Mikrosocjologia i procesy grupowe – wykład + ćwiczenia

advertisement
KARTA PRZEDMIOTU
Kod przedmiotu
MSiPG
Mikrosocjologia i procesy
grupowe
Microsociology and group
processes
w języku polskim
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW
Kierunek studiów
Praca socjalna
Forma studiów
Stacjonarne
Poziom studiów
studia I stopnia
Profil studiów
Praktyczny
Specjalność
Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej
Profilaktyka społeczna z interwencją kryzysową
Praca z osobą niepełnosprawną i starszą
Jednostka prowadząca
przedmiot
Zakład Nauk Humanistycznych i Społecznych
Osoba odpowiedzialna koordynator
przedmiotu
dr Sylwia Kwiatkowska
[email protected]
Forma zajęć
Miejsce realizacji
Termin realizacji
zajęcia w
pomieszczeniu
Wykład/ćwiczenia
Zakładu Nauk
Humanistycznych
i Społecznych
Termin i miejsce
odbywania zajęć
II semestr
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU
Status
przedmiotu/przynależność do
modułu
Moduł: kształcenia podstawowego
MKP
Język wykładowy
Język polski
Semestry, na których
realizowany jest przedmiot
drugi
Podstawowe wiadomości o procesach i interakcjach społecznych
Wymagania wstępne
FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ
Wykład
Formy
zajęć
rok
Liczba
godzin
I
Semest
r
II/15
I
ćwiczenia
lektorat
r
r
s
II/15
s
konwersatori
um
r
s
seminariu
m
r
s
ZP
R
Samokszta
łcenieZBUN
PZ
S
r
s
r
s
Sposób realizacji
zajęć
Sposób zaliczenia
zajęć
Wykład dla wszystkich studentów, ćwiczenia dla grupy minimum 20
osobowej
Zaliczenie z oceną
Wykład konwersatoryjny i problemowy
Ćwiczenia
Metody dydaktyczne
Przedmioty
powiązane/moduł
Podstawowa
Wykaz
literatury
Uzupełni
ająca

prezentacje

burza mózgów

dyskusja

symulacje zachowań
Wprowadzenie do socjologii WdS
Umiejętności diagnostyczne i społeczne pracownika socjalnego
UDiSPS
 Brown R., Procesy grupowe. Dynamika wewnątrzgrupowa i



