Procedura usuwania danych z KSI SIMIK 07-13

advertisement
Procedura usuwania danych z KSI SIMIK 07-13.
Celem procedury jest określenie czynności związanych z usuwaniem z KSI SIMIK 07-13
pozycji rejestrów np. wniosków o dofinansowanie, umów/decyzji o dofinansowanie,
wniosków o płatność, kontroli, itd.
Usuwanie danych zaleŜnych od pozycji w rejestrze (np. źródeł finansowania, planów,
harmonogramów) traktowane jest jako modyfikacja/zmiana danych, do których niniejszej
procedury nie stosuje się.
Lp.
Opis zadania
Odpowiedzialny
Przed usunięciem danych z KSI SIMIK 07-13
UŜytkownik/Administrator Merytoryczny - posiadający
uprawnienia do usuwania danych - zobowiązany jest
sporządzić notatkę dotyczącą usuwania danych.
W notatce UŜytkownik/Administrator Merytoryczny powinien
podać:
− Identyfikator usuwanej pozycji;
UŜytkownik/
− Menu/formatkę w której znajduje się usuwana
1
Administrator
pozycja;
Merytoryczny
− Powód usuwania pozycji;
− Potwierdzenie, Ŝe UŜytkownik/Administrator
Merytoryczny, który będzie dokonywał usuwania
pozycji jest pracownikiem instytucji, która
zarejestrowała usuwaną pozycję w KSI SIMIK 07-13.
UŜytkownik/Administrator Merytoryczny podpisuje notatkę i
przekazuje do zatwierdzenia do swojego przełoŜonego.
PrzełoŜony
UŜytkownika/
2 Zatwierdzenie notatki lub nie.
Administratora
Merytorycznego
(jeśli usuwającym dane nie jest Administrator Merytoryczny,
to)
W przypadku zatwierdzenia notatki, UŜytkownik posiadający
uprawnienia do usuwania danych:
3a
UŜytkownik
− usuwa pozycję z KSI SIMIK 07-13,
− przesyła, za pomocą poczty elektronicznej, scan
notatki do właściwego Administratora
Merytorycznego (do wiadomości swojego
przełoŜonego)..
(jeśli usuwającym dane jest Administrator Merytoryczny, to)
W przypadku zatwierdzenia notatki, Administrator
Administrator
3b
Merytoryczny posiadający uprawnienia do usuwania danych:
Merytoryczny
− usuwa pozycję z KSI SIMIK 07-13.
Archiwizacja notatki.
4
Uwaga: jeśli usunięcia danych dokonał nieuprawniony
uŜytkownik to naleŜy dodatkowo postępować zgodnie z
procedurami dotyczącymi incydentów naruszenia
bezpieczeństwa informacji.
Administrator
Merytoryczny
Termin wykonania
zadania
niezwłocznie
niezwłocznie
niezwłocznie
niezwłocznie
niezwłocznie
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards