XXI edycja Olimpiady Teologii Katolickiej pod hasłem: "Mieć

advertisement
XXI edycja Olimpiady Teologii Katolickiej pod hasłem:
"Mieć wyobraźnię miłosierdzia"
Zachęcamy do udziału w XXI w edycji Olimpiady Teologii Katolickiej pod hasłem: "Mieć
wyobraźnię miłosierdzia", której organizatorem jest Kuria Metropolitarna w Krakowie.
Celem tegorocznego konkursu jest zapoznanie uczniów z nauką Kościoła o miłosierdziu
Bożym, aby stali się świadkami miłosierdzia i nieśli pomoc ludziom potrzebującym.
Etapy:
" Etap szkolny - 18 listopada 2010 r.
" Etap diecezjalny - 13 stycznia 2011 r.
" Etap ogólnopolski - Kraków 17-19 marca 2011 r.
Zgłoszenia:
Zgłoszenia proszę nadsyłać do 15 października na specjalnym formularzu zamieszczonym
poniżej. Po zgłoszeniu na adres szkoły zostaną przesłane potrzebne materiały do
przeprowadzenia etapu szkolnego. Wszelkie informacje dotyczące olimpiady oraz
obowiązkowej literatury znajdują się stronie: www.otk.pl. Na finalistów etapów
diecezjalnego i ogólnopolskiego, jak zawsze, czekają bardzo atrakcyjne nagrody.
OPIS
18 sierpnia 2002 roku na krakowskich błoniach Sługa Boży Jan Paweł II mówił:
"To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was
umiłowałem" (J 15, 12). Drodzy bracia i siostry! Te słowa Pana Jezusa, które słyszeliśmy
przed chwilą, wpisują się w szczególny sposób w temat dzisiejszego liturgicznego spotkania
na krakowskich Błoniach: "Bóg bogaty w miłosierdzie". To hasło jest niejako streszczeniem
całej prawdy o tej miłości Boga do człowieka, która przyniosła ludzkości odkupienie. "Bóg,
będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych
na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia" (Ef 2, 4-5). Pełnia tej miłości
objawiła się w ofierze krzyża. Nikt bowiem "nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie
swoje oddaje za przyjaciół swoich" (J 15, 13). Taka jest miara miłosiernej miłości! Taka jest
miara miłosierdzia Boga! (…) Doznajemy niejako przynaglenia, abyśmy korzystając z daru
miłosiernej miłości Boga, sami z dnia na dzień oddawali życie, czyniąc miłosierdzie wobec
braci. Uświadamiamy sobie, że Bóg, okazując nam miłosierdzie, oczekuje, że będziemy
świadkami miłosierdzia w dzisiejszym świecie. Wezwanie do dawania świadectwa
miłosierdziu brzmi szczególnie wymownie tu, w umiłowanym Krakowie, nad którym góruje
sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach i nowa świątynia, jaką wczoraj było
mi dane konsekrować. Tu brzmi to wezwanie znajomo, bo odwołuje się do wielowiekowej
tradycji tego miasta, której szczególnym znamieniem była zawsze gotowość do niesienia
pomocy potrzebującym. Nie można zapomnieć, że z tej tradycji wyrosło wielu świętych,
błogosławionych - kapłanów, osób konsekrowanych i wiernych świeckich - którzy poświęcili
swe życie posłudze miłosierdzia. Od biskupa Stanisława, Jadwigi Królowej, Jana Kantego,
Piotra Skargi, aż do Brata Alberta, Anieli Salawy i kardynała Sapiehy, kolejne pokolenia
wiernych mieszkańców tego miasta podejmowały dziedzictwo miłosierdzia. Dziś
to dziedzictwo zostało przekazane w nasze ręce i nie może pójść w zapomnienie. W obliczu
współczesnych form ubóstwa, których jak wiem nie brakuje w naszym kraju, potrzebna jest
dziś - jak to określiłem w liście Novo millennio ineunte - „wyobraźnia
1
miłosierdzia" w duchu solidarności z bliźnimi, dzięki której pomoc będzie "świadectwem
braterskiej wspólnoty dóbr" (por. nr 50). Niech tej "wyobraźni" nie zabraknie mieszkańcom
Krakowa i całej naszej Ojczyzny. Niech wyznacza duszpasterski program Kościoła w Polsce.
Niech orędzie o Bożym miłosierdziu zawsze znajduje odbicie w dziełach miłosierdzia ludzi.”
Wybierając za hasło tegorocznej edycji OTK słowa Mieć wyobraźnię miłosierdzia,
Archidiecezja krakowska chce zachęcić młodzież polskiego Kościoła do odpowiedzi na
przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II apelującego, byśmy „dawali świadectwo
miłosierdzia” i nieśli pomoc ludziom potrzebującym. Temu właśnie ma służyć zapoznanie się
uczniów z nauką Kościoła o miłosierdziu i życiem świadków miłosierdzia, o których mówił
Sługa Boży.
CELE PRZYGOTOWANIA DO OLIMPIADY
•
•
•
•
w zakresie przekazywania wiedzy: rozumienie podstawowych zagadnień należących
katolickiego nauczania o miłosierdziu Boga i miłosierdziu chrześcijan wobec bliźnich
oraz ogólne zapoznanie się z jego historią i oddziaływaniem na kulturę narodową;
znajomość wkładu Polaków w rozwój teologii miłosierdzia oraz życia i działalności
Polaków czyniących miłosierdzie;
w zakresie rozwijania umiejętności: umiejętność przeprowadzania pogłębionej
refleksji moralnej nad znaczeniem miłosierdzia w życiu chrześcijanina oraz nad
konkretną odpowiedzią człowieka na wezwania do miłości bliźniego przez czyny
miłosierdzia i działalność charytatywną;
w zakresie formacji osobowej: pomoc w rozwiązywaniu osobistych problemów
moralnych i podejmowaniu słusznych decyzji w oparciu o pogłębioną refleksję nad
własnym postępowaniem oraz zachęta do odpowiedzi na wezwanie „Bądźcie
miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”;
w zakresie praktyki: pomoc w podejmowaniu słusznych decyzji czynienia
miłosierdzia w swoich środowiskach w oparciu o refleksję moralną, wynikającą z
katolickiej nauki o miłosierdziu i naśladowanie autorytetów miłosierdzia.
LITERATURA:
Pod koniec sierpnia br., nakładem Wydawnictwa Świętego Stanisława w Krakowie, ukaże
się publikacja Kraków bogaty miłosierdziem. Będzie ona zawierać pełny zakres
obowiązującej w tegorocznej edycji Olimpiady literatury: nauczanie Kościoła i ostatnich
papieży o miłosierdziu, biogramy świadków miłosierdzia związanych z Małopolską. Chcemy
w ten sposób wyjść naprzeciw zgłaszanym w poprzednich edycjach oczekiwaniom, aby
literatura była łatwo dostępna i nie rozbita na wiele pozycji.
Informacje o zakresie literatury na poszczególne etapy Olimpiady zostaną przesłane
do Waszego Wydziału niezwłocznie po ukazaniu się publikacji.
NAGRODY
•
•
•
•
•
wyjazd zagraniczny lub sprzęt elektroniczny (I nagroda)
sprzęt elektroniczny (II – V nagroda)
dyplomy gratulacyjne i nagrody książkowe dla laureatów dziesięciu pierwszych
miejsc
indeksy na niektóre uczelnie (lista zostanie przesłana i opublikowana na stronie
Olimpiady w późniejszym terminie)
pamiątkowe dyplomy i upominki dla wszystkich uczestników finału
2
Download