŁA DO ELEMENTÓW GRZEJNYCH ZLOKALIZOWANYCH W DOCELOWYCH
POMIESZCZENIACH ZA POMOCĄ GORĄCEJ WODY, SŁUŻĄCA DO OGRZEWANIA BUDYNKÓW I POMIESZCZEŃ).
W POMIESZCZENIACH PRACY NALEŻY ZAPEWNIĆ TEMPERATURĘ ODPOWIEDNIĄ DO RODZAJU WYKONYWANEJ PRACY (METOD PRACY I
WYSIŁKU FIZYCZNEGO NIEZBĘDNEGO DO JEJ WYKONANIA) NIE NIŻSZĄ NIŻ 14°C (287 K), CHYBA ŻE WZGLĘDY TECHNOLOGICZNE NA TO
NIE POZWALAJĄ. W POMIESZCZENIACH PRACY, W KTÓRYCH JEST WYKONYWANA LEKKA PRACA FIZYCZNA, I W POMIESZCZENIACH
BIUROWYCH TEMPERATURA NIE MOŻE BYĆ NIŻSZA NIŻ 18°C (291 K).
WENTYLACJA
DUŻY WPŁYW NA BEZPIECZNE I HIGIENICZNE WARUNKI PRACY MA TEMPERATURA W POMIESZCZENIACH PRACY. POWINNY ONE BYĆ
ZABEZPIECZONE PRZED NIEKONTROLOWANĄ EMISJĄ CIEPŁA. W ZWIĄZKU Z TYM PRACODAWCA, ORGANIZUJĄC POMIESZCZENIA PRACY,
MUSI PAMIĘTAĆ O ZAPEWNIENIU W NICH WYMIANY POWIETRZA. JEDNĄ Z MOŻLIWOŚCI JEST ZASTOSOWANIE WŁAŚCIWIE DOBRANEJ I
SPRAWNEJ WENTYLACJI LUB KLIMATYZACJI.
ISTNIEJĄ DWA RODZAJE WENTYLACJI POMIESZCZEŃ PRACY:
• NATURALNA,
• MECHANICZNA.
WYMAGANIA DLA POMIESZCZEŃ PRACY
KLIMATYZACJA
KLIMATYZACJA TO NIC INNEGO JAK UTRZYMYWANIE ODPOWIEDNICH WARUNKÓW CIŚNIENIA, TEMPERATURY, WILGOTNOŚCI ORAZ SKŁADU
CHEMICZNEGO POWIETRZA WOLNEGO OD ZANIECZYSZCZEŃ W ZAMKNIĘTYCH POMIESZCZENIACH. JEJ CELEM JEST ZAPEWNIENIE WŁAŚCIWYCH
WARUNKÓW HIGIENICZNYCH W POMIESZCZENIACH PRACY.
WILGOTNOŚĆ
WAŻNYM PARAMETREM POWIETRZA W ŚRODOWISKU PRACY JEST JEGO WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA, CZYLI STOSUNEK ILOŚCI PARY WODNEJ ZAWARTEJ
W POWIETRZU DO ILOŚCI MAKSYMALNEJ PRZY DANEJ TEMPERATURZE. NIESTETY DUŻY WPŁYW NA OPTYMALNE WARUNKI WILGOTNOŚCI POWIETRZA
MA TEMPERATURA OTOCZENIA.
PRACOWNIK MA DOBRE SAMOPOCZUCIE, JEŚLI W TEMPERATURZE:
• 18-20° C WZGLĘDNA WILGOTNOŚĆ POWIETRZA WYNOSI 40-50%,
• 25° C WZGLĘDNA WILGOTNOŚĆ POWIETRZA WYNOSI 35-40%.
DLATEGO TEŻ PRACODAWCA POWINIEN PAMIĘTAĆ, ŻE DOPŁYW POWIETRZA NA STANOWISKACH PRACY MOŻE BYĆ ZAPEWNIONY W SPOSÓB
NATURALNY PRZEZ KANAŁY WENTYLACYJNE, OKNA, DRZWI.
OPTYMALNE PRĘDKOŚCI RUCHU POWIETRZA WYNOSZĄ:
• W CIEPŁEJ PORZE ROKU OD 0,2 DO 0,5 M/S,
• W ZIMNEJ PORZE ROKU OD 0,2 DO 0,3 M/S.
RUCH POWIETRZA W POMIESZCZENIU PRACY MOŻNA RÓWNIEŻ WYWOŁAĆ POPRZEZ WIETRZENIE POMIESZCZEŃ.
PODCZAS WIETRZENIA NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE:
• NIE WOLNO DOPUSZCZAĆ DO POWSTAWANIA LOKALNYCH PRZECIĄGÓW,
• OKNA NALEŻY WYPOSAŻYĆ W LUFCIKI LUB MECHANIZM DO ICH UCHYLANIA,
• ŚWIEŻE POWIETRZE DOPROWADZANE DO STANOWISK PRACY PRZEZ SYSTEM WENTYLACJI POWINNO BYĆ ZASYSANE Z MIEJSC, W KTÓRYCH
POWIETRZE NIE JEST ZANIECZYSZCZONE,
• ABY JEDNOSTRONNE WIETRZENIE POMIESZCZEŃ PRZYNIOSŁO POŻĄDANE SKUTKI, GŁĘBOKOŚĆ POMIESZCZENIA NIE MOŻE BYĆ WIĘKSZA NIŻ 8,5 M.
STOSOWANIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI NIESIE ZE SOBĄ JEDNAK PEWNE ZAGROŻENIA. ICH ZŁE UŻYWANIE LUB BRAK KONSERWACJI
I CZYSZCZENIA MOGĄ POWODOWAĆ GROŹNE DLA ZDROWIA CHOROBY. MOWA TU GŁÓWNIE O CHOROBOTWÓRCZYCH BAKTERIACH LEGIONELLA,
KTÓRE MOGĄ POWODOWAĆ CHOROBĘ ZAKAŹNĄ LEGIONELOZĘ, WYSTĘPUJĄCĄ POD POSTACIĄ ZACHOROWAŃ GRYPOPODOBNYCH, A CZASAMI
ŚMIERTELNEGO ZAPALENIA PŁUC. ZACHOROWANIE NASTĘPUJE, GDY DO UKŁADU ODDECHOWEGO CZŁOWIEKA DOSTANIE SIĘ AEROZOL WODNOPOWIETRZNY ZAWIERAJĄCY BAKTERIE RODZAJU LEGIONELLA (ZWŁASZCZA LEGIONELLA PNEUMOPHILA). RYZYKO ZACHOROWANIA DOTYCZY
WSZYSTKICH, CHOĆ SZCZEGÓLNIE LUDZI Z OBNIŻONĄ ODPORNOŚCIĄ, PALACZY, DIABETYKÓW. W ZWIĄZKU Z TYM PRACODAWCA OBOK OBOWIĄZKU
ZAPEWNIENIA ODPOWIEDNIEGO PRZEPŁYWU POWIETRZA I TEMPERATURY W POMIESZCZENIACH PRACY, MUSI RÓWNIEŻ ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ
UWAGĘ NA PRAWIDŁOWĄ EKSPLOATACJĘ I KONSERWACJĘ INSTALACJI WENTYLACYJNYCH ORAZ KLIMATYZACYJNYCH.
POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE
PRACODAWCA JEST OBOWIĄZANY ZAPEWNIĆ PRACOWNIKOM POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE, KTÓRYCH
RODZAJ, ILOŚĆ I WIELKOŚĆ POWINNY BYĆ DOSTOSOWANE DO LICZBY ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW, STOSOWANYCH TECHNOLOGII I
RODZAJÓW PRACY ORAZ WARUNKÓW, W JAKICH TA PRACA JEST WYKONYWANA.
