NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE sprawca

advertisement
Czym jest PRZEMOC?
Przemoc, to zamierzone i wykorzystujące przewagę
sił działanie lub zaniechanie skierowane przeciwko
osobie, które narusza jego prawa i dobra osobiste
powodując cierpienie i szkody. Przemoc w rodzinie jest:
INTENCJONALNA przemoc jest zamierzonym
działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i
podporządkowanie ofiary.
SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE w relacji jedna ze
stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a
sprawca silniejszy.
NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE sprawca
wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa
ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności,
szacunku itd.).
POWODUJE CIERPIENIE I BÓL sprawca naraża
zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie
bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność
do samoobrony.
CYKL PRZEMOCY
Przemoc toczy się w cyklu.
W FAZIE NARASTANIA NAPIĘCIA
pozornie błahe sytuacje wywołują złość partnera. W tym
czasie osoba krzywdzona stara się uspokoić sprawcę,
spełniać jego wymagania. Jest skupiona na tym, jak
powstrzymać go przed wyrządzeniem jej krzywdy.
Niezależnie od podjętych przez nią zabiegów agresja
partnera narasta.
FAZĘ GWAŁTOWNEJ PRZEMOCY wywołuje
często drobiazg np. nie pozmywane naczynia. Sprawca
zaczyna być bardzo agresywny. Jego działanie staje się
gwałtowne.
PRZEMOC FIZYCZNA, to takie zachowania jak:
popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie,
policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą
ręką i pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś
przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi,
użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy,
nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.
PRZEMOC PSYCHICZNA, to takie zachowania jak:
wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie
własnych poglądów, karanie przez odmowę uczuć,
zainteresowania, szacunku, stała krytyka, wmawianie
choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i
ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się
posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja
werbalna
(wyzywanie,
poniżanie,
upokarzanie,
zawstydzanie),stosowanie gróźb, itp.
PRZEMOC SEKSUALNA, to takie zachowania jak:
wymuszanie
pożycia
seksualnego,
wymuszanie
nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych,
wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy
współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka
zachowań
seksualnych
kobiety,
itp. Seks wbrew własnym chęciom to przyzwolenie na
gwałt, także w małżeństwie.
PRZEMOC EKONOMICZNA, to takie zachowania jak:
odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia
pracy zarobkowej, nie zaspakajanie podstawowych,
materialnych potrzeb rodziny, itp.
POLSKIE PRAWO ZABRANIA:
W FAZIE MIODOWEGO MIESIĄCA sprawca
często przeprasza, okazuje skruchę i obiecuje, że nigdy
więcej to się nie powtórzy. Stara się znaleźć wytłumaczenie
swojego zachowania. Ofiara wierzy, że partner się zmieni, że
jest kochana i dla niego ważna. Faza miodowego miesiąca
jest fazą, która pozwala ofiarom pozostać w
przemocowym związku. Faza ta szybko jednak przemija i
cykl przemocy zaczyna się od początku. Często przemoc w
następnym cyklu jest gwałtowniejsza.
FORMY PRZEMOCY




znęcania się fizycznego lub psychicznego nad
osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w
stałym lub przemijającym stosunku zależności od
sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze
względu na jej stan psychiczny lub fizyczny — art. 207
k.k.;
uderzenia człowieka lub naruszania jego nietykalności
cielesnej w inny sposób — art. 217 k.k. (ściganie
przestępstwa odbywa się z oskarżenia prywatnego);
pozbawiania człowieka wolności — art. 189 k.k.;
grożenia innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej
szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba






wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie
spełniona — art. 190 k.k. (ścigane na wniosek
pokrzywdzonego);
wzbudzania
u
innej
osoby
uzasadnionego
okolicznościami poczucia zagrożenia lub naruszania jej
prywatności poprzez uporczywe nękanie — art. 190a §
1 k.k. (ściganie na wniosek pokrzywdzonego);
stosowania przemocy lub groźby bezprawnej, w celu
zmuszania innej osoby do określonego działania,
zaniechania lub znoszenia określonego stanu — art.
191 k.k.;
utrwalania wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie
czynności seksualnej, przez użycie wobec niej
przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, albo
rozpowszechnienie wizerunku nagiej osoby lub w trakcie
czynności seksualnej bez jej zgody — art. 191a k.k.
(ściganie na wniosek pokrzywdzonego);
doprowadzenia innej osoby do obcowania płciowego
przemocą,
groźbą
bezprawną
lub
podstępem
(zgwałcenie)oraz doprowadzenia w ten sam sposób
innej osoby do poddania się innej czynności seksualnej
lub wykonania takiej czynności — art. 197 k.k. (ścigane
na wniosek pokrzywdzonego); Przestępstwo to popełnia
również małżonek, który dopuszcza się zgwałcenia
współmałżonka!;
spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w
postaci: pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy,
zdolności płodzenia bądź innego ciężkiego kalectwa,
ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby
realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej,
całkowitej lub znacznej trwałej niezdolności do pracy w
zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub
zniekształcenia ciała — art. 156 k.k.;
spowodowania naruszania czynności narządu ciała lub
rozstroju zdrowia, w wyniku którego pokrzywdzonym
jest osoba najbliższa — art. 157 § 1 i 2 k.k
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards