Morfologia bakterii

advertisement
ZAKŁAD MIKROBIOLOGII FARMACEUTYCZNEJ
I DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ
Katedra Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej
Wydziału Farmaceutycznego
ĆWICZENIA Z MIKROBIOLOGII
DLA STUDENTÓW KOSMETOLOGII
STUDIA LICENCJACKIE i MAGISTERSKIE
POD REDAKCJĄ ELIGII M. SZEWCZYK
Łódź 2014
1
AUTORZY:
Bożena Dudkiewicz
Wioletta Kmieciak
Anna Kwaszewska
Paweł Lisiecki
Maria Sobiś-Glinkowska
Jadwiga Szarapińska-Kwaszewska
Magdalena Szemraj
Eligia M. Szewczyk
Piotr Wysocki
ISBN: 978-83-64344-05-3
Wydanie drugie zmienione
2
Część I Przedmiot: MIKROBIOLOGIA
Studia licencjackie
Rozdział 1
Morfologia drobnoustrojów………………………………………………………..…………7
Rozdział 2
Pożywki i hodowla drobnoustrojów…………………………………………….………23
Rozdział 3
Techniki posiewu bakterii na podłoża. Otrzymywanie czystych
hodowli...............................................................................................33
Rozdział 4
Wymagania wzrostowe bakterii……………………………………………………..……41
Rozdział 5
Wykorzystanie cech biochemicznych bakterii do ich identyfikacji….……49
Rozdział 6
Dezynfekcja, antyseptyka, konserwacja………………………………………………59
Rozdział 7
Sterylizacja……………………………………………………………………………………….…75
Rozdział 8
Drobnoustroje bytujące na skórze………………………………………………….……83
Rozdział 9
Liczenie bakterii………………………………………………………………………………..…91
Rozdział 10
Czystość mikrobiologiczna gotowego produktu kosmetycznego……..…101
3
Część II Przedmiot: MIKROBIOLOGIA KLINICZNA
Studia magisterskie
Rozdział 1
Bakterie bytujące na skórze i błonach śluzowych………………..…….……111
Rozdział 2
Bakterie w przewodzie pokarmowym…………………………….…….……..…127
Rozdział 3
Inne bakterie bytujące w środowisku człowieka……………………….…… 147
Rozdział 4
Bakterie wywołujące choroby o swoistym przebiegu, trudne
do hodowli lub identyfikacji…………….……………………………………….…….155
Rozdział 5
Mikologia ……………………………………………………………………….…….………..165
Rozdział 6
Podstawy wiedzy o antybiotykach i antybiotykoterapii …………….……177
4
CZĘŚĆ I
PRZEDMIOT:
MIKROBIOLOGIA
STUDIA LICENCJACKIE
5
6
Rozdział 1
Morfologia drobnoustrojów
Cześć teoretyczna
Organizmy prokariotyczne i eukariotyczne
Do mikroorganizmów (drobnoustrojów), którymi zajmuje się
mikrobiologia zaliczamy wirusy, bakterie, archeony, grzyby (bez
kapeluszowych), niektóre glony i pierwotniaki. Organizmy te różnią się
przynależnością taksonomiczną. Bakterie należą do domeny Bacteria,
archeony do domeny Archaea, a grzyby, glony i pierwotniaki do domeny
Eukarya. W zależności od budowy mikroorganizmy dzielimy na:
prokariotyczne i eukariotyczne. Do organizmów prokariotycznych
zaliczamy - bakterie i archeony, a do eukariotycznych - grzyby, glony
i pierwotniaki. Te dwie grupy organizmów prezentują dwa odmienne typy
budowy komórki. Wirusy nie mogą być zaliczone do żadnej
z wymienionych grup, gdyż nie mają struktury ani organizacji komórkowej.
Bakterie są mikroorganizmami. Jednak nie wszystkie mikroorganizmy są
bakteriami. Choroby u ludzi wywołują zarówno drobnoustroje
prokariotyczne (bakterie), jak i eukariotyczne (grzyby i pierwotniaki).
Organizmy eukariotyczne mogą być zbudowane z jednej lub wielu
komórek. Wszystkie drobnoustroje prokariotyczne są organizmami
jednokomórkowymi. Cechą charakterystyczną ich komórek jest brak jądra
otoczonego błoną jądrową i jąderka. Ich materiał genetyczny w formie
nukleoidu, będącego podwójną nicią DNA styka się bezpośrednio
z cytoplazmą. Nie mają one również dobrze wykształconych organelli
komórkowych i systemu błon wewnętrznych, takich jak retikulum
endoplazmatyczne, czy aparat Golgiego. W komórkach prokariotycznych
brak mitochondriów i lizosomów. Prawie wszystkie komórki
prokariotyczne (poza bakteriami z rodziny Mycoplasmataceae) mają
ścianę komórkową, która zawiera peptydoglikan. Rybosomy prokariotów
są mniejsze niż eukariotów. Wykazują mniejszą masę cząsteczkową
7
i niższą stałą sedymentacji. Podstawowe różnice w budowie komórki
i replikacji materiału genetycznego pomiędzy komórkami prokariotycznymi
i eukariotycznymi przedstawiono w tabeli.
Tabela 1. Podstawowe różnice w strukturze komórek prokariotycznych
i eukariotycznych.
Cecha
Komórka prokariotyczna Komórka eukariotyczna
DNA
wolny zawieszony w
zawarty w jądrze;
cytoplazmie; stanowiący otoczonym błoną jądrową
jeden chromosom
Rozmnażanie
tylko bezpłciowe przez
podział komórek przez
podział komórki
mitozę; rozmnażanie
płciowe z wytworzeniem
gamet.
Wymiana
poprzez koniugację;
w czasie rozmnażania
materiału
transdukcję i
płciowego
genetycznego
transformację
Rybosomy
70 S
80 S (cytoplazmatyczne),
70 S (mitochondrialne)
Mitochondria
brak
obecne
Układ błon
brak
retikulum
wewnętrznych
endoplazmatyczne; aparat
Golgiego
Ściana
zawiera peptydoglikan
u grzybów zawiera chitynę
komórkowa
mannany; glukany.
Błona
brak steroli (poza
obecne sterole
cytoplazmatyczna mikoplazmami)
Wielkość i kształt komórek
Bakterie wykazują znaczną rozpiętość wymiarów. Wymiar większości
komórek bakteryjnych wynosi od 1 do 10 µm. Rozmiar najmniejszych
8
wynosi od 0,15 do 0,2 µm, co jest na granicy zdolności rozdzielczej
mikroskopu świetlnego. Wymiar największych wynosi od 250 do 600 µm.
Przeciętna długość komórki bakteryjnej to 1-5µm, a średnica od 1-2 µm.
Komórki bakterii mogą przybierać różne kształty.
Bakterie kuliste, nazywane także ziarenkowcami, mogą być ułożone
pojedynczo lub tworzyć charakterystyczne układy komórek. Powstanie
układów związane jest z płaszczyzną i liczbą podziałów komórek w trakcie
rozmnażania oraz brakiem ich rozdziałów po podziale. Wśród bakterii
kulistych wyróżniamy następujące układy popodziałowe:
 dwoinki (Diplococcus) – komórki po podziale pozostają po dwie,
 ziarniaki czworacze (Tetracocus) – komórki dzielą się w dwóch
płaszczyznach,
 pakietowce (Sarcina) – komórki dzielą się w trzech płaszczyznach do
siebie prostopadłych tworząc sześcianki,
 paciorkowce (Streptococcus) – komórki układają się w krótsze lub
dłuższe łańcuszki,
 gronkowce (Staphylococcus) – komórki mogą się dzielić w dwóch lub
trzech płaszczyznach, tworząc skupiska przypominające kiście winogron.
Do bakterii cylindrycznych zaliczamy: pałeczki (Bacterium), laseczki
(Bacillus), maczugowce (Corynebacterium), prątki (Mycobacterium),
wrzecionowce (Fusobacterium). Niektóre formy bakterii cylindrycznych
mogą także tworzyć charakterystyczne układy przestrzenne: dwoinki,
łańcuszki, palisady, ugrupowania w kształcie liter V, X, Y.
Do bakterii spiralnych zaliczamy: przecinkowce (Vibrio) z sierpowato
zagiętą komórką, śrubowce (Spirillum), które tworzą pełną spiralę, krętki
(Borrelia, Treponema, Leptospira), różniące się między sobą liczbą
skrętów, grubością komórki i wyglądem jej biegunów.
Niektóre gatunki bakterii wskazują tendencję do różnorodności
morfologicznej i wielokształtności komórek. Ich komórki mogą różnić się
wielkością i kształtem. Obok form kulistych mogą występować formy
cylindryczne i odwrotnie. Zjawisko to nazywamy polimorfizmem.
Komórki grzybów są większe od komórek bakteryjnych (2-40 μm).
Wielkość komórek drożdży i grzybów drożdżopodobnych waha się zależnie
od gatunku i warunków hodowli, od 2-8 µm średnicy i od 1-8µm długości.
9
Komórki drożdży mogą mieć kształt: kulisty, elipsoidalny, jajowaty, mniej
lub bardziej wydłużony. Kształt ich komórek nie może być uważany za
element diagnostyczny, ponieważ zależy od wieku komórki i warunków
hodowli. Drożdże mogą tworzyć skupiska w postaci łańcuszków
powstałych poprzez podział komórek (pączkowanie).
Komórki grzybów pleśniowych (nitkowatych) tworzą strzępki.
W mikroskopie widoczne są one jako nitkowate, cylindryczne twory,
proste lub rozgałęzione. U niektórych gatunków pleśni strzępki są
jednokomórkowe, u innych zaś powstają w ich wnętrzu poprzeczne
porowate przegrody, dzielące je na szereg komórek. Średnica strzępki
waha się od 1 do 1,5 μm. Strzępki mogą być różnej długość, zarówno
krótkie jak i dochodzące do kilku metrów.
Struktury anatomiczne komórki bakteryjnej
Strukturami anatomicznymi występującymi w każdej komórce bakteryjnej
są: nukleoid, rybosomy, cytoplazma i błona (membrana)
cytoplazmatyczna. Większość bakterii ma ścianę komórkową. Strukturami
anatomicznymi spotykanymi u niektórych tylko bakterii są: plazmidy,
rzęski, fimbrie, otoczka, glikokaliks, mogą także tworzyć przetrwalniki
(endospory), gromadzić w cytoplazmie materiały zapasowe. Liczne
bakterie potrafią żyć w formie osiadłych zbiorowisk, które określamy jako
biofilm.
Nukleoid bakteryjny styka się bezpośrednio z cytoplazmą i zbudowany jest
z kolistej i spiralnie skręconej podwójnej nici DNA. Nie jest otoczony błoną
jądrową; tworzy pojedynczy chromosom. Nukleoid jest funkcjonalnym
odpowiednikiem jądra komórek eukariotycznych. W cytoplazmie wielu
komórek
występują
elementy
informacji
genetycznej
poza
chromosomalne zwane plazmidami. Najczęściej są to koliste cząsteczki
dwuniciowego DNA, które mogą replikować samodzielnie. Wszystkie geny
komórki tworzą jej genotyp. Wyznacza on pojawiające się cechy
strukturalne i fizjologiczne komórki, czyli jej fenotyp.
10
Rybosomy bakterii są ośrodkami syntezy białek. W cytoplazmie komórki
występują pojedynczo lub w skupiskach zwanych polirybosomami, w
których powiązane są łańcuchem informacyjnego RNA (mRNA).
Rybosomy zbudowane są w 60% z RNA i w 40% z białka i wykazują stałą
sedymentacji 70S. Każdy rybosom składa się z dwóch podjednostek 30S
i 50S.
Cytoplazma to wewnętrzna zawartość komórki bakteryjnej ograniczona
błoną cytoplazmatyczną. Podstawowym jej składnikiem jest woda (80%),
w której rozpuszczone są białka głównie enzymatyczne, węglowodany,
lipidy, sole mineralne i inne niskocząsteczkowe związki organiczne
i nieorganiczne. Całość ma charakter roztworu koloidalnego.
Błona cytoplazmatyczna otacza cytoplazmę i odgradza ją od otaczającego
środowiska. U bakterii, które mają ścianę komórkową, styka się z nią
bezpośrednio. Wykazuje ona strukturę dwuwarstwową, zbudowaną
z cząsteczek lipidów, w której zanurzone są cząsteczki białek. Pod
względem chemicznym w 20-35% zbudowana jest z białek i w 50-70% z
lipidów – głównie fosfolipidów. Każda cząsteczka fosfolipidu zawiera część
polarną zbudowaną z grupy fosforanowej i glicerolu, wykazującą
hydrofilowy charakter oraz część niepolarną zbudowaną z kwasów
tłuszczowych, wykazującą hydrofobowy charakter. Na zewnątrz w stronę
białek ułożone są końce hydrofilowe. Fosfolipidy i białka są ruchliwe
względem siebie. Taki sposób organizacji błony cytoplazmatycznej
określany jest jako model płynnej mozaiki.
Ściana komórkowa bakterii zawiera peptydoglikan (mureina), który styka
się bezpośrednio z błoną cytoplazmatyczną. Składa się on z łańcuchów
wielocukrowych, które mają charakter polimeru i zbudowane są
z powtarzających się jednostek utworzonych z N-acetyloglukozaminy oraz
kwasu
N-acetylomuraminowego
połączonych
wiązaniem
β-1,4-glikozydowym. Do reszt kwasu N-acetylomuraminowego dołączone
są krótkie peptydy, które poprzecznie wiążą ze sobą sąsiednie łańcuchy.
Tworzy się w ten sposób charakterystyczne usieciowanie peptydoglikanu.
Peptydoglikanu występuje zarówno u bakterii gramdodatnich, jak
i gramujemnych.
11
Ściana komórkowa bakterii gramdodatnich jest stosunkowo gruba
i względnie jednorodna. Zawiera kilkadziesiąt warstw peptydoglikanu.
W ich ścianie występują ponadto kwasy tejchojowe, lipotejchojowe
i białka.
Ściana bakterii gramujemnych jest cienka i ma budowę wielowarstwową.
Jedną do trzech warstw peptydoglikanu pokrywa błona zewnętrzna dominujący u nich element. Peptydoglikan oddzielony jest od błony
zewnętrznej przestrzenią peryplazmatyczną. Błona zewnętrzna stanowi
warstwę plastyczną ściany komórkowej; zbudowana jest z fosfolipidów,
białek, lipoproteiny Brauna oraz lipopolisacharydu (LPS).
Rzęski są elementami budowy niektórych bakterii, zwłaszcza
cylindrycznych, które dzięki nim wykazują w środowisku płynnym lub
półpłynnym, a nawet w cienkiej warstwie cieczy na podłożu stałym,
zdolność poruszania się. Są to nitkowate wyrostki jednym końcem
zaczepione w błonie cytoplazmatycznej i łączące się z cytoplazmą. Rzęski
mają kształt lekko skręconej spirali i składają się z helikalnie zwiniętych
cząsteczek białka zwanego flageliną. W komórkach bakterii występuje
najczęściej jeden z trzech typów urzęsienia: monotrichalny – jedna rzęska
na biegunie, lofotrichalny – pojedyncza rzęska lub ich pęczek na obu
biegunach, perytrichalny – wiele rzęsek dookoła komórki. Ruch krętków
warunkuje włókno osiowe, które składa się z pęczka włókienek
przypominających budową rzęski. Wyrastają one z bieguna komórki
i tworząc włókno osiowe spiralnie ją oplatają.
Rzęski można oglądać w mikroskopie elektronowym lub po odpowiednim
wybarwieniu w zwykłym mikroskopie świetlnym. Barwienie rzęsek jest
jednak trudne i kłopotliwe.
Fimbrie są włókienkowatymi powierzchniowymi strukturami niektórych
komórek bakteryjnej. Spotykamy je przede wszystkim u bakterii
gramujemnych. Są liczne i występują na całej powierzchni komórki. Są
cieńsze i krótsze niż rzęski. Widoczne są tylko w mikroskopie
elektronowym. Odmianą fimbrii są sztywne wyrostki zawierające kanał dla
transportu DNA w procesie koniugacji – noszą one nazwę fimbrii
płciowych (pili). Jedna komórka wytworzyć może tylko jeden pilus.
12
Przetrwalniki (endospory) tworzą tylko nieliczne bakterie. Do
najważniejszych należą laseczki z rodzajów Bacillus i Clostridium. Powstają
one w wyniku różnicowania się komórek wegetatywnych – jeden
przetrwalnik z jednej komórki. Powstawanie przetrwalników nazywamy
sporulacją. Cechą charakterystyczną przetrwalników jest stan uśpienia
metabolizmu i znacznie większa niż u form wegetatywnych oporność na
działanie czynników fizyko-chemicznych. Przetrwalniki zawdzięczają
oporność swojej unikatowej budowie: płaszczom zewnętrznemu
i wewnętrznemu, z którymi wiąże się oporność na czynniki chemiczne oraz
korze, która w dużym stopniu decyduje o oporności na wysoką
temperaturę. Wytworzony przetrwalnik zachowuje żywotność, czyli
zdolność do kiełkowania z wytworzeniem komórki wegetatywnej przez
długi czas. Przetrwalnik może mieć kształt kulisty lub owalny i być
umieszczony centralnie, podbiegunowo lub biegunowo. Przetrwalnik
może mieć średnicę mniejszą lub większą od wymiaru porzecznego
komórki. W przypadku, gdy jest większa, powoduje zniekształcenie
komórki, nadając jej charakterystyczny kształt. Przetrwalniki nie barwią się
zwykłymi metodami. Można je obserwować w komórkach nie
zabarwionych, jako struktury silniej załamujące światło niż reszta komórki
bakteryjnej (mikroskop fazowo-kontrastowy). Można je również
obserwować w preparatach barwionych np. metodą Grama.
W zabarwionej komórce widać wtedy bezbarwny przetrwalnik.
Ziarnistości zapasowe gromadzone w cytoplazmie niektórych bakterii,
nazywamy też wtrętami cytoplazmatycznymi lub ciałami zapasowymi.
Mają one charakter polimerów, które gromadzone są w komórce w czasie
jej wzrostu w warunkach nadmiaru substancji odżywczych, zużywane zaś
w warunkach głodu - niedoboru związków pokarmowych. Do najczęściej
występujących u bakterii ciał zapasowych należy kwas poli-βhydroksymasłowy. Częstym materiałem zapasowym są ziarnistości
polimetafosforanowe, które zbudowane są z nieorganicznych fosforanów.
Nazywamy je także wolutyną. Bakterie mogą także gromadzić polimery
glukozy – skrobię, glikogen. Bakterie siarkowe gromadzą w cytoplazmie
koloidalną siarkę. Niektóre ziarnistości zapasowe można wykryć
w komórce stosując specjalne metody barwienia.
13
Otoczka lub warstwa śluzowa otaczać może pojedyncze komórki lub
grupy niektórych bakterii. Mogą one syntetyzować i wydzielać
zewnątrzkomórkowe substancje o charakterze polimerów. Jeśli polimer
tworzy zbitą warstwę, ściśle otaczającą komórkę i jest mocno z nią
związaną – nazywamy go otoczką. Polimer tworzący luźną warstwę,
swobodnie przylegającą do powierzchni komórki, łatwo tracony
i znajdowany w pożywce, w której wzrastają bakterie nazywamy śluzem.
Otoczka może obejmować jedną lub dwie komórki. Warstwa śluzowa
obejmuje zwykle wiele komórek bakteryjnych. Bakteryjne otoczki i śluzy
najczęściej maja charakter polisacharydów. Otoczki niektórych bakterii
mają
strukturę
polisacharydowo-peptydową
lub
peptydową.
Polisacharydowe zewnątrzkomórkowe polimery bakteryjne niekiedy
określane są jak glikokaliks. Otoczki trudno się wybarwiają. Można je
obserwować w zwykłym mikroskopie świetlnym w preparatach
zabarwionych metodą pozytywno-negatywną.
Zewnątrzkomórkowy śluz umożliwia bakteriom wspólne bytowanie
w naturze, tworzą dzięki niemu biofilm. Jest to zespół wzajemnie
komunikujących się komórek osiadłych na określonym podłożu,
przylegających do siebie i osłoniętych zewnątrzkomórkowymi
polisacharydami. Bakterie mogą tworzyć biofilm w organizmie człowieka
na powierzchni błon śluzowych układu oddechowego, pokarmowego,
moczowo-płciowego, na powierzchni implantów z metalu i polimerów
oraz w środowisku - w naturalnych systemach wodnych, na skałach
opłukiwanych wodą czy rurach kanalizacyjnych. Przekształcenie formy
bytowania bakterii ze swobodnie żyjących do związanych z biofilmem daje
im wiele korzyści, ale stwarza wiele problemów człowiekowi. Jednym
z najważniejszych jest większa oporność bakterii w biofilmie,
w porównaniu z komórkami z nim nie związanymi, na antybiotyki,
chemioterapeutyki i środki dezynfekcyjne. Stwarza to ogromne problemy
w leczeniu zakażeń wywoływanych przez bakterie tworzące biofilm.
Utrudnia to także eliminację biofilmów bakteryjnych ze środowiska
szpitalnego czy linii produkcyjnych, na których wytwarzane są leki czy
kosmetyki.
14
Tabela 2. Podstawowe funkcje pełnione przez struktury komórki
bakteryjnej.
Struktura
Pełniona funkcja
komórkowa
Nukleoid
zapis wszystkich potencjalnych możliwości
komórki
Rybosomy
synteza białek
Błona
transport substancji pokarmowych do komórki,
cytoplazmatyczna wydzielanie związków na zewnątrz, udział
w procesach fosforylacji oksydatywnej
Ściana komórkowa nadaje kształt komórce, chroni komórkę przed
uszkodzeniami mechanicznymi i lizą osmotyczną,
bariera przepuszczalności dla substancji
wielkocząsteczkowych; składniki ściany mogą być
induktorami odpowiedzi imunologicznej
Otoczka
ochrona przed wysychaniem, ochrona przed
fagocytozą, czynnik zjadliwości; udział w adhezji
bakterii do powierzchni
Rzęski
ruch
Fimbrie
udział w adhezji bakterii do powierzchni
Fimbrie płciowe
udział w procesie koniugacji – przekazywania
(pili)
materiału genetycznego z komórki do komórki
Przetrwalniki
nadają gatunkom je wytwarzającym wyjątkową
oporność na działanie czynników fizykochemicznych
Metody
Mikroskopowanie
Do obserwacji bakterii wykorzystuje się przede wszystkim mikroskop
z jasnym polem widzenia, którego zdolność rozdzielcza wynosi 0,2 µm.
Zdolność rozdzielcza mikroskopu jest to najmniejsza odległość między
15
dwoma punktami oglądanego obiektu, przy której widziane są one jako
dwa oddzielne punkty.
Preparaty trwałe barwione należy oglądać przy użyciu obiektywu
immersyjnego dającego powiększenie 100 razy i okularów
powiększających 5-10 razy przy maksymalnie podniesionym kondensorze.
Pozwala to na osiągnięcie największego powiększenia (1000 razy), jakie
możemy uzyskać w mikroskopie świetlnym. Powiększenie mikroskopu jest
iloczynem powiększenia okularu i powiększenia obiektywu.
Obiektyw immersyjny wymaga zastosowania olejku immersyjnego,
w którym należy zanurzyć soczewkę obiektywu przed przystąpieniem do
oglądania preparatów. Promienie świetlne po przejściu przez szkiełko
preparatu, wpadając do warstwy powietrza, ulegają załamaniu i większość
z nich omijałaby soczewkę obiektywu immersyjnego. Wykorzystanie
olejku immersyjnego niweluje to niekorzystne zjawisko. Po zakończeniu
mikroskopowania z obiektywu należy usunąć pozostałości olejku
bawełnianą szmatką. W przypadku zaschnięcia olejku na obiektywie, co
grozi jego uszkodzeniem, usuwamy go specjalnym zmywaczem.
Na jakość obrazu, jaki uzyskujemy w mikroskopie ma także wpływ
oświetlenie oglądanego preparatu. Posługując się światłem dziennym,
należy zastosować lusterko płaskie, a przy świetle sztucznym - lusterko
wklęsłe.
Preparaty przyżyciowe tzw. „mokre” oglądamy najczęściej przy pomocy
obiektywów powiększających 40x lub 60x przy obniżonym kondensorze.
Preparat w kropli spłaszczonej jest najłatwiejszy do wykonania. Badany
materiał zawiesza się w kropli wody umieszczonej na szkiełku
podstawowym i przykrywa się szkiełkiem nakrywkowym, które należy
opuścić na szkiełko podstawowe ukośnie tak, aby do kropli nie dostały się
pęcherzyki powietrza. Jeśli badany materiał jest płynny, przenosi się
kroplę wprost na szkiełko. Niekiedy stosuje się barwienie przyżyciowe, co
ułatwia obserwację kształtu drobnoustrojów.
Przygotowanie rozmazów do preparatów trwałych
Rozmazy wykonuje się na odtłuszczonych w płomieniu palnika szkiełkach
podstawowych. Jeśli sporządza się rozmaz z bakterii zebranych z hodowli
16
stałej, na szkiełko należy najpierw nanieść 1 oczko ezy wody, a następnie
zawiesić w niej bardzo niewielką ilość masy bakteryjnej. Powstała
zawiesina powinna lekko opalizować. Nie może być ona zbyt gęsta, gdyż
nie uzyskamy wtedy obrazu pojedynczych komórek, co jest warunkiem
prawidłowej oceny ich morfologii.
Z hodowli płynnej nanosi się ezą na szkiełko 2-3 krople materiału. Każdą
kroplę, przed naniesieniem następnej należy wysuszyć. Trzeba też
pamiętać o przepaleniu ezy przed powtórnym zanurzeniem jej w hodowli.
Przygotowane rozmazy suszy się w powietrzu lub w strumieniu ciepłego
powietrza trzymając szkiełko w palcach nad palnikiem.
Utrwalenie preparatu osiąga się przez trzykrotne przeciągnięcie spodu
szkiełka przez płomień palnika. Można też zalać szkiełko np. alkoholem
metylowym i pozostawić do jego całkowitego odparowania.
W trakcie wykonywania rozmazu wszystkie czynności należy wykonywać
w pobliżu palnika, pamiętając o opalaniu ezy i wylotów probówek
w trakcie pobierania materiału.
Barwienie preparatów trwałych
Bakterie najczęściej oglądamy w preparatach barwionych. Możemy w nich
zaobserwować cechy morfologiczne komórek bakteryjnych, takie jak
wymiar, kształt, sposób układania się komórek i nieliczne struktury
anatomiczne. Barwienie pozwala także na różnicowanie bakterii między
sobą i odróżnienie ich od składników otoczenia, w którym się znajdują.
Barwniki wykorzystywane w pracowni mikrobiologicznej dzielimy na
barwniki kwaśne i barwniki zasadowe. Barwniki kwaśne to sole, w których
kationem jest metal, a anion jest jonem barwnym. Do najczęściej
wykorzystywanych należą – nigrozyna, tusz chiński, kolargol, zieleń
malachitowa i eozyna. W barwnikach zasadowych jonem barwnym jest
kation. Do najczęściej wykorzystywanych zaliczamy – fiolet krystaliczny,
fuksynę zasadową, safraninę i błękit metylenowy. Mechanizm barwienia
polega na adsorpcji barwnika na powierzchni komórki i na łączeniu się go
ze związkami chemicznymi, głównie białkami, wchodzącymi w skład
komórki bakteryjnej. W pH hodowli – zwykle obojętnym lub lekko
zasadowym – białka bakteryjne mają ładunek ujemny. Kwasy nukleinowe,
17
z którymi też będą łączyć się barwniki, w tych warunkach również
wykazują ujemne naładowanie. Dlatego właśnie do barwienia bakterii
używa się barwników zasadowych. Barwniki kwaśne stosowane są do
barwienia tła – otoczenia, w którym znajdują bakterie. Barwienie komórek
bakteryjnych określamy barwieniem pozytywnym. Barwienie tła,
otoczenia, w którym znajdują się komórki, określamy barwieniem
negatywnym.
Metoda Grama
Barwienie metodą Grama jest podstawowym barwieniem różnicującym
stosowanym w mikrobiologii, dzielącym bakterie na dwie grupy:
gramdodatnie i gramujemne.
W metodzie tej wykorzystuje się kolejno następujące odczynniki:
 barwnik podstawowy – fenolowy roztwór fioletu krystalicznego
(gencjana);
 zaprawę w postaci roztworu jodu w jodku potasu (płyn Lugola);
 odbarwiacz - alkohol etylowy;
 barwnik kontrastowy - alkoholowo-wodny roztwór fuksyny
zasadowej (fuksyna 1:10).
Wykonanie barwienia
- na utrwalony preparat należy nalać świeżo przesączony przez bibułę
roztwór gencjany na 2 minuty;
- preparat spłukać wodą;
- nalać płyn Lugola na 1 minutę;
- spłukać wodą;
- odbarwiać alkoholem przez 15-20 sekund;
- spłukać wodą;
- dobarwić przez zalanie na 20 sekund roztworem fuksyny;
- spłukać wodą;
- osuszyć lekko odciskając w bibule.
Wynik barwienia:
Bakterie gramdodatnie – fioletowogranatowe, gramujemne - różowe.
O wyniku barwienia w metodzie Grama decyduje grubość warstwy
peptydoglikanu ściany komórkowej. Warstwa peptydoglikanu bakterii
18
gramdodatnich jest grubsza niż u bakterii gramujemnych. Fiolet
krystaliczny przedostaje się do wnętrza komórki i łącząc się z jodem,
tworzy nierozpuszczalny w wodzie kompleks, który zabarwia ją na kolor
fioletowy. Alkohol stosowany jako odbarwiacz, rozpuszcza błonę
cytoplazmatyczną bakterii gramdodatnich oraz błonę cytoplazmatyczną
i błonę zewnętrzną bakterii gramujemnych. Powoduje on również
odwodnienie peptydoglikanu, uszczelniając w ten sposób ścianę
komórkową. Gruba warstwa peptydoglikanu bakterii gramdodatnich
skutecznie zatrzymuje barwny kompleks jodu z fioletem krystalicznym. W
przypadku bakterii gramujemnych kompleks ten wydostaje się na
zewnątrz przez cienką warstwę peptydoglikanu. Fuksyna jako barwnik
kontrastowy zabarwia komórki bakterii gramujemnych na różowo.
W preparatach, w których obok bakterii znajdują się grzyby
chorobotwórcze (drożdżopodobne) barwią się one gramdodatnio, ale nie
ma to związku z budową ich osłon.
.
Zadania do wykonania
Zadanie 1
Przygotowanie i barwienie prapratów
Otrzymujesz hodowlę stałą jednego z drobnoustrojów: Escherichia coli,
Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus lub Candida albicans w płytce
Petriego. Drobnoustroje posiane zostały w sposób pasmowy.
- Wykonaj preparat z hodowli jednego z drobnoustrojów i zabarw go
metodą Grama.
- Nastaw i obejrzy go pod mikroskopem wykorzystując obiektyw
immersyjny. Narysuj obraz mikroskopowy.
- Określ powiększenie oglądanego preparatu, kształt i sposób układania się
komórek. Zwróć uwagę na różnice w wielkości komórek bakteryjnych
i komórek drożdży.
Czy badany drobnoustrój okazał się gramdodatni czy gramujemny ?
19
Powiększenie.......
gram............
20
Wypełnienie poniższej tabeli pozwoli ci zapamiętać sposób reagowania
bakterii na odczynniki wykorzystywane w metodzie Grama. Napisz, jaką
barwę przyjmują komórki lub jakie zachodzą reakcje.
Używane odczynniki
Bakterie gramdodatnie
Bakterie
gramujemne
Fenolowy roztwór
fioletu krystalicznego
(Gencjana)
Roztwór jodu w jodku
potasu (płyn Lugola)
Alkohol etylowy
Alkoholowo-wodny
roztwór fuksyny
zasadowej
(Fuksyna 1:10)
21
22
Rozdział 2
Pożywki i hodowla drobnoustrojów
Cześć teoretyczna
Czynniki warunkujące wzrost na podłożach
Drobnoustroje mogą się rozwijać tylko w takich środowiskach, które
zaspokajają ich wymagania pokarmowe. Pobrane składniki są źródłem
substancji budulcowych komórki oraz energii potrzebnej dla rozmnażania
i wzrostu. Do elementów pokarmowych, bez których wzrost nie jest
możliwy należą: węgiel (C), azot (N), fosfor (P), siarka (S), tlen (O), wodór
(H). Pierwiastki te wchodzą w skład większości związków organicznych
tworzących komórkę i określane są jako pierwiastki budulcowe lub
biogenne.
Węgiel (C) jest budulcem wszystkich organicznych związków
występujących w komórce. Źródłem węgła dla organizmów samożywnych
(autotroficznych) może być dwutlenek węgla (CO2). Większość
drobnoustrojów pozyskuje jednak ten pierwiastek z jego organicznych
połączeń – są heterotrofami. Do łatwo przyswajalnych źródeł węgla należą
węglowodany (glukoza, laktoza, maltoza, skrobia, glikogen, celuloza). Do
stosunkowo łatwo przyswajalnych źródeł węgla należą też kwasy
organiczne i alkohole jedno- i wielowodorotlenowe (glicerol, mannitol).
Niektóre bakterie wyspecjalizowały się w pozyskiwaniu węgla z jego
bardzo specyficznych źródeł – metan, etanol, węglowodory aromatyczne
czy lignina.
Azot (N) wchodzi w skład bakteryjnych białek, aminocukrów, zasad
purynowych i pirymidynowych, które tworzą nukleotydy i kwasy
nukleinowe. Większość drobnoustrojów wykorzystuje azot z połączeń
nieorganicznych w postaci soli amonowych, azotynów, azotanów. Sole
amonowe są najlepiej przyswajalnym źródłem azotu. Nieliczne grupy
bakterii mogą pobierać azot atmosferyczny. Mikroorganizmy mogą także
czerpać azot ze związków organicznych – aminokwasy, zasady purynowe
i pirymidynowe.
23
Fosfor (P) wchodzi w skład nukleotydów, tworzących kwasy nukleinowe,
fosfolipidów i kwasów tejchojowych i lipotejchojowych. Powszechnym
źródłem fosforu dla bakterii są nieorganiczne fosforany wykorzystywane
przez komórkę do syntezy ATP.
Siarka (S) jest składnikiem aminokwasów siarkowych (cystyna, cysteina,
metionina), które są elementem składowym wielu białek. Siarka jest
przyswajalna przez mikroorganizmy tylko w formie zredukowanej.
Najczęściej wykorzystywanym źródłem siarki są siarczany. Niektóre
bakterie wykorzystują siarkowodór. Najchętniej wykorzystywanym przez
drobnoustroje organicznym źródłem tego pierwiastka jest – cysteina. Jego
źródłem mogą być także pozostałe aminokwasy siarkowe.
Tlen (O) i wodór (H) występują we wszystkich związkach organicznych
komórki. Wchodzą także w skład wody, która jest podstawowym
rozpuszczalnikiem substancji komórkowych.
Pewne grupy bakterii nie są zdolne do wzrostu, jeśli nie dostarczymy im
gotowych związków, które nazywamy czynnikami wzrostowymi. Należą
do nich witaminy, szczególnie z grupy B, zasady purynowe i pirymidynowe,
a także niekiedy cholesterol, hem, hemina, NAD, NADP i nienasycone
kwasy tłuszczowe.
Drobnoustroje do wzrostu wymagają znacznych ilości wody. W wodzie
rozpuszczone są związki odżywcze. Woda jest także środowiskiem,
w którym zachodzą procesy metaboliczne, a także jest istotnym źródłem
wodoru i tlenu. Większość mikroorganizmów nie wzrasta, jeśli zawartość
wody w środowisku jest niższa niż 20%. Zawartość wody w podłożach
hodowlanych wynosi 50-90%.
Wzrost drobnoustrojów zależny jest także od obecności soli mineralnych.
2+
2+
2+
2+
2+
Jony Mg , Fe , Ca , Mn , Zn są aktywatorami niektórych reakcji
enzymatycznych lub grupami prostetycznymi enzymów. Sole mineralne są
również czynnikami regulującymi ciśnienie osmotyczne komórki.
Podłoża do hodowli drobnoustrojów
Pożywki (podłoża) służą do hodowli mikroorganizmów w warunkach
laboratoryjnych. Odpowiednie dobranie składu podłoża pozwala na
przeniesienie ich z naturalnych środowisk (organizm człowieka, gleba,
24
woda) i namnożenie. Drobnoustroje hodujemy na stałych lub w płynnych
pożywkach, które umieszczone zostały w naczyniach hodowlanych (płytki
Petriego, kolby Erlenmayera, probówki). Wzrost i rozwój drobnoustrojów
na pożywkach, a szczególnie bakterii pozwala na ich wyodrębnienie
i zbadanie ich cech morfologicznych, fizjologicznych, biochemicznych
i serologicznych. Wiele drobnoustrojów wyrasta na sztucznych podłożach.
Nie ma jednak uniwersalnej pożywki umożliwiającej ich wzrost.