PRACODAWCA JEST OBOWIĄZANY ZAPEWNIĆ WSZYSTKIM PRACOWNIKOM WODĘ ZDATNĄ DO PICIA LUB INNE NAPOJE, A PRACOWNIKOM
ZATRUDNIONYM STALE LUB OKRESOWO W WARUNKACH SZCZEGÓLNIE UCIĄŻLIWYCH ZAPEWNIĆ OPRÓCZ WODY, INNE NAPOJE. ILOŚĆ,
RODZAJ I TEMPERATURA TYCH NAPOJÓW POWINNY BYĆ DOSTOSOWANE DO WARUNKÓW WYKONYWANIA PRACY I POTRZEB
FIZJOLOGICZNYCH PRACOWNIKÓW.
MIEJSCA CZERPANIA WODY ZDATNEJ DO PICIA POWINNY ZNAJDOWAĆ SIĘ NIE DALEJ NIŻ 75 M OD STANOWISK PRACY. ZBIORNIKI,
PRZEWODY I MIEJSCA CZERPANIA WODY POWINNY BYĆ ZABEZPIECZONE PRZED ZANIECZYSZCZENIEM LUB ZAKAŻENIEM. CZERPANIE WODY
ZE ZBIORNIKÓW POWINNO ODBYWAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE Z ZAWORÓW CZERPALNYCH. MIEJSCA CZERPANIA WODY NIENADAJĄCEJ SIĘ DO
PICIA POWINNY BYĆ OZNAKOWANE ZGODNIE Z POLSKĄ NORMĄ.
PRACODAWCA ZATRUDNIAJĄCY PRACOWNIKÓW PRZY PRACACH WYKONYWANYCH W POMIESZCZENIACH, W KTÓRYCH TEMPERATURA
SPOWODOWANA PROCESAMI TECHNOLOGICZNYMI JEST STALE WYŻSZA NIŻ 30°C, JEST OBOWIĄZANY ZAPEWNIĆ KLIMATYZOWANE
POMIESZCZENIE DO WYPOCZYNKU, WYPOSAŻONE W STOŁY ORAZ KRZESŁA Z OPARCIEM SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA ERGONOMII. LICZBA
MIEJSC SIEDZĄCYCH POWINNA BYĆ NIE MNIEJSZA NIŻ JEDNO MIEJSCE NA PIĘCIU PRACOWNIKÓW KORZYSTAJĄCYCH Z POMIESZCZENIA,
ZATRUDNIONYCH NA NAJLICZNIEJSZEJ ZMIANIE. ODLEGŁOŚĆ OD NAJDALSZEGO STANOWISKA PRACY DO
POMIESZCZENIA KLIMATYZOWANEGO NIE POWINNA PRZEKRACZAĆ 75 M. PRACOWNIKOM W TAKICH WARUNKACH NALEŻY STWORZYĆ
MOŻLIWOŚĆ OBMYCIA CIAŁA, SZCZEGÓLNIE W CIEPŁEJ PORZE ROKU - POPRZEZ UMIESZCZENIE W POBLIŻU POMIESZCZEŃ PRACY
NATRYSKÓW RĘCZNYCH NA GIĘTKICH PRZEWODACH, Z DOPROWADZENIEM
CIEPŁEJ WODY.
JAKO POMIESZCZENIA DO WYPOCZYNKU MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE JADALNIE,
O ILE SPEŁNIAJĄ POWYŻSZE WYMAGANIA.
PRACODAWCA JEST OBOWIĄZANY ZAPEWNIĆ DOSTARCZANIE PRACOWNIKOM
ŚRODKÓW HIGIENY OSOBISTEJ, KTÓRYCH ILOŚĆ I RODZAJE POWINNY BYĆ
DOSTOSOWANE DO RODZAJU I STOPNIA ZANIECZYSZCZENIA CIAŁA PRZY
OKREŚLONYCH PRACACH.
POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE
WYMAGANIA DLA POMIESZCZEŃ I URZĄDZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH
1. POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE POWINNY ZNAJDOWAĆ SIĘ W BUDYNKU, W KTÓRYM ODBYWA SIĘ PRACA, ALBO W
BUDYNKU POŁĄCZONYM Z NIM OBUDOWANYM PRZEJŚCIEM, KTÓRE W PRZYPADKU PRZECHODZENIA Z OGRZEWANYCH POMIESZCZEŃ
PRACY POWINNO BYĆ RÓWNIEŻ OGRZEWANE.
2. POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE POWINNY BYĆ USYTUOWANE W SPOSÓB UNIEMOŻLIWIAJĄCY PRACOWNIKOM
KORZYSTAJĄCYM Z NICH PRZECHODZENIE PRZEZ POMIESZCZENIA, W KTÓRYCH STOSOWANE SĄ SUBSTANCJE TRUJĄCE LUB MATERIAŁY
ZAKAŹNE ALBO WYKONYWANE SĄ PRACE SZCZEGÓLNIE BRUDZĄCE, JEŻELI NIE PRACUJĄ ONI W KONTAKCIE Z TYMI CZYNNIKAMI.
3. POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE POWINNY BYĆ OGRZEWANE, OŚWIETLONE I WENTYLOWANE ZGODNIE Z PRZEPISAMI
TECHNICZNO-BUDOWLANYMI I POLSKIMI NORMAMI.
4. WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH NIE POWINNA BYĆ W ŚWIETLE MNIEJSZA NIŻ 2,5 m. DOPUSZCZA SIĘ
ZMNIEJSZENIE WYSOKOŚCI POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH DO 2,2 m W ŚWIETLE - W PRZYPADKU USYTUOWANIA ICH W
SUTERENIE, PIWNICY LUB NA PODDASZU.
5. PRACODAWCA JEST OBOWIĄZANY UTRZYMYWAĆ POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE ORAZ ZNAJDUJĄCE SIĘ W NICH
URZĄDZENIA W STANIE ZAPEWNIAJĄCYM BEZPIECZNE I HIGIENICZNE KORZYSTANIE Z NICH PRZEZ PRACOWNIKÓW.
6. PODŁOGA ORAZ ŚCIANY POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH POWINNY BYĆ TAK WYKONANE, ABY MOŻLIWE BYŁO ŁATWE
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W TYCH POMIESZCZENIACH. ŚCIANY POMIESZCZEŃ DO WYSOKOŚCI CO NAJMNIEJ 2 m POWINNY BYĆ POKRYTE
MATERIAŁAMI GŁADKIMI, NIENASIĄKLIWYMI I ODPORNYMI NA DZIAŁANIE WILGOCI.
7. W POMIESZCZENIACH UMYWALNI I NATRYSKÓW NA PODŁOGACH WYKONANYCH Z MATERIAŁÓW O DUŻYM PRZEWODNICTWIE CIEPŁA
NALEŻY UŁOŻYĆ W MIEJSCACH MYCIA SIĘ PODKŁADKI IZOLUJĄCE (PODESTY).
8. SZATNIE, UMYWALNIE, POMIESZCZENIA Z NATRYSKAMI I USTĘPY POWINNY BYĆ URZĄDZONE ODDZIELNIE DLA KOBIET I MĘŻCZYZN. NIE
DOTYCZY TO ZAKŁADU PRACY, W KTÓRYM JEST ZATRUDNIONYCH DO 10 PRACOWNIKÓW NA JEDNEJ ZMIANIE - POD WARUNKIEM
ZAPEWNIENIA MOŻLIWOŚCI OSOBNEGO KORZYSTANIA PRZEZ KOBIETY I MĘŻCZYZN Z TYCH POMIESZCZEŃ.
9. PRACODAWCA ZATRUDNIAJĄCY DO 20 PRACOWNIKÓW POWINIEN ZAPEWNIĆ IM CO NAJMNIEJ USTĘPY I UMYWALKI, A TAKŻE WARUNKI
DO HIGIENICZNEGO PRZECHOWYWANIA ODZIEŻY WŁASNEJ (DOMOWEJ), ROBOCZEJ I OCHRONNEJ ORAZ DO HIGIENICZNEGO
SPOŻYWANIA POSIŁKÓW. JEŻELI W ZAKŁADZIE PRACY TAKIEGO PRACODAWCY NIE WYSTĘPUJĄ CZYNNIKI SZKODLIWE DLA ZDROWIA I
PRACE BRUDZĄCE LUB NIE WYSTĘPUJĄ SZCZEGÓLNE WYMAGANIA SANITARNE, MIEJSCA DO SPOŻYWANIA POSIŁKÓW,
PRZECHOWYWANIA ODZIEŻY ORAZ UMYWALKI MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ W JEDNYM POMIESZCZENIU.
