DOC - bip.malopolska.pl

advertisement
Potwierdzanie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Wyciąg z karty informacyjnej SN.VIII.0193-1-07 umieszczonej na stronie:
Kogo dotyczy:
I. Właścicieli nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej, którzy łącznie
spełniają następujące warunki:
1) przysługiwały im świadczenia przewidziane w:
- układzie z 9.09.1944 r. pomiędzy Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego a Rządem Białoruskiej
Socjalistycznej Republiki Rad dotyczącym ewakuacji obywateli polskich z terytorium B.S.R.R. i ludności
białoruskiej z terytorium Polski;
- układzie z 9.09.1944 r. pomiędzy Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego a Rządem Ukraińskiej
Socjalistycznej Republiki Rad dotyczącym ewakuacji obywateli polskich z terytorium U.S.R.R. i ludności
ukraińskiej z terytorium Polski;
- układzie z 22.09.1944 r. pomiędzy Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego a Rządem Litewskiej
Socjalistycznej Republiki Rad, dotyczącym ewakuacji obywateli polskich z terytorium Litewskiej S.R.R.
i ludności litewskiej z terytorium Polski;
- umowie z dnia 6.07.1945 r. między Tymczasowym Rządem Jedności Narodowej R.P. i Rządem ZSRR o prawie
zmiany obywatelstwa radzieckiego osób narodowości polskiej i żydowskiej, mieszkających w ZSRR, i o ich
ewakuacji do Polski, i o prawie zmiany obywatelstwa polskiego osób narodowości rosyjskiej, ukraińskiej,
białoruskiej, rusińskiej i litewskiej, mieszkających na terytorium Polski, i o ich ewakuacji do ZSRR;
- umowy pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o zamianie
odcinków terytoriów państwowych z dnia 15 lutego 1951 r. lub
2) na skutek innych okoliczności związanych z wojną rozpoczętą w 1939 r. zmuszeni byli opuścić byłe terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej;
3) w dniu 1 września 1939 r:
a) zamieszkiwali na terenach, które w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. w dniu dzisiejszym nie wchodzą
w skład państwa polskiego;
b) byli obywatelami polskimi;
c) opuścili te tereny w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r.,
4) posiadają obywatelstwo polskie.
II. Spadkobierców osób wymienionych w pkt I posiadających obywatelstwo polskie.
Wnioski składać należy nie później niż do dnia 31 grudnia 2008 r.
Wymagane dokumenty:
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/root_UW/przedmiotowe/Nieruchomosci+Skarbu+Panstwa
A. W celu wydania decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty należy złożyć wniosek zawierający m. in.
informację o imieniu, nazwisku, miejscu zamieszkania oraz nr PESEL wnioskodawcy. Do wniosku należy dołączyć:
1) Dowody, które świadczą o pozostawieniu nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej
w wyniku wypędzenia z byłego terytorium RP lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. oraz
o rodzaju i powierzchni tych nieruchomości. Dowodami takimi mogą być: urzędowy opis mienia, orzeczenie
wydane przez były Państwowy Urząd Repatriacyjny, dokumenty urzędowe w tym sądowe, a także dokumenty
pozyskane z archiwów państwowych Republiki Białoruś, Republiki Litewskiej, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy lub
innych państw,
-w razie braku dokumentów: urzędowego opisu mienia lub orzeczenia wydanego przez Państwowy Urząd
Repatriacyjny dowodami mogą być oświadczenia dwóch świadków złożone pod rygorem odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia przed notariuszem, organem prowadzącym postępowanie lub w
polskiej placówce konsularnej w kraju zamieszkania świadka, którzy:
a) zamieszkiwali w miejscowości, w której znajduje się nieruchomość pozostawiona poza obecnymi granicami
RP lub w miejscowości sąsiedniej,
b) nie są osobami bliskimi, w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami - właścicieli lub
spadkobierców ubiegających się o potwierdzenie prawa do rekompensaty;
2) Dowody, które świadczą o posiadaniu obywatelstwa polskiego przez właścicieli, współwłaścicieli mienia
pozostawionego oraz ich spadkobierców;
3) Dowody potwierdzające miejsce lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a w przypadku, gdy wnioskodawcami
są spadkobiercy również dowody potwierdzające miejsce zamieszkania po przybyciu na obecne terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej właścicieli lub współwłaścicieli i spadkobierców mienia pozostawionego - w razie braku
tych dowodów do wniosku dołącza się oświadczenie wnioskodawcy o miejscu lub miejscach zamieszkania tych
osób;
4) Oświadczenia o dotychczasowym stanie realizacji prawa do rekompensaty;
5) Ewentualnie oświadczenia (z podpisem notarialnie poświadczonym lub złożone przed organem administracji
publicznej albo w polskiej placówce konsularnej) o wskazaniu osoby uprawnionej do rekompensaty (jednego lub
niektórych spośród współwłaścicieli) w przypadku, gdy nieruchomości pozostawione były przedmiotem
współwłasności;
6) W przypadku śmierci właściciela nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami RP do wniosku należy
dołączyć postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo o dziale spadku;
7) W przypadku śmierci właściciela nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami RP do wniosku można
dołączyć oświadczenie (z podpisem notarialnie poświadczonym lub złożone przed organem administracji
publicznej albo w polskiej placówce konsularnej) o wskazaniu jednego lub niektórych ze spadkobierców
posiadających obywatelstwo polskie jako uprawnionych do rekompensaty.
B. Osoby posiadające potwierdzenie prawa do rekompensaty składają wniosek o ujawnienie w rejestrze wojewódzkim
wybranej formy realizacji prawa do rekompensaty.
Download