Rodzaje pomieszcze* pracy

advertisement
*W zależności od czasu
przebywania pracowników,
pomieszczenia dzielimy na:
*•
pomieszczenia
przeznaczone na pobyt stały gdzie przebywanie tych
samych osób w ciągu doby
trwa dłużej niż cztery godziny,
*•
pomieszczenia przeznaczone
na pobyt czasowy - gdzie
przebywanie tych samych osób w
ciągu doby trwa od dwóch do
czterech godzin włącznie,
*•
pomieszczenia uważane za nieprzeznaczone
na pobyt ludzi, jeśli łączny czas przebywania tych
samych ludzi jest krótszy niż dwie godziny w ciągu
doby, a wykonywane czynności mają charakter
dorywczy, bądź też praca polega na
krótkotrwałym przebywaniu związanym z
dozorem oraz konserwacją maszyn i urządzeń lub
utrzymaniem czystości i porządku, mają miejsce
procesy technologiczne nie pozwalające na
zapewnienie warunków przebywania osób
stanowiących ich obsługę, bez zastosowania
indywidualnych urządzeń ochrony osobistej i
zachowania specjalnego reżimu organizacji pracy,
oraz jest prowadzona hodowla roślin lub zwierząt,
niezależnie od czasu przebywania w nich osób
zajmujących się obsługą.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690)
oMateriały szkoleniowe – mgr Teresa
Różycka
owww.ciop.pl
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards