Uchwała Nr - Samorząd Województwa Mazowieckiego

advertisement
Załącznik do uchwały Nr 556/241/13
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 26 marca 2013 r.
Uchwała Nr
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia ........................
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy ramowej z Państwowym Zespołem Ludowym Pieśni i Tańca
„Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie o wykonywanie usługi publicznej świadczonej w ogólnym
interesie gospodarczym w okresie od 1 maja 2013 r. do 30 kwietnia 2035 r.
Na podstawie art. 18 pkt 7, pkt 19 lit. d i pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1) oraz art. 12 i art. 28 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 25 października
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) - uchwala się, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na zawarcie mowy ramowej z Państwowym Zespołem Ludowym Pieśni i Tańca „Mazowsze”
im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie o wykonywanie usługi publicznej świadczonej w ogólnym interesie
gospodarczym w okresie od 1 maja 2013 r. do 30 kwietnia 2035 r.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1Zmiany
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr
126, poz. 875 i Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z
2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz.142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149,
poz. 887 i Nr 217, poz.1281.
UZASADNIENIE
Pan
Włodzimierz
Izban,
p.o.
Dyrektora
Państwowego
Zespołu
Ludowego
Pieśni
i
Tańca
„Mazowsze”
im. Tadeusza Sygietyńskiego zwrócił się z wnioskiem o zawarcie umowy ramowej o wykonywanie usługi publicznej
świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym. Przedmiotowa umowa ma na celu częściowe zastąpienie finansowania
Zespołu poprzez dotację Województwa Mazowieckiego formułą rekompensaty z tytułu świadczenia usług w ogólnym
interesie gospodarczym. Formuła rekompensaty wynika z Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2011 r.
w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie
rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania
usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (2012/21/UE)- zwana dalej Decyzją 2012/21/UE.
Formuła rekompensaty została zaproponowana przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych
w
związku
z
zakończeniem
projektu
budowy
Europejskiego
Centrum
Promocji
Kultury
Regionalnej
i Narodowej Matecznik Mazowsze w Karolinie, realizowanego przy współudziale środków unijnych w ramach RPO WM
2007-2013. Model finansowania przyjęty dla tej inwestycji zakładał komercyjne wykorzystanie Matecznika i uzyskanie
zwrotu z inwestycji w formule wykorzystania komercyjnego.
Obecnie jest oczywiste, że komercyjne wykorzystanie Matecznika nie będzie w stanie zapewnić
wystarczających środków na jego utrzymanie. Dofinansowanie zaś działalności obiektu z dotacji podmiotowej jest
sprzeczne zarówno z unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, jak i z założonym modelem finansowania
inwestycji i skutkuje ryzykiem pojawienia się konieczności zwrotu dofinansowania UE (obiekt dwukrotnie byłby
finansowany z funduszy publicznych).
Aby uniknąć konieczności zwrotu dotacji MJWPU zaproponowała zmianę modelu finansowania obiektu
z konieczności uzyskiwania dochodu komercyjnego na model dofinansowania usług publicznych świadczonych
w ogólnym interesie gospodarczym
(formułę rekompensaty). Formuła rekompensaty umożliwi zmianę klasyfikacji
inwestycji i uniknięcie konieczności zwrotu dotacji.
Czas obowiązywania umowy ramowej określa się na okres od 1 maja 2013 r. do 30 kwietnia 2035 r. Wysokość
rekompensaty w okresie obowiązywania umowy szacuje się na ok. 265.931.754 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć
milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote). Szczegóły dotyczące przekazania
rekompensaty
w
okresie
obowiązywania
umowy
ramowej
określane
będą
każdorazowo
w umowach rocznych.
Uchwała powoduje skutki finansowe dla Województwa Mazowieckiego w wysokości ok. 265.931.754 zł w latach
2013-2035.
Download
Random flashcards
Create flashcards