tutaj

advertisement
Konzentriatonslager Auschwitz
Obóz koncentracyjny Auschwitz
POCZĄTEK
Za początek jego funkcjonowania uważa się 14 czerwca
1940r., kiedy to do Auschwitz przywieziony został pierwszy
transport polskich więźniów politycznych.
W ciagu następnych lat obóz został rozbudowany i
składał się z trzech głównych części:
 Auschwitz
 Auschwitz II – Birkenau
 Auschwitz III – Monowitz
Prócz tego w skład obozu wchodziło także czterdzieści
innych – mniejszych podobozów, które początkowo
przeznaczone były do osadzania Polaków, a później
przekształcane stopniowo w główne miejsce masowego
Holokaustu około miliona Żydów z całej Europy.
KOMORA GAZOWA I
KREMATORIUM III
PIECE KREMATORYJNE
AUSCHWITZ I
Auschwitz I to pierwszy, a potem główny obóz zespołu i
jego centrum zarządcze, znany też jako Stammlager (obóz
macierzysty). Rozkaz założenia obozu Heinricha Himmler
wydał 27 kwietnia 1949r. Dwa dni później inspektor obozów
koncentracyjnych SS-Oberführer Glücks powierzył
Rudolfowi Hossowi obowiązki komendanta przyszłego
obozu. Rudolf Hoss przybył do Oświęcimia 20 kwietnia, a 4
maja został oficjalnie mianowany na komendanta obozu. 20
maja przywieziono do obozu 30 więźniów przestępców
kryminalnych narodowości niemieckiej, wybranych na
żądanie Hössa z obozu w Sachsenhausen.
KOMORA GAZOWA I
KREMATORIUM
FUNKCJE
Początkowo obóz był przeznaczony do przetrzymywania
polskich inteligentów oraz Polaków czynnie walczących z
niemieckim okupantem. Jego założenie związane było z
narastającym ruchem oporu,.. Osadzono w nim wielu
młodych ludzi, próbujących przyłączyć się do ruchu oporu lub
nielegalnie przekroczyć granicę w celu przyłączenia się do
polskiej armii. Następnie kierowano tu także radzieckich
jeńców wojennych, Żydów, pospolitych niemieckich
przestępców kryminalnych, oraz homoseksualistów.
Liczba uwięzionych wahała się od 13 do 16 tysięcy, a w
1942 r. osiągnęła 20 tysięcy.
ORKIESTRA OBOZOWA
ARBEIT MACHT FREI
Brama wejściowa do obozu nosiła szyderczy napis
Arbeit macht frei (praca czyni wolnym). Jedna z liter na
bramie ("b" w słowie Arbeit) ułożona jest do góry nogami.
Według niektórych relacji więźniów zostało to wykonane
specjalnie jako drobny akt oporu. Według innych relacji
była to po prostu pomyłka. Kolumny więźniów
wyprowadzanych do pracy i powracających do obozu często
przekraczały tę bramę przy dźwiękach obozowej orkiestry
symfonicznej. Nieprawdziwe są liczne kadry filmów
fabularnych obrazujące kolumny Żydów przechodzących
przez tę bramę – zdecydowana większość z nich trafiała do
obozu Auschwitz II.
BRAMA GŁÓWNA
AUSCHWITZ II
Drugi główny obóz zespołu był przede wszystkim
obozem śmierci – największym nazistowskim obozem
zagłady. To w nim zginęła przeważająca liczba ofiar KL
Auschwitz – ponad milion osób, tu były specjalnie
zaprojektowane i wzniesione zespoły komór gazowych z
krematoriami.
Komendantami byli kolejno – w czasie autonomii
obozu (listopad 1943-listopad 1944):
AUSCHWITZ II
fotografia aliancka 1944
Obóz został ulokowany na terenie wsi Brzezinka, około 3 km
od obozu głównego. Jego budowę rozpoczęto w październiku
1941r., siłami więźniów i jeńców radzieckich osadzonych w
Auschwitz, tym samym realizując rozkaz Himmlera z czasu jego
pierwszej wizytacji obozu Auschwitz I w marcu tego samego
roku. W dokumentach nazistowskich Auschwitz II nosił aż do
wiosny 1944 roku nazwę obozu jenieckiego
(Kriegsgefangenenlager), i choć funkcji tej nigdy nie pełnił, to
plany zakładały wystawienie w nim 174 baraków murowanych
dla pomieszczenia 100 tys. jeńców radzieckich. Obóz
zajmował obszar prostokąta o powierzchni ok. 140 ha,
ogrodzonego z zewnątrz drutem kolczastym pod napięciem.
