Szwajcarska koncepcja zarządzania kompetencjami pielęgniarskimi

advertisement
Szwajcarska koncepcja zarządzania kompetencjami pielęgniarskimi
Alpejskie krajobrazy, powszechny dobrobyt, słynne zegarki i mnóstwo czekolady to charakterystyka
turystyczna Szwajcarii. Wraz z szerszą analizą specyfiki wspominanego dobrobytu, można dojść do
wniosku, iż również w sferze ochrony zdrowia to kraj godny podziwu. Warto przyjrzeć się bliżej, jak
atrakcyjnym obszarem dla polskich pielęgniarek i pielęgniarzy jest szwajcarski rynek pracy.
Szwajcarska koncepcja opieki zdrowia
Około 12% PKB Szwajcarii jest przeznaczane na służbę zdrowia. Usługi oferowane przez ochronę
zdrowia zarządzane są na trzech szczeblach: państwowym, kantonalnym oraz gminnym. Każdy
z wymienionych szczebli decyduje o wysokości podatków i posiada odrębność finansową.
W porównaniu z innymi krajami szwajcarski system zdrowia wyróżnia się innowacyjnością w wielu
dziedzinach badawczych oraz kształcenia. Tak skonstruowany system opieki zdrowotnej należy
do najlepszych ale i najdroższych na świecie. Pod względem wysokości wydatków na mieszkańca
Szwajcaria zajmuje drugie po Stanach Zjednoczonych miejsce na świecie. Wysoki poziom wydatków,
skorelowany z wysokim poziomem kosztów udzielania świadczeń, jest między innymi wynikiem
ciągłego postępu medycyny.
Mimo wzorcowej jakości usług medycznych oraz dbałości o wszystkich obywateli w tym zakresie,
Szwajcaria boryka się z brakami kadrowymi personelu medycznego. Fakt, że w skali europejskiej nie
jest odosobniona w tym problemie, nie czyni ją bierną. Od lat szwajcarski rynek pracy jest otwarty dla
wysoko wykwalifikowanych pracowników, a problem wielokulturowości staję się zaletą dla
szwajcarskich pracodawców. W instytucjach medycznych obecnie zatrudnionych jest aż 30%
pielęgniarek innych narodowości, to najwyższy wynik w tej kategorii na świecie. Warto dodać, że
z danych Światowej Organizacji Zdrowia w Szwajcarii na 1000 mieszkańców przypada 16 pielęgniarek,
a średnio w na oddziale szpitalnym jedna pielęgniarka podejmuje opiekę nad 5 pacjentami.
Zarządzanie kompetencjami personelu pielęgniarskiego
W odpowiedzi na realizację założonej polityki ochrony zdrowia i poszukiwanie kandydatów
o odpowiednich kwalifikacjach w skali europejskiej było wdrożenie deklaracji bolońskiej czy studiów
pomostowych oraz uznawanie dyplomów polskich pielęgniarzy i pielęgniarek na zasadach ogólnych.
Ponadto 25 lat istnienia idei Erasmusa i innych inicjatyw spierających mobilność młodego pokolenia
Europejczyków sprzyjało rozpowszechnianiu informacji o możliwościach zatrudnienia w krajach UE,
a także w Szwajcarii. W tym zakresie ten alpejski kraj dokłada wszelkich starań wspierających polskich
absolwentów pielęgniarstwa w wejściu na szwajcarski rynek pracy i poszerzaniu ich kompetencji.
Przykładem takiej postawy jest oferta Programu Curaswiss. To nowoczesne rozwiązanie w zakresie
rozwoju kompetencji zawodowych, inspirowane projektami rozwojowymi dla pracowników
w największych światowych korporacjach. Dla instytucji szwajcarskiej ochrony zdrowia dbałość
o pracowników, chcących podnosić swoje kwalifikacje to priorytet. Program Curaswiss oraz postawa
młodych absolwentów pielęgniarstwa o wysokich potrzebach rozwoju zawodowego idealnie wpisuje
się w oczekiwania szwajcarskich pracodawców z sektora medycznego. Dokładanie zbadana luka
kompetencyjna dotychczas zatrudnionego szwajcarskiego personelu pielęgniarskiego oraz jakość
wykształcenia absolwentów wielu uczelni wyższych w UE sprzyjało stworzeniu Programu Curaswiss.
