REGULAMIN

advertisement
Załącznik do Uchwały
Zarządu Spółki Nr 45/2013
z dnia 17.12.2013r.
REGULAMIN
POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DOTYCZĄCEGO
SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW AKTYWÓW TRWAŁYCH
KOPALŃ SUROWCÓW SKALNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
W ZŁOTORYI
§1
Postanowienia ogólne
l. Niniejszy regulamin sporządzony został w oparciu o postanowienia:
- ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 171,
poz. 1397 z późn. zm.),
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i
trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą
w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 z późn. zm.),
- Kodeksu cywilnego,
- Statutu KSS S.A. w Złotoryi.
2. Regulamin określa i dotyczy sposobu oraz trybu organizowania przetargu na sprzedaż
składników aktywów trwałych będących własnością KSS S.A. w Złotoryi w rozumieniu
przepisów o rachunkowości.
3. Decyzje o zbyciu składników aktywów trwałych podejmuje Zarząd KSS S.A. w Złotoryi
w formie uchwały.
4.Procedury przetargowe prowadzi KSS S.A. w Złotoryi a w wyjątkowych przypadkach
określonych stosowną uchwałą Zarządu Spółki – na zlecenie przeprowadza je podmiot gospodarczy
– zwany dalej odpowiednio „prowadzącym przetarg”.
5. Przetargi odbywają się w siedzibie KSS S.A. w Złotoryi.
6. W przetargu jako oferenci mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, spełniające formalnoprawne przesłanki uczestnictwa i jeśli wpłacą prowadzącemu przetarg wadium w wysokości,
terminie i sposobie określonym w obwieszczeniu o przetargu. Podmioty zagraniczne uczestniczące
w przetargu dot. nabycia nieruchomości KSS S.A. w Złotoryi zobowiązane są uzyskać przed
postępowaniem przetargowym stosowne zezwolenie dot. prawa zakupu danej nieruchomości.
7. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w § 6 ust. 1
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu
organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą
w wyniku komercjalizacji (Dz. U. 07.27.177 z późn. zm.) – zwanym w dalszej części Regulaminu
„Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13.02.2007 r.”
1
§2
Zasady ogłaszania przetargu
1. Procedury regulaminowe przetargów dotyczą składników aktywów trwałych, których
wartość przekracza równowartość w złotych kwoty 5 000 EURO.
2. Przed przystąpieniem do przetargu Spółka ustala cenę wywoławczą składników aktywów
trwałych. Cena wywoławcza nie może być niższa niż aktualna wartość rynkowa ustalona
przez rzeczoznawców a jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od
wartości księgowej netto.
3. Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez
rzeczoznawcę, jeżeli:
a) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,
b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę giełdową.
4. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.
5. Termin przetargu należy wyznaczyć tak, aby pomiędzy datą jego ogłoszenia, a terminem
przetargu upłynęły co najmniej 21 dni.
6. Zbycie aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty
10.000 Euro w złotych wymaga uprzedniej uchwały Zarządu Spółki (z zastrzeżeniem
postanowień § 29 ust. 2 pkt. 1 i 2 oraz § 52 ust. 3 pkt. 1-3 Statutu Spółki).
7. Zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości
nie przekraczającej równowartości 30.000 Euro w złotych wymaga uprzedniego uzyskania
przez Zarząd Spółki zgody uchwałodawczej Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zbycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 30.000
Euro w złotych, a nie przekraczającej równowartości 50.000 Euro w złotych wymaga
uprzedniego uzyskania przez Zarząd Spółki zgody uchwałodawczej Rady Nadzorczej Spółki
(z zastrzeżeniem postanowień § 52 ust. 3 pkt. 1 i 3 Statutu Spółki).
9. Zbycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 50.000
Euro w złotych wymaga uprzedniego uzyskania przez Zarząd Spółki stosownej zgody
uchwałodawczej Walnego Zgromadzenia (po uprzednio uzyskanej akceptacji
uchwałodawczej Rady Nadzorczej Spółki).
10. Zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, jeżeli ich
wartość przekracza równowartość 30.000 Euro w złotych wymaga uprzedniego uzyskania
przez Zarząd Spółki zgody uchwałodawczej Walnego Zgromadzenia.
§3
1. Obwieszczenie o przetargu zamieszcza się w dzienniku o zasięgu lokalnym oraz na
widocznym miejscu w lokalu Spółki, a także w innych miejscach przyjętych
zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń oraz na stronie internetowej Spółki, a także na
stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa – stosownie do określonych przez MSP
zasad publikacji takich obwieszczeń. Przed przystąpieniem do przetargu Spółka ustala cenę
wywoławczą składników aktywów trwałych. Cena wywoławcza nie może być niższa niż
aktualna wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawców, a jeżeli wartości tej nie można
ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.