10. ODZIEŻ POWINNA BYĆ PRZECHOWYWANA W SZATNIACH
11. PRACOWNICY ZATRUDNIENI W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH MOGĄ PRZECHOWYWAĆ SWOJĄ ODZIEŻ W PRZEZNACZONYCH DO
TEGO MIEJSCACH W POMIESZCZENIACH PRACY.
12. PRACODAWCA ZATRUDNIAJĄCY PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWINIEN ZAPEWNIĆ DOSTOSOWANIE URZĄDZEŃ
HIGIENICZNO-SANITARNYCH ORAZ DOJŚĆ DO NICH - DO POTRZEB I MOŻLIWOŚCI TYCH PRACOWNIKÓW WYNIKAJĄCYCH ZE
ZMNIEJSZONEJ SPRAWNOŚCI, ZGODNIE Z PRZEPISAMI TECHNICZNO-BUDOWLANYMI.
OŚWIETLENIE
NAJWAŻNIEJSZYM ELEMENTEM FIZYCZNEGO ŚRODOWISKA ZARÓWNO PRACY, NAUKI, ŻYCIA ITP. JEST JAKOŚĆ OŚWIETLENIA, GDYŻ
ODGRYWA ONA DONIOSŁĄ ROLĘ WE WSZYSTKICH W/W PROCESACH. ABY DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW WZROKU MOGŁA BYĆ
PRAWIDŁOWO WYKORZYSTYWANA, OŚWIETLENIE OTOCZENIA MUSI ODPOWIADAĆ OKREŚLONYM WYMAGANIOM WYZNACZONYM
CECHAMI FIZJOLOGICZNYMI NARZĄDU WZROKU ORAZ RODZAJEM PRACY.
OŚWIETLENIE MOŻNA PODZIELIĆ NA NATURALNE I SZTUCZNE ORAZ OGÓLNE, MIEJSCOWE I ZŁOŻONE. NAJWIĘCEJ ZALET POSIADA
OŚWIETLENIE NATURALNE, CO WYNIKA Z SAMEJ JEGO ISTOTY.
NATĘŻENIE ŚWIATŁA NATURALNEGO ZALEŻY OD PORY ROKU, DNIA, STANU POGODY. MOŻNA W PEWNYM STOPNIU REGULOWAĆ
WIELKOŚĆ NATĘŻENIA ŚWIATŁA NATURALNEGO W POMIESZCZENIACH JEDNAK ZABIEGI TAKIE SĄ ZBYT KOSZTOWNE I NIE ZAWSZE
PRZYNOSZĄ ZAMIERZONE EFEKT. Z TYCH, MIĘDZY INNYMI WZGLĘDÓW STOSOWANE JEST W SZEROKIEJ SKALI OŚWIETLENIE SZTUCZNE.
NAJWAŻNIEJSZYMI WARUNKAMI STOSOWANIA ŚWIATŁA SZTUCZNEGO JEST ZBLIŻENIE GO W MAKSYMALNYM STOPNIU DO CECH
ŚWIATŁA NATURALNEGO ORAZ NIEDOPUSZCZENIE DO ZBYTNIEJ JASKRAWOŚCI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA.