Erasmus to nie wszystko
Projekt Curaswiss jest alternatywą dla Programu Erasmus czy studiów podyplomowych. Zaletą tego
programu, jest możliwość wyjazdu po ukończeniu studiów. Obserwacje Narodowej Agencji Erasmusa
pokazują, iż coraz częściej mobilnością studentów zainteresowane są osoby na ostatnich latach
studiów lub już absolwenci. Wiąże się to z nabyciem większej świadomości europejskiej oraz dojrzałości
i zrozumieniem własnych potrzeb i ambicji. Do programu poszukiwane są osoby młode duchem, co
oznacza gotowe przede wszystkim na wyzwania edukacyjne i akceptujące charakter studencki projektu
Curaswiss. Oferta Programu to intensywna nauka języka niemieckiego, a potem dialektu
szwajcarskiego, następnie liczne szkolenia, staż i praca. Na tym etapie szkoleń uczestnicy mają
możliwość odbycia krótkich praktyk poglądowych w na kilku oddziałach, aby mieć realny wpływ na
kształtowanie swojej przyszłej kariery.
Stopniowanie trudności i konsekwentne realizowanie licznych etapów w programie Curaswiss, to 3
letnia trasa pełna wrażeń, podroży, stresów i emocji. Obok szkoleń z zakresu praktyki pielęgniarskiej,
przewidziane są również warsztaty na temat szwajcarskiej kultury, życia codziennego i specyfiki pracy.
Pakiet szkoleń został tak zaprojektowany, aby możliwie najlepiej przygotować nowych pracowników
do wejścia w środowisko pracy.
Mówiąc o rozwoju kompetencji, należy podkreślić iż ideą programu Curaswiss jest uzyskanie profilu
zawodowego uczestnika, który odznacza się wiedzą i umiejętnościami na najwyższym poziomie.
Wykonując obowiązki pielęgniarskie uczestnicy są odpowiedzialni za proces opieki nad pacjentem,
wykazując się pracowitością oraz indywidualnym profesjonalnym podejściem do pacjenta oraz jego
najbliższych. W Szwajcarii personel pielęgniarski jest ogniwem łączącym pacjenta oraz jego rodzinę z
personelem medycznym, reprezentuje interesy pacjentów oraz dba o sprawny i efektywny przepływ
informacji pomiędzy lekarzem a pacjentami. Zapewne osiągnięcie takiego poziomu usług i jakości pracy
jest możliwe, ponieważ na jedną pielęgniarkę przypada maksymalnie 6 pacjentów.
Klient jest najważniejszy
Program Curaswiss, jest nie tylko przygodą z językiem niemieckim, ale także wymaga dużych pokładów
własnej energii i ambicji. Specyfika programu łączy w sobie elementy zarządzania kompetencjami,
planowanie ścieżek karier pracowników przy ich aktywnym udziale, zatem czerpie inspirację ze świata
biznesowego. Koncepcja szwajcarskiej inicjatywy Curaswiss, jest odzwierciedleniem współczesnego
zarządzania placówkami medycznymi, gdzie szpital to sprawnie działające przedsiębiorstwo a personel
medyczny to kapitał intelektualny i najważniejszy zasób organizacji i pacjent to kluczowy klient.
Z pewnością udział w Programie Curaswiss to inwestycja w przyszłość, to zarówno uzyskanie prestiżu
społecznego, profesjonalizmu, jak i nawiązanie międzynarodowych relacji i życiowa przygoda.
Download