2
2. Jeżeli cena wywoławcza przedmiotu przetargu przewyższa równowartość w złotych kwoty:
- 40.000 Euro – w przypadku nieruchomości,
- 20.000 Euro – w przypadku pozostałych składników aktywów trwałych,
obwieszczenie zamieszcza się w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.
3. Obwieszczenie o przetargu obligatoryjnie określa dane wymienione w § 4 ust. 1 Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 13.02.2007 r., łącznie z treścią pouczeń zawartych w § 7 ust. 1 oraz § 8
i 21 w/w Rozporządzenia. W przypadku pisemnego obwieszczenia o przetargu wskazuje także
treść pouczenia o treści § 24 ust. 2 w/w Rozporządzenia.
4. Obwieszczenie o przetargu może nastąpić jeżeli Spółka dopełniła wszelkich wymogów
formalnych przewidzianych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13.02.2007 r., Statutem
Spółki i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Warunkiem przystąpienia oferenta do przetargu jest uprzednia pisemna akceptacja niniejszego
Regulaminu a także wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego
składnika majątku trwałego.
§4
Warunki wnoszenia wadium i jego zwrotu lub przepadku
l. Wadium oferent wnosi w gotówce – na wskazany rachunek bankowy Spółki.
2. W wyjątkowych wypadkach Spółka może dopuścić wniesienie wadium gotówką w kasie Spółki
(w siedzibie Spółki) – informując o tym w obwieszczeniu o przetargu.
3. Spółka może dopuścić wnoszenie wadium w papierach wartościowych, określając każdorazowo
ściśle ich kategorie w obwieszczeniu o przetargu.
4. Prowadzący przetarg, niezwłocznie przed wywołaniem licytacji albo niezwłocznie po otwarciu
ofert, sprawdza czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości.
5. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny
wywoławczej.
6. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od
zawarcia umowy.
7. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone
bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, przelewem na wskazany przez oferenta jego rachunek
bankowy.
8. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
9. Jeżeli wadium było złożone przez nabywcę w innej formie niż w gotówce, ulega ono zwrotowi
po zapłaceniu całej ceny nabycia.
10. Decyzję w przedmiocie wnoszenia, zwrotu lub przepadku wadium podejmuje Spółka.
§5
Zgłoszenie oferty, treść oferty
1. Ofertę wraz z wymaganymi prawem i niniejszym Regulaminem dokumentami składa się
w zaklejonej kopercie listownie na adres siedziby KSS S.A. w Złotoryi lub w sekretariacie siedziby
Spółki – w terminie określonym w obwieszczeniu o przetargu.
3
2. Wyznaczony pracownik sekretariatu Spółki otrzymanie koperty z ofertą potwierdza odnotowując
na kopercie datę i godzinę otrzymania zakopertowanej oferty oraz zabezpiecza ją przed dostępem
osób nieuprawnionych.
3. Oferta powinna zawierać:
1) imię, nazwisko (PESEL) i aktualny adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
2) oferowaną cenę,
3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem przetargu,
4) oświadczenie oferenta że zapoznał się z przedmiotem przetargu,
a także dokumenty potwierdzające status prawny oferenta (wypis z KRS, z ewidencji działalności
gospodarczej a w przypadku oferty wspólnej – spółki cywilnej – dane dotyczące statusu wszystkich
występujących oferentów i uchwał oraz uprawnień tychże podmiotów).
4. Zawartość oferty jest tajna do momentu formalno-proceduralnego ich otwarcia przez Komisję
Przetargową.
5. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu.
§6
Zasady i formy przeprowadzania przetargu
1.Przetarg przeprowadza się w formach:
a) przetargu ustnego,
b) przetargu pisemnego.
2. Jeżeli wartość składników aktywów trwałych przekracza równowartość w złotych 20.000 Euro,
przetarg przeprowadza się obligatoryjnie w formie przetargu ustnego.
3. Przetarg ustny prowadzi Komisja Przetargowa w drodze publicznej licytacji. Licytację prowadzi
Przewodniczący Komisji Przetargowej – zwany „licytatorem”.
4. Skład Komisji Przetargowej powołuje stosowną uchwałą Zarząd Spółki.
5. Komisja Przetargowa odmawia (protokolarnie) dopuszczenia oferenta do uczestnictwa
w przetargu jeżeli nie przedstawi on Komisji Przetargowej:
- dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium,
- oświadczenia o akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu postępowania przetargowego
i informacji o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu przetargu (pisemnego
lub złożonego protokołu z przebiegu licytacji).
6. Licytator wywołuje licytację, podaje do wiadomości przedmiot przetargu oraz jego cenę
wywoławczą z określeniem wysokości postąpienia, które nie może wynosić mniej niż jeden procent
ceny wywoławczej.
7. Po ustaniu postąpień licytator uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu, zamyka przetarg
i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę. Z chwilą przybicia dochodzi do
zawarcia umowy sprzedaży.