Pożywki stosowane do namnażania drobnoustrojów powinny:
 zawierać odpowiednie składniki pokarmowe,
 mieć odpowiednią wilgotność,
 mieć odpowiednie pH,
 mieć odpowiednie ciśnienie osmotyczne,
 być jałowe.
Biorąc pod uwagę ich skład chemiczny, podłoża bakteriologiczne dzielimy
na syntetyczne (ściśle zdefiniowane chemiczne) i złożone (kompleksowe).
Skład pożywek syntetycznych jest dokładnie zdefiniowany i oparty na
syntetycznych związkach organicznych i nieorganicznych. Jest więc zawsze
możliwy do dokładnego odtworzenia. Pożywki te znajdują niekiedy
zastosowanie w laboratoriach badawczych.
Pożywki złożone to podłoża zawierające dodatkowo surowce pochodzenia
naturalnego, których skład nie jest dokładnie określony. Są to ekstrakty
mięsne, hydrolizaty kwaśne i enzymatyczne białek i inne składniki. Podłoża
złożone mają szerokie zastosowanie w laboratoriach diagnostycznych
i naukowych.
Pożywki dzielimy na proste (podstawowe), stosowane do hodowli
drobnoustrojów o małych wymaganiach pokarmowych i wzbogacone,
które służą do hodowli drobnoustrojów o dużych wymaganiach
odżywczych.
Podstawową pożywką płynną dla bakterii jest bulion odżywczy, a stałą
agar odżywczy. Bulion odżywczy zawiera wyciąg mięsny, pepton i NaCl.
Poprzez dodanie do bulionu odżywczego agaru w stężeniu 1,5-2%
otrzymujemy podłoże stałe. Agar to wielocukier otrzymywany z glonów
25
morskich. Silnie chłonie wodę, upłynnia się w temperaturze 100°C,
a zestala w temperaturze 45-48°C. W temperaturze 37°C, a więc
optymalnej dla wzrostu większości bakterii ma konsystencję stałą. Służy
on do zestalenia pożywki. Nie jest wykorzystywany przez bakterie jako
składnik odżywczy. Agar odżywczy przygotowywany jest w postaci skosów
agarowych, słupków lub płytek agarowych.
Grzyby, zarówno drożdżopodobne, jak i nitkowate mają niewielkie
wymagania pokarmowe i rosną dobrze na prostych podłożach
zawierających pepton i węglowodany. Najczęściej stosowaną pożywką do
izolacji lub hodowli grzybów chorobotwórczych jest podłoże Sabouraud
(płynne lub stałe), zawierające pepton i 4% glukozy lub maltozy.
Podłoża wzbogacone to najczęściej podłoża podstawowe, zawierające
dodatkowe składniki odżywcze. Elementami wzbogacającymi pożywki
dla bakterii mogą być: węglowodany (np. glukoza), białka zwierzęce
(surowica lub krew), hydrolizaty białek (np. kazeiny). Powszechnie
wykorzystywanym
w
badaniach
bakteriologicznych
podłożem
wzbogaconym jest agar z krwią. Zawiera on 5-10% odwłóknionej jałowej
krwi (najczęściej baraniej), zmieszanej z roztopionym agarem odżywczym.
Po wylaniu na płytkę Petriego otrzymujemy tak zwaną „płytkę krwawą”.
Innym, często wykorzystywanym podłożem wzbogaconym jest agar
czekoladowy. Zawiera on agar odżywczy i zdenaturowaną termicznie
krew. Po zestaleniu podłoża ma ono barwę czekoladową, stąd jego nazwa.
Pożywki mogą zawierać dodatkowe składniki, które wpływają na rozwój
hodowanych na nich bakterii.
Ze względu na wynikające z ich składu zastosowanie, podłoża możemy
podzielić na:
 namnażające lub namnażająco-wybiórcze,
 wybiórcze (selektywne),
 diagnostyczne (różnicujące),
 transportowe.
Pożywki namnażające lub namnażająco-wybiórcze są to najczęściej
podłoża płynne, wykorzystywane do namnażania bakterii występujących
26
w niewielkiej ilości w badanej próbce, często jako pojedyncze komórki,
w licznej populacji bakterii towarzyszących. Skład pożywki i warunki
hodowli umożliwiają namnożenie się tylko bakterii poszukiwanych.
Pożywki wybiórcze (selektywne), oprócz składników odżywczych,
zawierają składniki wybiórcze, które powodują całkowite zahamowanie
wzrostu pewnych gatunków bakterii lub znaczne ograniczenie ich wzrostu.
Czynnikami decydującymi o wybiórczości podłoża może być azydek sodu,
sole kwasów żółciowych niektóre barwniki i antybiotyki. Są to najczęściej
podłoża stałe. Przykładem podłoża wybiórczego jest podłoże
Loewensteina-Jensena do hodowli prątków gruźlicy. Wybiórcze podłoża są
też stosowane do hodowli grzybów, ze względu na stosunkowo wolny ich
wzrost, szczególne do hodowli grzybów nitkowatych. Hodowane są one na
podłożach o kwaśnym pH i wysokim ciśnieniu osmotycznym (stężenie
sacharozy nawet do 50%). Do podłoża dodaje się również antybiotyki
przeciwbakteryjne. Zapobiega to wzrostowi szybciej rosnących bakterii.
Pożywki różnicujące (diagnostyczne) pozwalają na zmierzające do
identyfikacji, różnicowanie bakterii i niektórych tylko grzybów. Zawierają
one substrat diagnostyczny, który może być rozłożony enzymatycznie
tylko przez określone gatunki bakterii. Do podłoża często dodawany jest
wskaźnik, który na przykład zmienia swoje zabarwienie w zależności od
pH pożywki. Dlatego właśnie rozkład substratu manifestuje się zmianą
zabarwienia pożywki (podłoża stałe lub podłoża płynne) lub odpowiednim
zabarwieniem wyrosłych kolonii (podłoża stałe).
Stałe podłoża różnicujące mogą być jednocześnie podłożami wybiórczym
dla określonej grupy bakterii i są nazywane wybiórczo-różnicującymi.
Przykładem takiej pożywki może być podłoże SS (Salmonella-Shigella)
służące do izolacji pałeczek z rodzajów Salmonella i Shigella oraz podłoże
Chapmana służące do izolacji gronkowców.
Pożywki transportowe nie zawierają składników pokarmowych. Zawierają
składniki optymalne dla przeżycia bakterii, w tym roztwory buforowe
i sole mineralne. Zadaniem tych pożywek jest utrzymanie żywotności
bakterii w próbce, zanim trafi ona do laboratorium mikrobiologicznego.
27
Na rynku dostępne są podłoża o wystandaryzowanym składzie, jałowe
i gotowe do użycia, w jednorazowych naczyniach, o określonej dacie
przydatności. Zastosowanie gotowych podłoży znacznie skraca czas
przygotowań do badań mikrobiologicznych. Można też je przygotowywać
samodzielnie, korzystając z pożywek w proszku o wystandaryzowanym
składzie i innych chemicznych składników. Własnoręczne komponowanie
pożywek wymaga zastosowania procedur i kontroli zapewniających
powtarzalność ich składu, pozwalającą na porównywanie wyników
hodowli otrzymywanych w różnym czasie i w różnych laboratoriach.
Bezpośrednio po przygotowaniu, takie pożywki należy wyjałowić,
stanowią bowiem podłoże wzrostu także dla drobnoustrojów licznie
obecnych w użytych składnikach i otoczeniu. Sterylizacji tej dokonuje się
najczęściej w autoklawie lub w aparacie Kocha.
Optymalny czas hodowli
W podłożu zawierającym niezbędne do wzrostu składniki, bakterie
podwajają swoją masę i replikują swój materiał genetyczny, co
w konsekwencji prowadzi do ich podziału. Wzrost populacji bakterii
odbywa się zgodnie z postępem geometrycznym (20 ,21 ,22 , 23…2n). Czas
generacji (okres międzypodziałowy) jest to czas potrzebny do podwojenia
liczby komórek w populacji. Szybkość wzrostu bakterii jest cechą
charakterystyczną rodzaju (gatunku). Zależy ona także od rodzaju podłoża
wzrostowego oraz warunków środowiskowych. W optymalnych
warunkach wzrostu w laboratorium okres międzypodziałowy większości
bakterii wynosi od 20 do 40 minut, ale może też być znacznie dłuższy - od
kilku do kilkunastu godzin. Stąd, czas potrzebny na wyhodowanie bakterii
na pożywce tak, aby ich wzrost był widoczny gołym okiem jest różny, ale
dla większości bakterii chorobotwórczych wynosi 18-24 godziny.
Hodowla grzybów chorobotwórczych wymaga dłuższego czasu. Czas
potrzebny na wyhodowanie grzybów drożdżopodobnych wynosi 48-72
godzin, ale grzyby pleśniowe wymagają hodowli przez 1-2 tygodni.
28
Krzywa wzrostu bakterii w hodowli płynnej
Bakterie na podłożach płynnych można namnażać w warunkach hodowli
okresowej (zwykłej) lub ciągłej. W hodowli okresowej bakterie namnażają
się w systemie zamkniętym (probówki, kolbki, butelki, bioreaktory) do
momentu wyczerpania substancji odżywczych zawartych w pożywce lub
nagromadzenia w niej dużej ilości toksycznych dla bakterii produktów ich
metabolizmu. W hodowli ciągłej, którą prowadzi się w specjalnych
bioreaktorach, wzrost bakterii można utrzymywać nieskończenie długo.
Możliwe jest to na wskutek ciągłego dostarczania do bioreaktora świeżej
pożywki z jednoczesnym odprowadzeniem takiej samej objętości pożywki
zawierającej wyrosłe bakterie i produkty ich metabolizmu. Objętość płynu
hodowlanego w trakcie prowadzenia hodowli utrzymuje się na stałym
poziomie.
Wzrost bakterii w hodowli okresowej można przedstawić graficznie pod
postacią krzywej, którą nazywamy krzywą wzrostu hodowli bakteryjnej.
Jest to krzywa w układzie półlogarytmicznym. Opisuje ona zależność
logarytmu dziesiętnego liczby żywych komórek bakterii od czasu hodowli i
ilustruje wzrost populacji (rycina 1). Obraz krzywej wzrostu dla większości
bakterii jest bardzo podobny i można w nim wyróżnić sześć faz. Czas
trwania poszczególnych faz wzrostu jest zależny od rodzaju bakterii
i warunków hodowli. Poszczególne fazy wzrostu różnią się częstością
podziałów komórek i szybkością ich wymierania.
Faza pierwsza, nazywana jest fazą zastoju. Bakterie przystosowuj swój
metabolizm do nowego środowiska. Wzrasta ilość rybosomów i zawartość
RNA. Pojedyncze komórki powiększają swój wymiar i przygotowują się do
podziału.
Faza druga - przyspieszonego wzrostu. Komórki wykazują intensywny
metabolizm. Rozpoczynają się podziały komórkowe.
Faza trzecia, nazywana fazą wzrostu wykładniczego (logarytmicznego), jest
okresem rzeczywistego rozwoju hodowli. Metabolizm komórek jest
bardzo intensywny. Liczba żywych komórek przyrasta w postępie
geometrycznym. W populacji prawie wszystkie komórki są żywe. W tej
fazie wzrostu bakterie są najbardziej wrażliwe na działanie fizycznych
i chemicznych czynników środowiskowych.
29
lg liczby żywych komórek
4
5
5
6
3
1
2
czas hodowli
Rycina 1. Krzywa wzrostu bakterii w hodowli okresowej: 1- faza zastoju,
2 – faza przyspieszonego wzrostu, 3 – faza wzrostu logarytmicznego,
4 – faza zwolnionego wzrostu, 5 – faza stacjonarna, 6 – faza zamierania
Faza czwarta jest fazą zwolnionego wzrostu. Rozmiar komórek maleje.
Zmniejsza się ilość rybosomów i zawartość RNA. Zwiększa się liczba
komórek martwych. Częstość podziałów maleje.
Faza piąta, nazywana fazą stacjonarną (równowagi), charakteryzuje się
stałą liczbą żywych komórek w hodowli. Z powodu braku substancji
pokarmowych komórki zużywają własne materiały zapasowe.
Sporadyczne podziały komórkowe rekompensują ubytki komórek
spowodowane ich wymieraniem.
Faza szósta – zamierania. Wzrasta liczba martwych komórek. Zaczynają się
procesy autolizy, czyli samorozpuszczania się bakterii pod wpływem
własnych enzymów. Zmniejsza się liczba żywych komórek i ogólna
biomasa hodowli. Brak podziałów komórkowych.
Wzrost na podłożach płynnych i stałych
Wygląd wzrostu na podłożach może stanowić ważne kryterium przy
identyfikacji bakterii i grzybów chorobotwórczych.
30
Na podłożach płynnych drobnoustroje wyrastają w postaci jednolitego
zmętnienia, osadu na dnie naczynia, kożuszka lub błonki na powierzchni
płynu. Czasami zmętnieniu towarzyszy delikatny osad lub zagęszczenie
przy powierzchni, a na granicy faz (pożywka-powietrze) tworzy się
przylegająca do ścianek naczynia warstwa biofilmu.
Na podłożach stałych możemy oceniać wygląd kolonii. Istotna może być
też ocena obfitości wzrostu lub obserwacja zdolności bakterii do wzrostu
mgławicowego.
Kolonię definiujemy jako widoczne makroskopowo na powierzchni lub
w głębi stałej pożywki skupisko bakterii wyrosłe z jednej jednostki
wzrostowej (jtk – jednostka tworząca kolonie; cfu – ang. colony forming
unit). Przez jednostkę wzrostową rozumiemy jedną lub kilka komórek
bakteryjnych, które nie rozdzieliły się po podziale (układ popodziałowy),
a także przetrwalnik.
Umiejętność oceny morfologii kolonii jest bardzo ważna, gdyż
w przypadku niektórych bakterii może w istotny sposób ważyć na ich
identyfikacji, jest też istotna przy określaniu czystości hodowli.
W określonych warunkach środowiska kolonie charakteryzują się stałymi
cechami.
W przypadku grzybów drożdżopodobnych tworzą się kolonie bardzo
podobne do kolonii bakteryjnych, zaś grzyby pleśniowe tworzą kolonie
puszyste, często kolorowe, o pomarszczonej strukturze. W przypadku tych
ostatnich, zaczątek kolonii mogą stanowić znaczne, wielokomórkowe
fragmenty grzybni, ale także zarodniki. Definicja kolonii bakteryjnej nie
jest zatem w pełni do tych kolonii przystająca.
Metody
Opis kolonii
Dla celów diagnostycznych opisuje się kolonie wyrosłe na takich
podłożach, które nie powodują ich nienaturalnego zabarwienia w wyniku
oddziaływania zawartych w nich wskaźników czy barwników. Niekiedy
jednak istotny także bywa opis ich wyglądu na podłożach diagnostycznych.
31
Należy opisywać kolonie oddalone od pozostałych tak, aby ich wzrost nie
był ograniczony przez zbyt liczne sąsiedztwo.
W opisie kolonii należy wziąć pod uwagę następujące jej elementy:
 wielkość - średnica (mm);
 kształt - okrągła, owalna, nitkowata, rozgałęziona nieregularna, .. ;
 brzeg - równy, postrzępiony, falisty, ząbkowany, ... ;
 powierzchnię - gładka, lśniąca, matowa, pomarszczona, ... ;
 wzniesienie (profil kolonii) - płaska, wypukła, pępkowata, grudkowata,
wrastająca w podłoże, ... ;
 przejrzystość - przezroczysta, opalizująca, mętna, ... ;
 barwę - biała, kremowa, szara, czerwona, ... ;
 otoczenie kolonii - zabarwienie, zmiana cech podłoża.
Zadania do wykonania
Zadanie 1.
Charakterystyka kolonii bakteryjnej
- Obejrzyj płytkę z podłożem agarowym, na której wyrosły pojedyncze
kolonie. Powstały one w wyniku rozmnożenia się komórek bakterii
i przetrwalników, które opadły na podłoże (sedymentowały) z powietrza.
- Wybierz jedną kolonię i opisz ją uwzględniając cechy opisane wyżej.
32
Rozdział 3
Techniki posiewu bakterii na podłoża.
Otrzymywanie czystych hodowli.
Część teoretyczna
Populację bakterii rosnącą na podłożu stałym lub płynnym nazywamy
hodowlą. Hodowlę składającą się z różnych gatunków bakterii nazywamy
hodowlą mieszaną. Czystą hodowlą nazywamy hodowlę bakterii jednego
rodzaju. Szczep to populacja drobnoustrojów w obrębie gatunku
wyróżniająca się określonymi cechami. Szczepy wyprowadzone
z pojedynczej komórki nazywamy klonami.
W większości przypadków, przy badaniu bakteriologicznym wody,
żywności, wymazów pobranych od pacjentów, zanieczyszczonych leków
czy kosmetyków, spodziewamy się w próbce więcej niż jednego rodzaju
drobnoustrojów. Ocena drobnoustrojów występujących w badanym
materiale może nastąpić dopiero po ich wyodrębnieniu i uzyskaniu
czystych hodowli. Do tego celu wykorzystuje się metodę posiewu
redukcyjnego. Taki typ posiewu pozwala na ocenę morfologii wyrosłych
kolonii. Zakłada się, choć jest to pewne uproszczenie, że każda z nich
powstaje z jednej jednostki wzrostowej (często jednej komórki). A zatem,
ile typów kolonii, tyle rodzajów bakterii w hodowli. Ponieważ morfologia
kolonii różnych gatunków czy nawet rodzajów może być zbliżona, czasem
pomocnym w odróżnieniu kolonii jest posiew redukcyjny na płytkę
z podłożem diagnostycznym. Izolacja pojedynczej kolonii z posiewu
redukcyjnego prowadzi zwykle do uzyskania hodowli czystej.
Metody
Posiew bakterii na podłoża
Materiał zawierający bakterie posiewa się na podłoża stałe (skos agarowy,
płytka agarowa) lub płynne (bulion) ezą, pipetą lub wacikiem. Posiewając
33
ezą, należy ją wyjałowić wyżarzając w płomieniu palnika przed
i po wykonaniu posiewu. Używamy też wyjałowionych, odpowiednio
opakowanych pipet szklanych, końcówek do pipet automatycznych lub
wacików.
W trakcie posiewania bakterii na podłoża płynne należy także pamiętać
o opalaniu wylotu naczyń w płomieniu palnika po otwarciu i przed ich
zamknięciem. Ma to zapobiec zakażeniu pożywki drobnoustrojami
z zewnątrz i zapewnić bezpieczeństwo osobie pracującej.
Każda próbka pobierana do posiewu z hodowli lub zawiesiny bakterii,
którą zakażamy świeże podłoże stanowi inokulum.
Posiew na podłoże płynne ezą polega na uwolnieniu z niej materiału
stanowiącego inokulum do pożywki przez pocieranie o ścianki naczynia
(probówki lub kolbki).
Przy posiewaniu do naczyń zawierających większe objętości pożywki
konieczne jest zachowanie odpowiednich proporcji między wielkością
inokulum a objętością podłoża. Zwykle stosuje się zasadę, że inokulum
stanowi 5% końcowej objętości pożywki. Posiewu możemy dokonywać
pipetą wprowadzając np. 5 mL hodowli stanowiącej inokulum do 95 mL
pożywki.
Posiewu na podłoża stałe na płytkach Petriego dokonuje w różny sposób
– zależnie od celu takiego posiewu. Ważnym, często stosowanym przy
izolacji bakterii sposobem, prowadzącym do otrzymania pojedynczych
kolonii jest posiew redukcyjny. Posiew ten wykonujemy tak, aby
w kolejnych sektorach na powierzchni płytki znajdowało się coraz mniej
bakterii. Sposób wykonania takiego posiewu przedstawia rycina 1.
W poszczególnych etapach raz naniesiony materiał zostaje rozprowadzany
na kolejne sektory płytki. Każdorazowe opalanie ezy przed rozsianiem
bakterii w kolejnych strefach powoduje redukcję ich liczby do takiej ilości,
przy której w ostatniej strefie uzyskany zostanie wzrost w postaci
pojedynczych kolonii.
Czasem wykonuje się posiew redukcyjny z materiału z wacika. Oznacza to,
że pierwsza jego strefa posiana jest wacikiem, którym np. pobrano
materiał kliniczny – wymaz, a następne już w klasyczny sposób ezą z
zachowaniem zasady jej przepalania w trakcie posiewu.
34
Można wykonać na płytce także posiew pasmowy lub punktowy, który
pozwala umieścić na płytce wiele próbek, których cechy chcemy
porównywać. Polega on na naniesieniu na płytkę inokulum z ezy w postaci
pasma różnej długości.
Czasem istnieje potrzeba zasiania całej powierzchni płytki i uzyskania
wzrostu w postaci jednolitej murawy. Takiego posiewu można dokonać
wacikiem (tzw. wymazówką). Inokulum stanowi zwykle próbka pobrana
z podłoża płynnego (nadmiar płynu z wacika należy w trakcie pobierania
odcisnąć o ścianki naczynia), którą rozprowadza się równomiernie na
powierzchni podłoża w płytce. Czasem zawiesina stanowiąca inokulum
w tej metodzie posiewu jest w odpowiedni sposób standaryzowana.
Inokulum o określonej objętości, zwykle 0,1 mL można także rozprowadzić
głaszczką lub odpowiednio zagiętą ezą.
Rycina 1. Posiew redukcyjny
A
C
B
D
35
Przy posiewie na podłoże stałe w postaci skosu agarowego w probówce
należy wprowadzić ezę z inokulum do dna probówki i rozprowadzić na
powierzchni skosu. Prowadzi się w tym celu ezę zygzakowatym ruchem od
ścianki do ścianki próbówki, przesuwając ją ku wylotowi naczynia.
W zależności od rodzaju posiewanego materiału i wykorzystywanego
podłoża spotykamy się z następującymi możliwościami przesiewania
bakterii.
Na pożywkę płynną
(pipeta, eza)
Z pożywki płynnej
Na skos agarowy
(eza)
Na płytkę agarową
(eza, wacik, pipeta)
Na pożywkę płynną
(eza)
Z pożywki stałej
(płytka agarowa,
skos agarowy)
Na skos
(eza)
Na płytkę agarową
(eza)
Otrzymywanie czystych hodowli
Postępowanie zmierzające do otrzymania czystych hodowli z nieznanych
próbek sprowadza się do następujących kroków.
36
 Badany materiał posiewa się redukcyjnie na odpowiednio dobrane
podłoże.
 Po inkubacji (czasem wydłużonej nawet do 5 dni) w temperaturze
optymalnej dla oczekiwanych drobnoustrojów ocenia się
morfologię wyrosłych kolonii. Obecność różnic w ich wyglądzie
wskazuje, że mamy do czynienia z hodowlą mieszaną.
 Izoluje się wtedy pojedyncze kolonie i posiewa się je redukcyjnie na
oddzielne płytki.
 Otrzymana w wyniku takiego posiewu hodowla może być uznana za
czystą, jeśli kolonie posiadają jednakową morfologię.
 Namnożona (na skosie, w pożywce płynnej lub w inny sposób)
pojedyncza kolonia z takiej płytki może być materiałem dla
wykonywania prób i posiewów identyfikacyjnych, czy służących do
określenia
właściwości
fizjologicznych,
biochemicznych
i antygenowych bakterii.
Szybką, choć czasem zawodną metodą sprawdzenia czystości hodowli
płynnej jest ocena morfologii komórek tworzących ją bakterii
w preparatach barwionych metodą Grama.
Zadania do wykonania
Zadanie 1.
Otrzymywanie czystej hodowli
- Materiał z otrzymanej hodowli płynnej posiej redukcyjnie na płytkę
agarową.
- Podpisz płytkę, inkubuj w cieplarce (37°C, 24 godziny).
- Obejrzyj posiew zwracając szczególną uwagę na pojedyncze kolonie
w trzeciej i czwartej strefie posiewu.
- Opisz każdy z widocznych rodzajów kolonii.
- Wykonaj z każdej z nich preparat barwiony metodą Grama
i uzupełnij opis kolonii o morfologię komórki.
- Każdą z wybranych kolonii posiej redukcyjnie na nową płytkę.
Opisz płytkę, inkubuj w cieplarce (37°C, 24 godziny).
37
Kolonia:
Preparat:
Kolonia:
Preparat:
38
Kolonia:
Preparat:
Jeśli na każdej z posianych płytek wyrosną kolonie tylko jednego rodzaju,
o wyglądzie zgodnym z wcześniej wykonanym opisem, otrzymałeś czyste
hodowle tych bakterii – czyli hodowle jednego gatunku pochodzące
z pojedynczej kolonii, a zatem – czyste hodowle poszczególnych szczepów
bakteryjnych.
39
40
Rozdział 4
Wymagania wzrostowe bakterii
Część teoretyczna
Wymagania pokarmowe
Bakterie podobnie jak inne organizmy żywe potrzebują dostępu do
odpowiednich składników odżywczych, umożliwiających im prawidłowy
wzrost i rozmnażanie.
Wymagania pokarmowe bakterii są bardzo różnorodne, od bakterii
skrajnie wymagających, które mają najmniejsze zdolności biosyntetyczne
i wymagają do wzrostu związków wielkocząsteczkowych, poprzez
stanowiące największą grupę bakterie o wymaganiach pośrednich, do
których zalicza się większość bakterii chorobotwórczych aż do skrajnie
niewymagających, które wykorzystują jako źródło węgla CO2. Wymagania
pokarmowe są w dużej mierze związane ze stopniem pasożytnictwa
poszczególnych drobnoustrojów.
Źródła węgla i azotu
Węgiel jest podstawowym pierwiastkiem budulcowym organizmów
żywych. W zależności od źródeł z jakich bakterie mogą go pozyskiwać
podzielono je na:
 autotrofy czerpiące węgiel tylko z CO2 i przekształcające go do
związków organicznych
 heterotrofy czerpiące węgiel ze związków organicznych.
Heterotrofy do prawidłowego wzrostu potrzebują w środowisku, co
najmniej jednego związku organicznego. Najwięcej drobnoustrojów ma
zdolność do rozkładu glukozy, ale zdarzają się także bakterie mogące
korzystać z mleczanu, bursztynianu, metanu a także bardziej złożonych
związków jak lignina czy węglowodory aromatyczne. Heterotrofy zostały
podzielone na:
41
prototrofy – drobnoustroje o małych wymaganiach
pokarmowych, którym do wzrostu wystarczy jeden prosty związek
organiczny i sole mineralne, co świadczy o ich dużych,
gwarantujących szerokie rozprzestrzenienie, możliwościach
enzymatycznych,
auksotrofy – drobnoustroje o dużych wymaganiach odżywczych,
rosnące jedynie w obecności, co najmniej dwóch związków
organicznych stanowiących źródło węgla i azotu, których nie są
w stanie same syntetyzować, co w znacznym stopniu uzależnia je
od środowiska.
Zarówno prototrofizm jak i auksotrofizm mogą być wykorzystywane dla
celów diagnostycznych, na przykład w identyfikacji pałeczek z rodziny
Enterobacteriaceae, czy przy ustalaniu gatunku pałeczek z rodzaju
Haemophilus.
Bakterie auksotroficzne często wymagają do wzrostu specjalnych
czynników wzrostowych, którymi mogą być aminokwasy, puryny
i pirymidyny lub witaminy.
Azot, który jest ważnym pierwiastkiem wchodzącym w skład białek
i kwasów nukleinowych, prototrofy mogą pozyskiwać ze związków
nieorganicznych (np. soli amonowych, azotanów i azotynów), a auksotrofy
wykorzystują organiczne źródła azotu.
-
Źródła energii oraz donatory elektronów
Drobnoustroje mają zdolność wykorzystywania energii słonecznej lub
energii chemicznej uwalnianej ze związków wysokoenergetycznych.
Pozwala to wyróżnić wśród bakterii:
 fototrofy – które korzystają z energii słonecznej (bakterie
fotosyntetyzujące),
 chemotrofy – korzystające z energii pochodzącej z rozkładu
związków organicznych i nieorganicznych.
W zależności od donatorów elektronów dzielimy bakterie na:
 litotrofy korzystające z donatorów nieorganicznych,
 organotrofy korzystające z donatorów organicznych.
42
Zatem zależnie od wykorzystywanych przez bakterie źródeł energii
i donatorów elektronów możemy wyróżnić cztery typy pokarmowe:
fotolitotrofy, fotoorganotrofy, chemolitotrofy i chemoorganotrofy.
Bakterie stanowiące florę człowieka i te, które są dla niego
chorobotwórcze są chemoorganotrofami pozyskującymi węgiel ze
związków organicznych.
Wymagania tlenowe bakterii
Bakterie różnią się pomiędzy sobą zapotrzebowaniem na tlen.
Bezwzględnie tlenowe rosną tylko w jego obecności, bezwzględne
beztlenowe rosną przy jego braku a względnie beztlenowe rosnące
zarówno przy dostępie jak i braku tlenu. Różnice te wynikają ze sposobu
pozyskiwania energii przez bakterie w procesie oddychania. Oddychanie
tlenowe jest możliwe tylko u organizmów, w którym końcowym
akceptorem przenoszonych przez łańcuch oddechowy elektronów jest tlen
cząsteczkowy. W przypadku oddychania beztlenowego końcowym
akceptorem elektronów w łańcuchu oddechowym są związki
nieorganiczne: azotany, siarczany. Możliwe jest jeszcze pozyskiwanie
energii w procesie fermentacji, gdzie akceptorem elektronów jest związek
organiczny.
Bakteriom bezwzględnie tlenowym tlen jest niezbędny do prawidłowego
wzrostu i rozmnażania. W przypadku braku tlenu giną, gdyż przenoszenie
elektronów łańcucha oddechowego zostaje zahamowane i nie jest
magazynowana energia. Bakterie te mają enzymy, które chronią je przed
toksycznym działaniem tlenu. Dysmutaza nadtlenkowa wiąże wolne
rodniki z wodorem, w wyniku czego powstaje nadtlenek wodoru, Jest on
rozkładany przez dwa inne enzymy: katalazę i peroksydazę do wody
i tlenu. Do bezwzględnie tlenowych, chorobotwórczych bakterii zaliczane
są m.in.: Mycobacterium, Bacillus, Nocardia.
Bakterie względnie beztlenowe mogą rosnąć zarówno w obecności tlenu
jak i przy jego braku w środowisku o obniżonym potencjale oksydacyjnoredukcyjnym. Do tej grupy należy wiele bakterii, w tym też
chorobotwórczych. Jeżeli tlen jest obecny w środowisku mogą korzystać
43
z energii pozyskiwanej w wyniku oddychania tlenowego. Przy braku tlenu
mogą się przestawić metabolizm na fermentacyjny jak np.: Escherichia coli
lub na oddychanie beztlenowe np.: Pseudomonas denitrificans. Bakterie
bezwzględnie beztlenowe mogą się rozwijać tylko wyłącznie przy braku
dostępu do tlenu. Jest on dla nich toksyczny, ponieważ nie mają żadnych
mechanizmów redukujących jego szkodliwe działanie. Niektóre z nich,
mogą rosnąć w obecności tlenu jednak pod warunkiem obniżenia
potencjału oksydacyjo-redukcyjnego poprzez dodanie do hodowli
glutationu, cystyny bądź tioglikolanu sodu. Do tej grupy należą liczne
bakterie chorobotwórcze dla człowieka m.in. z rodzajów Clostridium,
Bacteroides czy Fusobacterium.
Grupa bakterii mikroaerofilnych (np. Helicobacter) rośnie dobrze przy
dostępie niewielkich ilości tlenu (do 20%), ale czasem wyrasta także
w warunkach beztlenowych (np. Propionibacterium).
Wymagania temperaturowe bakterii
Temperatura ma istotny wpływ na rozwój bakterii. Każdy ich rodzaj ma
optymalną dla siebie temperaturę, w której wszelkie procesy
metaboliczne prowadzone są najbardziej wydajnie. Temperatura
minimalna wyznacza dolną granicę, poniżej której wzrost danego rodzaju
zanika a maksymalna, jest temperaturą powyżej której bakterie już się nie
dzielą. Preferencje dotyczące temperatury dzielą bakterie na grupy.
Termofile (bakterie ciepłolubne) najlepiej rosną w temperaturze 40oC do
o
70 C. Bakterie takie jak Geobacillus stearothermophilus czy
Thermoactinomyces vulgaris żyją w kompoście, glebie, nawozach
organicznych. Znane są także bakterie rosnące w wyższych temperaturach
Np. Thermus aquaticus w 65oC. Znane są i takie, które mnożą się
w temperaturze 90-110oC. Określane są one jako termofile ekstremalne.
Zainteresowanie nimi wynika z możliwości jakie stwarzają ciepłoodporne
enzymy tych bakterii np. dla biologii molekularnej.
Mezofile to największa grupa drobnoustrojów, rosnąca w zakresie
temperatur 25-45oC. Wśród nich są bakterie z optimum rozwoju
w temperaturze 37oC , blisko związane za człowiekiem jako pasożyty
i komensale (np. rodzaje Streptococcus, Staphylococcus, Salmonella).
44
Niektóre mezofile mogą rosnąc w szerokim zakresie temperatur, jak na
przykład dobrze mnożąca się w temperaturze lodówki Listeria –
o spektrum od 1o do 45oC .
Psychrofile to bakterie zimnolubne, których metabolizm najefektywniej
funkcjonuje w niskich temperaturach. Są wśród nich psychrofile względne
o optymalnej temperaturze 200C, ale mogące też rosnąć w 0oC,
występujące w głębi oceanów oraz psychrofile bezwzględne o istotnym
0
znaczeniu dla człowieka. Rosną one dobrze w 0 C mnożąc się w żywności
przechowywanej w chłodniach. Powodują jej psucie i mogą być przyczyną
zachorowań. Należą tu m.in. niektóre gatunki Flavobacterium, Aerobacter,
a także Bacillus czy Lactobacillus.
Metody
Badanie zdolności korzystania z soli amonowych lub
aminokwasów jako źródła azotu
Bakterie posiane na stałe podłoże nie zawierające źródła azotu, na które
punktowo (na bibułowych krążkach czy do metalowych cylinderków)
naniesiono roztwory NH4(SO4)2 i aminokwasów wyrosną tylko w pobliżu
tego źródła azotu, który mogą wykorzystywać.
Metody hodowli bakterii tlenowych
Tlen jest ważnym czynnikiem warunkującym wzrost bakterii tlenowych
i względnie beztlenowych. Pobierają one tlen rozpuszczony w pożywce.
Dostępność tlenu dla bakterii w hodowlach płynnych możemy zwiększyć
przez ich napowietrzanie. Najprościej osiągnąć to przez energiczne
wstrząsanie lub mieszanie hodowli na tzw. wytrząsarkach. W hodowlach
płynnych prowadzonych na skalę przemysłową stężenie tlenu zwiększa się
przepuszczając powietrze lub tlen przez pożywkę.
45
Metody hodowli bakterii beztlenowych
Obecność tlenu może uniemożliwić wyhodowanie bakterii bezwzględnie
beztlenowych. Jest wiele sposobów usunięcia tlenu z pożywki.
W przypadku pożywki płynnej najprostszym sposobem jest jej
zagotowanie, szybkie schłodzenie i pokrycie powierzchni podłoża płynną
parafiną. Metoda ta jednak może być zawodna. Najczęściej bakterie
beztlenowe hoduje się w specjalnych, szczelnych słojach, wewnątrz
których atmosferę beztlenową uzyskuje się na drodze reakcji chemicznej
zachodzącej w specjalnych saszetkach (nazwa zależy od jej wytwórcy).
Saszetka zawiera zestaw substancji, z których po jej otwarciu wydzielany
jest wodór. Ten reaguje z tlenem obecnym w słoju tworząc wodę. Reakcja
ta zachodzi szybko i gwarantuje uzyskanie warunków beztlenowych.
Efektywność tego procesu sprawdza się przy pomocą wskaźnika, błękitu
metylenowego, który w warunkach beztlenowych jest bezbarwny.
Odczynniki zawarte w niektórych rodzajach saszetek wymagają do swojej
aktywności zetknięcia z wodą. Aby zwiększyć szybkość łączenia się wodoru
z tlenem stosuje się wtedy katalizator palladowy umieszczany
w specjalnym pojemniku przytwierdzonym do wieka słoja.
W powietrzu atmosferycznym tlen stanowi 20%. Do namnażania bakterii
mikroaerofilnych stosuje się saszetki, które pozwalają uzyskać środowisko
o niewielkim stężeniu tlenu rzędu 7-10%. Niektóre bakterie wymagają do
swojego optymalnego wzrostu zwiększonego stężenia CO2. Znajdują
wtedy zastosowanie saszetki, które pozwalają na uzyskanie środowiska
o podwyższonym stężeniu CO2 (średnio od 3 do 6%).
Wiele bakterii beztlenowych można wyhodować na podłożach
o obniżonym potencjale redukcyjno-oksydacyjnym, co jest osiągane
poprzez dodanie odpowiednich związków chemicznych. W powszechnie
używanych: podłożu Brewera jest to tioglikolan sodu.
46
Zadania do wykonania
Zadanie 1.
Typy pokarmowe bakterii
Uzupełnij poniższą tabelę:
Typ
Źródło energii
pokarmowy
Chemoorganotrofy
związki
nieorganiczne
światło
Fotoorganotrofy
Źródło węgla
Donatory
elektronów
CO2 i inne
związki
nieorganiczne
związki
nieorganiczne
związki
nieorganiczne.
związki
nieorganiczne
związki
organiczne
Zadanie 2.
Wpływ warunków gazowych na rozwój bakterii w hodowli płynnej
- Otrzymujesz hodowle bulionowe: Clostridium botulinum, Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa. Każdy drobnoustrój posiany był do dwóch
probówek, z których jedna pokryta została płynną parafiną.
- Wyniki hodowli (wzrost) zaznacz w tabeli. Określ wymagania tlenowe
tych bakterii.
47
Clostridium
botulinum
Escherichia coli
Pseudomonas
aeruginosa
Bulion
Bulion pod
parafiną
Określenie
wymagań
tlenowych bakterii
Zadanie 3.
Wpływ temperatury na wzrost bakterii
- Obejrzyj otrzymane hodowle.
- Uzupełnij poniższą tabelę oceniając intensywność wzrostu w skali +, ++
lub –
Wzrost
w temp.4oC
Wzrost
w temp.37oC
Wzrost
w temp.45oC
Psychrofil
Mezofil
Termofil
48
Rozdział 5
Wykorzystanie cech biochemicznych bakterii do
ich identyfikacji
Część teoretyczna
Metabolizm bakterii
Podobnie jak w innych żywych komórkach metabolizm bakterii obejmuje
anabolizm (reakcje syntezy) i katabolizm (reakcje rozkładu).
Oba te procesy są ze sobą ściśle powiązane i zachodzą w komórce
jednocześnie. Reakcje rozkładu związków wysokocząsteczkowych
uwalniają energię, która następnie jest magazynowana w ATP.
W pierwszym etapie duże cząsteczki węglowodanów, białek, tłuszczy,
kwasów nukleinowych ulegają degradacji do mniejszych cząstek: heksoz
i pentoz, aminokwasów, glicerolu i kwasów tłuszczowych, nukleotydów.
W dalszych etapach procesów katabolicznych w wyniku licznych przemian
powstają proste cząsteczki, które włączane są w cykl Krebsa będący
końcowym etapem rozkładu. Ostatecznymi produktami są woda,
dwutlenek węgla i energia. Umożliwia to przebieg procesów
anabolicznych wymagających jej nakładu.
Energia uzyskiwana jest przez bakterie w procesach katabolicznych
polegających na utlenianiu biologicznym substratów oddechowych
i przenoszeniu elektronów na odpowiednie akceptory. Najbardziej
wydajnym energetycznie procesem jest, angażujące cykl Krebsa,
oddychanie tlenowe, w którym protony i elektrony są przenoszone
poprzez łańcuch oddechowy na tlen atmosferyczny. Zdolność bakterii do
oddychania tlenowego ma istotne znaczenie z punktu widzenia ich
identyfikacji, gdyż liczne próby biochemiczne pozwalają na wykrywanie
metabolitów pośrednich cyklu Krebsa oraz obecność enzymów łańcucha
oddechowego.
Oddychanie beztlenowe ma podobny przebieg z tym, że ostatecznym
akceptorem protonów i elektronów w łańcuchu oddechowym są związki
49
nieorganiczne np.: azotany, azotyny, siarczany. Wykrywanie produktów
ich rozkładu a także enzymów biorących udział w tych procesach także
wykorzystywane jest w identyfikacji bakterii. Przykładem jest wykrywanie
reduktazy azotanowej przekształcającej azotany do azotynów.
Trzeci z energiodajnych procesów – fermentacja pozwala na
metabolizowanie substratów bez udziału czynnika utleniającego,
w którym utlenienie jednego związku jest równoważone redukcją innego.
Ostatecznymi akceptorami protonów i elektronów są związki organiczne
powstałe jako produkty pośrednie np.: etanol, mleczan, maślan,
bursztynian, izopropanol. Od tych produktów tworzone są nazwy
fermentacji np. fermentacja mlekowa, propionowy czy alkoholowa.
 Fermentacja mlekowa jest prowadzona przez bakterie mlekowe
(Lactobacillus), ale także inne bakterie np. gronkowce. Bakterie
mlekowe stanowią florę fizjologiczną przewodu pokarmowego
niemowląt, są wykorzystywane jako probiotyki. Stanowią też
normalną florę pochwy u kobiet.
 Fermentacja propionowa prowadzona jest przez beztlenowe pałeczki
z rodzaju Propionibacterium bytujące w przewodzie pokarmowym
przeżuwaczy, a także na skórze człowieka. Jako produkt podstawowy
tej fermentacji powstaje kwas propionowy.
Jako substrat energetyczny bakterie mogą wykorzystywać cukry proste,
oligocukry i cukry złożone. Te ostatnie muszą ulec strawieniu
zewnątrzkomórkowemu przy udziale odpowiednich, produkowanych
przez bakterie enzymów. Dotyczy to m.in.. skrobi, glikogenu czy celulozy.
Do komórki transportowane są cukry proste, które wykorzystywane są
jako główne substraty oddechowe. Jeżeli w podłożu znajduje się wiele
substratów zwykle pierwszym rozkładanym są cukry proste. W przypadku
większości bakterii jest to glukoza.
Także białka i lipidy są zbyt dużymi cząsteczkami, aby w stanie nie
zmienionym mogły być przyswajane przez bakterie. Muszą one ulec
degradacji w środowisku przy udziale odpowiednich enzymów
proteolitycznych czy lipolitycznych. W rozkładzie białek biorą udział
endopeptydazy rozkładające je do oligopeptydów i egzopeptydazy
odłączające aminokwasy, które podlegają dalszym przemianom. Lipidy są
50
zwykle degradowane przez esterazy , o szerokiej swoistości substratowej.
Niektóre bakterie wytwarzają lipazy o wąskiej specyficzności – na przykład
lecytynazę.
Cechy wykorzystywane do identyfikacji bakterii
W identyfikacji bakterii przeprowadzanej metodami fenotypowymi próby
oparte na wykrywaniu cech metabolicznych bakterii odgrywają bardzo
ważną rolę. Bada się źródła węgla i azotu wykorzystywane przez bakterie,
poszukuje enzymów biorących udział w procesach katabolicznych, oznacza
charakterystyczne końcowe produkty metabolizmu. Zwykle diagnostykę
prowadzi się w oparciu o wiele, zwykle kilka lub kilkanaście prób
dobranych specjalnie pod kątem identyfikacji określonych bakterii.
Tworzone są w ten sposób schematy diagnostyczne. Istotne miejsce mogą
w nich mieć także takie cechy jak morfologia mikroskopowa bakterii
i morfologia kolonii. Dla wielu rodzajów bakterii określa się także
właściwości biologiczne. Wśród nich ważną rolę odgrywa oznaczanie
często występujących u bakterii hemolizyn (typ hemolizy na agarze
z krwią), wytwarzanie enzymów np. katalazy, oksydazy, czy też
charakterystyczne dla mniejszej liczby lub wręcz dla pojedynczych
gatunków próby, takie jak wytwarzanie koagulazy, toksyn i inne. Istotną
pomoc w identyfikacji niektórych bakterii (pałeczki jelitowe, paciorkowce)
stanowią cechy antygenowe wykrywane badaniami serologicznymi.
Metody
Próby biochemiczne wykonywane w celu identyfikacji bakterii
W praktyce określa się następujące właściwości biochemiczne:
 związane z metabolizmem azotowym,
 związane z metabolizmem węglowodanów,
 związane z metabolizmem lipidów,
 związane z procesami oddechowymi (enzymy red-ox).
51
Podłoża, na których określa się właściwości biochemiczne należą do grupy
pożywek diagnostycznych. Niektóre próby biochemiczne wykrywające
obecność tych samych enzymów lub produktów często możemy wykonać
w różny sposób. Poniżej przedstawiono kilkanaście podstawowych prób
w najczęściej stosowanych wariantach.
Metabolizm azotowy
Właściwości proteolityczne - rozkład żelatyny (metoda probówkowa)
o
Pożywka z żelatyną w temperaturze pokojowej (ok. 22 C) ma konsystencję
o
stałą, ale w cieplarce (37 C) jest płynna. Posiana bakteriami, które mają
enzym – żelatynazę, po długim zazwyczaj okresie inkubacji, ulega stałemu
upłynnieniu i nie daje się zestalić przez obniżenie temperatury.
Wytwarzanie H2S – na podłożu Kliglera
Podłoże Kliglera wykorzystywane jest głównie w diagnostyce
Enterobacteriaceae. Służy ono do oceny wytwarzania przez bakterie H2S
ale także zdolności rozkładu glukozy i laktozy. Ma ono postać półskosu
o barwie łososiowej. Bakterie należy posiać do słupka i na skos. Wynik
0
odczytuje się po 24 godzinnej inkubacji w 37 C. Wytwarzany siarkowodór
reaguje z jonami żelaza, a powstający siarczek żelaza powoduje
zaczernienie podłoża.
Wytwarzanie indolu z tryptofanu
Badane bakterie posiewa się na wodę peptonową zawierającą DL0
tryptofan. Po 24 godzinnej inkubacji w 37 C na podłoże należy nawarstwić
zmodyfikowany odczynnik Ehrlicha. Zawiera on p-dimetyloaminobenzaldehyd, alkohol amylowy i stężony HCl. Jeżeli bakterie rozłożyły
tryptofan pojawia się ciemnoróżowa obrączka w górnej warstwie pożywki.
Rozkład mocznika
Zdolność bakterii do wytwarzania ureazy – enzymu rozkładającego
mocznik do amoniaku i dwutlenku węgla bada się na podłożu
Christensena z mocznikiem. W podłożu zawarty jest wskaźnik pH czerwień krezolowa. Powstający amoniak alkalizuje podłoże, co powoduje
zmianę jego zabarwienia z żółtego na różowe.
52
Metabolizm węglowodanów
Wykrywanie zdolności rozkładu cukrów przez bakterie o małych
wymaganiach
Bakterie posiewa się do probówek zawierających wodę peptonową
z dodatkiem 1% cukru oraz wskaźnik pH: purpurę bromokrezolową
(fioletowa w pH obojętnym; żółta w kwaśnym) lub błękit bromotymolowy
(zielony w pH obojętnym; żółty w kwaśnym). Dodatkowo do probówek
wkładane są dnem do góry tzw. rurki Durhama, w których niekiedy
w wyniku rozkładu cukru może zbierać się gaz. Po 24 godzinnej inkubacji w
370C rozkład cukru prowadzi do zakwaszenia środowiska i zmiany
zabarwienia podłoża. Zestaw prób dla kilku cukrów nazywa się zwykłym
szeregiem cukrowym.
Wykrywanie drogi rozkładu cukru: fermentacja czy utlenianie, na
podłożu Hugh-Leifsona.
Bakterie posiewa się do dwóch probówek ze świeżo przygotowanym,
wygotowanym bezpośrednio przed użyciem podłożem. Powierzchnia,
jednego z nich pokrywana jest płynną parafiną. Podłoże jako wskaźnik pH
zawiera błękit bromotymolowy. W przypadku bakterii nie rozkładających
cukru barwa podłoża się nie zmienia. Natomiast jeśli bakterie rozkładają
cukier tylko w warunkach tlenowych zmienia się barwa pożywki
w probówce bez parafiny. Zmiana barwy w obu probówkach świadczy
o wykorzystywaniu cukru na drodze fermentacji.
Wykorzystanie podłoża stałego dla oceny rozkładu laktozy - podłoże
MacConkeya
Podłoże MacConkeya służy do izolacji pałeczek gramujemnych. Jest to
podłoże diagnostyczne, ale zawiera też takie składniki jak sole żółciowe
i fiolet krystaliczny, które decydują o jego słabej wybiórczości i hamują
wzrost bakterii gramdodatnich. Zawarta w podłożu laktoza, jeśli jest
rozkładana (bakterie laktozododatnie), zakwasza środowisko co
manifestuje się różowym zabarwieniem kolonii zależnym od wskaźnika –
czerwieni obojętnej. Bakterie laktozoujemne rosną w postaci kolonii
w kolorze nie posianej pożywki.
53
Metabolizm lipidowy
Wytwarzanie lipaz (esteraz) na podłożu z Tween 80
W celu sprawdzenia zdolności bakterii do wytwarzania lipaz posiewa się je
na płytkę z podłożem agarowym z dodatkiem Tween 80
(polietylenosorbitol jednooleinowy) i chlorku wapniowego. Wynik ocenia
się po 48 godzinach inkubacji. Wokół kolonii bakterii wytwarzających
lipazy pojawia się strefa zmętnienia. Jest ona wynikiem reakcji
uwolnionych przez lipazy kwasów tłuszczowych z obecnymi w pożywce
jonami wapnia powodującej powstanie nierozpuszczalnych mydeł
wapniowych.
Wytwarzanie enzymów utleniająco-redukujących
Wytwarzanie katalazy
Katalaza rozkłada H2O2 do H2O i O2. Jej wytwarzanie sprawdza się poprzez
zawieszenie badanych bakterii w kropli 3% wody utlenionej umieszczonej
na szkiełku podstawowym. Można także dodać wodę utlenioną
bezpośrednio do hodowli. Pojawiające się pęcherzyki tlenu świadczą
o obecności katalazy.
Badanie zdolności hemolitycznych bakterii
Hemolizyny bakterii mają zdolność niszczenia krwinek czerwonych ludzi
i zwierząt. Ich wytwarzanie sprawdza się na podłożu agarowym
zawierającym 5% krwi baraniej. Po odpowiedniej dla danych bakterii
inkubacji ocenia się czy nastąpił rozpad krwinek. Wyróżnia się dwa typy
hemolizy:
 α hemoliza – widoczna jest na płytce krwawej w postaci zielonej strefy
wokół kolonii, co jest wynikiem częściowego rozpadu krwinek
(przekształcenie hemoglobiny do methemoglobiny)
 β hemoliza – widoczna na płytce krwawej jako pełne przejaśnienie
wokół kolonii, powstałe wskutek całkowitej lizy krwinek
i wyługowania barwnika.
54
Wielkość stref hemolizy może być różna dla różnych gatunków czy
szczepów.
Zestawy prób biochemicznych do identyfikacji bakterii
W laboratoriach zajmujących się rutynową diagnostyką mikrobiologiczną
do identyfikacji drobnoustrojów stosowane są gotowe, standaryzowane
zestawy testów biochemicznych. Najczęściej mają one postać płytek
pleksiglasowych z dołkami lub galeryjek z pojemniczkami wypełnionymi
substratami dostosowanymi do identyfikacji danej grupy bakterii. Zmiany
barwy zawartości studzienek po dodaniu badanego szczepu, inkubacji
i jeśli trzeba, odpowiednich odczynników, umożliwiają odczytanie
wyników i przy użyciu książki kodowej zidentyfikowanie zwykle do
gatunku.
Zadania do wykonania
Zadanie 1.
Badanie niektórych cech biochemiczne bakterii wykorzystywanych do ich
identyfikacji
Opisz wszystkie przedstawione na ćwiczeniach demonstracje w poniższej
tabeli:
Metabolizm azotowy
55
Metabolizm węglowodanów
56
Metabolizm lipidowy
Enzymy utleniająco-redukujące
57
Właściwości biologiczne
Szybkie testy biochemiczne
58
Rozdział 6
Dezynfekcja, antyseptyka, konserwacja
Część teoretyczna
Ważnymi czynnikami kształtującymi skład ekosystemów są czynniki
fizyczne, takie jak: temperatura, pH, wilgotność, ciśnienie osmotyczne,
potencjał oksydacyjno-redukcyjny, a także promieniowanie. Związki
chemiczne zawarte w środowisku mają także istotne znaczenie dla
różnorodności i liczebności populacji żyjących w nim mikroorganizmów.
Znajomość stopnia indywidualnej wrażliwości poszczególnych gatunków
bakterii na te czynniki pozwala je namnażać w warunkach laboratoryjnych,
ale także ograniczać ich rozprzestrzenianie, sprawować nad nimi kontrolę.
Temperatura jest jednym z czynników najsilniej oddziałujących na
drobnoustroje. Dla większości bakterii temperatura nieco poniżej 0oC jest
bójcza, gdyż tworzące się kryształki lodu niszczą struktury komórki. Nagłe
o
obniżenie temperatury do kilkudziesięciu stopni poniżej zera (–70 C),
szczególnie w obecności glicerolu, nie uszkadza komórek i pozwala
zachować żywotność przez długie okresy czasu.
Podwyższenie temperatury otoczenia powyżej maksymalnej temperatury
kardynalnej powoduje śmierć drobnoustrojów. Drobnoustroje różnią się
wrażliwością na podwyższoną temperaturę, większość z nich ginie po
o
30 minutach ogrzewania w temperaturze około 60 C, jednak niektóre
z nich, a także zarodniki grzybów czy przetrwalniki bakterii, znoszą nawet
bardzo wysokie temperatury.
Inne warunki środowiskowe mogą wpływać na skutek działania wysokiej
temperatury na drobnoustroje. W środowisku wodnym są one bardziej
wrażliwe na wysoką temperaturę niż w stanie wysuszenia. Obecność
węglowodanów, białek i tłuszczów chroni je przed działaniem ciepła, zaś
sole obecne w środowisku mogą podwyższać lub obniżać ciepłooporność,
zależy to od rodzaju soli i drobnoustroju.
59
Kwasowość środowiska może stymulować lub hamować rozwój
drobnoustrojów. Optymalne dla rozwoju większości drobnoustrojów pH
mieści się w granicach 6,5-7,5. Bakterie chorobotwórcze rozwijają się
najlepiej w pH obojętnym lub lekko alkalicznym, grzyby preferują
środowisko lekko kwaśne, a wirusy zachowują zakaźność w pH 5 do 8.
Niekorzystny dla bakterii odczyn środowiska jest często czynnikiem
wspomagającym procesy dekontaminacji np. pod wpływem temperatury.
Woda to podstawowy składnik i warunek rozwoju drobnoustrojów, ale
niektóre z nich mogą w stanie wysuszenia przetrwać wiele lat (np. prątki
gruźlicy). Oporność drobnoustrojów na wysychanie zwiększa obecność
w środowisku materii organicznej (materiał kliniczny, żywność,
kosmetyki).Obecność wody sprzyja procesom dekontaminacji.
Dla ciśnienia osmotycznego drobnoustroje wykazują dużą tolerancję, ale
tylko nieliczne bakterie mogą przeżywać i rozwijać się w środowisku
hipertonicznym, i fakt ten wykorzystuje się w praktyce do konserwacji
produktów spożywczych. Wysokie ciśnienie osmotyczne może stanowić
o wybiórczości podłoży np. do hodowli grzybów.
Promieniowanie ultrafioletowe (UV) i jonizujące działa na drobnoustroje
w zależności od dawki i czasu ekspozycji mutagennie lub letalnie.
Promieniowanie ultrafioletowe (dł. fali 230 - 270 nm) działa najsilniej przy
długości fali 260 nm. Jest ono wybiórczo pochłaniane przez zasady
purynowe i pirymidynowe kwasów nukleinowych i powoduje ich
uszkodzenie. Największą, chociaż zróżnicowaną, wrażliwość na działanie
promieniowania UV wykazują formy wegetatywne bakterii, znacznie
bardziej oporne są wirusy i przetrwalniki bakterii, a najbardziej oporne są
zarodniki pleśni.
Drobnoustroje w otoczeniu człowieka mogą stanowić zagrożenie, które
minimalizuje się stosując następujące zabiegi określane wspólnym
mianem dekontaminacji.
 Dezynfekcja to proces usuwania drobnoustrojów ze środowiska
i powierzchni przedmiotów. Zakłada się, że w procesie dezynfekcji
giną formy wegetatywne bakterii i grzybów chorobotwórczych, a ilość
pozostałych drobnoustrojów ulega maksymalnemu zmniejszeniu.
Zatem dezynfekcja nie eliminuje wszystkich drobnoustrojów, w tym
60




przetrwalników czy niektórych wirusów. Procesem prowadzącym do
usunięcia wszystkich form życia (a zatem, wszystkich drobnoustrojów
i ich form) z określonego materiału jest omówiona w rozdziale 7
sterylizacja.
Dezynfekcję, powinna poprzedzać, jeśli to możliwe, sanityzacja.
Polega ona na zmniejszeniu liczby drobnoustrojów na przedmiotach
i skórze za pomocą środków myjących i czyszczących.
Antyseptyka to eliminacja lub hamowanie rozwoju drobnoustrojów
na żywych tkankach – skórze i błonach śluzowych.
Aseptyka to zgodne z określonymi procedurami postępowanie, które
ma na celu zapobieganie zakażeniu. Takie postępowanie obowiązuje
w laboratoriach mikrobiologicznych, w medycynie zabiegowej,
aptekach, zakładach farmaceutycznych, oraz produkujących kosmetyki
i żywność, także w gabinetach kosmetycznych. W pracy aseptycznej
wykorzystuje się procesy sanityzacji, dezynfekcji i sterylizacji.
Konserwacja ma na celu zapobieganie rozwojowi drobnoustrojów
i zabezpieczenie produktu przed wtórnym (w czasie użytkowania)
skażeniem. Konserwuje się m.in. żywność, leki, preparaty biologiczne,
produkty stosowane w kosmetologii.
Środki dezynfekcyjne, antyseptyczne i konserwujące to związki chemiczne
mające zdolność niszczenia lub hamowania rozwoju drobnoustrojów.
Metody
Dezynfekcję można przeprowadzać metodami z zastosowaniem
czynników fizycznych (temperatury, promieniowania, filtracji) i przy użyciu
związków chemicznych.
o
W czasie gotowania w temperaturze wrzenia wody (100 C) – dekoktacji
w ciągu 10 minut ginie większość form wegetatywnych drobnoustrojów,
ale przeżywają przetrwalniki i niektóre wirusy.
61
o
Pasteryzacja – ogrzewanie w temperaturze 62 C przez 30 minut
o
lub gwałtowne podniesienie temperatury na 15 sekund do 72 C powoduje
zabicie form wegetatywnych drobnoustrojów chorobotwórczych, maleje
także ogólna liczba drobnoustrojów.
Dezynfekcja za pomocą promieniowania UV niszczy przede wszystkim
formy wegetatywne drobnoustrojów, wirusy i przetrwalniki są bardziej
oporne. Ze względu na nieprzenikliwość promieniowania UV, skuteczność
tej metody jest ograniczona.
Działanie ultradźwiękami pozwala na dokładne oczyszczenie sprzętu
(sanityzacja), ale usuwane są także drobnoustroje, z których znaczna część
ginie w wyniku zniszczenia osłon komórkowych. Ta metoda czasem
poprzedza sterylizację w autoklawie.
Znaczne ograniczenie liczby drobnoustrojów w płynach lub gazach można
osiągnąć przez filtrację. Stopień oczyszczenia zależy od wielkości porów
zastosowanego filtra. Większość bakterii zatrzymywana jest przez filtry
o średnicy porów 0,45 m.
Znanych jest wiele grup związków chemicznych o działaniu
przeciwdrobnoustrojowym. Większość z nich wykorzystywanych jest
w dezynfekcji. Niektóre środki dezynfekcyjne mogą być również
antyseptykami. Dotyczy to jednak tylko nielicznych, gdyż zastosowane na
żywe tkanki, nie mogą działać drażniąco czy uczulająco.
Związki chemiczne, zwane konserwantami, stosowane są w celu
przedłużenia trwałości produktów, przede wszystkim tych, zawierających
w składzie wodę. Ważną ich cechą musi być zdolność długotrwałego
utrzymywania czystości mikrobiologicznej produktu i brak działania
drażniącego. Środki takie są składnikiem większości kosmetyków.
Tylko nieliczne środki chemiczne mają działanie sterylizujące.
Alkohole działają bakteriobójczo powodując denaturację białek, a ta
zachodzi lepiej w obecności wody. Najczęściej stosuje się 70% roztwory
wodne. Powszechnie stosowane alkohole to etanol i izopropanol. Oba
wykorzystywane są zarówno do dezynfekcji jak i antyseptyki. Używane są
62
także jako środki konserwujące w kosmetologii. Służą również jako
rozpuszczalniki innych środków dezynfekcyjnych, wzmagając ich
aktywność przeciwdrobnoustrojową.
Aldehydy to najskuteczniej działające bójczo związki chemiczne, które
mogą być wykorzystywane także do sterylizacji. Ich działanie polega na
alkilowaniu białek i kwasów nukleinowych. Do dezynfekcji i sterylizacji
narzędzi medycznych stosowany jest aldehyd glutarowy. Aldehyd
ortoftalowy – nowy związek tej grupy, ma podobne spektrum do aldehydu
glutarowego, ale nie działa drażniąco na oczy i śluzówki nosa i jest stabilny
w szerokim zakresie pH. Stosując go uzyskuje się wysoki poziom
dezynfekcji endoskopów i innych narzędzi stosowanych w medycynie czy
kosmetyce. Aldehyd mrówkowy (formaldehyd) m.in. ze względu na
przykry zapach ma ograniczone zastosowanie, ale użyteczne okazały się
jego kondensaty z innymi związkami. Zachowują one aktywność
formaldehydu przy zredukowanym działaniu drażniącym. Jako
konserwanty w produktach kosmetycznych stosuje się pochodne
formaldehydu: urotropinę i aminoform – związki o działaniu
przeciwbakteryjnym i przeciwwirusowym. Popularnym konserwantem
stosowanym w wielu kosmetykach jest też Germall 115, który jest
złożonym heterocyklicznym związkiem powoli uwalniającym formaldehyd.
Jako środki antyseptyczne stosuje się też kwasy organiczne i ich
pochodne np. kwas salicylowy, borowy czy działający przeciwgrzybowo
kwas undecylenowy. W produktach kosmetycznych stosuje się je także
jako konserwanty. Wysoko cenione są tu estry kwasu sorbowego. Mało
toksyczny kwas benzoesowy używany jest do konserwacji żywności. Jego
hydroksypochodne (estry: parabeny, nipaginy) są skuteczne przeciw
grzybom i bakteriom i są powszechnie stosowane jako konserwanty
w kosmetykach. Niestety mają one często działanie alergizujące.
Pochodne biguanidyny – chlorheksydyna i aleksydyna to środki, które
znalazły zastosowanie głównie jako antyseptyki. Działają bójczo
uszkadzając
błonę
cytoplazmatyczną
komórek.
Działają
przeciwbakteryjnie, ale są nieaktywne w stosunku do prątków gruźlicy
i przetrwalników oraz mają ograniczoną aktywność w stosunku do
63
grzybów. Spektrum aktywności chlorheksydyny poszerza się w roztworach
alkoholowych lub w połączeniu z czwartorzędowymi związkami
amoniowymi. Aleksydyna znalazła zastosowanie jako składnik preparatów
do pielęgnacji jamy ustnej i stosowanych w okulistyce np. płynów do
soczewek kontaktowych.
Chlorowce, głównie chlor, jod i ich związki działają skutecznie
i szerokowidmowo na bakterie, grzyby i wirusy. Chlor jako gaz lub składnik
wielu dostępnych komercyjnie związków (jako kwas podchlorawy) jest
szeroko stosowany jako środek dezynfekcyjny. Skroplony chlor jest
używany do dezynfekcji wody i ścieków, a jego nieorganiczne (np.
podchloryn sodu) i organiczne (np. chloraminy, halazon) połączenia są
skutecznymi środkami dezynfekcyjnymi. Jod to jeden z najaktywniejszych
antyseptyków; w postaci J2 działa utleniająco inaktywując białka i enzymy
komórki. Stosowany jest w postaci roztworów alkoholowo-wodnych
(jodyna) lub jodoforów. Jodyna ma szerokie spektrum działania. Jodofory
to połączenia jodu z nośnikami. Mogą nimi być organiczne polimery
zdolne do kompleksowania jodu i jego jonów lub związki powierzchniowo
czynne. Jod jest powoli uwalniany z tych połączeń. Jodofory zachowują
aktywność przeciwdrobnoustrojową, eliminują zaś niekorzystne cechy
preparatów jodu: przykry zapach, barwienie skóry, reakcje uczuleniowe
czy małą stabilność roztworów.
Związki fenolu są stosowane jako środki dezynfekcyjne. Sam fenol nie jest
używany, gdyż jest toksyczny. Dostępnych jest jednak wiele produktów
zawierających jego pochodne: krezole i dwufenole. Są one zwykle
przeznaczone do dezynfekcji podłóg w placówkach służby zdrowia.
Zsyntetyzowano też wiele nowych pochodnych o znacznie
korzystniejszych właściwościach. Najczęściej wykorzystywane to
chlorowcoalkilofenole: chlorokrezol (PCMC) – używany jako środek
konserwujący i para-chlorometa-ksylenol (PCMX) – stosowany do
dezynfekcji skóry. Trzy inne: 1-benzyl-4-chlorofenol, 2-fenylofenol
i para-amylofenol stanowią substancje czynne wielu środków
dezynfekcyjnych. Dwufenol – triklosan jest stosowany do dezynfekcji
skóry, jest też często składnikiem mydeł i płynów dezynfekcyjnych.
64
Związki utleniające: nadtlenek wodoru i kwas nadoctowy to silnie
działające środki dezynfekcyjne, które zawdzięczają swą aktywność
tworzeniu wysoce reaktywnych rodników hydroksylowych. Ważną ich
zaletą jest nietoksyczność i zdolność ulegania biodegradacji. Nadtlenek
wodoru (woda utleniona) w stężeniu 3% stosowany jest jako słaby
antyseptyk. Stabilizowane roztwory w stężeniach od 3% do 6% działają
skutecznie jako środki dezynfekcyjne. W wysokich stężeniach (do 35%) i w
podwyższonej temperaturze nadtlenek wodoru działa bójczo, nawet na
przetrwalniki. Kwas nadoctowy ma szersze spektrum działania. Szybko
działa bójczo na bakterie, także prątki oraz grzyby, wirusy i przetrwalniki.
Działa w obecności materii organicznej. Jest zaliczany do chemicznych
środków sterylizujących. Stosowany jest do sterylizacji np. endoskopów,
a w połączeniu z nadtlenkiem wodoru - do zimnej sterylizacji urządzeń do
dializ. Niestety powoduje korozję niektórych metali i działa drażniąco.
Związki powierzchniowo czynne można podzielić na kilka grup.
Aktywność przeciwdrobnoustrojową wykazują związki o charakterze
amfoterycznym, działające także jako detergenty. Są bardzo często
wykorzystywane w chirurgii do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk,
do dezynfekcji instrumentów medycznych i odkażania podłóg w
szpitalach.
Najważniejszą
z
punktu
widzenia
aktywności
przeciwdrobnoustrojowej grupą są związki kationowe. Działają one bójczo
na bakterie, grzyby i wirusy osłonkowe. Niestety, obecność materii
organicznej zmniejsza ich aktywność. Do najczęściej stosowanych do
dezynfekcji, antyseptyki, a także jako środki konserwujące należą: chlorek
i bromek benzalkoniowy i cetrimid (bromek cetylotrimetyloamoniowy).
Wśród innych związków o działaniu przeciwdrobnoustrojowym na uwagę
zasługują organiczne związki azotu: dichlorowodorek oktenidyny (anilid)
i izotiocyjanoguanidyna (poliamina). Dichlorowodorek oktenidyny wchodzi
w
skład
preparatów
antyseptycznych
o
silnym
działaniu
przeciwdrobnoustrojowym, a izotiocyjanoguanidyna należy do nielicznych
związków
inaktywujących
priony.
Popularnym
konserwantem
stosowanym szeroko w kosmetyce jest Katon CG – heterocykliczny
związek o szerokim spektrum przeciwdrobnoustrojowymi dobrze
działający w różnym pH.
65
Na rynku dostępnych jest wiele środków dezynfekcyjnych
i antyseptycznych, zwykle są to połączenia kilku substancji czynnych.
Antyseptyki najczęściej są różnymi połączeniami alkoholi, chlorheksydyny,
bromku lub chlorku benzalkoniowego, w ich skład wchodzą też związki
jodu czy chlorowodorek oktenidyny. Środki dezynfekcyjne zawierają
często związki chloru, a także aldehydy czy fenole. Wiele produktów
zawiera te same substancje czynne, choć składniki towarzyszące mogą
wyraźnie podnosić ich skuteczność i nadawać im szczególne cechy.
Związki stosowane jako środki konserwujące zawsze stosuje się
w mieszaninie kilku preparatów. Zwiększa to zakres ich działania, co jest
szczególnie ważne wobec oczekiwanej skuteczności w stosunku do
bakterii, ale także pleśni i grzybów chorobotwórczych, i niekiedy pozwala
na zmniejszenie stosowanych stężeń, a tym samym ograniczenie
szkodliwego działania.
Badanie środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych
Działanie tych środków ocenia się metodami mikrobiologicznymi,
uwzględniając różne czynniki wywierające wpływ na działanie tych
środków. Trzeba wziąć pod uwagę: naturalną oporność drobnoustrojów,
spodziewaną ich liczbę, warunki (temperatura, pH), w jakich związek
będzie stosowany, obecność zanieczyszczeń (szczególnie organicznych)
oraz określić stężenie stosowanego środka i czas ekspozycji.
Badania takie przeprowadza się w laboratoriach przed wprowadzeniem
nowych środków do obrotu. Aktywność tych związków określa się
wyznaczając ich najniższe stężenia hamujące wzrost drobnoustrojów –
MIC (ang. minimum inhibitory concentration) i najniższe stężenie
powodujące śmierć drobnoustrojów – MBC (ang. minimum bactericidal
concentration) w mg/L lub g/mL.
W przypadku środków dezynfekcyjnych rozpuszczalnych w wodzie stosuje
się metodę oceny skuteczności ich działania bakteriobójczego znaną jako
„metoda zawiesinowa”. Polega ona na sporządzeniu standaryzowanej
zawiesiny testowych drobnoustrojów i wystawieniu jej na działanie
66
odpowiednich rozcieńczeń badanego związku w określonym czasie
i temperaturze.
W kolejnym etapie badań nowych preparatów wykonuje się symulację
działania środka w stosunku do drobnoustrojów, którymi skażone są
powierzchnie drobnych przedmiotów (np. metalowych płytek)
w „metodzie nośnikowej”. Po określonym czasie ekspozycji na różne
stężenia badanego środka określa się stopień redukcji liczby komórek
naniesionych na powierzchnię nośnika. Można w ten sposób wyznaczyć
stężenie użytkowe, czyli takie, które pozwoli osiągać odpowiedni poziom
odkażenia w żądanym czasie.
Środki antyseptyczne badane są w podobny sposób przy czym,
w metodzie zawiesinowej przewiduje się inne wielkości redukcji inokulum
drobnoustrojów oraz inny czas kontaktu drobnoustrojów z antyseptykiem,
a stężenie użytkowe wyznacza się w teście sztucznego skażenia skóry
ochotników.
W praktyce, na przykład w szpitalach czy w laboratoriach, gdy stosowane
są określone procedury dezynfekcji znanymi środkami, istotne znaczenie
ma ocena skuteczności tych zabiegów. Stosuje się badanie pośrednie,
przez określenie zmniejszenia zanieczyszczenia mikrobiologicznego
powietrza czy powierzchni po zastosowaniu odpowiednich środków.
Najczęściej stosuje się metodę sedymentacji (przy ocenie skuteczności
odkażenia powietrza) i metodę odcisków (przy badaniu powierzchni).
Badanie działania środków konserwujących
Środki konserwujące są stosowane w preparatach farmaceutycznych
i kosmetykach, szczególnie wtedy, gdy produkt jest konfekcjonowany
do opakowań wielodawkowych, co w przypadku kosmetyków jest
powszechne. W badaniu skuteczności działania konserwantów,
potencjalną możliwość skażenia produktu (np. kremu) z zewnątrz
symuluje się przez dodanie odpowiedniej dawki (inokulum) znanych
drobnoustrojów. Właściwości konserwujące preparatu są zadowalające,
jeżeli w zakażonym pojemniku w określonych odstępach czasu następuje
znaczący spadek lub nie dochodzi do wzrostu liczby żywych komórek
67
drobnoustrojów testowych. W badaniu wykorzystywane są wrażliwe
szczepy bakterii Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus
i grzybów Candida albicans, Aspergillus niger.
Zadania do wykonania
Zadanie 1.
Badanie bakteryjnego zanieczyszczenia powietrza metodą sedymentacji
- Ustaw otwartą płytkę agarową w wybranym miejscu i pozostaw przez 30
minut.
- Zamknij płytkę i umieść w cieplarce o temperaturze 37oC na 24 do 48
godzin.
- Po inkubacji policz wyrosłe na płytce kolonie i określ liczbę
drobnoustrojów w 1 m3 powietrza podstawiając dane do wzoru:
Liczba drobnoustrojów w 1 m3 powietrza = x · 100 · 100/ Πr2 · t · 1/5
x – liczba kolonii na płytce (średnia z 3 płytek)
2
Πr – powierzchnia płytki
t – czas ekspozycji
68
Zadanie 2.
Kontrola bakteryjnego zanieczyszczenia powierzchni metodą odcisków
- Płytkę odciskową przyłóż agarem do suchej kontrolowanej powierzchni
na czas 10 sekund (nacisk 500 g).