DO ZASAD OŚWIETLENIA OTOCZENIA MIEJSC PRACY, NAUKI, WYPOCZYNKU ITP. MOŻNA
ZALICZYĆ:
 MAKSYMALNE WYKORZYSTYWANIE OŚWIETLENIA NATURALNEGO,
 PRZYSTOSOWANIE OŚWIETLENIA DO RODZAJU WYKONYWANEJ PRACY, CZYNNOŚCI,
 WYBÓR ODPOWIEDNIEGO TYPU ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA SZTUCZNEGO,
 RÓWNOMIERNE OŚWIETLENIE CAŁEGO MIEJSCA PRACY,
 STOSOWANIE URZĄDZEŃ ROZPRASZAJĄCYCH ŚWIATŁO,
 USTALENIE NATĘŻENIA ŹRÓDŁA ŚWIATŁA W ZALEŻNOŚCI OD WIELKOŚCI POMIESZCZENIA I RODZAJU WYKONYWANEJ PRACY,
 DOBÓR URZĄDZEŃ OŚWIETLAJĄCYCH ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO PRACY,
 ODPOWIEDNI DOBÓR BARW NA STANOWISKU I POMIESZCZENIU PRACY, NAUKI,
 ODPOWIEDNIE ZAPROJEKTOWANIE ROZMIESZCZENIA ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA.
TRZYMANIE SIĘ TYCH ZASAD GWARANTUJE, ŻE ŚWIATŁO NA STANOWISKU PRACY I W JEGO OTOCZENIU WPŁYWA BEZPOŚREDNIO NA
SZYBKOŚĆ I PEWNOŚĆ WIDZENIA ORAZ PRZEJRZYŚCIE OKREŚLA, W JAKI SPOSÓB WIDZIMY FORMY, SYLWETKI, BARWĘ I WŁAŚCIWOŚCI
POWIERZCHNI PODMIOTÓW TAM WYSTĘPUJĄCYCH. PRACA WZROKOWA JEST WÓWCZAS OPTYMALNA, A NA STANOWISKU PRACY ORAZ
W POMIESZCZENIU, W KTÓRYM SIĘ ONO ZNAJDUJE WYSTĘPUJE WYGODA WIDZENIA.
WYSTĄPIENIE WYGODY WIDZENIA ZALEŻY OD CZYNNIKÓW OKREŚLAJĄCYCH CECHY ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE OŚWIETLENIA ORAZ
WRAŻLIWOŚCI OSOBNICZEJ.
OŚWIETLENIE
OŚWIETLENIE DZIENNE
LICZBA, POWIERZCHNIA I ROZMIESZCZENIE OKIEN W POMIESZCZENIACH PRACY POWINNY ZAPEWNIAĆ PRACOWNIKOM, STOSOWNIE DO
RODZAJU WYKONYWANYCH PRZEZ NICH PRAC, DOSTATECZNE OŚWIETLENIE DZIENNE ORAZ NALEŻYTE PRZEWIETRZANIE POMIESZCZEŃ.
STOSUNEK POWIERZCHNI OKIEN DO POWIERZCHNI PODŁOGI W POMIESZCZENIACH POWINIEN BYĆ NIE MNIEJSZY NIŻ 1:8.
WARUNKI DOTYCZĄCE OŚWIETLENIA POMIESZCZEŃ ŚWIATŁEM DZIENNYM
OKREŚLANE SĄ ZA POMOCĄ WSPÓŁCZYNNIKA OŚWIETLENIA DZIENNEGO
(WYRAŻONEGO W %), STANOWIĄCEGO STOSUNEK NATĘŻENIA OŚWIETLENIA
W DANYM PUNKCIE WNĘTRZA DO RÓWNOCZEŚNIE WYSTĘPUJĄCEGO
NATĘŻENIA OŚWIETLENIA W OTWARTEJ PRZESTRZENI NA PŁASZCZYŹNIE POZIOMEJ.
OŚWIETLENIE
FUNKCJE OŚWIETLENIA
DO PODSTAWOWYCH FUNKCJI OŚWIETLENIA ZALICZA SIĘ:
• ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA LUDZIOM PRZEBYWAJĄCYM W DANYM WNĘTRZU,
• ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNICH WARUNKÓW DO WYKONYWANIA ZADAŃ WZROKOWYCH,
• POMOC W KREOWANIU WŁAŚCIWEGO OTOCZENIA ŚWIETLNEGO.
WYGODA WIDZENIA
DO PODSTAWOWYCH FUNKCJI OŚWIETLENIA ZALICZA SIĘ:
• ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA LUDZIOM PRZEBYWAJĄCYM W DANYM WNĘTRZU,
• ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNICH WARUNKÓW DO WYKONYWANIA ZADAŃ WZROKOWYCH,
• POMOC W KREOWANIU WŁAŚCIWEGO OTOCZENIA ŚWIETLNEGO.
RODZAJE OŚWIETLENIA
ZE WZGLĘDU NA RODZAJ ZAINSTALOWANYCH OPRAW OŚWIETLENIOWYCH WYRÓŻNIA SIĘ TRZY PODSTAWOWE RODZAJE OŚWIETLENIA:
• OŚWIETLENIE OGÓLNE - RÓWNOMIERNE OŚWIETLENIE PEWNEGO OBSZARU BEZ UWZGLĘDNIENIA SZCZEGÓLNYCH WYMAGAŃ
DOTYCZĄCYCH OŚWIETLENIA NIEKTÓRYCH JEGO CZĘŚCI;
• OŚWIETLENIE MIEJSCOWE - DODATKOWE OŚWIETLENIE PRZEDMIOTU PRACY WZROKOWEJ, Z UWZGLĘDNIENIEM SZCZEGÓLNYCH
POTRZEB OŚWIETLENIOWYCH - STOSOWANE W CELU ZWIĘKSZENIA NATĘŻENIA OŚWIETLENIA, UWIDOCZNIENIA SZCZEGÓŁÓW ITP.,
ZAŁĄCZANE NIEZALEŻNIE OD OŚWIETLENIA OGÓLNEGO;
• OŚWIETLENIE ZŁOŻONE - OŚWIETLENIE SKŁADAJĄCE SIĘ Z OŚWIETLENIA OGÓLNEGO ORAZ OŚWIETLENIA MIEJSCOWEGO.
WE WNĘTRZACH STOSUJE SIĘ W ZASADZIE DWA (Z WYŻEJ OMÓWIONYCH) RODZAJE OŚWIETLENIA: OGÓLNE I ZŁOŻONE, STOSOWNIE DO
PRZESŁANEK OŚWIETLENIOWYCH I EKONOMICZNYCH. WYBÓR RODZAJU OŚWIETLENIA POWINIEN ZALEŻEĆ OD WYMAGANEGO POZIOMU
NATĘŻENIA OŚWIETLENIA. STOSOWANIE OŚWIETLENIA OGÓLNEGO JAKO WYŁĄCZNEGO RODZAJU OŚWIETLENIA JEST UZASADNIONE W
SYTUACJI, GDY ZAMIERZA SIĘ JEDNAKOWO LUB PRAWIE JEDNAKOWO OŚWIETLAĆ DANĄ PRZESTRZEŃ. WYSTĘPUJE TO WTEDY, GDY NIE
JEST ZNANE ROZMIESZCZENIE MIEJSC PRACY W DANYM POMIESZCZENIU ORAZ TAM GDZIE MIEJSCA PRACY ROZMIESZCZONE SĄ
RÓWNOMIERNIE W CAŁYM POMIESZCZENIU, A WYMAGANIA OŚWIETLENIOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK PRACY SĄ
JEDNAKOWE.
OŚWIETLENIE
Charakterystyka wykonywanych
czynności
w pomieszczeniu
określenie
Charakterystyka wykonywanych
czynności
w pomieszczeniu
Wysokość szczegółu
(wymiar charakterystyczny
w mm)
górnym
i mieszanym eśr
bocznym emin
do 0,1
10
3,5 – 4
Bardzo dokładna
0,1 – 0,3
7
2,0 – 3
Dokładna
0,3 – 1,0
5
1,5 – 2
Mało dokładna
1,0 – 10
3
1,0 – 1,2
powyżej 10
2
0,5 – 0,8
–
1
0,25 – 0,4
Szczególnie dokładna
Zgrubna
Nadzór ogólny
nad czynnością, bez
rozróżniania szczegółów
Download