8. Jeżeli przedmiotem sprzedaży przetargowej jest nieruchomość, spółka po zakończeniu przetargu
4
ustala termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego (który to termin licytator uprzednio
uzgadnia z Prezesem Zarządu Spółki) i wzywa osobę, która wygrała przetarg do stawienia się celem
zawarcia umowy. W takim przypadku nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny najpóźniej w dniu
poprzedzającym zawarcie umowy w formie aktu notarialnego – przelewem na rachunek bankowy
Spółki.
9. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia (przelewem na rachunek bankowy Spółki lub
w wyjątkowych wypadkach w kasie w siedzibie Spółki) niezwłocznie po zawarciu umowy bądź
w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg – licytatora, nie dłuższym niż 14 dni.
10. Nabywca, który w terminach określonych w w/w ust. 8 i 9 nie uiści ceny nabycia traci prawa
wynikające z przybicia oraz złożone wadium na zasadach określonych w § 8 ust. 4 Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 13.02.2007 r. i w § 4 ust. 5 i 6 niniejszego Regulaminu postępowania
przetargowego.
11. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
12. Komisja Przetargowa z chwilą zakończenia licytacji sporządza protokół z jej przebiegu, który
powinien zawierać dane określone w § 23 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.02.2007 r. w
sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów
trwałych przez spółkę powstała w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007, nr 27 poz.177 z późn. zm.)
13. Datę sporządzenia protokołu uważa się za dzień zakończenia przetargu.
14. Komisja Przetargowa przedkłada do akceptacji Prezesowi Zarządu Spółki sporządzony
w powyższym trybie i kształcie protokół z przetargu.
15. Przetarg pisemny prowadzi Komisja Przetargowa, z którego przebiegu sporządza się protokół na
zasadach określonych w ust. 12-14 niniejszego przetargu.
16. Otwierając przetarg Komisja Przetargowa na wstępie stwierdza prawidłowość ogłoszenia
o przetargu oraz ustala liczbę otrzymanych ofert. Następnie Przewodniczący Komisji Przetargowej
dokonuje otwarcia ofert i stwierdza brak ich naruszenia oraz ustala, które z nich uznaje się za zgodne
z obowiązującymi przepisami, za ważne oraz czy oferent uiścił wymagane wadium wybiera
oferenta, który zaoferował cenę najwyższą.
17. W razie ustalenia przez Komisję Przetargową, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę,
prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie
licytacji. W przypadku obecności wszystkich oferentów Przewodniczący Komisji Przetargowej
może też zarządzić kontynuowanie przetargu w formie licytacji – niezwłocznie.
18. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy, bądź
w terminie wyznaczonym przez Komisję Przetargową prowadzącą przetarg pisemny, nie dłuższym
niż 14 dni (a w przypadku zbycia nieruchomości termin zapłaty wyznacza się na nie późniejszy niż
w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego).
19. Komisja Przetargowa przedkłada do akceptacji Prezesa Zarządu Spółki sporządzony
w powyższym trybie i kształcie protokół z przetargu pisemnego.
20. O wynikach przetargu pisemnego Komisja Przetargowa zawiadamia wszystkich oferentów na
piśmie.
21. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zawarciu umowy
i zapłaceniu ceny nabycia.
5
22. W przypadku naruszenia przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.02.2007 r. oraz
postanowień niniejszego Regulaminu postępowania przetargowego – Komisja Przetargowa, licytator
stwierdza unieważnienie przetargu.
§7
Warunki odstąpienia od przetargu
1. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzania przetargu
w przypadkach:
a) gdy przedmiotem sprzedaży jest składnik aktywów trwałych (w rozumieniu przepisów
o rachunkowości), którego wartość rynkowa nie przekracza równowartości w złotych kwoty
5.000 Euro z wyłączeniem nieruchomości Spółki w stosunku do których procedura
przetargowa jest obligatoryjna,
b) oraz na zasadach określonych postanowieniami § 27 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 13.02.2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na
sprzedaż aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z
2007r., Nr 27, poz.177 z póź.zm.).
2. Decyzję o odstąpieniu od przetargu w powyższych przypadkach podejmuje uchwałą
Zarząd KSS S.A. w Złotoryi.
3. W przypadku gdy przeprowadzone procedury przetargowe na zbycie składników
aktywów trwałych nie przyniosły rezultatu z uwagi na brak złożenia stosownej oferty –
Spółka zamierzając zbyć taki składnik aktywów trwałych może przeprowadzić ponowny
przetarg na zbycie w/w składników aktywów trwałych lub zbyć go bezprzetargowo –
wyłącznie na zasadach określonych w art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r.
o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. 02.171.1397 z późn. zm.).
§8
Postanowienia końcowe
1. Dokumentację przetargową Spółka przechowuje nie krócej niż 5 lat od daty sporządzenia
protokołu przetargowego przez Komisję Przetargową.
2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu postępowania
przetargowego zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie
obowiązujące Spółkę przepisy prawa.
6
Download