- Zamkniętą płytkę umieść w cieplarce o temperaturze 30oC lub 25oC
i inkubuj 72 godziny, gdy chcesz wyhodować grzyby przedłuż inkubację
do 7 dni.
- Po inkubacji policz kolonie wyrosłe na płytce (powierzchnia płytki wynosi
25 cm2). Porównaj wyniki z normami dla różnych powierzchni.
Zadanie 3.
Określanie skuteczności działania środka antyseptycznego w stosunku do
flory bakteryjnej skóry dłoni
Badanie działania środka antyseptycznego i kontrola liczby bakterii na
skórze nie odkażanej musi być wykonane przez jedną osobę (ilość bakterii
na skórze jest cechą osobniczą zależną od wielu czynników i może wahać
się w znacznym stopniu). Zatem jedna osoba bada kolejno lewą i prawą
rękę.
Ocena liczby bakterii na skórze nie odkażanej:
- Wlej 10 mL bulionu do jałowej płytki Petriego, płucz w nim opuszki
palców jednej ręki przez 1 minutę.
- Policz żywe bakterie uwolnione ze skóry do bulionu metodą posiewu
powierzchniowego przenosząc 0,1 mL bulionu na płytkę krwawą
i równomiernie rozprowadź zagiętą ezą.
69
Ocena liczby bakterii na skórze dłoni po zastosowaniu środka
antyseptycznego (np. 0,5% Abacilu w etanolu, 2% chloraminy lub
Skinmanu i mydła).
- Wlej 10 mL środka antyseptycznego do jałowej płytki Petriego.
- Wlej 10 mL bulionu do drugiej płytki.
- Płucz w środku antyseptycznym opuszki palców nie badanej wcześniej
ręki przez 1 minutę.
- Opłucz palce polewając je jałową wodą i wysusz w jałowym powietrzu (w
pobliżu zapalonego palnika).
- Zanurz opuszki palców w płytce z bulionem i płucz je przez 1 minutę.
- Policz żywe bakterie uwolnione do tego bulionu metodą posiewu
powierzchniowego tak jak poprzednio.
- Opróżnij płytki z płynów a pożywki z posiewami umieść w cieplarce
o
(37 C, ok. 20 godzin).
- Po inkubacji policz wszystkie kolonie wyrosłe na obu płytkach
- Porównaj liczbę bakterii przed i po działaniu środka antyseptycznego.
- Oceń jego skuteczność:
70
Zadanie 4.
Wpływ materii organicznej na aktywność przeciwbakteryjną środków
dezynfekcyjnych
W tym doświadczeniu materię organiczną reprezentować będą
inaktywowane komórki drożdży. W zależności od rodzaju badań zadanie
to spełniać może także albumina, mleko lub wyciąg drożdżowy.
- Dostajesz dwie płytki agarowe, na które odsiejesz zawiesiny po kontakcie
ze środkiem dezynfekcyjnym trwającym 1, 5, 10 i 20 minut (dla mieszaniny
testowej i dla kontroli) – każdą z nich opisz dzieląc na 4 sektory.
- Dostajesz dwie probówki zawierające po 0,5 mL hodowli bulionowej
S. aureus:
- do tej, w której będziesz badać same bakterie dodaj 0,5 mL roztworu
NaCl - kontrola,
- do tej, w której będą one chronione przez materię organiczną dodaj
0,5 mL zawiesiny inaktywowanych drożdży - mieszanina testowa.
- Do probówki z mieszaniną testową i do kontroli dodaj po 0,5 mL środka
dezynfekcyjnego.
Wymieszaj delikatnie zawartość probówek. Po 1, 5, 10 i 20 minutach
odsiej materiał na odpowiednie sektory płytek. Używaj ezy o oczku tej
samej wielkości i dbaj o pobranie pełnego oczka materiału.
- Płytki wstaw do cieplarki 37oC na ok. 20 godzin.
- Oceń wyniki i wpisz je do tabeli używając następujących symboli:
1 - 15 lub mniej kolonii w sektorze
2 - więcej niż 15 kolonii, ale mniej niż wzrost zlewny
3 - wzrost zlewny lub niepoliczalna liczba kolonii
1 minuta
5 minut 10 minut
20 minut
Mieszanina testowa:
bakterie + materia
organiczna + środek
dezynfekcyjny
71
Kontrola: bakterie +
środek dezynfekcyjny
Zadanie 5.
Wpływ promieniowania UV na bakterie
W tym doświadczeniu bakterie (Escherichia coli) będą eksponowane na
działanie promieniowania UV przez okres 1 minuty i przez 30 minut.
- Opisz dwie płytki agarowe (nazwa bakterii, 1 min., 30 min. (czas
naświetlania)
- Zanurz waciki w hodowli płynnej Escherichia coli, odciśnij nadmiar płynu
o ścianki probówki i zasiej nimi gęsto całą powierzchnię płytek agarowych.
- Przykryj część posianej powierzchni płytki układając na niej jałową pęsetą
papierowy szablon.
- Naświetlaj pod lampą UV powierzchnię otwartych płytek: jednej przez
1 minutę, drugiej przez 30 minut.
- Po naświetlaniu zdejmij jałową pęsetą szablony i wrzuć je do słoja
z chloraminą.
- Umieść płytki w cieplarce (37oC na ok. 20 godzin).
- Po inkubacji oceń działanie promieniowania UV na Escherichia coli po
różnym czasie ekspozycji.
Jaki czas naświetlania jest konieczny do zabicia bakterii?
72
Jakie są jego zalety i wady tego promieniowania?
73
74
Rozdział 7
Sterylizacja
Część teoretyczna
Wyjaławianie (sterylizacja) to proces, którego celem jest uwolnienie
wyjaławianego materiału od form życia w każdej postaci. Oznacza zatem
dekontaminację obejmującą wszystkie drobnoustroje i ich formy.
Wyjaławianie ma podstawowe znaczenie w medycynie, farmacji,
i kosmetologii. W medycynie sterylizacji podlegają wszystkie przedmioty
tzw. wysokiego i średniego ryzyka przeniesienia zakażenia: narzędzia
chirurgiczne, cewniki, wszczepy, oraz sprzęt diagnostyczny mający kontakt
z błonami śluzowymi i uszkodzonymi powłokami.
Zabiegi sterylizacji wymagają często odpowiedniego wstępnego
przygotowania materiałów. Ważny jest też wybór właściwej metody,
stosowanie jej zgodne z procedurami oraz systematyczna kontrola
sprawności urządzeń. Sterylizowane przedmioty muszą być odpowiednio
zabezpieczone (zapakowane), aby po zakończeniu procesu można je było
bezpiecznie przenieść i przechować do chwili użycia.
Metody
Sterylizację wykonuje się stosując metody z wykorzystaniem wysokiej
temperatury (wysokotemperaturowe).
Sterylizacja bieżąca parą wodną – tyndalizacja
Do sterylizacji płynów zawierających termolabilne składniki stosuje się
wyjaławianie parą wodną w ciśnieniu atmosferycznym. Przeprowadza się
je w aparacie Kocha, w którym, w bieżącej parze wodnej osiąga się
temperaturę 100oC. W tej temperaturze w ciągu 60 minut giną wszystkie
formy wegetatywne drobnoustrojów, a przetrwalniki ulegają termicznej
aktywacji i następnie, pozostawione w temperaturze pokojowej, kiełkują.
Po upływie doby już jako formy wegetatywne zostają zabite w kolejnym
cyklu sterylizacyjnym. Aby uzyskać pewność, że materiał jest jałowy
75
ogrzewamy go po raz trzeci. Metoda ta jest stosowana prawie wyłącznie
do wyjaławiania pożywek mikrobiologicznych.
Sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu
Jest to najczęściej stosowana metoda sterylizacji przeprowadzanej
w specjalnych urządzeniach – autoklawach. Skuteczność sterylizacji zależy
w nich od całkowitego usunięcia powietrza z komory i od jakości pary
wodnej (wody). Zastosowanie nasyconej pary wodnej w nadciśnieniu
o
1 Atm. pozwala osiągnąć temperaturę 121 C. Czas sterylizacji w tych
warunkach wynosi 15 - 20 minut. W ten sposób sterylizuje się wiele
pożywek a także przedmioty z gumy i tworzyw sztucznych. Przy
nadciśnieniu 2 Atm. temperatura pary osiąga 134oC, a czas potrzebny na
wysterylizowanie materiałów wynosi od 3,5 do 7 minut. W tych
warunkach jałowi się narzędzia chirurgiczne, bieliznę operacyjną, szkło
i materiały opatrunkowe oraz niektóre pożywki do hodowli
drobnoustrojów.
W autoklawie można wyjaławiać wszystkie termostabilne materiały, do
których ma szansę przeniknąć para wodna. Ma ona właściwości głęboko
penetrujące i w krótkim czasie prowadzi do zabicia drobnoustrojów,
w tym najbardziej opornych na temperaturę wirusów (HBV) oraz
zarodników grzybów i przetrwalników bakterii.
Sterylizacja gorącem suchym
Wyjaławianie gorącym suchym powietrzem przeprowadza się
w suszarkach z wymuszonym obiegiem powietrza. Suche powietrze jest
złym przewodnikiem ciepła, sterylizację należy prowadzić w wyższej niż w
autoklawie temperaturze i w dłuższym czasie. Zwykle stosuje się
temperaturę w granicach 160-180oC w czasie do dwóch godzin.
o
Najczęściej stosuje się temperaturę 170 C przez 2 godziny. W takich
warunkach giną wszystkie drobnoustroje i ich przetrwalniki. Metoda ta
służy do wyjaławiania szkła, termostabilnych substancji sypkich oraz
olejów i podstaw maściowych. Sterylizacja suchym powietrzem ma
ograniczone zastosowanie i jest kosztowna. Uważana jest za przestarzałą
i w wielu krajach Unii Europejskiej jest już prawie całkowicie wycofana.
Może być z powodzeniem zastąpiona przez inne metody.
76
Skutecznym sposobem sterylizacji jest spalanie w płomieniu, ale ma ono
wąskie zastosowanie (np. do wyjaławiania ezy, czy niszczenia materiału
zakaźnego).
Sterylizacja promieniowaniem podczerwonym
Jest to sposób sterylizacji o zastosowaniu przemysłowym, ale
konstruowane są nowe urządzenia, które pozwolą na wykorzystanie tego
promieniowania w mniejszej skali. Sterylizacja promieniowaniem
podczerwonym o długości fali 700 nm do 1 mm (ang. infrared sterilization)
wykazuje bardzo dużą skuteczność w stosunku do wszystkich
drobnoustrojów w tym wirusów zapalenia wątroby, najbardziej opornych
przetrwalników
(tężca,
jadu
kiełbasianego,
Geobacillus
stearothermophilus), grzybów i ich zarodników oraz prionów.
Sterylizowane przedmioty umieszczane są w specjalnych metalowych
pojemnikach. Cykl sterylizacyjny nie przekracza kilku minut
o
w temperaturze ok. 190 C. Sterylizowane mogą być praktycznie wszystkie
materiały.
Procesy sterylizacji mogą być przeprowadzane także w niskich
temperaturach (metody niskotemperaturowe)
Sterylizacja gazowa
W przemyśle medycznym sterylizacja gazowa jest stosowana do
wyjaławiania różnego sprzętu medycznego, w tym jednorazowego użytku
wykonanego z materiałów termolabilnych. Przy zastosowaniu tlenku
etylenu w przeszłości stosowano mieszaninę tego gazu z nośnikiem (np.
CO2) Obecnie urządzenia wykorzystują czysty (100%) tlenek etylenu
a proces zachodzi w podciśnieniu co zwiększa jego bezpieczeństwo. Wadą
procesu jest bowiem toksyczność gazu i stosunkowo długi czas trwania
procesu. Zaletą metody jest dobra penetracja gazu zapewniająca dużą
skuteczność oraz trwałość tworzyw sztucznych w warunkach sterylizacji.
Sterylizację można także przeprowadzać formaldehydem. Stosuje się jego
mieszaninę z parą wodną. Zwykle stosuje się 2-5% formaldehydu oraz
parę wodną do wilgotności przekraczającej 70%. W urządzeniach nowej
generacji proces zachodzi w temperaturze około 45oC w czasie 2-4 godzin.
77
Metoda ta wykorzystywana jest w warunkach szpitalnych do sterylizacji
giętkich endoskopów. Formaldehyd ma jednak słabe właściwości
penetrujące i niszczy niektóre materiały np. gumę.
Sterylizacja radiacyjna
Źródłem wykorzystywanego w tej metodzie promieniowania gamma są
zazwyczaj izotopy promieniotwórcze. Promieniowanie stosowane
w dużych dawkach nieodwracalnie niszczy DNA i błony komórkowe
drobnoustrojów. Proces zachodzi w temperaturze pokojowej, ale dla
preparatów labilnych można temperaturę znacznie obniżyć. Metoda jest
kosztowna, ale często stosowana w przemysłowej sterylizacji sprzętu
medycznego, materiałów opatrunkowych, materiałów implantacyjnych.
Sterylizacja plazmowa
Wytwarzana w warunkach próżni w polu magnetycznym plazma jest
zjonizowanym gazem otrzymywanym z nadtlenku wodoru. Proces odbywa
o
się w temperaturze 40-60 C co pozwala na sterylizację sprzętu
medycznego wrażliwego na wysokie temperatury a więc trudnego do
wysterylizowania innymi metodami. Penetracja plazmy do wnętrza
urządzeń nie jest jednak najlepsza i na przykład dla sterylizacji endoskopu
trzeba wprowadzać porcje plazmy bezpośrednio do światła przewodu. Po
około godzinie sprzęt jest gotowy do użycia co jest ważną zaletą tej
metody.
Filtracja
Filtracja to przepuszczanie płynów lub gazów przez filtry o porach na tyle
małych, aby zatrzymać drobnoustroje. Metoda ta jest powszechnie
stosowana, a szczególnie przydatna do wyjaławiania ciepłochwiejnych
płynów. Jej zaletą jest usuwanie żywych i martwych drobnoustrojów i ich
przetrwalników, a także zanieczyszczeń mechanicznych. Najczęściej
wykorzystywane są sączki membranowe. Najbardziej popularne filtry
o średnicy porów od 0,22 μm i 0,45 μm zatrzymują tylko grzyby i bakterie,
ale są i filtry o porach mniejszych (aż do 0,01 μm), które mogą także
zatrzymywać wirusy dając gwarancję pełnej sterylności. Filtry
membranowe znalazły zastosowanie w aptekach, zakładach
78
farmaceutycznych, szpitalach, także do filtracji powietrza w salach
operacyjnych, gabinetach zabiegowych czy boksach do pracy aseptycznej.
Metody kontroli urządzeń sterylizujących
Niesterylność wyjaławianych materiałów może wynikać z niewłaściwie
przeprowadzonego procesu ich sterylizacji, wadliwie działających urządzeń
sterylizujących lub być wynikiem późniejszego zakażenia w wyniku
nieprzestrzegania zasad aseptyki w trakcie ich przechowywania lub
wykonywania posiewów. Urządzenia sterylizujące muszą podlegać
okresowej kontroli. Skuteczność procesu sterylizacji bada się za pomocą
wskaźników fizycznych, chemicznych i biologicznych.
Wskaźniki fizyczne - termometry, manometry, zegary, mierniki
wilgotności, mierniki zawartości gazu i inne przyrządy wmontowane do
urządzenia sterylizującego informują tylko o jego stanie technicznym.
Mierzą punktowo dany parametr. Oprócz obserwacji wskazań tych
przyrządów coraz częściej stosuje się system rejestracji podstawowych
parametrów fizycznych w postaci wydruków, wykresów lub raportów.
Wskaźniki chemiczne zawierają substancje chemiczną, która trwale
zmienia swoje zabarwienie, kiedy zostaną osiągnięte właściwe parametry
sterylizacji. Testy te maja postać rurek, pasków czy taśm. Wskaźniki
chemiczne informują jedynie czy w danym cyklu pracy zostały osiągnięte
warunki sterylizacji, nie dają one gwarancji, że poddany sterylizacji
materiał został wyjałowiony. W tak zwanych wskaźnikach
jednoparametrowych zmiana barwy następuje pod wpływem osiągnięcia
jednego z parametrów sterylizacji, najczęściej temperatury. Nie wykazują
one jednak jak długo ta temperatura się utrzymywała. Chemiczne
wskaźniki wieloparametrowe wykazują, że w trakcie sterylizacji zostały
osiągnięte wartości wszystkich lub kilku (przynajmniej dwóch)
parametrów sterylizacji. Informują one zatem o prawidłowości przebiegu
procesu sterylizacji.
79
Wskaźniki biologiczne - zawierają określoną liczbę żywych, zdolnych do
przejścia w formy wegetatywne, wysoce opornych na działanie
temperatury przetrwalników bakteryjnych. Wykorzystywane są
przetrwalniki Geobacillus stearothermophilus lub Bacillus subtilis zawarte,
odpowiednio, w zestawach testowych Sporal A (kontrola autoklawów)
i Sporal S (kontrola suszarek). Wskaźniki te informują o fakcie zabicia
przetrwalników. Wskaźniki biologiczne dają gwarancję jałowości - jeżeli
użyte w teście przetrwalniki zostały zabite oznacza to, iż zostały zabite
wszystkie
bardziej
wrażliwe
drobnoustroje
zanieczyszczające
sterylizowany materiał.
Dla uzyskania pełnej informacji o urządzeniu niezbędne jest
monitorowanie procesu sterylizacji za pomocą wszystkich trzech metod.
Skuteczność urządzeń sterylizujących powinna być kontrolowana przy
użyciu wskaźników fizycznych i chemicznych w czasie każdego procesu
sterylizacji. Ponadto okresowo należy je kontrolować przy użyciu
wskaźników biologicznych.
Zdania do wykonania
Zadanie 1.
Kontrola skuteczności sterylizacji w autoklawie za pomocą testu
chemicznego
- Włóż test do probówki i umieść ją w małym autoklawie. Warunki
sterylizacji: 121oC, 30 minut, nadciśnienie 1Atm.
- Po zakończonej sterylizacji wyjmij wskaźnik.
- Oceń sprawność urządzenia.
80
Zadanie 2
Kontrola skuteczności
chemicznego
sterylizacji w
suszarce
za pomocą testu
- Sprawdź temperaturę suszarki (180oC) i umieść w niej probówkę
z testem. Zanotuj czas.
- Po 30 minutach sterylizacji wyjmij probówkę z suszarki.
- Oceń sprawność urządzenia
81
82
Rozdział 8
Drobnoustroje bytujące na skórze
Część teoretyczna
Zdrowa skóra, podobnie jak wiele innych miejsc organizmu człowieka, jest
skolonizowana przez drobnoustroje. Stanowią one naturalną
(fizjologiczną) mikroflorę odgrywającą ważną pozytywna rolę. Te z nich,
które bytują tam stale, nazywamy stałymi rezydentami. Na 1cm2
powierzchni skóry żyje 10-100 tysięcy komórek bakteryjnych. Wśród nich
dominują gramdodatnie bakterie: ziarenkowce z rodzaju Staphylococcus
(gronkowce), pałeczki rodzajów Corynebacterium (maczugowce),
Propionibacterium oraz Brevibacterium (skóra stóp). Na zdrowej skórze
bytują także drożdżopodobne grzyby z rodzaju Candida, a w mieszkach
włosowych można znaleźć lipofilne Pityrosporum ovale (Malassezia
furfur).
Skład flory skóry jest warunkowany panującymi tam warunkami, małą
wilgotnością, niskim pH, dużym stężeniem soli i obecnością licznych
kwasów tłuszczowych. Bakterie i grzyby bytujące na skórze wykorzystują
jako źródło pokarmu związki znajdujące się w wydzielinach gruczołów
potowych (m.in. aminokwasy, mocznik, kwas moczowy i mlekowy),
łojowych (glicerydy, fosfolipidy, kwasy tłuszczowe, cholesterol) oraz
keratynę pochodzącą ze złuszczonej warstwy rogowej naskórka.
Uszkodzenie skóry, naruszenie równowagi bytujących tam organizmów
lub też obniżenie odporności gospodarza może doprowadzić do jej
kolonizacji gatunkami potencjalnie chorobotwórczymi albo spowodować
nadmierne namnożenie się pojedynczych gatunków, które wchodzą
w skład flory fizjologicznej. Może to doprowadzić do rozwinięcia się
infekcji oportunistycznych. Drobnoustroje je wywołujące nazywamy
patogenami oportunistycznymi. Infekcje skóry mogą być także
spowodowane grzybami – dermatofitami. Niekiedy, niektóre gatunki
chorobotwórczych bakterii mogą skolonizować skórę i przedsionek nosa
osób zdrowych, nie powodując żadnych konsekwencji – stan ten
nazywamy nosicielstwem.
83
Rezydentna flora skóry
Na zdrowej skórze dominują gronkowce, przede wszystkim gatunki
określane nazwą: gronkowce koagulazoujemne. Bardzo liczne są też
mikroaerofilne Propionibacterium spp. Maczugowce, a wśród nich
maczugowce lipofilne, stanowią mniej liczny, ale stały składnik tej
populacji. Grzyby jako składnik fizjologicznej mikroflory są spotykane
znacznie rzadziej.
Skład ilościowy naturalnej flory jest jednak, w pewnych granicach, cechą
osobniczą i może się różnić u różnych osób. Dodatkowo, skład mikroflory
skóry ściśle zależy od rozmieszczenia na niej poszczególnych gruczołów.
Miejsca suche są zasiedlane głównie przez Staphylococcus spp.
W miejscach z licznymi gruczołami potowymi występują przede wszystkim
Corynebacterium spp., a także nieliczne bakterie gramujemne, zaś miejsca
bogate w gruczoły łojowe zasiedlają Propionibacterium spp.
Bakterie
Rodzaj Staphylococcus – gronkowce
S. epidermidis (gronkowiec naskórkowy) – komensal; składnik
fizjologicznej mikroflory skóry i błon śluzowych, patogen oportunistyczny
S. saprophyticus (gronkowiec saprofityczny) – występuje w środowisku
nieożywionym i na skórze, patogen oportunistyczny.
S. aureus (gronkowiec złocisty) – chorobotwórczy; może znajdować się
u nosicieli na skórze (głównie przedsionek nosa) i śluzówkach;
w środowisku nieożywionym (żywność, kurz).
Liczne inne gatunki to komensale i saprofity; mogą być patogenami
oportunistycznymi
Komórki gronkowców są formami kulistymi, tworzącymi nieregularne
układy przypominające grona. Są gramdodatnie.
84
Gronkowce namnażają się dobrze na prostych pożywkach (np. bulion, agar
odżywczy), w warunkach normalnej atmosfery. Są względnymi
beztlenowcami i wytwarzają katalazę. Kolonie S. aureus mają często
barwę żółtą do pomarańczowej, kolonie pozostałych gatunków są białe
lub szarawe. Na agarze z krwią kolonie S. aureus otoczone są strefą
hemolizy typu β, pozostałe gatunki przeważnie nie hemolizują krwinek.
Gronkowce mogą długo przeżywać w środowisku i są oporne na
wysychanie.
Gronkowiec złocisty wytwarza koagulazę. Wykrywanie koagulazy jest
najważniejszą cechą odróżniającą S.aureus od innych gatunków rodzaju,
których znaczna większość nie wytwarza tego enzymu i nazywane są
zwyczajowo gronkowcami koagulazoujemnymi CNS (ang. coagulasenegative staphylococci).
 Staphylococcus aureus wywołuje: ropne zapalenia skóry i tkanki
podskórnej (liszajec zakaźny, zapalenie mieszków włosowych, figówkę,
czyraki, ropnie), infekcje głębokie (sepsa, zapalenie płuc, zapalenie szpiku
kostnego) oraz choroby o charakterystycznym obrazie wynikającym
z działania odpowiednich toksyn immunomodulujących. Gronkowce
złociste występujące u nosicieli mogą być przyczyną zakażeń
endogennych, a także przenosić się na inne osoby lub przedostawać do
żywności, kosmetyków bądź preparatów farmaceutycznych podczas ich
produkcji.
 Staphylococcus epidermidis może być przyczyną, najczęściej
szpitalnych, infekcji oportunistycznych (zapalenie wsierdzia i sepsa),
szczególnie u osób z implantami z tworzyw sztucznych (np. sztuczne
zastawki serca).
 Staphylococcus saprophyticus może powodować infekcje układu
moczowego, przeważnie u kobiet w wieku rozrodczym.
Rodzaj Corynebacterium – maczugowce
C. jeikeium – gatunek lipofilny zasiedlający skórę (flora fizjologiczna),
może być przyczyną różnych zakażeń oportunistycznych (także
szpitalnych).
85
C. minutissimum – występuje na skórze, patogen oportunistyczny;
wywołuje łupież rumieniowy – powierzchowne zmiany zapalne skóry.
C. diphtheriae (maczugowiec błonicy) – chorobotwórczy, może
występować u nosicieli na skórze i na śluzówkach nosa i gardła.
C. pseudodiphtheriticum (maczugowiec rzekomobłoniczy) – komensal
bytujący na błonach śluzowych układu oddechowego (flora fizjologiczna),
może być oportunistycznym patogenem.
Komórki maczugowców mają postać pałeczek zgrubiałych na jednym
końcu. Są gramdodatnie. Tworzą układy przypominające litery X,V,Y lub
palisady (komórki ułożone równolegle). Charakterystyczna jest obecność
w komórkach metachromatycznych ziaren polifosforanowych (wolutyna),
które można obserwować barwiąc preparat metodą Neissera.
Maczugowce wymagają do wzrostu pożywek wzbogaconych. Najlepiej
namnażają się na podłożu Loefflera. Większość gatunków to względne
beztlenowce. Wszystkie wytwarzają katalazę.
 Corynebacterium diphtheriae wywołuje błonicę (dyfteryt) układu
oddechowego lub skóry. Najczęściej miejscowe zmiany zapalne (szare
naloty – błony rzekome) dotyczą błony śluzowej gardła, migdałków,
czasem krtani. Błonica skóry może mieć różne postacie kliniczne.
W postaci wrzodziejącej błony rzekome pojawiają się na dnie owrzodzeń.
 Corynebacterium minutissimum wywołuje powierzchowne zmiany
zapalne skóry w postaci łupieżu rumieniowego, głównie u osób o niskim
poziomie higieny osobistej i zakażenia oportunistyczne o różnym
umiejscowieniu.
Rodzaj Propionibacterium
P. acnes – komensal, składnik fizjologicznej mikroflory skóry, szczególnie
okolic bogatych w gruczoły łojowe. Patogen oportunistyczny.
86
Polimorficzne pałeczkowate komórki Propionibacterium acnes tworzą
układy przypominające litery X,V,Y, podobne do maczugowców. Są
gramdodatnie. Pałeczki Propionibacterium wymagają do wzrostu pożywek
wzbogaconych (np. agar z krwią). Są mikroaerofilami, lecz najlepiej
namnażają się w warunkach beztlenowych. Większość szczepów wytwarza
katalazę.
P. acnes wywołuje zapalenie mieszków włosowych oraz trądzik pospolity,
może też być przyczyną zakażeń oportunistycznych w obrębie układu
krążenia (np. zapalenie wsierdzia).
Grzyby
Candida albicans – grzyby drożdżopodobne; w niewielkich ilościach
normalna flora przewodu pokarmowego i skóry. Mogą wywołać
kandydozy – skóry i błon śluzowych lub uogólnione oportunistyczne
infekcje u osób z obniżoną odpornością.
Malassezia furfur – lipofilne grzyby drożdżopodobne stanowiące
normalną florę skóry. Może wywoływać łupież pstry – łagodną
powierzchowną infekcję skóry oraz zapalenie mieszków włosowych.
Zwykle wzrost grzybów na pożywkach jest hamowany przez występujące
na skórze bakterie. Podłożem na którym te grzyby wyrastają w ciągu 2-4
dni jest agar Sabouraud. Dodatek antybiotyku stanowi element wybiórczy,
hamujący wzrost bakterii.
Metody
Wytwarzanie czynnika skupiania (CF – ang. clumping factor)
S.aureus wytwarza tzw. czynnik skupiania, którego wykrycie stanowi jedną
z metod identyfikacji tego gatunku. Jest to związany z powierzchnią
87
komórki receptor dla fibrynogenu osocza. Ten przekształcając się
w fibrynę tworzy nici zlepiające komórki w widoczne makroskopowo
agregaty.
Wykonanie próby
 Na szkiełko podstawowe należy nanieść dwie krople wody lub
fizjologicznego roztworu NaCl.
 W obu kroplach należy zawiesić pobrane ezą z hodowli stałej
gronkowce (zawiesina powinna wyglądać jak kropla mleka)
 Do jednej z kropli dodać uszko ezy nierozcieńczonego osocza
króliczego i zamieszać ezą
 Wynik odczytać po 10 – 15 sekundach i następnie po 3 minutach.
Wynik: pojawienie się agregatów komórek w zawiesinie z dodatkiem
osocza – próba dodatnia (obecność czynnika skupiania); brak zlepiania
komórek – próba ujemna.
Zawiesina w kropli roztworu NaCl na szkiełku powinna zostać homogenna
– jest to kontrola zawieszalności szczepu. Niektóre gronkowce zlepiają się
samoistnie w roztworze NaCl lub wodzie (tworzenie agregatów w kropli
kontrolnej) i u takich szczepów nie bada się wytwarzania CF.
Zadania do wykonania
Zadanie 1.
Wykonanie wymazu z przedsionka nosa
- Jałowy wacik (wymazówkę) zwilż w jałowym roztworze NaCl i wykonaj
wymaz pocierając watką o ściany przedsionka nosa.
- Posiej pobrany materiał z wacika na agar z krwią metodą redukcyjną.
o
- Płytkę inkubuj w cieplarce w 37 C przez około 20 godzin.
- Po inkubacji opisz w poniższej tabeli wygląd płytki z posiewem.
Zadanie 2.
Identyfikacja kolonii należących do rodzaju Staphylococcus
88
- Wykonaj dwa preparaty barwione metodą Grama z własnego posiewu
wybierając dwie kolonie o morfologii sugerującej przynależność do
rodzaju Staphylococcus. Jeśli w posiewie są takie, wybierz kolonie o
cechach, które mogą sugerować przynależność do gatunki S.aureus
(zabarwienie, hemoliza). Pobierz minimalną ilość materiału, żeby go
starczyło na kolejne próby.
- Wykonaj próbę na katalazę z tych samych kolonii, z których
przygotowujesz preparaty
- Oceń preparaty i wynik prób na katalazę. Wyniki zapisz w poniższej
tabeli.
Zadanie 3.
Identyfikacja kolonii S.aureus na podstawie próby na CF
- Wykonaj próbę na CF tych samych kolonii
- Wynik wpisz do zamieszczonej poniżej tabeli
- Opisz wygląd płytki w własnym posiewem
- Opisz dwie wybrane przez siebie kolonie uwzględniając ich istotne dla
gronkowców cechy (kształt, zabarwienie, hemoliza, morfologia komóreknarysuj preparat):
Kolonia 1.
89
Kolonia 2.
- Wynik próby na katalazę:
Kolonia 1.
Kolonia 2.
Wynik próby na CF:
Kolonia 1.
Kolonia 2.
Czy jesteś nosicielem gronkowców złocistych?
90
Rozdział 9
Liczenie bakterii
Część teoretyczna
Oznaczenie liczby bakterii ma zastosowanie w wielu dziedzinach
mikrobiologii. Jest ono przydatne między innymi w ocenie czystości
mikrobiologicznej leków, kosmetyków i żywności, w badaniu
bakteriologicznym wody, ścieków, powierzchni produkcyjnych i powietrza,
przy produkcji szczepionek, w kontroli skuteczności działania środków
myjących i dezynfekujących, a w diagnostyce laboratoryjnej – w ocenie
liczby bakterii w moczu. Oznaczać można całkowitą liczbę bakterii, to
znaczy łącznie komórki żywe i martwe lub tylko liczbę żywych komórek.
Obliczanie całkowitej liczby komórek można wykonać mikroskopowo
przez bezpośrednią obserwację i liczenie komórek bakteryjnych:
 w preparacie barwionym,
 w hemacytometrach, np. kamerze Thoma,
 na sączku membranowym, przez który uprzednio przesączono badaną
próbkę o określonej objętości. Bakterie obecne na sączku barwi się
najczęściej błękitem metylenowym lub roztworem erytrozyny.
Metoda stosowana jest na przykład przy badaniu wody i ścieków.
Można też posłużyć się metodami turbidymetrycznymi - porównując
zmętnienie badanych zawiesin z odpowiednimi wzorcami o znanej liczbie
komórek - wzrokowo lub za pomocą fotometru. Przy stosowaniu tych
metod potrzebne są krzywe wzorcowe odnoszące liczbę komórek
(policzonych innymi metodami) do gęstości optycznej zawiesiny.
Całkowitą liczbę bakterii można też określić metodami chemicznymi –
przez oznaczenie całkowitego azotu, fosforu, białek lub kwasów
nukleinowych. Metoda ma zastosowanie głównie w pracach badawczych.
Liczbę żywych, to znaczy zdolnych do podziału, komórek bakteryjnych
oznacza się wymienionymi poniżej metodami hodowlanymi.
91





Metoda posiewu na podłoże stałe (metoda płytkowa) – polega na
liczeniu kolonii po swobodnym (pod wpływem sił grawitacyjnych metoda Kocha) lub wymuszonym (metoda aspiracyjna,
uderzeniowo-zderzeniowa) osiadaniu bakterii na powierzchni
podłoża. Metoda ta stosowana jest przy badaniu czystości
mikrobiologicznej powietrza.
Metoda płytek odciskowych – wykorzystuje podłoże agarowe,
tworzące w płytce Petriego menisk wypukły, który przykłada się
na kilka sekund do badanej powierzchni. Po inkubacji liczy się
wyrosłe kolonie, a wynik ocenia w zależności od przyjętych
kryteriów. Metoda służy do monitorowania mikrobiologicznego
skażenia powierzchni szpitalnych i przemysłowych (ściany,
podłogi, sprzęt).
Metoda posiewu powierzchniowego lub głębinowego (płytki lane)
jest najczęściej stosowana w praktyce laboratoryjnej. Dotyczy
przede wszystkim preparatów o spodziewanej dużej liczbie
drobnoustrojów, dlatego konieczne jest wstępne wielokrotne
rozcieńczenie badanej próbki.
Metoda posiewu na podłoże płynne (metoda probówkowa) jest
oznaczeniem najbardziej prawdopodobnej liczby drobnoustrojów
(NPL).
Metoda filtrów membranowych - polega na przesączeniu
określonej objętości badanego płynnego preparatu przez
odpowiedni filtr. Filtr ten nakłada się następnie na powierzchnię
podłoża stałego. Po inkubacji liczy się wyrosłe na sączku kolonie.
Żywe bakterie można zliczyć także innymi metodami. Jedna z nich jest
metodą mikroskopową (bezpośrednia epifluorescencja), w której barwi się
barwnikiem fluorescencyjnym żywe bakterie na sączku membranowym,
przez który uprzednio przesączono badaną próbkę o określonej objętości.
Metoda ta stosowana jest w przemyśle mleczarskim do oceny
bakteriologicznej surowego mleka.
92
Można także zastosować metody pośrednie. Są to metody szybkie,
ponieważ skracają zwykle 24-48-godzinny (lub dłuższy) okres inkubacji
typowy dla metod hodowlanych, ale wymagają drogiej aparatury
i odczynników.
Jedną z nich jest luminometria - pomiar chemiluminescencji
lub bioluminescencji, będącej efektem hydrolizy adenozynotrójfosforanu ATP, obecnego w każdej żywej komórce. Metoda stosowana jest
w kontroli czystości mikrobiologicznej powierzchni produkcyjnych,
urządzeń i rękawic na rękach pracowników w przemyśle spożywczym,
kosmetycznym, farmaceutycznym, przy badaniu żywności, czystości wody
pitnej, a także kontroli skuteczności działania środków myjących
i dezynfekujących.
Można także zastosować metody manometryczne – dokonując pomiaru
zużycia O2 lub wytwarzania CO2 przez rosnące drobnoustroje.
Metoda hodowlana z użyciem pożywki o zmienionych parametrach
elektrycznych pozwala na szybkie wykrycie drobnoustrojów, które
namnażając się, wytwarzają silnie zjonizowane metabolity. Znajduje
ona zastosowanie między innymi w biodetektorach służących do oceny
skażenia mikrobiologicznego środowiska.
Każda z tych metod wymaga odpowiedniej standaryzacji, aby pomiar mógł
być ilościowy.
Metody
Standaryzacja zawiesin bakteryjnych
Badania mikrobiologiczne wymagają niekiedy zastosowania standaryzacji
gęstości zawiesin czy hodowli tak, aby do badań używać próbek
o powtarzalnej liczbie bakterii. Najczęściej stosuje się standaryzację
według powszechnie przyjętego wzorca zmętnienia - skali opracowanej
przez McFarlanda. W skład zestawu tej skali wchodzi kilka probówek
zawierających mieszaniny 1% roztworu chlorku baru i 1% roztworu kwasu
siarkowego. Zmętnienie powstałe w wyniku wytrącenia się osadu
siarczanu baru optycznie przypomina bardzo zmętnienie, jakie tworzy w
93
wodzie zawiesina bakterii. Odpowiednia standaryzacja uzyskana poprzez
liczenie bakterii różnymi metodami pozwoliła przypisać odpowiedniemu
określonemu numerem zmętnieniu wzorca, odpowiednią gęstość
zawiesiny bakterii. Porównania zmętnienia badanej zawiesiny bakteryjnej
ze zmętnieniem w probówkach skali McFarlanda dokonuje się wzrokowo
lub przy użyciu prostego, przenośnego nefelometru. Pozwala ono na
oszacowanie liczby bakterii w 1 mL zawiesiny. Ważnym czynnikiem
decydującym o dokładności odczytu jest przygotowanie badanej zawiesiny
w probówce z takiego samego szkła i o takiej samej średnicy, jak probówki
ze wzorcem skali McFarlanda. Ta metoda określania całkowitej liczby
bakterii martwych i żywych jest wykorzystywana przy standaryzacji
zawiesin bakteryjnych przed wykonaniem antybiogramu czy testów
identyfikacyjnych. Laboratoria korzystają zazwyczaj z gotowych wzorców
skali McFarlanda oferowanych przez różnych producentów.
Tabela 1. Przygotowanie skali McFarlanda
Numer wzorca
Liczba bakterii CFU/mL
0,5
1
2
1,5 x 108
8
3 x 10
8
6 x 10
Rozcieńczanie hodowli bakterii dla potrzeb liczenia bakterii
żywych
Płyny zawierające dużą liczbę bakterii należy przed posiewem rozcieńczyć
metodą seryjnych rozcieńczeń tak, aby zawierały zawiesiny komórek
policzalnych metodą posiewu. Stopień rozcieńczenia musi być znaczny,
gdyż na płytkę o średnicy ok. 9 cm posiewa się 0,1 mL zawiesiny,
2
a jako osobne (policzalne) może się na niej utworzyć najwyżej 300 (3x10 )
kolonii. Tymczasem hodowla płynna większości bakterii zawiera
7
12
przeciętnie 10 -10 komórek bakterii w mililitrze. Najczęściej wykonuje
się szereg kolejnych 10-krotnych rozcieńczeń w postępie geometrycznym.
Rozcieńczenia wykonuje się następująco:
94

do szeregu, najczęściej 7 do12 probówek, nalewa się po 9 mL
fizjologicznego roztworu NaCl;
 do pierwszej dodaje się 1 mL rozcieńczanej zawiesiny;
 następnie przenosi się po 1 mL zawiesiny z probówki do probówki tak
jak pokazuje to schemat na poniższej rycinie;
 z ostatniej probówki, po wymieszaniu, 1 mL wylewa się do słoja ze
środkiem dezynfekcyjnym.
Rozcieńczenia wykonuje się przy użyciu szklanych jałowych pipet lub pipet
automatycznych z jałowymi końcówkami. Trzeba pamiętać, aby po
wymieszaniu zawartości każdej probówki i przeniesieniu 1 mL do
następnej, zmienić pipetę lub końcówkę pipety automatycznej. Unika się
w ten sposób błędu wynikającego z przylegania bakterii do szkła czy
plastiku.
W niektórych sytuacjach wykonuje się szereg 100-krotnych rozcieńczeń.
Wtedy przenosi się po 0,1 mL hodowli do kolejnych probówek
zawierających po 9,9 mL fizjologicznego roztworu NaCl. Ten sposób, choć
wymaga użycia mniejszej liczby probówek, obarczony jest jednak
większym błędem.
Rycina 1. Schemat wykonywania 10-krotnych rozcieńczeń
1 mL hodowli
9 mL roztworu NaCl
wielokrotność
rozcieńczenia
101
102
103
104
105
106
107
108
109
95
Liczenie bakterii żywych metodą posiewów na podłoże stałe
Liczenie żywych bakterii metodą posiewu na podłoże stałe polega na
liczeniu powstających z nich kolonii. Liczba powstających kolonii
odpowiada liczbie żywych komórek lub dokładniej - liczbie jednostek
tworzących kolonie (jtk; CFU – ang. colony forming units). Liczenia bakterii
żywych dokonuje się metodą posiewu powierzchniowego lub głębinowego
(płytki lane).
Posiew powierzchniowy polega na rozprowadzeniu zagiętą ezą lub
głaszczką na powierzchni płytek z podłożem po 0,1 mL wybranych
rozcieńczeń badanego materiału. Na płytki o średnicy większej niż 10 cm
można nanieść odpowiednio więcej zawiesiny. W wyniku takiego posiewu
uzyskuje się wzrost w postaci kolonii na powierzchni agaru.
Posiew głębinowy polega na wlaniu do jałowych płytek Petriego po 1 mL
zawiesiny z poszczególnych rozcieńczeń, zalaniu roztopionym
i przestudzonym agarem i wymieszaniu. W wyniku takiego posiewu
uzyskuje się wzrost w postaci kolonii, zarówno na powierzchni, jak
i w głębi agaru. Kolonie w głębi agaru są znacznie mniejsze i różnią się też
kształtem (często są soczewkowate).
Najczęściej przygotowuje się płytki z trzech ostatnich rozcieńczeń. Aby
zmniejszyć błąd, którym obarczone są obie metody, z każdego
rozcieńczenia sporządza się po trzy płytki, z których wylicza się średnią
liczbę wyrosłych kolonii. Na płytce łatwo odróżnić jako pojedyncze około
300 kolonii, które można policzyć korzystając z licznika kolonii. Gdy na
płytce wyrosło więcej kolonii, należy wyliczyć średnią liczbę kolonii
przypadającą na 1 cm2 (zliczając kolonie z 10 cm2). Liczbę kolonii na całej
płytce oblicza się uwzględniając pole jej powierzchni (P = Пr2).
Liczba kolonii wyrosłych na płytce pomnożona przez rozcieńczenie
i przeliczona na 1 mL materiału wyjściowego, daje nam liczbę żywych
komórek bakteryjnych w badanej zawiesinie.
96
Bakterie w zawiesinie można też policzyć metodą Milesa i Misry’ego.
Jest ona modyfikacją posiewu powierzchniowego zalecaną do badania
próbek zawierających około 100 CFU/mL. Przy spodziewanej większej
liczbie bakterii wymagane jest wstępne rozcieńczenie. Z każdego
rozcieńczenia badanego materiału pobiera się małą jego objętość (np.
5-50 L) i nakrapla w oznaczonym miejscu powierzchni płytki
z odpowiednim stałym podłożem. Po inkubacji ocenia się wzrost bakterii
w miejscu nakroplenia. W przypadku dużej liczby bakterii będzie to wzrost
w postaci „murawy”. Wraz z kolejnymi rozcieńczeniami uzyskuje się
wzrost pojedynczych kolonii. Znając liczbę kolonii, objętość kropli
i współczynnik rozcieńczenia można obliczyć liczbę żywych bakterii
w badanym materiale.
We wszystkich tych metodach liczbę żywych bakterii w dodanej do
podłoża próbce można obliczyć ze wzoru:
Liczba żywych bakterii = liczba kolonii x rozcieńczenie/objętość próbki [mL]
Liczenie bakterii żywych metodą sączenia przez filtry
membranowe
Metoda ta służy do określania liczby żywych bakterii w płynach
zawierających niewielką ich ilość. Znalazła ona zastosowanie w oznaczaniu
liczby bakterii w wodzie pitnej, płynnych artykułach spożywczych,
kosmetykach czy lekach zawierających substancje przeciwbakteryjne.
Metodą sączenia przez filtry membranowe możemy oznaczać całkowitą
liczbę bakterii lub, gdy zastosujemy odpowiednie podłoża diagnostycznowybiórcze, określone ich grupy – rodzaje, a nawet gatunki.
Przez filtr membranowy sączona jest próbka o określonej objętości. Filtr
następnie przenosi się na powierzchnię podłoża w płytce Petriego.
Składniki podłoża, dyfundując przez pory sączka, umożliwiają wzrost
w postaci kolonii. Po policzeniu wyrosłych kolonii przelicza się otrzymaną
wartość na jednostkę objętości (np. mL) próbki lub określa liczbę bakterii
w całej objętości sączonego płynu.
97
W celu zatrzymania na sączku wszystkich bakterii obecnych w badanym
materiale należy zastosować filtr membranowy o wielkości porów 0,22
µm. Na filtrze o wielkości porów 0,45 µm zatrzyma się tylko część bakterii,
ale wszystkie komórki i zarodniki grzybów.
Liczenie bakterii żywych metodą posiewów na podłoże płynne
W metodzie tej, zwanej probówkową, liczbę bakterii ocenia się na
podstawie występowania lub braku wzrostu na pożywkach płynnych, do
których uprzednio wprowadzono odpowiednie objętości rozcieńczeń
badanej próbki.
Jest to badanie określające najbardziej prawdopodobną liczbę (NPL) (ang.
most probable number, MPN) bakterii obecnych w preparacie.
Odczytywanie wyników oparte jest na statystycznym obliczeniu
prawdopodobieństwa
występowania
wzrostu
drobnoustrojów
w zależności od ich liczby w próbce. Dokładność metody NPL jest mniejsza
niż innych metod hodowlanych. Metoda NPL jest zalecana tylko
w sytuacji, gdy nie może być zastosowana inna metoda.
Badanie polega na przygotowaniu kolejnych w postępie geometrycznym,
10-krotnych rozcieńczeń badanego preparatu. Następnie próbki każdego
z nich posiewa się, w trzech powtórzeniach, na podłoża płynne. Na
podstawie wzrostu lub jego braku w próbkach z odpowiednich
rozcieńczeń wnioskuje się o ilości bakterii w preparacie. Służą do tego
tablice statystyczne, z których oblicza się najbardziej prawdopodobną
liczbę bakterii (lub grzybów) występującą w jednostce wagowej lub
objętościowej preparatu. Metoda NPL może być zastosowana zarówno do
oceny ogólnej zanieczyszczeń mikrobiologicznych badanego materiału, jak
i w badaniach ukierunkowanych, zmierzających do oznaczenia wybranych
bakterii. Metodę probówkową stosuje się do określenia prawdopodobnej
liczby bakterii grupy coli i/lub Escherichia coli w wodzie. Metoda NPL
wymieniona jest także w Farmakopei Polskiej IX przy badaniu czystości
mikrobiologicznej leków i surowców farmaceutycznych. Stosowana jest
także przy badaniu żywności.
98
Zadania do wykonania
Zadanie 1.
Liczenie bakterii metodą posiewu powierzchniowego i głębinowego
Hodowlę płynną Staphylococcus epidermidis rozcieńczono 108 raza.
W metodzie posiewu powierzchniowego posiano zawiesinę z trzech
ostatnich rozcieńczeń (po 0,1 mL).
W metodzie posiewu głębinowego z trzech kolejnych rozcieńczeń pobrano
po 1 mL i wykonano płytki lane.
Posiewy inkubowano 24 godziny w temperaturze 37°C.
Policz kolonie wyrosłe na każdej płytce. Zwróć uwagę, że w posiewie
głębinowym kolonie wyrastają w całej objętości podłoża.
- Wpisz swoje dane do tabeli.
- Uwzględniając rozcieńczenie i ilość posiewanego materiału, oblicz liczbę
bakterii w 1 mL nierozcieńczonej hodowli.
Liczba kolonii na płytce
Rozcieńczenie hodowli
w probówce, z której
posiewano
Liczba żywych bakterii
w 1 mL hodowli
Posiew
Posiew
Posiew
Posiew
Posiew
Posiew
powierzchniowy głębinowy powierzchniowy głębinowy powierzchniowy głębinowy
1
2
3
Śr
.
- Otrzymane wyniki powinny być zbliżone, wylicz z nich średnią.
99
100
Rozdział 10
Czystość mikrobiologiczna gotowego produktu
kosmetycznego
Część teoretyczna
Producent wyrobu kosmetycznego musi zagwarantować bezpieczeństwo
produktu w zwykłych oraz możliwych do przewidzenia warunkach
użytkowania. Technologia produkcji powinna być stale monitorowana pod
kątem
obecności
substancji
szkodliwych
oraz
skażenia
mikrobiologicznego. Takim badaniom powinien być poddawany także
gotowy produkt kosmetyczny.
Czystość mikrobiologiczna jest jednym z najważniejszych aspektów
kontroli przemysłu kosmetycznego. Podstawowym niebezpieczeństwem
wynikającym z zanieczyszczenia mikrobiologicznego kosmetyku jest
prawdopodobieństwo zakażenia osoby użytkującej. Znajdujące się
w produkcie drobnoustroje mogą doprowadzić do zmiany jego
właściwości, w tym pojawienia się szkodliwych produktów ich
metabolizmu, a wreszcie zmiany właściwości organoleptycznych –
rozdzielenia faz, zmiany konsystencji, zapachu, barwy, pojawienia się
osadu itp.
Głównym źródłem zanieczyszczenia kosmetyku mogą być surowce
kosmetyczne czy woda. W ostatnich czasach szczególną uwagę producenci
zwracają na zastosowanie surowców pochodzenia naturalnego np.
roślinnego. Są one jednak zazwyczaj zanieczyszczone drobnoustrojami.
Ważnym źródłem skażenia mikrobiologicznego może być personel, ale
również brak przestrzegania odpowiedniej czystości produkcji. Większość
kosmetyków stanowi doskonałe podłoże do namnażania się
drobnoustrojów. Dlatego w czasie produkcji niezbędne jest zachowanie
higieny w zakładzie i procesie produkcyjnym, odpowiednie zabezpieczenie
wyrobu przed namnażaniem się drobnoustrojów, a także stałe
monitorowanie czystości mikrobiologicznej i restrykcyjne przestrzeganie
norm.
101
Zabezpieczanie kosmetyku przed rozwojem drobnoustrojów najczęściej
polega na dodawaniu środków konserwujących (rozdział 6) – substancji
działających bakterio-, grzybobójczo lub bakterio-, grzybostatycznie.
Ważne jest aby substancje konserwujące zabezpieczały kosmetyk nie tylko
w czasie produkcji i pakowania, ale również w całym okresie jego
stosowania. Należy jednak pamiętać, że zastosowanie środków
konserwujących nie zwalnia z obowiązku przestrzegania zasad higieny
w procesie technologicznym. Ze względu na działanie uczulające
niektórych substancji konserwujących, ważne jest ograniczanie ich
zastosowania. Działanie konserwantów wspomagają niektóre składniki
kosmetyku, które obok podstawowych właściwości mają pewne działanie
przeciwdrobnoustrojowe (np. olejki eteryczne).
Wymagania
czystości
mikrobiologicznej
gotowego
produktu
kosmetycznego regulowane są Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
23 grudnia 2002 roku w sprawie określenia procedur pobierania próbek
kosmetyków oraz procedur przeprowadzania badań laboratoryjnych.
Podczas badania czystości mikrobiologicznej kosmetyku należy nie
dopuścić do skażenia produktu drobnoustrojami, gdyż może to prowadzić
do fałszywie dodatnich wyników, bez uzasadnienia eliminujących
kosmetyk ze sprzedaży. W czasie badania należy znieść działanie
zawartych w kosmetyku substancji hamujących lub bójczych w stosunku
do poszukiwanych drobnoustrojów. Osiąga się to poprzez rozcieńczenie
próbek, ich filtrację lub zobojętnienie.
Ocena mikrobiologiczna powinna być przeprowadzona na próbkach
o objętości nie mniejszej niż 1mL lub 1g. Dla produktów o wadze mniejszej
niż 1g lub 1 mL należy połączyć przed badaniem zawartość kilku
opakowań.
Badaną próbkę rozcieńcza się 10-cio lub 100-krotnie w odpowiednim
rozcieńczalniku np. neutralizującym (dla produktów zawierających
substancje o charakterze bakteriobójczym lub bakteriostatycznym), lub
zawierającym związek powierzchniowo czynny (w przypadku substancji
tłustych).
102
Normy
W badaniu czystości mikrobiologicznej kosmetyku wymagania dotyczące
dopuszczalnej ilości drobnoustrojów (badanie ilościowe) i ich rodzaju
(badanie identyfikacyjne) zależą od kategorii badanego kosmetyku.
Obok norm ilościowych dla poszczególnych kategorii kosmetyków ważne
są ograniczenia dotyczące określonych drobnoustrojów. Obecność bakterii
Staphylococcus aureus i Pseudomonas aeruginosa oraz grzybów
drożdżopodobnych Candida albicans w produkcie dyskwalifikuje go
z zastosowania, niezależnie od całkowitej liczby drobnoustrojów
mezofilnych.
Tabela 1. Normy czystości mikrobiologicznej kosmetyków
Kategoria
Wymagania ilościowe
Wymagania
jakościowe
I
Kosmetyki
Całkowita liczba
Nie mogą być
przeznaczone
drobnoustrojów nie może
obecne
dla dzieci
przekraczać 102 CFU*/1 g lub w 0,1 g produktu:
i w okolicę oczu 1 mL badanej próbki –
Pseudomonas
maksymalny limit akceptacji
aeruginosa
5x102
Staphylococcus
aureus
II Inne kosmetyki Całkowita liczba
Candida albicans
drobnoustrojów nie może
przekraczać 103 CFU/1 g lub
1 mL badanej próbki –
maksymalny limit akceptacji
5x103
* CFU – colony forming units – jednostki tworzące kolonie
Staphylococcus aureus (patrz rozdział 8)
Pseudomonas aeruginosa – są gramujemnymi pałeczkami. Ich skrajnie
małe wymagania pokarmowe sprawiają, że są one niezwykle
rozpowszechnione
w
środowisku.
Zdolność
wykorzystywania
niekonwencjonalnych źródeł węgla powoduje zdolność namnażania
w warunkach niekorzystnych dla innych drobnoustrojów np. roztworach
103
leków
czy
środków
dezynfekcyjnych.
Opisywano
również
rozprzestrzenianie się tych pałeczek w środowisku szpitalnym, a ich
rezerwuarem były kremy do rąk i mydła. Pałeczki te powodują ropne
zakażenia ran, szczególnie pooparzeniowych i pooperacyjnych. Wywołują
również owrzodzenia rogówki, które może przekształcić się w zapalenie
gałki ocznej i doprowadzić do ślepoty.
Candida albicans – jest grzybem drożdżopodobnym, którego blastospory
mogą znajdować się w organizmie człowieka (na skórze, w jamie ustnej i
dalszych odcinkach przewodu pokarmowego). Jest patogenem
oportunistycznym odpowiedzialnym za szereg infekcji obejmujących
zarówno skórę, jak i narządy wewnętrzne.
Metody
Metody liczenia bakterii szczegółowo opisano w rozdziale 9.
W kosmetykach liczbę żywych, tlenowych i względnie beztlenowych
drobnoustrojów mezofilnych określa się jedną z dwóch metod:
 metodą posiewu bezpośredniego – powierzchniowego lub
głębinowego (kosmetyki, które mogą być rozpuszczone lub zawieszone
w wodzie) – techniką płytkową na podłożu stałym (najczęściej
stosowana w analizie rutynowej).
 metodą filtracji (kosmetyki wymagające homogenizacji,
zawierające składniki o działaniu przeciwdrobnoustrojowym)
Badanie ilościowe
Metoda posiewu bezpośredniego
Przygotowanie rozcieńczeń próbek do posiewu
 Do 2 probówek, nalewa się po 9 mL rozcieńczalnika (buforowany
roztwór NaCl z dodatkiem 0,1% peptonu)
 Do pierwszej dodaje się 1 mL lub 1g badanego produktu
i dokładnie miesza – rozcieńczenie 10-cio krotne
104
 Następnie przenosi się 1 mL otrzymanego roztworu z pierwszej
probówki do następnej i miesza – rozcieńczenie 100-krotne
Rozcieńczenia najczęściej wykonuje się przy użyciu szklanych jałowych
pipet, choć można również wykorzystać pipety automatyczne z jałowymi
końcówkami. Zawsze jednak trzeba pamiętać, aby po wymieszaniu
zawartości pierwszej probówki i przeniesieniu 1 mL do następnej, zmienić
pipetę lub końcówkę pipety automatycznej. Także do wymieszania
zawartości w drugiej probówce należy użyć czystej pipety lub końcówki.
Unika się w ten sposób błędu wynikającego z przylegania bakterii do szkła
lub plastiku, z których są one wykonane.
Posiew powierzchniowy
Po 0,1mL rozcieńczonych próbek wysiewa się na odpowiednie podłoża
rozprowadzając materiał równomiernie po powierzchni płytek używając
głaszczki lub zagiętej ezy. Po inkubacji w temperaturze 37ºC w przypadku
bakterii i 20-25ºC w przypadku grzybów, zlicza się wyrosłe kolonie
i przelicza na 1g lub 1mL próbki.
Posiew głębinowy
Na płytkę Petriego o średnicy 9-10 cm, wylewa się 1mL rozcieńczonej
próbki, zalewa się rozpuszczonym podłożem agarowym, o temperaturze
nie przekraczającej 45ºC, miesza i odstawia na wypoziomowanej
powierzchni do zastygnięcia. Po inkubacji w 37ºC w przypadku bakterii
i 20-25ºC w przypadku grzybów, zlicza się wyrosłe kolonie i przelicza na 1 g
lub 1 mL próbki.
Metoda filtracji
Przez dwa filtry membranowe sączone są próbki odpowiadające 0,1 g
badanego produktu. Filtry przenosi się na powierzchnie odpowiednich
podłoży w płytce Petriego. Składniki podłoża dyfundując przez pory sączka
umożliwiają bakteriom lub grzybom wzrost w postaci kolonii. Po inkubacji
w 37ºC w przypadku bakterii i 20-25ºC w przypadku grzybów, zlicza się
wyrosłe kolonie i przelicza na 1g lub 1mL próbki.
Do oznaczania liczby bakterii używa się agaru z hydrolizatem kazeinowosojowym a do określania liczby grzybów podłoże Sabouraud.
105
Badanie identyfikacyjne
(poszukiwanie drobnoustrojów dyskwalifikujących produkt)
Należy prowadzić identyfikację w kierunku P. aeruginosa, S. aureus,
C. albicans przy użyciu selektywnych podłoży hodowlanych.
W tabeli 2 przedstawiono podstawowe testy i metody identyfikacyjne.
Tabela 2. Identyfikacja drobnoustrojów dyskwalifikujących produkt
Drobnoustrój
Izolacja
Dodatkowe próby
Wynik
Pseudomonas
aeruginosa
podłoże z
cetrimidem:
barwienie metodą
Grama
pałeczka
gramujemna
próba na oksydazę +
kolonie płaskie,
cytochromową
przejrzyste,
żółtozielonkawe
próba na ruchliwość +
do niebieskich,
zabarwiające podloże.
wzrost
+
w temperaturze
42ºC
Staphylococcus
aureus
Candida
albicans
podłoże BairdParkera:
barwienie metodą
Grama
próba na katalazę
ziarenkowiec
gramdodatni
+
kolonie czarne,
błyszczące, wypukłe,
próba na koagulazę +
otoczone przejrzystym
obszarem, mogące
opalizować.
podłoże Sabouraud:
Badanie mikroskopowe
kolonie białe do
beżowych, kremowe,
wypukłe.
próba tworzenia
nibystrzępek
tworzenie
chlamydospor
+
+
106
W razie wątpliwości badania muszą być potwierdzone dodatkowymi
próbami przewidzianymi w uniwersalnych schematach diagnostycznych
dla poszczególnych drobnoustrojów.
Zadania do wykonania
Na ćwiczeniach należy dbać o warunki aseptyczne wykonując wszystkie
zadania w bezpośrednim sąsiedztwie palnika.
Zadanie 1.
Określenie liczby drobnoustrojów w kosmetykach (tonik) metodą
bezpośredniego posiewu, techniką płytkową
Do badania należy pobierać taką objętość próbki, która zawiera 1 g lub
1 mL kosmetyku. Należy wykonać dwa wzrastające dziesięciokrotne
rozcieńczenia próbki.
- Z przygotowanych rozcieńczeń kosmetyku pobieraj jałowo po 0,1 mL
i wylewaj na powierzchnie płytek z agarem kazeinowo-sojowym
i Sabouraud (po jednej płytce każdego podłoża dla odpowiedniego
rozcieńczenia)
- Rozprowadź materiał po powierzchni płytek i inkubuj w cieplarce
w temperaturze odpowiedniej dla bakterii i grzybów
- Policz wyrosłe kolonie i oblicz ile bakterii i grzybów było w 1 g lub 1 mL
badanego kosmetyku.
107
108
CZĘŚĆ II
PRZEDMIOT:
MIKROBIOLOGIA KLINICZNA
uzupełniające studia magisterskie
109
110
Rozdział 1
Bakterie bytujące na skórze i błonach śluzowych
Część teoretyczna
Skóra, błony śluzowe jamy ustnej, górnych dróg oddechowych (nos,
gardło, krtań) oraz układu moczowo-płciowego (cewka moczowa,
pochwa) zasiedlane są przez liczne gatunki bakterii, które stanowią
2
pierwszą linię obrony przed patogenami. Na 1 cm powierzchni skóry żyje
od 10 tysięcy do 100 tysięcy komórek bakteryjnych. W 1 mL śliny znajduje
8
się około 10 bakterii zdolnych utworzyć kolonie i tyle samo w 1 mL
wydzieliny z pochwy.
Na powierzchni skóry dominują bakterie gramdodatnie – ziarenkowce
(rodzaj Staphylococcus) i pałeczki (rodzaje Corynebacterium
i Propionibacterium). Skład mikroflory skóry ściśle zależy od
rozmieszczenia na niej poszczególnych gruczołów. Miejsca suche są
zasiedlane głównie przez Staphylococcus spp. W miejscach z licznymi
gruczołami potowymi występują przede wszystkim Corynebacterium spp.,
a także nieliczne bakterie gramujemne, zaś miejsca bogate w gruczoły
łojowe zasiedlają Propionibacterium spp.
Na błonach śluzowych wymienionych układów można znaleźć bakterie
gramdodatnie i gramujemne. Na przykład w drogach oddechowych są to
przede wszystkim gramdodatnie ziarenkowce (rodzaje Staphylococcus
i Streptococcus) i pałeczki Corynebacterium spp., a także gramujemne:
ziarenkowce (rodzaje Neisseria i Moraxella) i pałeczki (rodzaje
Haemophilus i Bordetella) oraz inne.
Większość gatunków bytujących na zdrowej skórze i błonach śluzowych
stanowi florę fizjologiczną, lecz mogą tam się znaleźć również rodzaje lub
gatunki chorobotwórcze, które odpowiedzialne są za choroby.
Występowanie ich u osób zdrowych nazywamy nosicielstwem.
W przebiegu infekcji powodowanych przez bakterie może dojść do
bakteriemii – przedostania się bakterii do krwi. Może to być sytuacja
przejściowa i bezobjawowa, ale może również doprowadzić do
niebezpiecznej dla życia posocznicy (sepsy). Jest to ogólnoustrojowa
reakcja zapalna organizmu na zakażenie, która może prowadzić do
111
wstrząsu septycznego, czyli zespołu niewydolności wielonarządowej
(niewydolność krążenia, oddychania, czynności wątroby i nerek).
Rodzaj Staphylococcus – gronkowce
S. aureus (gronkowiec złocisty) – chorobotwórczy, występuje u nosicieli
na skórze (głównie przedsionek nosa) i śluzówkach, w środowisku
nieożywionym (żywność, kurz).
S. epidermidis (gronkowiec naskórkowy) – komensal, składnik
fizjologicznej mikroflory skóry i błon śluzowych, patogen
oportunistyczny.
S. saprophyticus (gronkowiec saprofityczny) – występuje w środowisku
nieożywionym i na skórze, patogen oportunistyczny.
Staphylococcus sp. – liczne gatunki – komensale i saprofity, mogą być
patogenami oportunistycznymi.
Komórki gronkowców są formami kulistymi, tworzącymi nieregularne
układy przypominające grona. Są gramdodatnie.
Gronkowce namnażają się dobrze na prostych pożywkach (np. bulion, agar
odżywczy) w warunkach normalnej atmosfery. Są względnymi
beztlenowcami i wytwarzają katalazę. Kolonie S. aureus mają często
barwę żółtą do pomarańczowej, kolonie pozostałych gatunków są białe
lub szarawe. Na agarze z krwią kolonie S. aureus otoczone są strefą
hemolizy typu β, pozostałe gatunki przeważnie nie hemolizują krwinek.
Gronkowce tolerują obecność dużych stężeń NaCl w pożywce
(halotoleranty), co wykorzystuje się do ich izolacji z materiałów
klinicznych, próbek żywności i preparatów farmaceutycznych. Pożywki
stosowane w tym celu to podłoża: Chapmana i Baird-Parkera. Gronkowce
mogą długo przeżywać w środowisku, są oporne na wysychanie.
Gronkowiec złocisty wytwarza koagulazę – enzym powodujący krzepnięcie
osocza „cytrynianowego”, w którym normalny proces krzepnięcia jest
zahamowany związaniem jonów wapnia przez cytrynian. Wykrywanie
koagulazy jest najważniejszą cechą odróżniającą S.aureus od innych
112
gatunków tego rodzaju, które nazywane są gronkowcami
koagulazoujemnymi CNS (ang. coagulase-negative staphylococci).

Staphylococcus aureus wytwarza liczne czynniki chorobotwórczości
związane ze strukturą komórki (np. białko A) oraz
zewnątrzkomórkowe enzymy pełniące rolę inwazyn (np. koagulaza,
leukocydyna,
hemolizyny)
i
toksyny
immunomodulujące
(enterotoksyny, toksynę epidermolityczne, toksynę zespołu wstrząsu
toksycznego TSST-1). szczepy mogą różnić się zdolnością wytwarzania
czynników chorobotwórczości lub stopniem ich ekspresji. S.aureus
wywołuje: ropne Poszczególne zapalenia skóry i tkanki podskórnej
(liszajec zakaźny, zapalenie mieszków włosowych, figówkę, czyraki,
ropnie), infekcje głębokie (sepsa, zapalenie płuc, zapalenie szpiku
kostnego) oraz choroby o charakterystycznym obrazie wynikającym
z działania odpowiednich toksyn immunomodulujących.
Enterotoksyny gronkowcowe są przyczyną zatruć pokarmowych
objawiających się wymiotami i biegunką (rzadziej), już w kilka godzin po
spożyciu pokarmu zawierającego jedną lub kilka tych toksyn. Są one
ciepłostabilne i niewrażliwe na działanie enzymów żołądka i jelit.
Toksyna epidermolityczna (eksfoliatyna) powoduje zespół skóry oparzonej
noworodków SSS (ang. scalded skin syndrome). Są to rozległe zapalne
zmiany na skórze objawiające się rumieniami, pękającymi pęcherzami
i nadmiernym złuszczaniem naskórka. U starszych dzieci i osób dorosłych
występują na skórze zmiany martwicze lub inne – wysypka rumieniowa,
liszajec pęcherzowy.
Toksyna TSST-1 wywołuje zespół wstrząsu toksycznego TSS (ang. toxic
shock syndrome) objawiający się gorączką, wymiotami, biegunką,
spadkiem ciśnienia tętniczego i wysypką.
Gronkowce złociste występujące u nosicieli mogą wywoływać zakażenia
endogenne, a także przenosić się na inne osoby lub przedostawać do
żywności, kosmetyków bądź preparatów farmaceutycznych podczas ich
produkcji.
 Staphylococcus epidermidis może być przyczyną, najczęściej
szpitalnych, infekcji oportunistycznych (zapalenie wsierdzia i sepsa)
113

szczególnie u osób z implantami z tworzyw sztucznych (np. sztuczne
zastawki serca).
Staphylococcus saprophyticus może być czynnikiem etiologicznym
infekcji układu moczowego, przeważnie u kobiet w wieku rozrodczym.
Rodzaj Streptococcus – paciorkowce
S. pyogenes (paciorkowiec ropotwórczy)
chorobotwórczy; może występować u nosicieli na błonach śluzowych
jamy nosowo-gardłowej.
S. pneumoniae (dwoinka zapalenia płuc, pneumokok);
chorobotwórczy; występuje u nosicieli na błonach śluzowych układu
oddechowego.
Paciorkowce jamy ustnej (np. S. mitis) – szereg gatunków bytujących
jako komensale na śluzówce jamy ustnej i układu oddechowego;
patogeny oportunistyczne.
Komórki paciorkowców są okrągłe lub owalne, tworzą układy w postaci
łańcuszków lub dwoinek. Są gramdodatnie. S. pneumoniae tworzy w
organizmie zakażonym wielocukrową otoczkę obejmującą dwie komórki.
Paciorkowce wymagają do wzrostu pożywek wzbogaconych (np. agar
z krwią). Są względnymi beztlenowcami, nie wytwarzają katalazy, co
odróżnia je od gronkowców. Na agarze z krwią kolonie S. pyogenes
otoczone są strefą hemolizy typu β, natomiast S. pneumoniae i większość
paciorkowców jamy ustnej powoduje hemolizę typu α. Te ostatnie
popularnie nazywane są z tego względu „paciorkowcami zieleniącymi”.
Na podstawie budowy antygenowej składników ściany komórkowej został
stworzony podział paciorkowców na oznaczone literami alfabetu grupy
serologiczne (schemat wg. Lancefield), bardzo pomocny w identyfikacji
tych bakterii.
 Streptococcus pyogenes (grupa A) wytwarza szereg czynników
warunkujących chorobotwórczość: główny czynnik zjadliwości –
114
związane z komórką białko M, hialuronową otoczkę,
zewnątrzkomórkowe
enzymy:
streptokinazę,
hialuronidazę,
deoksyrybonukleazę i toksyny – hemolizyny (streptolizyna O
i streptolizyna S) oraz toksyny immunomodulujące – pirogenne
(erytrogenne) SPE (ang. streptococcal pyrogenic exotoxin).
Streptococcus pyogenes powoduje różnorodne choroby. Są to ropne
zapalenia skóry i tkanki podskórnej (liszajec zakaźny, niesztowica, róża,
martwicze zapalenie powięzi), zapalenie gardła i migdałków (angina),
ucha środkowego, płuc, sepsa, gorączka połogowa (zakażenie macicy po
porodzie), płonica (szkarlatyna). Jest także przyczyną chorób wtórnych,
nieropnych,
będących
następstwem
pierwotnych
infekcji
paciorkowcowych. Są to: gorączka reumatyczna (zapalenie mięśnia
i zastawek serca, zapalenie stawów), ostre kłębuszkowe zapalenie nerek
oraz rumień guzowaty (bolesne guzkowate zmiany podskórne na
podudziach). Pierwsze dwie z wymienionych chorób są efektem reakcji
immunologicznych organizmu na antygeny paciorkowcowe. Ich
konsekwencją mogą być m.in. wady zastawkowe serca i niewydolność
nerek.
Liszajec zakaźny objawia się jako ropne pęcherzyki przekształcające się
w miodowożółte strupy na powierzchni skóry, najczęściej twarzy, karku
i rąk. Często jest to, podobnie jak niesztowica, infekcja mieszana
powodowana jednocześnie przez S.pyogenes i S.aureus.
Róża objawia się żywoczerwonym rumieniem i obrzękiem skóry i tkanki
podskórnej umiejscowionym najczęściej na kończynach dolnych lub
twarzy. Towarzyszy temu bardzo wysoka gorączka.
Martwicze zapalenie powięzi to groźne dla życia ropne zapalenie tkanki
łącznej podskórnej obejmujące powięź, ścięgna i czasem mięśnie,
powodowane przez szczepy S.pyogenes wytwarzające toksynę
erytrogenną B (SPE B).
Płonica (szkarlatyna) jest zakaźną chorobą wieku dziecięcego, przenosząca
się podobnie, jak angina, drogą kropelkową lub pokarmową. Oprócz
objawów zapalenia gardła występuje tu drobnoplamista wysypka, za którą
odpowiedzialna jest toksyna erytrogenna A (SPE A). Ta sama toksyna
powoduje objawy wstrząsu toksycznego, podobne do objawów TSS
wywołanego przez S.aureus.
115

Streptococcus pneumoniae – głównym czynnikiem chorobotwórczości
jest wielocukrowa otoczka. Inne ważne czynniki to: hemolizyna
(pneumolizyna) oraz enzymy pełniące funkcje inwazyn.
Choroby wywoływane przez pneumokoki to: płatowe zapalenie płuc,
zapalenie oskrzeli, zatok, ucha środkowego, zapalenie opon mózgowordzeniowych i sepsa. Według najnowszych danych infekcje powodowane
przez S.pneumoniae są odpowiedzialne za najwięcej zgonów na świecie
(spośród chorób infekcyjnych). U dorosłych jest to zapalenie płuc,
a u dzieci poniżej drugiego roku życia ropne zapalenie opon mózgowordzeniowych i sepsa.
 Paciorkowce jamy ustnej mogą wywoływać oportunistyczne
zakażenia, najczęściej sepsę i zapalenie wsierdzia u osób z obniżoną
odpornością, zwykle po inwazyjnych zabiegach w obrębie jamy ustnej
(usunięcie zęba, migdałków).
Rodzaj Corynebacterium – maczugowce
C. diphtheriae (maczugowiec błonicy);
chorobotwórczy, może występować u nosicieli na skórze i na śluzówkach
nosa i gardła.
C. pseudodiphtheriticum (maczugowiec rzekomobłoniczy);
komensal bytujący na błonach śluzowych układu oddechowego (flora
fizjologiczna), może być oportunistycznym patogenem.
C. minutissimum – występuje na skórze, patogen oportunistyczny
wywołujący łupież rumieniowy.
Corynebacterium spp. – liczne gatunki zasiedlające skórę, układ
moczowo-płciowy i układ oddechowy (flora fizjologiczna); zakażenia
oportunistyczne, zakażenia szpitalne.
Komórki maczugowców mają postać pałeczek zgrubiałych na jednym
końcu. Są gramdodatnie. Tworzą układy przypominające litery X,V,Y lub
palisady (komórki ułożone równolegle). Charakterystyczna jest obecność
116
w komórkach metachromatycznych ziaren polifosforanowych (wolutyna),
które można obserwować barwiąc preparat metodą Neissera.
Maczugowce wymagają do wzrostu pożywek wzbogaconych. Najlepiej
namnażają się na podłożu Loefflera. Większość gatunków to względne
beztlenowce. Wszystkie wytwarzają katalazę.
 Corynebacterium diphtheriae wytwarza zewnątrzkomórkową
cytotoksynę (toksynę błoniczą) uszkadzającą mięsień sercowy, nerki
i nerwy obwodowe.
C. diphtheriae wywołuje błonicę (dyfteryt) układu oddechowego lub skóry.
Najczęściej zmiany zapalne (szare naloty – błony rzekome) dotyczą błony
śluzowej gardła, migdałków, czasem krtani. W postaci wrzodziejącej
błonicy skóry, błony rzekome występują na dnie owrzodzeń. Maczugowce
namnażają się w miejscu wtargnięcia, a toksyna przenika do krwiobiegu
uszkadzając funkcje narządów wewnętrznych. Do zakażenia dochodzi
drogą kropelkową od osób chorych lub nosicieli. W Polsce obecnie błonica
występuje rzadko.
Corynebacterium pseudodiphtheriticum jest składnikiem fizjologicznej
flory błon śluzowych nosa i gardła, może być przyczyną zakażeń
oportunistycznych układu oddechowego i układu krążenia.
Corynebacterium minutissimum wywołuje łupież rumieniowy –
powierzchowne zmiany zapalne zlokalizowane najczęściej w fałdach
skórnych. Mogą one współistnieć z dziobatą keratolizą i trichobakteriozą
włosów w dole pachowym wywołanymi przez inne gatunki z rodzaju
Corynebacterium. Schorzenia te dotyczą głównie pacjentów i niskim
poziomie higieny.
117
Rodzaj Propionibacterium
P. acnes – komensal, składnik fizjologicznej mikroflory skóry, szczególnie
okolic bogatych w gruczoły łojowe. Patogen oportunistyczny.
Polimorficzne, pałeczkowate komórki P. acnes tworzą układy
przypominające litery X,V,Y, podobne do maczugowców. Są
gramdodatnie.
Pałeczki Propionibacterium wymagają do wzrostu pożywek wzbogaconych
(np. agar z krwią). Są mikroaerofilami, lecz najlepiej namnażają się
w warunkach beztlenowych. Większość szczepów wytwarza katalazę.
 Propionibacterium acnes wytwarza szereg zewnątrzkomórkowych
enzymów (np. lipaza) odpowiedzialnych za zmiany chorobowe.
P. acnes wywołuje zapalenie mieszków włosowych oraz trądzik pospolity,
może też być przyczyną zakażeń oportunistycznych w obrębie układu
krążenia (np. zapalenie wsierdzia).
Rodzaj Neisseria
N. gonorrhoeae (dwoinka rzeżączki, gonokok) – chorobotwórcza.
N. meningitidis (dwoinka nagminnego zapalenia opon mózgowordzeniowych, meningokok) – chorobotwórcza; występuje u nosicieli
na śluzówkach gardła.
Neisseria spp. – gatunki bytujące na błonach śluzowych dróg
oddechowych i układu moczowo-płciowego w składzie normalnej flory.
Komórki rodzaju Neisseria są owalne (fasolkowate), ułożone równolegle
tworzą pary (dwoinki) lub układy nieregularne. Są gramujemne. Preparaty
mikroskopowe z materiałów klinicznych (np. wydzielina ropna z cewki
moczowej, płyn mózgowo-rdzeniowy) mają charakterystyczny wygląd:
liczne dwoinki wewnątrz granulocytów.
118
Gonokoki i meningokoki mają duże wymagania pokarmowe. Hoduje się je
na specjalnych pożywkach bogatych w białko (podłoże Roiron – gonokoki)
lub agarze z krwią, agarze czekoladowym – meningokoki w atmosferze
tlenowej wzbogaconej dodatkiem CO2. Są tlenowcami, wytwarzają
katalazę i oksydazę. Są bardzo wrażliwe na wysychanie.
 Chorobotwórczość Neisseria gonorrhoeae determinują: fimbrie,
białka błonowe, otoczka, lipooligosacharyd LOS i enzymy (proteaza
IgA1).
N. gonorrhoeae wywołuje rzeżączkę – chorobę szerzącą się głównie drogą
płciową. U noworodków może występować rzeżączkowe zapalenie gałki
ocznej (choroba przeniesiona od matki podczas porodu).
Rzeżączka ostra jest ropnym zapaleniem błony śluzowej narządów
moczowo-płciowych, któremu towarzyszy ropna wydzielina. Rzeżączka
u mężczyzn wywołuje znaczne dolegliwości bólowe, u kobiet natomiast
przebieg choroby może być bezobjawowy. Rzeżączka nieleczona
przechodzi w postać przewlekłą. Zakażenie szerzy się na inne narządy
miednicy małej i może doprowadzić do bezpłodności. Bardzo rzadko
dochodzi do rzeżączkowego ropnego zapalenia stawów i uogólnionej
infekcji organizmu.
 Chorobotwórczość Neisseria meningitidis warunkują również
składniki strukturalne komórki: fimbrie, białka błony zewnętrznej, LOS
oraz proteaza IgA1, a także ujemny ładunek powierzchniowy.
N. meningitidis przenosi się drogą kropelkową od osób chorych i nosicieli.
Wywołuje ropne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, często
z uogólnionym zakażeniem organizmu – sepsą meningokokową
i wstrząsem septycznym. Choroba ta może szerzyć się epidemicznie
i cechuje się bardzo dużą śmiertelnością. Sepsę meningokokową
charakteryzuje krwotoczna wysypka (z wybroczynami); mogą również
wystąpić zmiany martwicze w skórze. W Polsce w zakażeniach
meningokokami dominują serotypy B i C.
119
Rodzaj Moraxella
M. catarrhalis – komensal, składnik fizjologicznej mikroflory śluzówek
górnych dróg oddechowych i układu moczowo-płciowego – patogen
oportunistyczny.
Komórki Moraxella spp. mają postać owalnych ziarenek lub krótkich
pałeczek. Są gramujemne. Układają się w pary podobne do Neisseria spp.
Mogą się mnożyć na prostych podłożach w warunkach tlenowych. Są
tlenowcami, wytwarzają katalazę i oksydazę.
 Podobnie jak u Neisseria, chorobotwórczość Moraxella determinują
elementy struktury komórki (fimbrie, otoczka, białka błonowe, LOS).
M. catarrhalis może wywoływać zapalenie górnych dróg oddechowych
i oskrzeli, najczęściej jako infekcje wtórne po chorobach wirusowych,
rzadziej inne oportunistyczne infekcje.
Rodzaj Haemophilus
H. influenzae (pałeczka grypy) – komensal, składnik normalnej mikroflory
śluzówek górnych dróg oddechowych (szczepy bezotoczkowe);
chorobotwórczy (szczepy otoczkowe, głównie serotyp b).
H. parainfluenzae – komensal, składnik normalnej mikroflory śluzówek
górnych dróg oddechowych, rzadko oportunistyczny patogen.
Haemophilus to polimorficzne pałeczki (od form ziarenkowatych do
nitkowatych). Są gramujemne Niektóre szczepy H. influenzae mają
otoczkę polisacharydową; wyróżnia się 6 głównych serotypów
otoczkowych.
Pałeczki Haemophilus wymagają do wzrostu specjalnych pożywek
zawierających czynniki wzrostowe: X (hemina lub hematyna)
i V (nukleotyd difosfopirydynowy NAD), np. agar czekoladowy.
120
H.influenzae wymaga obu czynników, a H. parainfluenzae tylko V. Pałeczki
Haemophilus są względnymi beztlenowcami.
 Chorobotwórczość Haemophilus influenzae jest uwarunkowana
głównie obecnością otoczki, fimbrii, lipooligosacharydu ściany (LOS)
oraz proteaz IgA.
Szczepy otoczkowe, przede wszystkim serotyp b, wywołują ciężkie w
przebiegu choroby, przeważnie u małych dzieci. Są to: ropne zapalenie
opon mózgowo-rdzeniowych z sepsą, zapalenie nagłośni, zapalenie
stawów, kości i szpiku. Zapalenie nagłośni jest szczególnie niebezpieczne
dla małych dzieci (poniżej 7 roku życia), ponieważ grozi uduszeniem.
Szczepy bezotoczkowe bywają przyczyną zapaleń oskrzeli i płuc oraz ucha i
zatok. Na ogół są to powikłania po przebytych wcześniej infekcjach
wirusowych, np. po grypie.
Rodzaj Bordetella
B. pertussis (pałeczka krztuśca) – chorobotwórcza.
B. parapertussis (pałeczka rzekomokrztuścowa) – chorobotwórcza.
B. bronchiseptica (pałeczka oskrzelowa) – chorobotwórcza.
Pałeczki Bordetella są bardzo drobne, prawie ziarenkowate.
Są gramujemne. Świeżo wyizolowane od chorego mają otoczkę.
Bordetella pertussis wymaga do wzrostu podłoży wzbogaconych
dodatkiem krwi (np. podłoże Bordet-Gengou – 30% krwi). Pozostałe
gatunki można hodować na podłożach prostych. Są tlenowcami. Są bardzo
wrażliwe na wysychanie.
 Chorobotwórczość Bordetella pertussis jest głównie uwarunkowana
białkową toksyną krztuścową (pertussigen). Bakterie te wytwarzają
także czynnik warunkujący kolonizację śluzówek oskrzeli - pertaktynę
oraz inne toksyny odpowiedzialne za obraz kliniczny choroby.
B.pertussis wywołuje krztusiec (koklusz). Pozostałe gatunki są przyczyną
krztuścopodobnego zapalenia oskrzeli o łagodniejszym przebiegu.
Krztusiec jest zakaźną chorobą wieku dziecięcego. Przenosi się drogą
121
kropelkową. Choroba charakteryzuje się gwałtownymi napadami kaszlu,
prowadzącymi często do wymiotów.
Metody
Podłoża do izolacji gronkowców
Podłoże Baird–Parkera - zawiera chlorek litu i telluryn sodu powodujące
częściowe zahamowanie wzrostu większości bakterii gramujemnych
i gramdodatnich poza gronkowcami. Redukcja tellurynu sodowego
powoduje czarne zabarwienie kolonii S. aureus w odróżnieniu od innych
gatunków tego rodzaju, których kolonie mają barwę szarą. Dodatek
zemulgowanego żółtka jaja kurzego pozwala na wykrycie zdolności do
wytwarzania przez szczepy gronkowców enzymów takich, jak lipaza
i fosfolipaza (zmętnienie pożywki wokół kolonii) i proteazy (strefa
przejaśnienia wokół kolonii). Podłoże to stosowane jest głównie do
wykrywania gronkowców w żywności, preparatach farmaceutycznych
i kosmetykach.
Próba na koagulazę
Identyfikacja gatunków gronkowców sprowadza się najczęściej do ich
różnicowania na koagulazododatnie (wytwarzające koagulazę) gronkowce
złociste (S. aureus) i gronkowce koagulazoujemne (np. S.epidermidis,
S. saprophyticus). Koagulaza to enzym przekształcający fibrynogen osocza
krwi w fibrynę.
Wykonanie próby
 Pełne oczko ezy badanych gronkowców należy zawiesić w niewielkiej
ilości (np. 0,5 mL) rozcieńczonego 1:5 w roztworze NaCl osocza króliczego
znajdującego się w wąskiej probówce.
 Inkubować w cieplarce 37˚C.
 Odczytywać wynik (powstanie skrzepu) po 1, 2 , 3 i 24 godzinach.
Wynik dodatni próby: postępujące w czasie wykrzepianie osocza.
Próbę tę można również wykonać przez zmieszanie 0,25mL hodowli
płynnej gronkowca z 0,25mL nierozcieńczonego osocza. Próby kontrolne
122
ze znanym szczepem koagulazododatnim i koagulazoujemnym należy
wykonać dla każdej nowej partii osocza.
Wytwarzanie czynnika skupiania (CF – ang. clumping factor)
S.aureus wytwarza tzw. czynnik skupiania – związany z powierzchnią
komórki receptor dla fibrynogenu osocza. Ten przekształcając się w
fibrynę tworzy nici zlepiające komórki w widoczne makroskopowo
agregaty.
Wykonanie próby
 Na szkiełko podstawowe należy nanieść dwie krople wody lub
roztworu NaCl.
 W obu kroplach należy zawiesić pobrane ezą z hodowli stałej
gronkowce (zawiesina powinna wyglądać jak kropla mleka)
 Do jednej z kropli dodać uszko ezy nie rozcieńczonego osocza
króliczego i zamieszać ezą
 Wynik odczytać po 10 – 15 sekundach i następnie po 3 minutach.
Wynik: pojawienie się agregatów komórek w zawiesinie z dodatkiem
osocza – próba dodatnia (obecność czynnika skupiania); brak zlepiania
komórek – próba ujemna.
Zawiesina w kropli roztworu NaCl na szkiełku powinna zostać homogenna
– jest to kontrola zawieszalności szczepu. Niektóre gronkowce zlepiają się
samoistnie w roztworze NaCl lub wodzie (tworzenie agregatów w kropli
kontrolnej) i u takich szczepów nie bada się wytwarzania CF.
Zadania do wykonania
Zadanie 1.
Wykonanie i badanie wymazu z nosa
- Jałowy wacik (wymazówkę) zwilż w jałowym roztworze NaCl.
- Wykonaj wymaz pocierając watką o ściany przedsionka nosa.
- Posiej pobrany materiał z wacika na agar z krwią metodą redukcyjną.
- Płytkę inkubuj w cieplarce w 37oC przez około 20 godzin.
123
- Opisz kolonie wyrosłe na płytce:
- Jaki rodzaj hemolizy wytwarzają (α, β).
Które z nich wytwarzają katalazę?
Zadanie 2.
Wykonanie i badanie wymazu z jamy ustnej (badanie śliny)
- Jałową wymazówkę zwilż obficie w ślinie, dokonaj też wymazu
z powierzchni języka, dziąseł i błony śluzowej policzków.
- Posiej pobrany materiał z wacika na agar z krwią metodą redukcyjną.
Płytkę inkubuj w cieplarce w 37oC przez około 20 godzin.
124
- Opisz kolonie wyrosłe na płytce.
- Jaki rodzaj hemolizy wytwarzają (α, β).
- Które z nich wytwarzają katalazę?
Zadanie 3.
Morfologia mikroskopowa bakterii izolowanych z nosa i śliny
- Wykonaj preparaty barwione metodą Grama z pierwszej strefy posiewu
(ślina)
- Wykonaj preparaty barwione metodą Grama z wybranych kolonii
(wymaz z nosa).
- Oceń bogactwo flory bakteryjnej i jej zróżnicowanie w badanych
materiałach.
125
Preparat z bakterii wyhodowanych ze śliny:
Preparat z bakterii wyhodowanych z wymazu z nosa:
126
Rozdział 2
Bakterie w przewodzie pokarmowym
Część teoretyczna
Przewód pokarmowy człowieka w warunkach zdrowia jest zasiedlany
przez ponad 300 gatunków bakterii stanowiących florę fizjologiczną.
Właściwy skład tej flory warunkuje prawidłowe funkcjonowanie
organizmu, ponieważ bakterie te wydzielają liczne metabolity hamujące
rozwój drobnoustrojów chorobotwórczych oraz zapobiegają ich
kolonizacji w jelicie, wspomagają też trawienie pokarmów wydzielając
różne enzymy, a także mają udział w syntezie niektórych witamin z grupy
B (B2, B6, B12), witaminy K, kwasu foliowego oraz niektórych
aminokwasów.
Przełyk, żołądek i dwunastnica, a także początkowy odcinek jelita
cienkiego nie mają stałej flory bakteryjnej. W przełyku i żołądku bakterie
pojawiają się przejściowo i pochodzą z jamy ustnej, gardła i spożywanych
pokarmów, ale nie stanowią one flory fizjologicznej. W dwunastnicy
i jelicie czczym występują tylko nieliczne bakterie ze względu na kwaśny
odczyn środowiska i szybką perystaltykę. Liczne bakterie pojawiają się
w jelicie krętym i przede wszystkim w jelicie grubym. W 1 gramie kału
znajduje się 1010-1011 komórek bakterii.
Układ pokarmowy noworodka wkrótce po porodzie zasiedlany jest przez
gramdodatnie bakterie beztlenowe i mikroaerofilne (Bifidobacterium spp.,
Lactobacillus spp.) pochodzące z dróg rodnych matki. U dzieci karmionych
naturalnie flora ta dominuje przez kilka miesięcy. Skład mikroflory
jelitowej ustala się w wieku 7-10 lat i pozostaje prawie niezmienny u danej
osoby do starości. W jelicie grubym bytują liczne drobnoustroje, z których
około 90% to bakterie bezwzględnie beztlenowe. Dominują:
 pałeczki gramujemne: rodzaj Bacteroides,
 ziarenkowce gramdodatnie: Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp.,
 pałeczki gramdodatnie: Bifidobacterium spp.,
 laseczki: Clostridium spp.
Pozostały odsetek stanowią bakterie względnie beztlenowe:
127
 pałeczki Enterobacteriaceae – rodzaje Escherichia (występuje u 100%
zdrowych ludzi), Proteus, Enterobacter, Klebsiella i inne,
 paciorkowce kałowe (enterokoki) – rodzaj Enterococcus.
Oprócz tych drobnoustrojów, które wchodzą w skład naturalnej flory
przewodu pokarmowego, mogą znaleźć się tam patogeny takie, jak:
pałeczki Enterobacteriaceae z rodzajów Salmonella, Shigella, Yersinia, inne
bakterie chorobotwórcze z rodzajów Campylobacter, Helicobacter, Vibrio
oraz wirusy i pasożyty. Do zakażenia nimi dochodzi drogą fekalno-oralną
(pokarmową). Mogą one występować u osób chorych, a także u nosicieli
po przebytych infekcjach objawowych lub bezobjawowych.
Pałeczki jelitowe z rodziny Enterobacteriaceae
Jest to licząca wiele rodzajów i ponad 200 gatunków grupa pałeczek
gramujemnych, charakteryzujących się szeregiem podobieństw
i wspólnych cech dotyczących morfologii komórek i kolonii oraz cech
metabolicznych. Komórki ich są dość duże, często urzęsione (liczne
rodzaje), niektóre rodzaje mają otoczki. Większość rodzajów (np.
Escherichia, Enterobacter, Klebsiella) zasiedla jelita zdrowych ludzi
i zwierząt. Inne zaś (Salmonella, Shigella, Yersinia) obejmują gatunki
bezwzględnie chorobotwórcze.
Pałeczki te mają małe wymagania pokarmowe (prototrofy), są względnymi
beztlenowcami. Można je hodować na prostych podłożach, w warunkach
normalnej atmosfery. Wszystkie rodzaje tej rodziny fermentują glukozę,
nie wytwarzają oksydazy cytochromowej i redukują azotany do azotynów.
Identyfikacja opiera się na badaniu właściwości metabolicznych
(różnicowanie rodzajów i gatunków) i określaniu cech antygenowych
lipopolisacharydu (antygen O), rzęsek (antygen H) i otoczki (antygen K).
Różnice w budowie tych antygenów pozwalają identyfikować gatunki,
serotypy lub serowary. Najważniejsze cechy metaboliczne bada się
posiewając na tzw. szereg izolacyjny – szereg pożywek pozwalających
wykryć: fermentację laktozy (laktoza pod parafiną), wytwarzanie indolu
z tryptofanu, rozkład mocznika (ureaza), wytwarzanie siarkowodoru
i dodatkowo fermentację laktozy i glukozy na podłożu Kliglera
128
(powtórzenie próby na rozkład laktozy na różnych podłożach pozwala
ocenić tę cechę w warunkach zróżnicowanego dostępu do tlenu).
Do izolacji pałeczek jelitowych wykorzystuje się pożywki stałe zawierające
najczęściej laktozę. Zdolność fermentacji tego cukru jest najważniejszą
cechą różnicującą między sobą rodzaje należące do rodziny
Enterobacteriaceae.
Rodzaj Escherichia
E. coli (pałeczka okrężnicy) – jest komensalem, czyli stałym, choć
nie najliczniejszym składnikiem flory jelitowej u ludzi i zwierząt.
Z powodu występowania E. coli w każdej próbce kału pałeczka ta jest
uznawana m.in. za drobnoustrój wskaźnikowy w mikrobiologii sanitarnej,
badaniach żywności i w mikrobiologii farmaceutycznej (badanie czystości
mikrobiologicznej leków).
E. coli rozkłada laktozę i wytwarza indol, co ułatwia jej wykrywanie
i identyfikację.
 Szczepy E. coli zasiedlające jelito mogą wywoływać zakażenia
oportunistyczne, gdy znajdą się w organizmie poza naturalnym
miejscem bytowania. Najczęściej powodują infekcje w obrębie układu
moczowego (szczepy uropatogenne) oraz, rzadziej, zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych u noworodków, zapalenie pęcherzyka
żółciowego, ucha środkowego i płuc.
 Szczepy uropatogenne – UPEC (ang. uropathogenic E. coli) mają
szczególną zdolność przylegania do nabłonka dróg moczowych
(fimbrie P). Dysponują też cytolizyną (hemolizyna).
O zakażeniu układu moczowego świadczy tzw. bakteriuria znamienna,
tzn. taka liczba żywych bakterii w 1 mL moczu, którą przyjmuje się jako
kryterium trwającej infekcji.
 W obrębie gatunku E. coli występują serotypy chorobotwórcze,
wywołujące różne postacie biegunek, zależne od wytwarzanych przez
poszczególne serotypy toksyn i innych czynników chorobotwórczości.
129
Chorobotwórcze serotypy Escherichia coli to:
 ETEC (enterotoksynogenne) – wytwarzają ciepłochwiejne
(LT-I i LT-II) i ciepłostałe (ST-I i ST-II) enterotoksyny oraz adhezyny (CFA/I,
CFA/II i adhezyjna „tworząca wiązki”), kolonizują jelito cienkie, wywołują
tzw. biegunki podróżnych i biegunki u dzieci (tzw. cholerę dzieci) –
wodnista biegunka, wymioty;
 EIEC (enteroinwazyjne) – wnikają do komórek nabłonka jelita
grubego i mnożąc się w nich, nie wytwarzają toksyny, wywołują biegunki
czerwonko-podobne – biegunka wodnista z krwią, wymioty, gorączka;
 EPEC (enteropatogenne) – wnikają do komórek nabłonka jelita
cienkiego, uszkadzając ich strukturę; są odpowiedzialne za biegunki
niemowląt – biegunka śluzowo-wodnista, gorączka;
 VTEK/STEK, dawniej
EHEC (werotoksynogenne, dawniej
enterokrwotoczne) – wytwarzają ciepłostałą cytolizynę VT
(werotoksynę), podobną do toksyny pałeczki czerwonki; kolonizują jelito
grube; powodują krwotoczne zapalenie jelita grubego (krew w kale),
zespół mocznicowo-hemolityczny (choroba groźna dla życia, zwłaszcza
u dzieci) , niewydolność nerek, zaburzenia neurologiczne,
 EAEC, EAggEC (enteroagregacyjne) – wytwarzają toksynę podobną
do ST, ulegają autoagregacji, kolonizują jelito cienkie i pobudzają je do
wytwarzania znacznych ilości śluzu; wywołują przewlekłe biegunki
u dzieci i dorosłych w krajach o niskim stopniu rozwoju.
Rodzaj Shigella
S. dysenteriae, S. flexneri, S. boydii, S. sonnei (pałeczki czerwonki);
chorobotwórcze, mogą występować w jelicie grubym u nosicieli.
Nie rozkładają laktozy. Mają zdolność przeżywania przez wiele godzin
w pH 2,5. W identyfikacji gatunków wykorzystuje się testy serologiczne
oparte o różnice w budowie antygenu somatycznego O.
130

Chorobotwórczość pałeczek czerwonki jest związana z ich zdolnością
wnikania i niszczenia komórek nabłonka jelita grubego, co prowadzi
do powstawania owrzodzeń i biegunki. Kał zawiera krew (stąd nazwa
choroby – czerwonka), śluz i ropę. Biegunce towarzyszą silne bóle
brzucha i gorączka. S. dysenteriae wytwarza toksynę, podobną w
działaniu do toksyny E. coli VTEC i toksyny Vibrio cholerae. W Polsce
czerwonkę wywołuje najczęściej S. sonnei. Pałeczki Shigella atakują
wyłącznie ludzi, przenosząc się drogą fekalno-oralną („choroba
brudnych rąk”).
Rodzaj Salmonella
Spośród dwóch wyodrębnionych na podstawie badań genetycznych
gatunków choroby u ludzi wywołują szczepy należące do S. enterica
subsp. enterica, który obejmuje ponad 2500 odmian serologicznych
zwanych serowarami. Tradycyjnie serowary te często noszą nazwy
dawnych gatunków, lecz inaczej się je zapisuje:
Salmonella Typhi (pałeczka duru brzusznego),
Salmonella Typhimurium (pałeczka duru mysiego),
Salmonella Enteritidis (pałeczka salmonelozy).
Pałeczki te są chorobotwórcze, mogą występować też w przewodzie
pokarmowym u nosicieli. Nosicielstwo może trwać wiele lat.
Pałeczki Salmonella są urzęsione, nie rozkładają laktozy, wytwarzają
siarkowodór. Identyfikacja serowarów wymaga zastosowania testów
serologicznych.
 Głównym czynnikiem chorobotwórczości pałeczek Salmonella jest
LPS; ważną rolę spełniają cechy metaboliczne umożliwiające przeżycie
w kwaśnym środowisku żołądka i w komórkach makrofagów oraz
inwazyny warunkujące kolonizację i penetrację nabłonka jelita
cienkiego.
Do zakażenia dochodzi drogą fekalno-oralną od osoby chorej lub nosiciela,
a także poprzez zakażoną fekaliami wodę albo żywność produkowaną
131
w niehigienicznych warunkach. Źródłem pałeczek Salmonella mogą być też
skażone produkty spożywcze (mięso, jaja, produkty mleczne) pochodzące
od zwierząt hodowlanych, u których bakterie te bytują w przewodzie
pokarmowym.
S. Typhi wywołuje dur brzuszny – chorobę uogólnioną, o specyficznej
patogenezie i przebiegu klinicznym, występującą tylko u ludzi.
 Pozostałe serowary wywołują salmonelozy – zapalenia błony
śluzowej jelita cienkiego i grubego tzw. toksykoinfekcje - inwazyjne
zatrucia pokarmowe. Objawiają się one śluzowo-krwawą biegunką,
której towarzyszy wysoka gorączka, często znaczne odwodnienie oraz
zaburzenia elektrolitowe. Niekiedy może dojść do sepsy (u dzieci),
zapalenia płuc, opon mózgowo-rdzeniowych i kości. Pałeczki
Salmonella są najczęstszym czynnikiem etiologicznym zatruć
pokarmowych w Polsce, dur brzuszny natomiast występuje rzadko.
Rodzaj Yersinia
Y. pestis (pałeczka dżumy) – chorobotwórcza.
Y. enterocolitica subsp. enterocolitica (pałeczka jersiniozy);
chorobotwórcza
Yersinia to najmniejsze pałeczki spośród rodziny Enterobacteriaceae,
często mają postać ziarenek. Nie rozkładają laktozy. Mają zdolność
mnożenia się w żywności przechowywanej w lodówce.
 Czynnikami chorobotwórczości u obu gatunków są adhezyny Yad oraz
toksyczne i transportowe białka ściany komórkowej (YOP).
Yersinia pestis wytwarza ponadto pestycynę, aktywator plazminogenu
i koagulazę odpowiedzialne za dramatyczny przebieg choroby – dżumy,
która jest śmiertelną chorobą („czarna śmierć”). Pałeczka dżumy jest
zaliczana do czynników biologicznych największego zagrożenia (kategoria
A). Była w przeszłości i może być wykorzystana jako broń biologiczna.
Dżuma obecnie nie występuje w Europie.
 Yersinia enterocolitica wytwarza enterotoksynę ST i inwazyny.
Y. enterocolitica wywołuje biegunki, którym towarzyszy gorączka
132
i zapalenie węzłów chłonnych jamy brzusznej. Choroba ta częściej
występuje u niemowląt i małych dzieci.
Choroby wywoływane przez pałeczki Yersinia są zoonozami. Dżuma jest
przenoszona na ludzi przez pchły od gryzoni (głównie szczury), a od osób
chorych drogą kropelkową. Y. enterocolitica może występować
w produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (mleko) i zakażenie
nią dokonuje się drogą pokarmową.
Rodzaj Klebsiella
K. pneumoniae subsp. pneumoniae (pałeczka zapalenia płuc) i K. oxytoca
– oba gatunki występują w składzie normalnej flory jelita grubego; bywają
przyczyną zakażeń oportunistycznych.
Pałeczki Klebsiella charakteryzuje obecność grubej wielocukrowej otoczki
(pałeczki otoczkowe), wytwarzanej również w hodowli na pożywkach.
Można ją wykryć barwiąc preparat metodą pozytywno-negatywną.
Pałeczki Klebsiella rozkładają laktozę.
 Czynniki chorobotwórczości tych pałeczek to otoczka, LPS, białkowe
adhezyny. Bakterie te wywołują zakażenia oportunistyczne:
odoskrzelowe zapalenie płuc, infekcje dróg moczowych. Szczególnie
groźne są zakażenia szpitalne noworodków przebiegające pod
postacią sepsy.
Rodzaj Enterobacter
Pałeczki te rozkładają laktozę. Bakterie tego rodzaju występują
w środowisku nieożywionym, rzadziej w przewodzie pokarmowym u ludzi.
Są oportunistycznymi patogenami, będącymi jednym z częstych czynników
etiologicznych zakażeń szpitalnych (szczególnie Enterobacter cloacae),
takich jak sepsa, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zakażenia ran,
ponieważ często są oporne na środki dezynfekcyjne.
133
Rodzaj Serratia
S. marcescens (pałeczka cudowna) – bytuje głównie w środowisku jako
saprofit, lecz może być również składnikiem flory jelitowej ludzi
i zwierząt (komensal). Wywołuje oportunistyczne zakażenia szpitalne.
Serratia marcescens nie rozkłada laktozy. Hodowana w temperaturze
pokojowej wytwarza czerwony barwnik – prodigiozynę, zabarwiający
kolonie. Pałeczki z rodzaju Serratia są urzęsione.
 Przyczyną infekcji tymi pałeczkami (sepsa, infekcje dróg moczowych,
zapalenie wsierdzia) może być skażenie sprzętu szpitalnego (np.
cewników), środków dezynfekcyjnych i płynów do mycia rąk.
Rodzaj Proteus – pałeczki odmieńca
P. mirabilis, P. vulgaris – komensale zasiedlające przewód pokarmowy
zdrowych ludzi i zwierząt; występują też w środowisku (woda, gleba).
Są oportunistycznymi patogenami.
Pałeczki te charakteryzują się, dzięki obecności licznych rzęsek, aktywnym
ruchem. Na pożywkach stałych wzrost pałeczek odmieńca jest rozpełzliwy
(mgławicowy), zasnuwający całą powierzchnię płytki. Pałeczki te nie
rozkładają laktozy, wytwarzają siarkowodór i ureazę (hydrolizują mocznik).
 Ureaza jest jednym z głównych czynników chorobotwórczości.
Wytwarzają też hemolizyny i proteazy rozkładające przeciwciała IgA i
IgG oraz składniki dopełniacza. Charakteryzują się również bardzo
szybkim namnażaniem. Najczęstszą przyczyną zakażeń klinicznych,
głównie dróg moczowych, jest P. mirabilis. Pałeczki odmieńca
powodują także zakażenia ran pooperacyjnych i pooparzeniowych.
Infekcje wywoływane przez te bakterie są przeważnie nabywane
w szpitalu.
134
Inne rodzaje bakterii związanych z przewodem pokarmowym
Rodzaj Vibrio – przecinkowce
V. cholerae (przecinkowiec cholery) – chorobotwórczy, może występować
u nosicieli.
V. parahaemolyticus – chorobotwórczy.
Naturalnym środowiskiem przecinkowców są zbiorniki wód słodkich
i słonych oraz organizmy w nich żyjące (ryby, skorupiaki itp.)
Przecinkowce są gramujemnymi, ruchliwymi pałeczkami o małych
wymaganiach pokarmowych. Do hodowli stosuje się pożywki proste
o alkalicznym pH, które przecinkowce preferują. Są również
halotolerantami (V.cholerae) lub halofilami (V.parahaemolyticus).
Wytwarzają oksydazę w odróżnieniu od pałeczek Enterobacteriaceae.
 Najważniejszym czynnikiem chorobotwórczości V. cholerae jest
enterotoksyna (choleragen) odpowiedzialna za obraz choroby –
cholery. Choroba ta jest ostrym zapaleniem błony śluzowej jelita
cienkiego manifestującym się wodnisto-śluzową („ryżowe stolce”)
biegunką, prowadzącą do odwodnienia i zaburzeń elektrolitowych
w organizmie. Do zakażenia dochodzi drogą pokarmową (woda,
skażona żywność). Cholera charakteryzuje się dużą śmiertelnością.
Chorobę tę wywołują szczepy V. cholerae należące do serogrupy O1,
wytwarzające enterotoksynę. Cholera występuje tylko u ludzi. Pojawia
się endemicznie w niektórych krajach Afryki, południowej Azji
i Ameryki.
 Vibrio parahaemolyticus wytwarza m. in. termostabilną hemolizynę
(hemolizyna Kanagawy). Powoduje wodnistą biegunkę, której
towarzyszą wymioty, bóle brzucha i gorączka. Przecinkowiec ten może
być także przyczyną zakażenia ran. Do biegunki dochodzi najczęściej
po spożyciu surowych skażonych „owoców morza” (ryby, kraby,
ostrygi).
135
Rodzaj Campylobacter
Campylobacter jejuni (pałeczka kampylobakteriozy) – chorobotwórcza
dla
człowieka.
Naturalnym
miejscem
jej
bytowania
jest przewód pokarmowy zwierząt hodowlanych (bydło, drób) i dzikich.
Zdarza się nosicielstwo u dzieci (epidemie w przedszkolach).
Campylobacter spp. są esowato zakrzywionymi, gramujemnymi
pałeczkami. Tworzą układy dwóch komórek przypominające wyglądem
skrzydło mewy. Pałeczki te hoduje się na pożywkach zawierających krew
(np. agar czekoladowy) w warunkach mikroaerofilnych i optymalnej
temperaturze 43˚C.
 Chorobotwórczość Campylobacter jejuni
jest determinowana
znaczną
ruchliwością,
oraz
wytwarzaniem
enterotoksyny
i cytotoksyny.
C. jejuni wywołuje kampylobakteriozę – ostre zapalenie żołądka i jelit,
manifestujące się krwawą biegunką, bólami brzucha i gorączką. Rzadziej
bywa przyczyną sepsy. Kampylobakterioza jest zoonozą. Źródłem
zakażenia jest najczęściej żywność pochodzenia zwierzęcego.
Gatunki tego rodzaju Campylobacter spp. mogą też przenosić się
z człowieka (nosiciela lub chorego) na człowieka drogą fekalno-oralną.
Rodzaj Helicobacter
H. pylori – może występować na błonach śluzowych żołądka
i dwunastnicy u zdrowych ludzi; jest odpowiedzialny za chorobę
wrzodową żołądka i dwunastnicy.
Są to zakrzywione gramujemne pałeczki, trudne do hodowli – wymagają
warunków mikroaerofilnych i pożywek wzbogaconych krwią oraz
temperatury 43oC.
136
 Chorobotwórczość Helicobacter pylori jest związana m.in. z ich
ruchliwością, adhezynami, wytwarzaniem ureazy i mucynazy oraz
działających cytotoksycznie: antygenem Cag (onkoproteina)
i toksyną wakuolizującą VacA.
H.pylori jest uznany za czynnik etiologiczny nieżytów i choroby
wrzodowej żołądka oraz dwunastnicy, w następstwie których może
dojść do powstania nowotworów (np. raka żołądka).
Rodzaj Bacteroides
B. fragilis stanowi główny składnik (około 90%) fizjologicznej flory jelita
grubego. Jest patogenem oportunistycznym.
Bacteroides fragilis jest drobną, gramujemną pałeczką, ma otoczkę. Jest
beztlenowcem, wymaga do hodowli wzbogaconych pożywek specjalnych
i warunków beztlenowych.
 Chorobotwórczość B. fragilis jest uwarunkowana m.in. enzymami (np.
kolagenaza, hialuronidaza) i toksynami (hemolizyny, enterotoksyna –
fragilizyna).
B. fragilis wywołuje ropne i zgorzelinowe stany zapalne, gdy przedostanie
się z jelita grubego do innych narządów (zapalenie wyrostka
robaczkowego, otrzewnej, ropnie płuc, jajników, wątroby), a także sepsę.
Są to zakażenia endogenne. Szczepy wytwarzające enterotoksynę
powodują zatrucia pokarmowe.
Rodzaje Bifidobacterium
mlekowego)
i
Lactobacillus
(pałeczki
kwasu
L. acidophilus, L. casei; Bifidobacterium spp. – komensale, składniki
flory fizjologicznej przewodu pokarmowego (głównie u niemowląt)
i pochwy dorosłych kobiet.
137
Oba rodzaje to gramdodatnie polimorficzne pałeczki. Bifidobacterium spp.
to bakterie beztlenowe, Lactobacillus spp. są względnymi beztlenowcami
lub mikroaerofilami. Oba rodzaje preferują środowisko kwaśne.
Metabolity tych pałeczek (kwasy organiczne) zakwaszają środowisko
przewodu pokarmowego oraz pochwy, zapobiegając namnażaniu się
bakterii i grzybów chorobotwórczych. Wytwarzany w przewodzie
pokarmowym kwas mlekowy sprzyja wchłanianiu wapnia. Pałeczki
Bifidobacterium syntetyzują witaminy B1, B2 i K oraz uwalniają kwas
mlekowy w wyniku rozkładu glikogenu ze złuszczonego nabłonka pochwy.
Gatunki rodzajów Lactobacillus i Bifidobacterium, bytujące w pochwie,
tradycyjnie nazywane są pałeczkami Doederleina. U zdrowej kobiety
pałeczki te występują wyłącznie lub dominują wśród mikroflory. Na
podstawie obrazu mikroskopowego preparatu barwionego metodą
Grama, wykonanego z wydzieliny pochwy, ocenia się tzw. stopień
czystości pochwy. Ma to znaczenie w diagnostyce stanów zapalnych
pochwy. U zdrowej kobiety występują wyłącznie lub dominują pałeczki
Doederleina (stopień I i II). Obecne są też nieliczne komórki nabłonka
płaskiego. W zakażeniach pochwy pałeczki Doederleina znikają, a ich
miejsce zajmują inne bakterie gramdodatnie i gramujemne lub grzyby
(drożdże). Pojawiają się też granulocyty obojętnochłonne, co świadczy
o toczącym się procesie zapalnym (stopień III-IV). U dziewczynek przed
okresem pokwitania, kobiet w okresie pomenopauzalnym, a także po
leczeniu antybiotykami w pochwie może nie być bakterii (stopień czystości
0) bądź występować mieszana flora bakteryjna.
Pałeczki obu rodzajów wchodzą w skład różnych probiotyków (np. Lakcid)
stosowanych w leczeniu i profilaktyce biegunek o różnej etiologii (m.in. po
terapii antybiotykami) oraz zakażeń pochwy. Probiotyczne szczepy
pałeczek Lactobacillus wykazują działanie antagonistyczne wobec innych
(chorobotwórczych) drobnoustrojów. Mają też udział w regulacji
mechanizmów odpornościowych, zarówno działających miejscowo
w jelicie, jak i ogólnoustrojowych. W leczeniu zakażeń pochwy preparaty
probiotyczne przywracają prawidłowy skład mikroflory. Preparaty Lakcid
i Lactovaginal zawierają pałeczki z rodzaju Lactobacillus.
138
Rodzaj Clostridium – laseczki beztlenowe
Wśród licznych gatunków laseczek z rodzaju Clostridium są saprofity
bytujące w środowisku (gleba, woda, ścieki), komensale – składniki
fizjologicznej flory jelitowej ludzi i zwierząt oraz patogeny człowieka
i zwierząt.
C. botulinum (laseczka jadu kiełbasianego)
C. tetani (laseczka tężca)
C. difficile (laseczka rzekomobłoniastego, poantybiotykowego zapalenia
jelit)
C. perfringens (laseczka zgorzeli gazowej)
Są to wytwarzające przetrwalniki pałeczki gramdodatnie. W preparatach
mikroskopowych mają często charakterystyczny wygląd powodowany
przez obecność okrągłych lub owalnych przetrwalników. W zależności od
umiejscowienia nadają one komórkom kształt „rakiety tenisowej”,
„pałeczki dobosza” lub „osełki”. Laseczki Clostridium hoduje się na
pożywkach specjalnych w warunkach beztlenowych.
 Clostridium botulinum wytwarza w warunkach beztlenowych (np.
w konserwach) białkowe toksyny (jad kiełbasiany), które są
neurotoksynami powodującymi wiotkie porażenia mięśni. Toksyna
botulinowa jest ciepłochwiejna (ulega inaktywacji w temperaturze
80ºC w ciągu 20 minut).
Choroba: botulizm jest najczęściej skutkiem zatrucia pokarmowego
toksyną obecną w produktach spożywczych, w których mnożyły się
laseczki (botulizm klasyczny). Wyróżnia się też botulizm niemowląt,
botulizm przyranny i botulizm aerogenny (po inhalacji aerozolu toksyny).
Jad kiełbasiany jest jedną z najsilniejszych trucizn, które mogą mieć
zastosowanie jako broń biologiczna. Doustna dawka śmiertelna to 1 µg/kg
masy ciała. Toksyna ta (w bardzo małych dawkach) jest stosowana
również jako pomocniczy środek leczniczy w medycynie oraz w
kosmetologii. Podaje się ją m.in. w celu zmniejszenia przykurczy mięśni w
139
porażeniu mózgowym i kręczu karku. W medycynie kosmetycznej toksyna
ta ma zastosowanie w likwidacji zmarszczek, a także nadmiernej
potliwości.

Clostridium tetani wytwarza dwie toksyny: hemolizynę (tetanolizynę)
i neurotoksynę (tetanospazminę), która jest głównym czynnikiem
chorobotwórczości tej laseczki i powoduje porażenia spastyczne
mięśni szkieletowych.
Tężec jest chorobą o bardzo dużej śmiertelności. Rozwija się w wyniku
namnożenia się laseczek w ranie pourazowej zanieczyszczonej glebą,
w której znajdowały się ich przetrwalniki. Toksyna z rany przenika do
centralnego układu nerwowego i powoduje niekontrolowane, bolesne
skurcze mięśni szkieletowych całego ciała, które mogą prowadzić do
uduszenia.

Clostridium difficile bytuje w jelicie grubym u zdrowych ludzi jako
składnik normalnej flory (w niewielkiej ilości).
U chorych poddawanych długotrwałej antybiotykoterapii może dojść do
namnożenia toksynotwórczych szczepów C. difficile i choroby –
poantybiotykowego rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego.

Clostridium perfringens jest gatunkiem najczęściej izolowanym
spośród grupy laseczek wywołujących zgorzel gazową. Dochodzi do
niej w wyniku przedostania się przetrwalników do rozległych ran
pourazowych. Zgorzel gazowa polega na rozpływnej martwicy mięśni
i/lub tkanki łącznej z tworzeniem gazu i ogólną toksemią. Główną
toksyną C. perfringens jest α-toksyna (lecytynaza – fosfolipaza C).
C. perfringens wytwarza też toksynę immunomodulującą –
enterotoksynę powodującą zatrucia pokarmowe.
Wiele innych gatunków rodzaju Clostridium wchodzi w skład flory
fizjologicznej jelita grubego u ludzi i zwierząt. Obecność laseczek
Clostridium spp. w wodzie może świadczyć o skażeniu jej ściekami.
140
Rodzaj Enterococcus – paciorkowce kałowe (enterokoki)
E. faecalis, E. faecium – najczęściej izolowane od człowieka enterokoki. Są
one komensalami bytującymi w jelicie grubym człowieka i zwierząt.
Bywają często oportunistycznymi patogenami.
Komórki enterokoków to gramdodatnie, duże, owalne ziarenkowce.
Mają małe wymagania pokarmowe. Są względnymi beztlenowcami.
Nie wytwarzają katalazy (podobnie jak inne paciorkowce). W schemacie
wg Lancefield są zaliczane do grupy serologicznej D.
Enterokoki hydrolizują eskulinę i wyrastają w obecności 40% żółci,
co wykorzystuje się do ich izolacji i identyfikacji. Są halotolerantami. Mogą
wyrastać w szerokim zakresie temperatur (10 - 45˚C) i przeżywają
ogrzewanie w temperaturze 60˚C przez 30 minut.
 Enterokoki bywają przyczyną infekcji oportunistycznych układu
moczowego, układu krążenia (sepsa), dróg żółciowych, zakażają
też rany oparzeniowe. Są to zwykle zakażenia szpitalne. Obecność
enterokoków w wodzie świadczy o jej skażeniu kałem ludzi lub
zwierząt.
Metody
Badanie bakteriologiczne kału
Materiałem klinicznym, w którym poszukujemy patogenów jelitowych jest
kał. Oglądanie barwionych metodą Grama preparatów mikroskopowych
wykonanych bezpośrednio z badanego materiału ma niewielkie znaczenie
w diagnostyce. Ocena bezpośrednich preparatów jest ważna w chorobach
pasożytniczych. Rutynowe badanie bakteriologiczne kału osób chorych
i nosicieli najczęściej polega na serii posiewów zmierzających do wykrycia
w nim obecności chorobotwórczych pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae,
głównie z rodzaju Shigella, Salmonella, Yersinia. Badania w kierunku
141
nosicielstwa Shigella spp. i Salmonella spp. są obowiązkowe przy
podejmowaniu i w trakcie pracy w różnych zawodach.
W celu eliminacji bakterii flory fizjologicznej (dominujących w materiale)
próbkę kału posiewa się na pożywki diagnostyczno–wybiórcze i inkubuje
w obecności tlenu atmosferycznego (brak wzrostu beztlenowców).
Podłoże MacConkeya używane jest, kiedy wystarczy niska selektywność
pożywki. Podłoże to umożliwia wzrost wszystkich pałeczek gramujemnych
tlenowych i względnie beztlenowych (Enterobacteriaceae) o małych
wymaganiach pokarmowych (prototrofy); obecność w pożywce fioletu
krystalicznego i soli kwasów żółciowych hamuje całkowicie wzrost bakterii
gramdodatnich i tylko tych gramujemnych, które mają duże wymagania
odżywcze. Zawarta w pożywce laktoza umożliwia różnicowanie pałeczek
na
rozkładające
laktozę:
laktozododatnie
(kolonie
różowe)
i laktozoujemne (kolonie w kolorze podłoża).
Podłoże SS (Salmonella–Shigella) jest pożywką o silnej wybiórczości
i służy do wykrywania i izolacji pałeczek rodzajów Salmonella i Shigella.
Zawarte w pożywce cytryniany i wysokie stężenie soli kwasów żółciowych
hamują wzrost bakterii gramdodatnich i Escherichia coli oraz innych
fizjologicznie występujących w jelicie pałeczek. Pożywka zawiera laktozę;
kolonie pałeczek rozkładających laktozę (laktozododatnie) są różowe, nie
rozkładających laktozy (laktozoujemne), m. in. pałeczek Salmonella,
Shigella i Yersinia są bezbarwne. Podłoże SS zawiera też sole żelaza, które
pozwalają na ujawnienie wytwarzania siarkowodoru – kolonie są wtedy
czarne lub bezbarwne z czarnym środkiem.
Metody badania bakteriologicznego moczu
Czynnikiem etiologicznym zakażeń dróg moczowych są najczęściej pałeczki
z rodziny Enterobacteriaceae, głównie Escherichia coli.
W moczu oddawanym w sposób naturalny zawsze znajduje się pewna
ilość bakterii wypłukanych z cewki moczowej, dlatego diagnostyka opiera
się nie tylko na stwierdzeniu obecności bakterii w moczu, ale także
określeniu ich ilości w 1 mL odpowiednio pobranej próbki materiału.
142
Sposób pobrania próbki moczu do badania bakteriologicznego
 Należy dokładnie umyć wodą z mydłem okolice cewki moczowej.
 Pierwszą porcję moczu oddać do toalety.
 Nie przerywając mikcji (oddawania moczu) zebrać kilka mililitrów do
jałowego pojemniczka (tzw. mocz ze środkowego strumienia).
 Pozostałą zawartość pęcherza oddać do toalety.
Tak pobrany mocz powinien zostać zbadany w ciągu 2 godzin.
Liczbę żywych komórek bakteryjnych w 1 mL moczu określa się stosując
metodę rozcieńczeń i posiew powierzchniowy na płytki z odpowiednią
pożywką np. MacConkeya lub agar z krwią. Zliczenie kolonii
i uwzględnienie rozcieńczenia próbki pozwala na obliczenie liczby bakterii
zdolnych do tworzenia kolonii w moczu (rozdział 9).
Inną metodą oznaczania liczby bakterii w moczu, lecz mającą mniejszą
wartość diagnostyczną (orientacyjną), jest stosowana ostatnio dość często
technika zanurzeniowa. W metodzie tej stosuje się dostępne w aptece
gotowe zestawy transportowo–wzrostowe typu Uromedium, Uricult lub
inne. Zestaw zawiera plastikową płytkę pokrytą z dwóch stron warstwą
pożywek: MacConkeya i CLED (bezelektrolitowe, nieselektywne podłoże
zapobiegające rozpełzliwemu wzrostowi pałeczek Proteus), umocowaną
w nakrętce wewnątrz jałowego pojemnika. Płytkę tę zanurza się na kilka
sekund w badanym moczu lub zwilża środkowym strumieniem moczu
podczas mikcji i ponownie umieszcza w pojemniku. Po inkubacji
w cieplarce ocenia się wzrost bakterii ilościowo przez porównanie
z dołączonymi do zestawu wzorcami.
3
Interpretacja wyników. Obecnie uważa się, że wartość równa 10 lub
więcej komórek/mL już można uznać za znamienną bakteriurię
w zależności od rodzaju czynnika etiologicznego i objawów klinicznych –
np. E. coli u kobiety z objawami stanu zapalnego układu moczowego. Po
stwierdzeniu bakteriurii znamiennej należy zidentyfikować wyhodowane
bakterie i określić ich wrażliwość na antybiotyki.
143
Badanie bakteriologiczne wody pitnej
W wodzie mogą się znaleźć właściwe bakterie wodne i glebowe
(psychrofile – niechorobotwórcze dla człowieka) i drobnoustroje
ściekowe: bakterie, wirusy, pasożyty (cysty i jaja), które są potencjalnie
chorobotwórcze dla człowieka.
Sanitarno–epidemiologiczna ocena wody obejmuje oznaczenie:
 ogólnej liczby żywych bakterii psychrofilnych (nie więcej niż 102/mL),
1
 ogólnej liczby bakterii mezofilnych (nie więcej niż 5x 10 /mL),
 wykluczenie obecności żywych bakterii wskaźnikowych,
 wykluczenie obecności beztlenowych laseczek Clostridium perfringens
(formy wegetatywne i przetrwalniki).
Bakterie wskaźnikowe to te mikroorganizmy, które stanowią stały składnik
flory jelitowej człowieka i zwierząt. Do środowiska zewnętrznego dostają
się wraz z odchodami, a więc obecność ich w wodzie wskazuje na
zanieczyszczenie jej ściekami komunalnymi lub bezpośrednio fekaliami.
W wodzie tak zanieczyszczonej mogą potencjalnie znaleźć się
drobnoustroje chorobotwórcze (bakterie, wirusy, pierwotniaki) oraz jaja
pasożytów, wydalane z organizmu wraz z kałem. Do bakterii
wskaźnikowych zaliczamy pałeczkę okrężnicy (E. coli), która występuje
w dużych ilościach w jelicie grubym (ok. 108 komórek/g kału) oraz
paciorkowce kałowe (enterokoki). Badania prowadzi się też w kierunku
obecności w wodzie bakterii tzw. grupy coli (fermentujące laktozę do
kwasu i gazu pałeczki z rodziny Enterobacteriaceae – E. coli, Klebsiella spp.,
Enterobacter spp., Citrobacter spp.).
W 100 cm3 wody pitnej nie powinno być ani jednej komórki bakterii
wskaźnikowych (Escherichia coli, bakterie grupy coli, ziarenkowce
z rodzaju Enterococcus).
Badanie wody w kierunku obecności bakterii wskaźnikowych wykonuje się
najczęściej techniką filtrów membranowych, które po przesączeniu przez
nie próbki wody układa się na odpowiedniej pożywce.
Dla grupy coli może to być np. podłoże Endo – diagnostyczno-wybiórcza
pożywka zawierająca laktozę oraz siarczyn sodu i fuksynę, które hamują
wzrost bakterii gramdodatnich. Kolonie bakterii laktozododatnich mają
barwę od różowej po intensywnie czerwoną, ale kolor kolonii E. coli jest
144
wyjątkowo intensywny - ciemnoczerwony z charakterystycznym
zielonkawym, metalicznym połyskiem. Dla grupy coli jest to np. podłoże
Endo – diagnostyczno-wybiórcza pożywka zawierająca laktozę oraz
siarczyn sodu i fuksynę, które hamują wzrost bakterii gramdodatnich.
Kolonie bakterii laktozododatnich mają barwę od różowej po intensywnie
czerwoną, ale kolor kolonii E. coli jest wyjątkowo intensywny ciemnoczerwony z charakterystycznym zielonkawym, metalicznym
połyskiem. Kolonie jasnoróżowe, dla potwierdzenia fermentacji laktozy,
posiewa się np. na płynną pożywkę z tym cukrem, wskaźnikiem barwnym
i rurką Durhama (podłoże Andrade) i inkubuje równolegle w temperaturze
o
37 C (24-48 godzin) i 44°C (24 godziny). Dla kolonii laktozododatnich
należy wykonać próbę na obecność oksydazy cytochromowej oraz
zdolność wytwarzania tryptofanazy w temperaturze 44°C (inkubacja 24
godziny). Najważniejszą próbą potwierdzającą obecność E.coli jest test na
wytwarzanie β-D-glukuronidazy.
Zadania do wykonania
Zadanie 1.
Ocena mikroskopowa próbki kału
- Nanieś na szkiełko podstawowe kroplę wody.
- Zawieś w tej kropli niewielką ilość kału pobranego ezą z pojemnika.
- Wykonaj rozmaz na szkiełku.
- Wysusz preparat i utrwal w płomieniu palnika.
- Zabarw preparat metodą Grama.
- Obejrzyj i oceń wartość diagnostyczną takiego preparatu.
145
Zadanie 2.
Wykonanie posiewu próbki kału
- Pobierz jałową ezą próbkę kału z pojemnika transportowego.
- Posiej techniką redukcyjną na:
- płytkę MacConkeya,
- płytkę z podłożem SS.
o
- Inkubuj w cieplarce 37 C przez około 20 godzin.
- Oceń wygląd wyrosłych kolonii.
Zadanie 3.
Bakterie w przewodzie pokarmowym
- Uzupełnij tabelę wpisując z pamięci nazwy przynajmniej 10 rodzajów
bakterii, których gatunki bytując w przewodzie pokarmowym pasują do
opisu.
Bakterie (rodzaje) stanowiące florę
fizjologiczną przewodu pokarmowego
Bakterie chorobotwórcze (spotykane
tylko u chorych lub nosicieli)
Bakterie spotykane u nosicieli
Bakterie wytwarzające
zewnątrzkomórkowe toksyny
odpowiedzialne za obraz kliniczny
choroby
146
Rozdział 3
Inne bakterie bytujące w środowisku człowieka
Część teoretyczna
Środowisko przyrodnicze jest miejscem bytowania licznych rodzajów
bakterii saprofitycznych i chorobotwórczych. Naturalnym siedliskiem
bakterii saprofitycznych są woda, gleba i ścieki. Bakterie te mogą unosić
się w powietrzu na cząstkach kurzu i w formie aerozoli. Mogą
przedostawać się na powierzchnie przedmiotów, do żywności, leków,
a przez to do organizmu ludzkiego stając się niekiedy przyczyną różnych
infekcji oportunistycznych. Bakterie chorobotwórcze dostają się do
środowiska najczęściej wraz z wydzielinami i wydalinami ludzi chorych
i nosicieli oraz chorych i zdrowych zwierząt, u których są składnikami flory
fizjologicznej.
Rodzaj Listeria
L. monocytogenes (pałeczka listeriozy)
Fakultatywny pasożyt wewnątrzkomórkowy.
Głównym siedliskiem pałeczek Listeria jest gleba i gnijące rośliny oraz
zbiorniki wodne i ścieki. Stąd bakterie te dostają się do organizmów
różnych zwierząt. Wszystkie produkty żywnościowe są potencjalnie
zakażone tymi pałeczkami.
Komórki Listeria spp. to krótkie, gramdodatnie pałeczki, często układające
się w łańcuszki. Są ruchliwe, rosną na prostych podłożach, są względnymi
beztlenowcami, wytwarzają katalazę. Hydrolizują eskulinę, co
wykorzystuje się w ich identyfikacji. Pałeczki Listeria mogą rosnąć
w obecności nawet 10% soli i namnażać się w temperaturze 4˚C, a więc
mnożą się w żywności przechowywanej w chłodni.
147
Pałeczki te są oporne na działanie niskiego pH soku żołądkowego,
enzymów proteolitycznych i kwasów żółciowych co ułatwia im kolonizacje
organizmu.
 Listeria monocytogenes jest fakultatywnym pasożytem wewnątrzkomórkowym. Wytwarza adhezyny (internaliny), enzymy i toksynę
(listeriolizynę O), które pozwalają na przeżycie bakterii w makrofagach
i ich rozprzestrzenianie się w organizmie.
L. monocytogenes wywołuje listeriozę, która może występować w trzech
klinicznych postaciach: jako listerioza noworodków, listerioza starszych
dzieci i dorosłych oraz listerioza pracowników laboratoriów i weterynarzy
– ta zwykle w postaci infekcji skóry i oczu. Listerioza noworodków jest
uogólnioną infekcją o bardzo dużej śmiertelności. Do zakażenia może
dojść od matki lub ze środowiska szpitalnego. Listerioza dzieci starszych
i osób dorosłych może przebiegać łagodnie, ale także jako groźne dla życia
zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych z sepsą. Do zakażenia
dochodzi drogą pokarmową.
Rodzaj Bacillus – laseczki tlenowe
B. anthracis (laseczka wąglika) – chorobotwórcza.
B. cereus (laseczka woskowa) – komensal, patogen oportunistyczny,
odpowiedzialna za zatrucia pokarmowe.
B. subtilis (laseczka sienna) – saprofit, patogen oportunistyczny (rzadko).
Laseczki Bacillus spp. występują powszechnie. Są wśród nich gatunki
chorobotwórcze dla ludzi, innych ssaków, owadów i roślin, komensale
bytujące w układzie pokarmowym ludzi i zwierząt oraz wolno żyjące
saprofity. Powszechność występowania tych laseczek w przyrodzie jest
związana m.in. z wytwarzaniem przez nie przetrwalników. Przetrwalniki
B. subtilis subsp. subtilis i Geobacillus stearothermophilus (dawniej –
Bacillus stearothermophilus), ze względu na wyjątkowo dużą
ciepłooporność, są stosowane w testach biologicznych do kontroli
działania aparatów sterylizujących. Niektóre gatunki tych laseczek
148
(B. brevis, B. licheniformis, B. polymyxa) wytwarzają antybiotyki, co
wykorzystuje się w przemyśle farmaceutycznym.
Komórki laseczek, o różnej wielkości, są cylindryczne (pałeczkowate),
układają się często w łańcuszki. Są gramdodatnie. Przetrwalniki nie
wpływają na kształt komórek. Laseczka wąglika w organizmie zakażonym
wytwarza polipeptydową otoczkę.
Laseczki dobrze namnażają się na prostych pożywkach, tolerują wysokie
stężenie NaCl (do 10%), szeroki zakres pH i temperatury (5-75°C). Są
tlenowcami lub względnymi beztlenowcami. Na agarze z krwią większość
gatunków powoduje hemolizę typu β, zwykle bardzo dużą strefę wokół
kolonii. Wytwarzają katalazę.
 Chorobotwórczość Bacillus anthracis jest związana z działaniem
trójskładnikowej białkowej toksyny oraz obecnością otoczki.
Wąglik jest śmiertelną chorobą o piorunującym przebiegu, występującą
głównie u zwierząt trawożernych. Człowiek zakaża się przetrwalnikami
znajdującymi się w produktach pochodzących od padłych zwierząt (skóry,
futra, wełna, mączka kostna). Przetrwalniki B. anthracis mogą być użyte
(już były) jako broń biologiczna. Laseczka wąglika człowieka mogą
wystąpić trzy postacie choroby (zależnie od drogi wtargnięcia
przetrwalników): postać skórna (tzw. czarna krosta) – najłagodniejsza,
postać płucna („choroba sortowaczy wełny”) i rzadko postać jelitowa.
Postać płucna i jelitowa, zbyt późno rozpoznane, przeważnie kończą się
śmiercią. Choroba ta występuje głównie w Azji i Afryce, wśród zwierząt
hodowlanych i dzikich.
 B. cereus wytwarza toksyny odpowiedzialne za objawy zatruć pokarmowych: termostabilną toksynę „wymiotną” (cereulid) i wrażliwą na
wysoką temperaturę toksynę „biegunkową”- podobną do
enterotoksyn LT przecinkowca cholery i pałeczki okrężnicy.
Enterotoksyna „biegunkowa” wytwarzana jest w jelicie cienkim przez
mnożące się laseczki, które dostały się tam wraz ze spożywanym
pokarmem.
Objawy zatrucia pojawiają się bardzo szybko. Wymioty występują w czasie
od 15 minut do 4 godzin po spożyciu potrawy zawierającej toksynę
„wymiotną”, a wodnista biegunka po 8-12 godzinach po zatruciu toksyną
„biegunkową”.
149
Przetrwalniki B. cereus bardzo często są spotykane w różnych artykułach
spożywczych (np. w ryżu). Laseczka ta może w niewielkich ilościach
wchodzić w skład normalnej flory jelita grubego u ludzi.
Wśród zakażeń oportunistycznych wywołanych przez laseczkę woskową,
szczególnie niebezpieczne są zapalenia gałki ocznej (zwykle pourazowe),
grożące nawet utratą wzroku.
Rodzaje Pseudomonas, Stenotrophomonas i Acinetobacter
P. aeruginosa (pałeczka ropy błękitnej) – komensal, patogen
oportunistyczny.
S. maltophilia – patogen oportunistyczny, może występować
w środowisku szpitalnym.
Acinetobacter spp. – powszechne w środowisku (ścieki), kilka gatunków
patogenów oportunistycznych, mogą się znaleźć wśród fizjologicznej
mikroflory skóry człowieka.
Pałeczki te charakteryzuje naturalna oporność na wiele antybiotyków,
a ich wielooporne szczepy są częstą przyczyną zakażeń szpitalnych.
Naturalnym siedliskiem tych pałeczek są gleba, woda i ścieki.
P. aeruginosa może bytować jako komensal w przewodzie pokarmowym
ludzi i zwierząt. Pałeczki wymienionych rodzajów spotyka się często
w szpitalach, gdzie zamieszkują w miejscach wilgotnych, jak np. syfony
umywalek, natryski, zlewy itp.
Te gramujemne pałeczki są podobne morfologicznie, wiele jest
obdarzonych ruchem. Ich wymagania pokarmowe są bardzo małe. Mają
zdolność wykorzystywania różnorodnych substratów energetycznych,
nawet takich (tzw. niekonwencjonalnych), jak leki, środki dezynfekcyjne,
środki czystości, produkty naftowe, w których mogą się namnażać.
W laboratorium hoduje się te pałeczki na prostych pożywkach. Wszystkie
są tlenowcami. Pałeczki Pseudomonas wytwarzają oksydazę
cytochromową, pozostałe rodzaje są oksydazoujemne. Pałeczki te mogą
namnażać się w szerokim zakresie temperatur (5-45˚C).
150
Ważną cechą identyfikacyjną Pseudomonas aeruginosa jest wytwarzanie
rozpuszczalnych w wodzie barwników: np. niebieskiej piocjaniny, czy
żółtozielonej fluoresceiny, które zabarwiają podłoża hodowlane.
 P. aeruginosa wytwarza szereg czynników determinujących jej
chorobotwórczość – otoczkę, fimbrie i LPS oraz enzymy (proteazy,
fosfolipaza C) i cytotoksyny (egzotoksyna A, egzoenzym S).
Pałeczki te szczególnie często wywołują infekcje u pacjentów z obniżoną
odpornością, u chorych z oparzeniami bądź poddawanych inwazyjnym
zabiegom. P. aeruginosa są ważnymi czynnikami etiologicznymi zapalenia
oskrzeli i płuc u chorych na mukowiscydozę. Mukowiscydoza jest chorobą
genetyczną, w której zaburzone jest wydzielanie gruczołów
egzokrynowych (potowych, śluzowych, trzustki). Wydzielina tych
gruczołów jest skąpa, gęsta i lepka, co hamuje ruch rzęsek nabłonka
i ułatwia inwazję przez drobnoustroje.
Skażenie pałeczką ropy błękitnej leków ocznych lub kosmetyków
stosowanych w okolicy oczy stanowi duże zagrożenie utratą wzroku
wskutek uszkodzenia rogówki przez proteazy wytwarzane przez te
bakterie.
Rodzaj Legionella
L. pneumophila subsp. pneumophila – wewnątrzkomórkowe patogeny
wywołujące infekcje dróg oddechowych.
Są to gramujemne pałeczki, których naturalnym siedliskiem jest gleba
i woda otwartych zbiorników oraz domowych urządzeń wodociągowych
(rury, natryski) i urządzeń klimatyzacyjnych. Bakterie te długo przeżywają
w środowisku wilgotnym, nawet w temperaturze 60˚C. Są oporne na
działanie chloru (np. zawartego w wodzie wodociągowej). Większość
szczepów charakteryzuje się naturalną opornością na antybiotyki
β-laktamowe.
151
Komórki Legionella są polimorficzne. Pałeczki te są trudnymi w hodowli
laboratoryjnej auksotrofami. Są tlenowcami wytwarzającymi katalazę.
Rosną wolno i są mało aktywne metabolicznie, co utrudnia identyfikację.
 Pałeczki Legionella mają zdolność przeżywania i mnożenia się
wewnątrz makrofagów. Bakterie te hamują odpowiedź komórkową
organizmu. Najczęściej przyczyną infekcji u ludzi jest L. pneumophila
subsp. pneumophila. Do zakażenia dochodzi poprzez wdychanie
aerozoli zawierających te bakterie.
Wywołują legionelozę - chorobę legionistów, która jest ciężkim w
przebiegu zapaleniem płuc lub gorączkę Pontiac – łagodniejszą,
grypopodobną infekcję, nie zajmującą płuc. Zachorowaniom na
legionelozy sprzyjają: obniżenie odporności organizmu, palenie tytoniu,
przewlekłe choroby płuc, praca w środowisku, gdzie tworzą się aerozole
wodno-powietrzne (SPA, myjnie samochodów, gabinety stomatologiczne,
klimatyzowane pomieszczenia itp.). Obecnie w szpitalach obowiązuje
badanie ciepłej wody w kierunku obecności tych pałeczek.
Zadania do wykonania
Zadanie 1
Cechy rodzajów Pseudomonas, Bacillus, Listeria, Legionella
Uzupełnij tabelę wpisując samodzielnie z pamięci nazwę gatunku lub
rodzaju bakterii obdarzonych danymi cechami
152
Cecha bakterii
Wytwarza barwniki dyfundujące do
podłoża
Gatunek lub rodzaj
Wywołuje wąglik
Może namnażać się w żywności
w lodówce
Wytwarza toksynę „wymiotną”
Może namnażać się w środkach
dezynfekcyjnych
Przetrwalniki stosowane są do
kontroli aparatów do sterylizacji
Bytuje w urządzeniach
klimatyzacyjnych
Obecna w preparatach
kosmetycznych stanowi realne
zagrożenie dla gałki ocznej
Powoduje infekcje układu
oddechowego u osób
z mukowiscydozą
Powoduje zakażenia szpitalne
Potencjalna broń biologiczna
153
154
Rozdział 4
Bakterie wywołujące choroby o swoistym
przebiegu, trudne do hodowli lub identyfikacji
Część teoretyczna
Rodzaj Mycobacterium – prątki
M .tuberculosis subsp. tuberculosis (prątek gruźlicy ludzki)
M. bovis subsp. bovis (prątek gruźlicy bydlęcy)
M. bovis BCG (atenuowany/niezjadliwy prątek bydlęcy)
M. avium (prątek ptasi) – MOTT
M. intracellulare (prątek mikobakteriozy) – MOTT
M. kansasii (prątek mikobakteriozy) – MOTT
M. leprae (prątek trądu)
Prątki to szczególna grupa różniąca się szeregiem cech od innych bakterii.
Są wśród nich gatunki chorobotwórcze dla ludzi i zwierząt, ale także
saprofity bytujące w glebie i wodzie.
Ściana komórkowa prątków zawiera bardzo dużo lipidów (około 60%
suchej masy). Są to kwasy mikolowe, woski, glikolipidy. Z obecnością tych
związków wiąże się kwaso-alkoholo-oporność, hydrofobowość, oporność
na detergenty i barwniki anilinowe, niewrażliwość na wysychanie oraz
cechy chorobotwórczości.
Prątki dzielą się na dwie grupy:
 wolno rosnące – wzrost staje się widoczny makroskopowo po
czasie dłuższym niż 7 dni (przeważnie po 2–6 tygodniach); do tej
grupy należą prątki wywołujące gruźlicę u ludzi (M. tuberculosis
i M. bovis), niechorobotwórczy prątek BCG oraz prątek ptasi
i wymienione tu gatunki prątków wywołujących mikobakteriozy;
 szybko rosnące – wzrost pojawia się przed upływem 7 dni (w ciągu
2–3 dni); prątki saprofityczne.
155
Prątki wywołujące mikobakteriozy i prątki saprofityczne nazywane są (ze
względów praktycznych) grupą MOTT (ang. Mycobacterium other than
tuberculosis – „prątki inne, niż gruźlicze”).
Prątki są bakteriami gramdodatnimi, lecz źle się barwią metodą Grama. Do
ich barwienia stosuje się metodę Ziehla-Neelsena, w której wykorzystuje
się cechę kwaso-alkoholo-oporności prątków. Komórki prątków są
cienkimi pałeczkami, czasem układającymi się równolegle.
Prątki hoduje się najczęściej na podłożu Loewensteina-Jensena
zawierającym, oprócz składników odżywczych (jaja kurze, glicerol,
asparagina, mąka ziemniaczana), zieleń malachitową, której zadaniem jest
hamowanie wzrostu innych, szybko rosnących bakterii, mogących trafić
przypadkowo do podłoża. Kolonie prątków gruźlicy na tym podłożu są
suche, kalafiorowate. Prątki MOTT często wytwarzają barwniki
karotenoidowe zabarwiające kolonie na żółto lub pomarańczowo.
W nowoczesnych, automatycznych metodach hodowli prątków stosuje się
płynne pożywki syntetyczne. Prątki są tlenowcami, wytwarzają katalazę.
Są oporne na penicylinę.
Mycobacterium leprae nie rośnie na pożywkach. Jest obligatoryjnym
(bezwzględnym) pasożytem wewnątrzkomórkowym. Można go namnożyć
zakażając materiałem od chorego jedyne zwierzę wrażliwe na te prątki pancernika.

Chorobotwórczość prątków wynika z ich zdolności do przeżywania
i namnażania się w makrofagach oraz wyzwalania w organizmie
gospodarza reakcji nadwrażliwości typu opóźnionego. Efektem tego
jest tworzenie w zakażonych tkankach (najczęściej w płucach)
ziarniniaków gruźliczych (gruzełków). Za przeżywanie prątków
w makrofagach i tworzenie zmian patologicznych odpowiedzialne są
zewnątrzkomórkowe enzymy (katalaza, peroksydaza) oraz składniki
ściany komórkowej – glikolipidy – m.in. 6’, 6’–dimikolan α-trehalozy
(tzw. czynnik sznurowy).
M. tuberculosis i M. bovis wywołują gruźlicę u ludzi. Najczęściej choroba
dotyczy płuc, lecz może atakować także inne narządy (gruźlica
pozapłucna). Prątki MOTT wywołują mikobakteriozy, które również
przeważnie dotyczą układu oddechowego i są klinicznie podobne do
156
gruźlicy. Mikobakteriozy występują głównie u osób z predyspozycjami
(inne przewlekłe choroby płuc, praca w zawodzie rolnika, hodowcy
drobiu). Prątki przenoszą się drogą kropelkową od chorego lub pyłową ze
środowiska. Niektóre gatunki MOTT mogą być przyczyną infekcji skóry
i tkanki podskórnej. Drogą zakażenia są wówczas rany kłute i drobne
skaleczenia.