międzygrupowa. Gdańsk 2006
Szmatka J., Małe struktury społeczne. Warszawa 2007
Frankowski M.T., Socjologia. Mikrostruktury. Poznań 2004.
Szmatka J., Czy kryzys w mikrosocjologii? Studia
socjologiczne,1989,nr1
CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA
Cele przedmiotu (ogólne, szczegółowe)
Student ma zdobyć niezbędną wiedzę do rozpoznawania i wyjaśniania zjawisk społecznych na
poziomie mikro w kategoriach socjologicznych; gromadzenia i wykorzystywania informacji
naukowej - dokumentów i materiałów zastanych z zakresu socjologii małych grup, streszczania ich i
komentowania; prawidłowego posługiwania się pojęciami i terminami z zakresu socjologii małych
grup i procesów w jej zachodzących
Treści programowe
Efekty
kształcenia
Forma zajęć
(kody)
K_W02
Wykład
K_W07
Wykład
K_W07
Wykład
K_U02
Wykład
K-U02
Wykład
Temat
Pojęcie grupy społecznej
Jednostka i grupa w działaniu: minimalne
i maksymalne formy zależności
Elementarne modele interakcji
Analiza procesu interakcji w grupach
dyskusyjnych
Nowe metody analizy procesów
grupowych
Liczba
godzin
1
Suma
liczby
godzin
1
1
1
1
1
2
2
2
2
K_W08
K_U05
K_K02
K_W08
K_U06
Wykład
K_W08
Wykład
K_W08
K_U06
K_K02
K_U07
K_U07
Ćwiczenia
K_U07
Ćwiczenia
K-U06
K_U07
K_U06
K_U07
K_K05
K_K05
Struktura ról i statusów
Wielkość grupy jako zmienna wpływająca
na procesy grupowe
Socjometria i analiza sieci społecznych
Atrakcyjność interpersonalna
Struktura komunikowania a efektywność
grup zadaniowych
Grupy pracownicze
Grupy twórcze; tworzenie i kierowanie
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
Ćwiczenia
Grupy pracownicze- nauczyciele
Sportowcy, gospodynie domowe
Grupy dyspozycyjne, policja, wojsko,
straż
Sekty, w tym sekty ekonomiczne
2
2
Ćwiczenia
Grupy młodzieżowe, subkultury
2
2
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Szpital a pacjenci. Rola pacjenta i lekarza
Grupa pobudza
2
3
2
3
W 15/
Ćw 15
Wykład
Wykład
Wykład
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Efekty kształcenia
Student, który zaliczył przedmiot
kod
w zakresie WIEDZY
W1
W2
W3
U1
Odniesienie do
efektów kształcenia
dla
kierunku
dla obszaru
ma podstawową wiedzę o typowych rodzajach struktur i instytucji
społecznych realizujących pracę socjalną i współpracujących w
realizacji tych zadań, a w szczególności w ich podstawowych
elementach
K_W02
SIP_W02
K_W07
SIP_W04
K_W08
SIP_W05
zna rodzaje więzi społecznych w zakresie dziedzin nauki i
dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku praca socjalna
oraz rządzące nimi prawidłowości
ma wiedzę o człowieku i jego rozwoju, w szczególności jako o
podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich
funkcjonowania, w tym instytucji działających w obszarze pracy
socjalnej a także działającym w tych strukturach; ma również
wiedzę o biologicznych prawidłowościach rozwoju człowieka i
zaburzeniach tego rozwoju
w zakresie UMIEJĘTNOŚCI
potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych
procesów i zjawisk i społecznych; stosuje podstawowe techniki i
narzędzia badawcze w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin
K_U02
SIP_U02
naukowych właściwych dla pracy socjalnej
U2
U3
U4
potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do szczegółowego opisu K_U05
i praktycznego analizowania jednostkowych procesów i zjawisk
społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych,
gospodarczych), mających znaczenie dla pracy socjalnej
SIP_U02
potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych
procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych,
prawnych, gospodarczych) specyficznych dla dziedzin nauki i
dyscyplin naukowych, właściwych dla pracy socjalnej
K_U06
SIP_U03
K_U07
SIP_U04
potrafi prognozować praktyczne skutki konkretnych zjawisk
społecznych z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi
właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych,
właściwych dla pracy socjalnej
klasyfikuje i pop
językoznawstwa
w zakresie KOMPETENCJI
potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne
role m.in. organizatora grupy, prowadzącego grupę, jej animatora K_K02
szanuje możliwości i ograniczenia wynikające z odmienności
natury człowieka, jest tolerancyjny i otwarty na współpracę i
porozumienie
K_K06
Realizacja efektów kształcenia w poszczególnych formach
K1
K2
SIP_K02
SIP_K05
Student, który zaliczył przedmiot
kod
w zakresie WIEDZY
w
W1
W2
W3
ćw
W3
w
U1
U2
U3
U4
ćw
U2
U3
w
K1
K2
cw
K1
K2
Lek
konwers
sem
ZP
PZ
ZBUN
w zakresie UMIEJĘTNOŚCI
Lek
konwer
sem
ZP
PZ
ZBUN
w zakresie KOMPETENCJI
Lek
konwer
sem
ZP
PZ
ZBUN
Kryteria oceny osiągniętych efektów
na ocenę 3
na ocenę 3,5
na ocenę 4
na ocenę 4,5
na ocenę 5
Uzyskanie od 60%
- 65% łącznej
liczby pkt.
możliwych do
uzyskania.
Uzyskanie od 66% 75% łącznej liczby
pkt. możliwych do
uzyskania.
Uzyskanie od 76% Uzyskanie od 86%
85% łącznej liczby pkt. - 95% łącznej liczby
pkt. możliwych do
możliwych do
uzyskania.
uzyskania.
Uzyskanie od 96% 100% łącznej liczby
pkt. możliwych do
uzyskania.
Metody oceny (F- formułująca, P- podsumowująca)
Ocena formułująca odnosi się do procesu uczenia się tj. formułowana jest w trakcie trwania
semestru. Student otrzymuje informację zwrotną, nad czym musi jeszcze popracować, co uzupełnić a
co poprawić.
Ocena podsumowująca odnosi się natomiast do efektu końcowego, produktu procesu uczenia się.
Egzamin
ustny
Egzamin
pisemny
Projekt
Zadania
domowe
Kolokwium
Referat/
prezentacja
Sprawozdanie
Dyskusje
F
+
P
+
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Egzamin ustny
Egzamin
pisemny
Projekt
Kolokwium
Sprawozdanie
Referat/
prezentacja
W02
W07
W08
U02
U05
U06
U07
Efekty
kształce
nia
(kody)
Inne
K02
K05
Punkty ECTS
Forma aktywności
Obciążenie studenta
Studia stacjonarne
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
W
Ćw
K
15
15
Forma zajęć
Konsultacje przedmiotowe
Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do egzaminu/zdawanie egzaminu
Przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej
literatury
Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji
Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta
PUNKTY ECTS ZA PRZEDMIOT
20
15
10
75
3
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards