Skarżący Lucjan Orgasiński, jako następca prawny byłych

advertisement
Zadanie:
Na podstawie niżej podanego stanu faktycznego dokonaj oceny decyzji Ministra Skarbu
Państwa z dnia 18 lutego 2014 r. i sporządź w imieniu Lucjana Kresowego skargę do
wojewódzkiego sądu administracyjnego lub opinię o braku podstaw do zaskarżenia tej decyzji.
Stan faktyczny:
Lucjan Kresowy, jako następca prawny byłego właściciela – Józefa Kresowego, złożył
w dniu 23 grudnia 2008 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim wniosek o wydanie decyzji
potwierdzającej prawo do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek dotyczył nieruchomości pozostawionej w 1951 roku
przez Józefa Kresowego (nieruchomość położona w Nuśmicach, gmina Dołhobyczów, pow.
Hrubieszów - obecne tereny Ukrainy) w związku z umową pomiędzy Rzeczpospolitą Polską
a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o zamianie odcinków terytoriów
państwowych, podpisaną dnia 15 lutego 1951 r. (Dz. U. z 1952 r., Nr 11, poz. 63), zwaną
dalej umową z 1951 r.
Po rozpoznaniu wniosku Wojewoda Lubelski decyzją nr 123/14 z dnia 24 stycznia
2014 r., odmówił Lucjanowi Kresowemu potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu
pozostawienia
przez
Józefa
Kresowego
nieruchomości
poza
obecnymi
granicami
Rzeczypospolitej Polskiej w związku z umową z 1951 r.
W uzasadnieniu decyzji organ przytoczył treść przepisów art. 1 ust. 1a oraz art. 2
ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia
nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418
ze zm.), zwanej dalej ustawą zabużańską. Wskazał, że ze znajdującego się w aktach sprawy
opisu pozostawionego mienia nieruchomego sporządzonego w dniu 25 czerwca 1951 r. oraz
„aktu na pozostawiony grunt i zasiewy” z dnia 25 września 1951 r. wynika, że Józef Kresowy
- przesiedlający się w związku z wymianą odcinków terytorium przygranicznego pomiędzy
RP a ZSRR - pozostawił mienie nieruchome (pochodzenie gospodarstwa: "z reformy rolnej")
we wsi Nuśmice, gmina Dołhobyczów, pow. Hrubieszów o łącznej pow. 6,98 ha wraz z
zabudowaniami. Miejscowość Nuśmice w dniu 1 września 1939 r. znajdowała się na terenie
Polski w powiecie sokalskim, woj. lwowskie. Na podstawie protokołu przesłuchania
świadków, organ prowadzący postępowanie ustalił, że Józef Kresowy w dniu 1 września
1939 r. posiadał obywatelstwo polskie oraz mieszkał w miejscowości Borzechów Kolonia
(gmina Borzechów, woj. lubelskie), która zarówno wówczas jak i obecnie znajduje się w
granicach Państwa Polskiego. Ponadto, Józef Kresowy nie był w dniu 1 września 1939 r.
właścicielem pozostawionej w miejscowości Nuśmice nieruchomości, gdyż otrzymał ją po
zakończeniu II wojny światowej, w trybie dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o
przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. z 1945 r., Nr 3, poz. 13), co potwierdza opis
pozostawionego przez Józefa Kresowego mienia nieruchomego sporządzony w dniu 25
czerwca 1951 r. (pochodzenie gospodarstwa: "z reformy rolnej"). Wobec powyższego organ
stwierdził, że skoro właściciel pozostawionej na kresach nieruchomości nie spełniał
przesłanek warunkujących przyznanie prawa do rekompensaty w myśl art. 2 ustawy
zabużańskiej, to w konsekwencji nie mógł on sam, a w ślad za nim jego spadkobierca, nabyć
prawa do rekompensaty.
Na skutek wniesionego przez Lucjana Kresowego odwołania od powyższej decyzji,
Minister Skarbu Państwa decyzją nr 456/14 z dnia 18 lutego 2014 r., utrzymał w mocy
decyzję organu pierwszej instancji.
Organ odwoławczy podzielił dokonane przez organ pierwszej instancji ustalenia
faktyczne. Dodatkowo powołał się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23
października 2012 r., sygn. akt SK 11/12, w którym Trybunał stwierdził, że art. 2 pkt 1 ustawy
zabużańskiej w zakresie, w jakim uzależnia prawo do rekompensaty od zamieszkiwania w
dniu 1 września 1939 r. na byłym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niezgodny z art.
64 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Zgodnie natomiast z orzecznictwem
sądów administracyjnych, zapadłym po wydaniu tego wyroku Trybunału, w ramach oceny
spełnienia przesłanek warunkujących potwierdzenie prawa do rekompensaty, przepis art. 2
ust 1 ustawy zabużańskiej, w zakresie w jakim odnosi się do zamieszkiwania w dniu 1
września 1939 r. na Kresach Wschodnich, nie może być stosowany. Zauważył, iż
zaskarżona decyzja, przy pominięciu okoliczności wykazania przesłanki zamieszkiwania na
byłym terytorium RP w dniu 1 września 1939 r., odpowiada prawu. Kwestią istotną jest
bowiem to, że przedmiotowe nieruchomości Józef Kresowy nabył w drodze przeprowadzonej
po wojnie reformy rolnej. Nieruchomości te są więc nieruchomościami nabytymi w ramach
aktów prawnych ustanowionych przez władze PRL po zakończeniu wojny. W związku z tym,
w ocenie organu, nie można ich traktować stricte jako nieruchomości "zabużańskich".
Decyzja Ministra Skarbu Państwa została doręczona Lucjanowi Kresowemu w dniu
20 lutego 2014 r.
Download