Podobnie ogrodzone były wewnętrzne sektory (odcinki), na które
podzielono obóz.
ŚCIANA ŚMIERCI
PODZIAŁ OBOZU
Obóz Auschwitz II został podzielony na części:
obóz kobiecy (sektory BIa i b)
rejestracja i kwarantanna (BIIa)
obóz rodzinny (BIIb) dla Żydów z Theresienstadt
obóz męski (BIIc i d)
obóz cygański (BIIe)
odcinek szpitalny (BIIf)
Kanada (BIIg)
Meksyk (BIII)
czerwony i biały domek – bunkry nr 1 i 2 – prowizoryczne
komory gazowe;
krematoria II, III, IV i V – zespół komór gazowych i pieców
do spalania zwłok;
ŻYDZI W DRODZE DO KOMÓR
„OSTATECZNE ROZWIĄZANIE KWESTII
ŻYDOWSKIEJ”
Latem 1941 Himmler wskazał Auschwitz jako miejsce
"ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej".
Wykonywanie tego zbrodniczego planu rozpoczęło się w
tym obozie na wiosnę1942 roku. Masowa akcja uśmiercania
gazem rozpoczęła się najpierw w pierwszej komorze gazowej w
obozie macierzystym. Potem, ze względu na łatwość
odizolowania, akcję zagłady przeniesiono do dwóch
prowizorycznych komór gazowych, które umieszczono w
przebudowanych wiejskich chałupach (czerwony domek – od
marca, i biały domek – od września - nazwy pochodziły od
koloru cegieł i tynku). Ciała najpierw grzebano, później palono
w specjalnych dołach spaleniskowych.
RAMPA DO SELEKCJI
Ludzie skazani na zagładę byli dowożeni transportami
kolejowymi, w wagonach towarowych – zazwyczaj w
straszliwych warunkach. Niektóre transporty przywożone z
Europy Zachodniej przyjeżdżały do obozu w normalnych
wagonach pasażerskich.
Większość transportów była kierowana w całości do komór
gazowych, w zależności od potrzeb stosowano tzw. selekcję i
wydzielano więźniów do pracy przymusowej lub do
zbrodniczych eksperymentów medycznych, co na jakiś czas
pozwalało im zachować życie. Natomiast pozostali – starcy,
chorzy oraz dzieci byli uśmiercani gazem bez wyjątku.
Selekcji podlegali tylko więźniowie żydowscy. Więźniowie nie
– Żydzi byli włączani do stanu liczbowego obozu.
PLAN AUSCHWITZ – BIRKENAU
AUSCHWITZ III
W tym miejscu w latach 1942-1945 znajdował się
największy podobóz KL Auschwitz nazywany Buną. Naziści
kierowali do niego tysiące więźniów (w 1944 roku w obozie
tym znajdowało się ok. 10 tys.więźniów) pochodzących z
różnych krajów, w większości Żydów. Znaczna część z nich
zginęła wskutek wyniszczającej niewolniczej pracy, głodu i
bestialskiego traktowania. Ci, którzy nie byli w stanie dłużej
pracować padali ofiarą selekcji i byli przewożeni na śmierć w
komorach gazowych KL Birkenau.
W listopadzie 1943 roku podobóz Buna
przekształcono w odrębną jednostkę administracyjną
oznaczoną KL Auschwitz III. W jego skład weszły inne
podobozy KL Auschwitz istniejące przy zakładach
przemysłowych.
RUINY OBOZU AUSCHWITZ II
LIKWIDACJA OBOZU
Pod koniec wojny esesmani, usiłując zatrzeć
ślady swych zbrodni, rozpoczęli demontaż i niszczenie
komór gazowych i krematoriów oraz innych obiektów a
także palenie dokumentów.
Więźniów zdolnych do marszu ewakuowano w
głąb Rzeszy.
Tych, którzy pozostali w obozie oswobodzili
żołnierze Armii Czerwonej w dniu 27 stycznia 1945
roku.
ŹRÓDŁO
INTERNET:
Wikipedia Wolna Encyklopedia
Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz
Birkenau
Dia Pozytyw
IZRAEL - serwis poświęcony Izraelowi
GRAFIKA
dzięki uprzejmości:
Miejscu Pamięci i Muzeum Auschwitz Birkenau
Download