Mycobacterium bovis BCG (Bacille Calmette–Guerin) jest atenuowanym,
niezjadliwym prątkiem bydlęcym stosowanym powszechnie do szczepień
profilaktycznych przeciw gruźlicy u ludzi i bydła. Prątek ten może
wywoływać oportunistyczne infekcje u osób z niedoborami
immunologicznymi, np. u chorych na AIDS.
Stan nadwrażliwości późnej u osób, w których organizmie znajdują się
żywe prątki gruźlicy (po szczepieniu, w czasie i po chorobie) można wykryć
próbą tuberkulinową Mantoux.

Mycobacterium leprae (prątek trądu) dysponuje czynnikami
chorobotwórczości podobnymi jak prątki gruźlicy.
Wywołuje trąd – przewlekłą chorobę, występującą głównie w krajach
strefy tropikalnej Afryki i Azji. Zmiany chorobowe obejmują przede
wszystkim skórę i nerwy czuciowe.
Rodzaj Borrelia
B. burgdorferi (krętek boreliozy z Lyme) – wywołuje chorobę z Lyme;
wektorem przenoszącym są kleszcze z rodzaju Ixodes.
B. recurrentis (krętek duru powrotnego) – wywołuje dur powrotny
epidemiczny; wektorem przenoszącym jest wesz ludzka.
Krętki Borrelia są gramujemnymi bakteriami spiralnymi, o nieregularnych
skrętach. Hoduje się je na specjalnych pożywkach zawierających m.in.
surowicę. Są mikroaerofilami. Rosną bardzo wolno (od 2 do 6 tygodni).
Postępowanie diagnostyczne opiera się na testach serologicznych.
157

Czynnikami chorobotwórczości tych krętków są: toksyczny LPS
i peptydoglikan, mające działanie immunomodulujące.
Borelioza z Lyme (miasto w USA) występuje u ludzi po ukąszeniu przez
kleszcza zakażonego krętkiem Borrelia burgdorferi. Naturalnym miejscem
bytowania tych krętków są organizmy kleszczy, gryzoni i jeleni. Krętki,
mnożąc się w organizmie, powodują uogólnioną infekcję z zapaleniem
stawów, zaburzeniami neurologicznymi (zapalenie opon mózgowordzeniowych) oraz kardiologicznymi. Często, ale nie zawsze, pierwszym
objawem choroby jest rumień w miejscu ukąszenia - tzw. „rumień
wędrujący” (szerzący się koncentrycznie od punktu ukąszenia).
Borrelia recurrentis wywołuje przenoszony przez wesz dur powrotny
epidemiczny. Rezerwuarem krętków jest człowiek. Choroba
charakteryzuje się nawrotami wysokiej gorączki i występującym przy tym
odurzeniem.
Rodzaj Treponema
T. pallidum subsp. pallidum (krętek blady)
występuje tylko w organizmie ludzi chorych na kiłę (syfilis).
Komórki mają postać sprężynek o regularnych skrętach. Krętki te są
gramujemne, lecz słabo barwią się barwnikami anilinowymi („blady”). Do
barwienia preparatów używa się metody negatywnej lub ogląda żywe,
poruszające się krętki w mikroskopie z ciemnym polem widzenia albo
kontrastowo-fazowym. Krętek blady nie daje się hodować na pożywkach.
Do celów doświadczalnych namnaża się krętki wprowadzając badany
materiał do jąder królika.
 Czynniki chorobotwórczości krętka bladego są słabo poznane. Są to
białka odpowiedzialne za adhezję do komórek gospodarza (głównie
śródbłonka naczyniowego) oraz hialuronidaza warunkująca
rozprzestrzenianie w organizmie.
Kiła jest przewlekłą chorobą, przenoszoną głównie drogą płciową.
Nieleczona przebiega w czterech etapach. Objawy kiły pierwotnej
158
pojawiają się po upływie 3-4 tygodni od zakażenia i mają postać
niebolesnego owrzodzenia w miejscu wtargnięcia krętków do organizmu
oraz powiększenia okolicznych węzłów chłonnych. Owrzodzenie goi się
bez pozostawienia blizny. Kiła II okresu (wtórna) charakteryzuje się
uogólnionym powiększeniem węzłów chłonnych, wysypką plamistogrudkową, obejmującą również dłonie i podeszwy stóp. Występują też
objawy przypominające grypę. To stadium choroby trwa do około 6
miesięcy od chwili zakażenia. W tym czasie krętki mnożą się i rozsiewają
drogą krwi po całym organizmie. W kile III (po 2-5 latach) i IV okresu (po
10-20 latach od zakażenia) są już trwałe zmiany w licznych narządach i
leczenie jest nieskuteczne. Wskutek zaatakowania układu nerwowego,
pojawiają się liczne objawy neurologiczne (porażenia, zaburzenia
czucia)oraz zaburzenia psychiczne. U dzieci urodzonych przez matki chore
na kiłę występuje kiła wrodzona.
Rodzaj Brucella – pałeczki brucelozy
Bakterie te występują w organizmach przewlekle chorych zwierząt
hodowlanych (kozy, owce, bydło, świnie).
Są to gramujemne, bardzo drobne (ziarenkowate) pałeczki. Hoduje się je
na pożywkach wzbogaconych. Są tlenowcami; niektóre gatunki wymagają
do hodowli zwiększonej ilości dwutlenku węgla (10%). Wytwarzają
oksydazę cytochromową, katalazę i ureazę.
 Pałeczki Brucella spp. mają zdolność przeżywania i mnożenia się
w makrofagach – są fakultatywnymi pasożytami wewnątrzkomórkowymi.
U zwierząt hodowlanych powodują zakaźne poronienia. U ludzi wywołują
przewlekłą chorobę – brucelozę, atakującą głównie układ kostno-stawowy
i narządy wewnętrzne (śledziona, wątroba, węzły chłonne). Bruceloza jest
zoonozą. Człowiek zakaża się przez kontakt z chorymi zwierzętami
(weterynarze, hodowcy) bądź przez spożywanie surowych produktów
spożywczych (mleko, mięso).
159
Rodzaje Mycoplasma i Ureaplasma – mikoplazmy
M. pneumoniae – wywołuje „atypowe” zapalenia płuc.
M. hominis, U. urealyticum – odpowiedzialne są za oportunistyczne
infekcje dróg moczowo-płciowych.
Mikoplazmy są bakteriami charakteryzującymi się brakiem ściany
komórkowej. Są polimorficzne, od bardzo drobnych ziarenek do długich
nitek.
Do wzrostu wymagają wzbogaconych pożywek, zawierających cholesterol.
Rosną wolno w warunkach tlenowych lub mikroaerofilnych. Kolonie
mikoplazm przypominają wyglądem sadzone jaja. Są bardzo drobne,
ogląda się je przy użyciu lupy.
 Największą rolę w chorobotwórczości mikoplazm odgrywa adhezja
do
komórek
błon
śluzowych
układu
oddechowego
(M. pneumoniae) układu moczowo-płciowego (M. hominis,
U. urealyticum). Pewne znaczenie mają też enzymy: ureaza,
proteazy – proteaza IgA1.
Mycoplasma pneumoniae wywołuje „atypowe” śródmiąższowe zapalenie
płuc, które może być powikłane zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych,
zapaleniem mięśnia sercowego, zapaleniem stawów. Po przebytych
chorobach może pozostawiać nosicielstwo.
Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealyticum kolonizują często układ
moczowo-płciowy osób aktywnych seksualnie. Mogą wywoływać
oportunistyczne infekcje układu moczowo-płciowego: odmiedniczkowe
zapalenie nerek, zapalenie jajników i jajowodów, najądrzy i gruczołu
krokowego, nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej u mężczyzn. Mogą
również być przyczyną gorączki połogowej i poronień. Mikoplazmy te
przenoszą się drogą płciową.
160
Rodzaj Chlamydia i Chlamydophila – chlamydie
Chlamydia trachomatis - wywołuje jaglicę i choroby przenoszone drogą
płciową.
Chlamydophila pneumoniae – powoduje zakażenia układu oddechowego.
Chlamydie są obligatoryjnymi (bezwzględnymi) pasożytami wewnątrzkomórkowymi. Mogą namnażać się tylko wewnątrz komórek gospodarza.
Są nazywane pasożytami „energetycznymi”, ponieważ nie mogą
syntetyzować ATP i czerpią ten związek z zakażonej komórki. Ściana
komórkowa chlamydii zawiera lipopolisacharyd, lecz brak w niej
peptydoglikanu.
Chlamydie charakteryzuje specyficzny cykl życiowy, w którym występują w
dwóch podstawowych postaciach:
 ciałko elementarne – zewnątrzkomórkowa forma zakaźna, która wnika
do komórki docelowej;
 ciałko siateczkowate – wewnątrzkomórkowa, niezakaźna forma
replikacyjna, która powstaje w komórce po kilku godzinach od
wniknięcia ciałka elementarnego.
Z ciałek siateczkowatych, przez ich skupienie, tworzy się ciałko pośrednie.
Ciałka siateczkowate dzielą się i powstają z nich ciałka elementarne.
Wypełniony nimi fagosom nazywany jest ciałkiem wtrętowym, które
można zobaczyć pod mikroskopem. Ciałka elementarne opuszczają
komórkę, która ulega zniszczeniu (działanie cytotoksyczne) i zakażają
kolejne komórki organizmu lub nowego gospodarza.
 Gatunek Chlamydia trachomatis dzieli się na dwa biotypy.
Szczepy należące do biotypu TRACHOMA wywołują ciężką chorobę oczu –
jaglicę, wtrętowe zapalenie spojówek, a także zapalenie płuc i spojówek u
noworodków (zakażonych podczas porodu). Powodują także choroby
przenoszone drogą płciową: nierzeżączkowe i porzeżączkowe zapalenie
cewki moczowej oraz inne stany zapalne narządów płciowych
wewnętrznych u kobiet i mężczyzn.
Szczepy biotypu LGV wywołują również chorobę przenoszoną przez
kontakt płciowy – ziarniniak weneryczny.
161
 Chlamydophila pneumoniae jest czynnikiem etiologicznym
zapalenia oskrzeli i płuc oraz gardła i zatok o atypowym przebiegu.
Częste infekcje tymi bakteriami mogą przyczyniać się do rozwoju
astmy i nowotworów płuc. Ostatnio przypisuje się temu
gatunkowi udział w powstawaniu chorób układu krążenia
(miażdżyca, choroba wieńcowa) i układu nerwowego (choroba
Alzheimera, stwardnienie rozsiane). C. pneumoniae przenosi się
drogą kropelkową.
Rodzaj Rickettsia – riketsje
Grupa duru wysypkowego:
R. prowazekii – wywołuje dur wysypkowy/plamisty epidemiczny,
R. typhi – wywołuje dur wysypkowy/plamisty endemiczny (szczurzy).
Grupa gorączek plamistych:
wiele gatunków
Riketsje są obligatoryjnymi pasożytami wewnątrzkomórkowymi.
Powodują choroby ludzi i zwierząt (ssaki i stawonogi).
Są to bardzo drobne, polimorficzne, gramujemne pałeczki. Źle barwią się
metodą Grama, stosuje się do ich barwienia metodę Giemsy lub
Gimeneza. Riketsje nie rosną na pożywkach bakteriologicznych. Można je
jedynie namnażać w zarodkach kurzych albo w hodowlach komórek (np.
kurze fibroblasty).
 Riketsje działają cytotoksycznie na komórki, szczególnie na
śródbłonek naczyń krwionośnych.
Riketsje są przenoszone na człowieka od chorych ludzi lub zwierząt przez
wszy, pchły, kleszcze i roztocza, które także mogą być rezerwuarem tych
bakterii. Do zakażenia dochodzi wskutek ukąszenia lub wtarcia
w uszkodzoną skórę wydalin zakażonych stawonogów.
Choroby wywoływane przez rodzaj Rickettsia dzielą się na dwie grupy:
grupę duru wysypkowego i grupę gorączek plamistych.
162
Dury wysypkowe to: dur plamisty epidemiczny (R. prowazekii)
przenoszony przez wszy odzieżowe (rezerwuarem zarazka jest człowiek) i
dur plamisty endemiczny/szczurzy (R. typhi), przenoszony przez pchły
szczurze (rezerwuarem są szczury i inne gryzonie). Choroby te występują
na całym świecie.
Gorączki plamiste, przenoszone przez kleszcze lub roztocza, przypisane są
zwykle do określonych regionów geograficznych, np. gorączka plamista
Gór Skalistych. W Polsce pojawiła się ostatnio przenoszona przez kleszcze
gorączka plamista wywoływana przez R. helvetica.
Metody
Metoda barwienia preparatów bakteryjnych Ziehla-Neelsena
Barwienie metodą Ziehla-Neelsena umożliwia wykrycie bakterii kwasoalkoholo-opornych (Mycobacterium, Nocardia). Jedynie one przyjmują
i utrzymują w toku barwienia barwnik podstawowy.
W metodzie tej wykorzystuje się kolejno następujące odczynniki:
 barwnik podstawowy - fenolowy roztwór fuksyny zasadowej
(fuksyna karbolowa)
 odbarwiacz - alkohol etylowy z dodatkiem 3% HCl (alkohol
zakwaszony)
 barwnik kontrastowy- alkoholowo-wodny roztwór błękitu
metylenowego (błękit metylenowy)
Zadania do wykonania
Zadanie 1.
Cechy bakterii z rodzajów opisanych w tym rozdziale.
Uzupełnij tabelę wpisując samodzielnie, z pamięci, nazwy gatunków lub
rodzajów bakterii
163
Cecha
Nie hodują się na podłożach
bakteriologicznych
Gatunek lub rodzaj
Kwasoodporne
Przenoszone drogą płciową
Namnażać się tylko w komórkach
żywego organizmu
Wywołuje gruźlicę
Wywołuje kiłę
Wywołuje zoonozę, w której
źródłem zakażenia jest mleko i
mięso
Charakteryzuje się specyficznym
cyklem rozwojowym
Nie ma ściany komórkowej
Przenoszone przez kleszcze
Przenoszone przez wszy
164
Rozdział 5
Mikologia
Część teoretyczna
Budowa grzybów
Grzyby są organizmami eukariotycznymi. Unikatowa ściana komórkowa
grzybów zawiera m. in. chitynę, mannany i glukany. W błonie
cytoplazmatycznej grzybów obecne są sterole (ergosterol). Substancje
zapasowe gromadzone w komórce grzybów to głównie tłuszcze i glikogen.
Komórki grzybów są większe od komórek bakteryjnych (2-40 μm).
Na podstawie budowy oraz ze względów praktycznych i klinicznych grzyby
dzieli się na cztery grupy: drożdże i grzyby drożdżopodobne, pleśniowe
(nitkowate), dermatofity oraz grzyby dimorficzne.
Grzyby występują w postaci strzępek, pseudostrzępek, lub luźno
ułożonych komórek wegetatywnych.
Rozgałęzione strzępki tworzą plechę (grzybnię). Jej górną warstwę stanowi
grzybnia rozrodcza (reprodukcyjna), na której powstają zarodniki płciowe
lub bezpłciowe. Wzrastające w formie mycelialnej (tworzące grzybnię)
grzyby mające udział w patogenezie chorób u człowieka, na podłożach
sztucznych dają puszyste kolonie. Grzyby rosnące w postaci wolnych
pojedynczych komórek wegetatywnych należą głównie do drożdży lub
grzybów drożdżopodobnych (drożdżaków). W hodowlach na podłożach
stałych dają one płaskie kolonie, podobne do bakteryjnych. Niektóre
drożdżaki (np. Candida albicans) w zakażonym organizmie mogą
wytwarzać pseudostrzępki, które ułatwiają penetrację zajętych tkanek.
Niektóre grzyby mogą wykazywać zróżnicowany wzrost, w zależności od
warunków środowiska. Grzyby dimorficzne (dwupostaciowe, dwufazowe)
występują często w postaci grzybni w środowisku, a w zakażonych
tkankach przyjmują formę drożdżaków.
165
Rozmnażanie grzybów
Stadium rozmnażania płciowego u grzybów nazywane jest stadium
teleomorficznym (doskonałe). Rozmnażanie płciowe polega na tworzeniu
zygoty z dwóch komórek wegetatywnych (somatogamia), bądź gamet
znajdujących się wewnątrz gametangiów, które mogą być morfologicznie
nierozróżnialne (izogamety), bądź być zróżnicowane na gametangium
męskie i żeńskie. Większość grzybów chorobotwórczych w zakażonym
organizmie, występuje jedynie w formie anamorficznej (niedoskonałej).
Rozmnażanie bezpłciowe grzybów obejmuje tworzenie zarodników lub
fragmentację grzybni.
 Zarodniki mogą mieć charakter endogeniczny, a powstające
w workopodobnej zarodni (sporangium) umieszczonej na strzępkach
zarodnionośnych (sporangiofory) noszą nazwę zarodników sporangialnych
(sporangiospory).
 Zarodniki egzogenicznie tworzone są na strzępkach (aleurospory),
pseudostrzępkach i komórkach wegetatywnych (blastospory) czy
specjalnych strukturach - konidioforach (fialospory).
 Przez fragmentację grzybni uwalniane są artrospory (konidia
plechowe).
 Konidia przetrwalne (chlamydospory) mają grubą ścianę oporną na
działanie czynników zewnętrznych i uwalniane są w warunkach
niekorzystnych np. głodu, ale mogą wchodzić również w cykl rozwojowy
niektórych rodzajów.
Klasyfikacja grzybów i ich znaczenie kliniczne
W systematyce grzyby stanowią odrębne królestwo. Ich klasyfikacja ulega
ciągłej zmianie i opiera się zarówno na ich rzeczywistym pokrewieństwie
genetycznym, jak i na cechach fenotypowych.
Tylko niewielka część opisanych gatunków grzybów jest chorobotwórcza
dla człowieka. Grzyby wywołujące zakażenia u ludzi należą do
następujących, niżej wymienionych klas.
 Ascomycetes (workowce) stanowią największą grupę grzybów,
obejmującą 80% gatunków chorobotwórczych i oportunistycznych. Klasa
166
ta obejmuje pleśnie (Penicillum, Aspergillus), dermatofity (Trichophyton,
Epidermophyton i Microsporum), grzyby dimorficzne (Histoplasma,
Coccidioides, Sporothrix) oraz Pneumocystis Jirovenci (daw. P. carinii –
przez długi czas zaliczane do pierwotniaków).
 Wśród klasy Basidiomycetes (podstawczaki) najważniejszymi
rodzajami są drożdżopodobne grzyby Cryptococcus (oportunistyczny
patogen układu oddechowego i ośrodkowego układu nerwowego),
Malassezia (Pityrosporum) i Trichosporon (głównie odpowiedzialne za
typowe grzybice powierzchniowe).
 Klasa Zygomycetes obejmują gatunki występujące w żywności, glebie
i powietrzu. Najważniejsze z medycznego punktu widzenia są rodzaje
Rhizopus, Mucor i Absidia. Są one typowymi patogenami
oportunistycznymi. Wywołują zygomikozę (mukormikozę) nosowomózgową oraz innych narządów i tkanek. Infekcje te występują przede
wszystkim u pacjentów chorujących na cukrzycę, a także choroby
upośledzające mechanizmy odporności immunologicznej.
 Deuteromycetes (grzyby niedoskonałe; Fungi imperfecti) są sztuczną
jednostką taksonomiczną obejmującą grzyby występujące jedynie
w formie anamorficznej. Szeroko zakrojone badania taksonomiczne
pozwoliły również na odnalezienie w środowisku teleomorficznych form
większości chorobotwórczych gatunków pierwotnie przynależnych do
grzybów niedoskonałych
Hodowla grzybów chorobotwórczych
Grzyby są organizmami heterotroficznymi i do swojego wzrostu wymagają
związków organicznych. Wytwarzają zewnątrzkomórkowe enzymy
(sacharolityczne, proteolityczne, lipolityczne) rozkładające związki
wielkocząsteczkowe do prostych, łatwo przyswajalnych.
Mają niewielkie wymagania pokarmowe i rosną dobrze na podłożach
zawierających pepton i węglowodan. Są mezofilami, ale rosną w szerokim
zakresie temperatur (10-48oC) co związane jest z miejscem ich
naturalnego bytowania. Grzyby izolowane ze skóry osiągną optimum
wzrostu w temperaturze 25-35oC, podczas gdy te, izolowane z zakażeń
narządów wewnętrznych będą lepiej rosły w temperaturze 37oC.
167
Organizmy te są tlenowcami lub względnymi beztlenowcami. Optymalna
wartość pH podłoża wynosi 5,0-6,0, jednak wiele gatunków może rosnąć
w bardzo szerokim zakresie pH.
Ze względu na stosunkowo wolny wzrost grzybów (szczególne
nitkowatych), hodowane są one na podłożach wybiórczych względem
bakterii np. zawierających wysokie stężenia sacharozy (nawet 50%) lub
antybiotyki przeciwbakteryjne.
Klasyczną pożywką do izolacji lub hodowli grzybów jest podłoże
Sabouraud (płynne lub stałe), zawierające pepton i 4% glukozy lub
maltozy.
Chorobotwórczość grzybów
Zakażenia grzybicze mogą mieć charakter endogenny, bądź egzogenny.
Niektóre grzyby np. Candida wchodzą w skład naturalnej flory organizmu
ludzkiego i mogą one stanowić źródło zakażeń endogennych. Infekcje
egzogenne mogą być nabywane drogą wziewną (aspergiloza,
kryptokokoza), kontakt bezpośredni z zakażoną osobą, zwierzęciem,
przedmiotem czy glebą (dermatofitozy).
Ze względu na drogi wnikania, powinowactwo do tkanek oraz na obraz
kliniczny grzybice dzieli się na następujące omówione poniżej kategorie.
Grzybice powierzchowne
Wywołujące je grzyby nie wnikają pod powierzchowne, martwe warstwy
naskórka, włosów i paznokci. Zmianom nie towarzyszy też na ogół
odpowiedź zapalna lub jest ona niewielka. Grzybicą powierzchowną,
występującą często na całym świecie, jest łupież pstry wywoływany przez
lipofilny grzyb drożdżopodobny Malassezia furfur. Łupież pstry
manifestuje się złuszczającymi wykwitami w kolorze od białego do
brązowego, zajmującymi głównie skórę klatki piersiowej, szyi i ramion.
Innym przykładem grzybicy powierzchownej jest biała piedra (łupież biały)
wywoływana przez Trichosporon beigelli (syn T.cutaneum). Schorzenie
cechuje tworzenie białych złogów na włosach, głównie twarzy, pachowych
i łonowych.
168
Gatunki te opisywane były również jako czynniki etiologiczne rozsianych
zakażeń oportunistycznych u pacjentów z zaburzoną odpowiedzią
immunologiczną. Wywoływane przez nie fungemie związane są z wysoką
śmiertelnością.
Grzybice skóry i błon śluzowych
Grzybice skóry i jej przydatków wywoływane są przez dermatofity, ale
również grzyby drożdżopodobne oraz pleśnie.
Dermatofity są grzybami mającymi zdolność atakowania zrogowaciałych
tkanek gospodarza. Grzyby te dysponują zespołem enzymów
keratynolitycznych, dzięki czemu penetrują te tkanki. Do dermatofitów
należą trzy rodzaje: Trichophyton, Epidermophyton i Microsporum.
Wykazują one podobieństwo morfologiczne, fizjologiczne oraz patogenne,
a ich różnicowanie często oparte jest na klasyfikacji ekologicznej.
Zakażenia wywoływane przez dermatofity (dermatofitozy) dotyczą skóry
gładkiej, owłosionej oraz paznokci. Gatunkami najczęściej opisywanymi są
T. rubrum i T. mentagrophytes. T. rubrum jest najczęstszym czynnikiem
etiologicznym grzybicy stóp i paznokci. Rodzaj Trichophyton może
wywoływać grzybice zlokalizowane w dowolnych miejscach skóry i na jej
przydatkach. Grzybice stóp i paznokci a także pachwin i tułowia często
wywoływane są przez Epidermophyton floccosum i spotykane są często w
dużych skupiskach ludzi (akademiki, koszary, kąpieliska). Najczęściej
opisywany gatunek Microsporum to M. canis. Atakuje on najczęściej
skórę owłosioną, a do infekcji tych szczególnie predysponowane są dzieci.
Pleśnice skóry są rzadziej opisywane i często towarzyszą one innym
zakażeniom grzybiczym. Pleśnice paznokci stóp wywoływane są
najczęściej przez Scopulariopsis brevicaulis.
Grzybice wywoływane przez grzyby dotyczą skóry, paznokci a także błon
śluzowych. Głównym czynnikiem etiologicznym tego rodzaju infekcji jest
Candida albicans, ale również inne gatunki należące do tego rodzaju
(C. tropicalis). Zmiany skórne pojawiają się najczęściej w miejscach
wilgotnych jak pachwiny, pachy, fałdy skórne, krocze. Szczególnie
narażone są osoby starsze, otyłe, obarczone dodatkowymi chorobami oraz
pracujące w wilgoci. Drożdżakowe zakażenia błon śluzowych mogą
rozwijać się w obrębie jamy ustnej, dalszych odcinków przewodu
169
pokarmowego,
a
także
narządów
płciowych.
Czynnikami
predysponującym
są
protezy
zębowe,
szerokowidmowa
antybiotykoterapia, cukrzyca, ciąża. Infekcja pochwy u ciężarnej może
doprowadzić do zakażenia wewnątrzmacicznego i kandydozy wrodzonej
płodu. Do zakażenia tymi grzybami może dojść również w czasie porodu.
Zmiany skórne mogą mieć również charakter wtórny, kiedy powstają na
skutek rozsiewu grzybów drogą krwi w przebiegu grzybicy rozsianej
(Aspergillus, Fusarium, Penicillium marneffei, Candida).
Grzybice tkanki podskórnej
Grzybice tkanki podskórnej spotykane są głównie w strefie tropikalnej
i subtropikalnej. Grzyby wywołujące te schorzenia bytują w glebie
i dostają się do organizmu przez uszkodzoną skórę. Początkowo powstaje
niewielki guz, następnie obrzęk oraz przetoki, z których wypływa ropa
zawierająca elementy grzyba. Choroba szerzy się na tkanki głębiej
położone – powięzi, mięśnie a nawet kości. Przykładem jest sporotrichoza
wywoływana przez Sporothtix schenkii.
Grzybice układowe
Grzybice układowe obejmują dwa typy schorzeń.
 Zakażenia patogenami układu oddechowego (histoplazmoza,
blastomikoza). Wywoływane są one przez grzyby dimorficzne bytujące
w glebie. Do zakażenia dochodzi przez wdychanie kurzu z zarodnikami
grzybów. Obraz kliniczny jest wysoce zróżnicowany - od zakażeń
bezobjawowych nie wymagających leczenia, przez objawy płucne
przypominające gruźlicę aż do rozsianych zakażeń o wysokiej
śmiertelności.
 Drugi typ to grzybice oportunistyczne (kandydoza, aspergiloza,
zygomikoza, kryptokokoza), wywoływane przez grzyby o niewielkim
potencjale chorobotwórczości, rozwijające się u pacjentów z upośledzoną
odpornością immunologiczną.
Najczęściej odnotowywane są kandydozy (przede wszystkim zakażenia
C. albicans). Infekcje te mogą mieć charakter endogenny a źródłem jest
głównie przewód pokarmowy. Stąd często rozpoczyna się zakażenie, które
170
następnie drogą krwi może objąć każdy narząd (nerki, wątrobę, serce,
OUN).
Aspergiloza najczęściej wywoływana jest przez A. fumigatus i A. flavus
poprzez wdychanie ich zarodników. Dostają się one do płuc, ale również
zatok, ośrodkowego układu nerwowego. W aspergilozie inwazyjnej może
dojść do zajęcia większości narządów wewnętrznych.
Zygomikoza (mukormikoza) wywoływana grzyby Mucor, Rhizopus,
Absidia. Najczęściej dochodzi do zygomikozy układu oddechowego lub
zygomikozy układu pokarmowego. Zygomikoza nosowo-mózgowa
występuje najczęściej u pacjentów z cukrzycową kwasicą ketonową.
Kryptokokoza wywoływana jest przez Cryptococcus neoformans – drożdże
bytujące w odchodach kur i gołębi. Do zakażenia dochodzi drogą
inhalacyjną i zakażenie najczęściej obejmuje płuca, w dalszej kolejności
opony mózgowo-rdzeniowe i mózg, gdyż grzyb ten wykazuje silne
powinowactwo do ośrodkowego układu nerwowego.
Nadwrażliwość na antygeny grzybów
Najczęściej opisywana jest alergia na zarodniki grzybów pleśniowych.
Nadwrażliwość organizmu na antygeny grzybów może przybrać obraz
kliniczny astmy oskrzelowej czy alergicznego nieżytu nosa i zatok. Również
antygeny Candida czy Trichophyton mogą działać uczulająco, zmieniając
przebieg toczącej się typowej dla nich infekcji grzybiczej.
Mikotoksykozy
Są to zatrucia mikotoksynami - wtórnymi metabolitami grzybów
pleśniowych (Aspergillus, Penicillium) oraz tzw. czarnych grzybów. Nie
towarzyszy im inwazja grzybów do organizmu człowieka. Do
najważniejszych mikotoksyn należą aflatoksyny, ochratoksyna A.
Mikotoksyny mogą znajdować się w produktach roślinnych (zielony
groszek, kukurydza, orzeszki ziemne) a także mleku i mięsie zwierząt
żywionych spleśniałą paszą. Ostre zatrucia najczęściej dotyczą zaburzeń
funkcji wątroby, nerek oraz szpiku kostnego i mogą prowadzić nawet do
śmierci. Mikotoksyny mogą również działać uczulająco, neurotoksycznie
oraz karcynogennie i teratogenne. Długotrwałe spożywanie nawet małych
171
dawek mikotoksyn może prowadzić do zmian nowotworowych, głównie
wątroby.
Znaczenie grzybów dla człowieka
Chorobotwórczość grzybów może dotyczyć również zwierząt i roślin.
Patogeny te mogą powodować straty w rolnictwie i hodowli.
Korzystne cechy grzybów zostały wykorzystane przez człowieka
w biotechnologii żywności i medycyny. Zdolność prowadzenia wydajnej
fermentacji alkoholowej przez Saccharomyces cerevisiae od wieków jest
szeroko wykorzystywana w przemyśle piekarniczym i alkoholowym. Dzięki
inżynierii genetycznej gatunek ten wykorzystywany jest również przy
produkcji np. szczepionek. Aspergillus niger jest wykorzystywany jako
producent kwasów organicznych. Wytwarzają kwas cytrynowy który
stosowany również w przemyśle kosmetycznym. Liczne gatunki Penicillium
są ważnymi producentami antybiotyków (np. P. griseofulvus jest
producentem gryzeofulwiny; P. chrysogemum penicyliny G). Specjalne
tzw. kultury grzybów wykorzystywane są w przemyśle mleczarskim.
Identyfikacja grzybów chorobotwórczych
W rozpoznawaniu grzybów nitkowatych istotnym elementem jest ocena
mikroskopowa. Preparaty mogą być wykonywane z hodowli, lub
z bezpośrednio pobranego materiału klinicznego. W przypadku materiału
klinicznego wykonuje się tzw. preparat rozjaśniony, poddany działaniu
KOH lub DMSO (dwumetylosulfotlenek), które rozpuszczają
zanieczyszczenia m.in. złuszczony naskórek. Ocena mikroskopowa
preparatów bezpośrednich bywa niewystarczająca i wtedy pomocne są
mikrohodowle zakładane na szkiełkach podstawowych. Istotne znaczenie
mają cechy morfologiczne hodowli grzybów nitkowatych takie jak wygląd
grzybni, kształt, barwa, wielkość i wydzielany barwnik do podłoża, stopień
puszystości.
W przypadku grzybów drożdżopodobnych ocena makroskopowa hodowli
i mikroskopowa ma znacznie mniejsze znaczenie. W identyfikacji
wykorzystuje się różnicujące te grzyby cechy metaboliczne: zdolność
172
przyswajania węgla lub azotu z różnych źródeł. Dla zbadania tej cechy
wykonuje się auksanogram. Na podłożu minimalnym nie zawierającym
źródeł węgla lub azotu posiewa się badany szczep i umieszcza krążki
nasączone związkami węglowodanowymi lub azotowymi. Wzrost wokół
krążka świadczy o zdolności asymilacji węgla lub azotu z tego związku.
Wykorzystuje się też zdolność grzybów drożdżopodobnych do fermentacji
rożnych węglowodanów. Zestaw podłoży zawierających węglowodany
i wskaźnik barwny stanowi zymogram pozwalający na ocenę tych
zdolności. Zmiana barwy podłoża w wyniku zakwaszenia środowiska
świadczy o fermentacji.
W różnicowaniu dermatofitów wykorzystuje się preparat rozjaśniony
i mikrohodowle. Zakłada się też hodowle na podłożach stałych.
Dermatofity rosną wolno (do 6 tygodni), ale wygląd ich kolonii jest bardzo
charakterystyczny. W różnicowaniu dermatofitów znaczenie ma również
tzw. test perforacji włosa. Test polega na ocenie zdolności uszkadzania
powierzchni włosa np. przez Trichophyton mentagrophytes.
Różnicowanie grzybów dimorficznych opiera się także na cechach
mikroskopowych oraz na hodowli i ocenie wyglądu makroskopowego
grzybni.
Zadania do wykonania
Zadanie 1.
Preparat w kropli spłaszczonej z hodowli drożdży
-Umieść na szkiełku podstawowym kroplę wody.
-Zawieś w tej kropli niewielką ilość drożdży pobranych ezą z hodowli na
stałym podłożu Sabouraud.
-Przykryj kroplę szkiełkiem nakrywkowym.
-Oglądaj preparat pod mikroskopem (powiększenie 200-400x).
173
Zadanie 2.
Preparat w kropli spłaszczonej z hodowli grzybów nitkowatych
-Z powierzchni hodowli na płynnym podłożu Sabouraud pobierz ezą
grzybnię lub jej fragment i umieść w jałowej płytce Petriego.
-Posługując się igłami preparacyjnymi delikatnie rozerwij grzybnię na małe
fragmenty.
-Przenieś kawałek grzybni na szkiełko podstawowe.
-Przykryj szkiełkiem nakrywkowym i oglądaj preparat pod mikroskopem
(powiększenie 200-400x); staraj się odnaleźć fragmenty grzybni rozrodczej
(konidiofory i konidia).
Zadanie 3.
Cechy morfologii grzybów
Otrzymujesz hodowle na podłożu płynnym i stałym różnych grzybów.
Przyporządkuj je do grup i wpisz do tabelki ich cechy.
174
Grzyby
Hodowla
na
podłożu
płynnym
Hodowla
na
podłożu
stałym
Obraz
Wywoływane
mikroskopowy choroby/
wykorzystywanie
przez człowieka
Drożdże
Nitkowate:
Dermatofity
175
176
Rozdział 6
Podstawy wiedzy o antybiotykach
i antybiotykoterapii
Część teoretyczna
Leki przeciwbakteryjne i ich stosowanie
Leki przeciwbakteryjne to duża grupa antybiotyków (będących produktem
naturalnym drobnoustrojów) i chemioterapeutyków (zsyntetyzowanych
chemicznie). Najliczniejsze i najczęściej wykorzystywane w lecznictwie ich
grupy to antybiotyki -laktamowe, aminoglikozydy, tetracykliny,
makrolidy, fluorochinolony. Te preparaty, których znajomość jest
niezbędna dla uczestnictwa w ćwiczeniach pokazano w tabeli.
Leki przeciwbakteryjne stosowane są w monoterapii (leczenie jednym
lekiem) lub w terapii skojarzonej (kilkoma lekami). Zaletami tej drugiej
jest poszerzenie zakresu ich działania i wzmocnienie aktywności, jeśli
skojarzone leki działają synergistycznie. Synergizm jest wzmożeniem
działania leków, większym niż to, jakiego można się spodziewać jako sumy
ich działań. Nie należy kojarzyć leków które charakteryzuje antagonizm –
gdy ich mechanizm działania wzajemnie się znosi lub wyklucza.
Zastosowanie terapii skojarzonej często zmniejsza potrzebne dawki, a tym
samym toksyczność leków, a także w dużym stopniu zmniejsza
niebezpieczeństwo selekcji szczepów o nabytej oporności.
Leki przeciwdrobnoustrojowe wykazują różny zakres (spektrum)
działania. Wynika to z ich zdolności do interferowania z określonymi
elementami budowy lub metabolizmu, charakterystycznymi dla wielu
lub tylko dla nielicznych bakterii. Stąd każdy gatunek bakterii
charakteryzuje oporność naturalna na niektóre z tych leków, która jest
genetycznie determinowana genami chromosomowymi. Jej mechanizm
jest związany z występowaniem barier w przenikaniu antybiotyku przez
177
osłony bakterii, brakiem systemu aktywnego transportu lub nieobecnością
struktur lub/i szlaków metabolicznych, będących celem działania tego antybiotyku.
Grupa / klasa
Nazwy antybiotykow
Mechanizm
działania
penicylina G
amoksycylina, ampicylina
penicyliny
cefalosporyny
monobaktamy
karbapenemy
aminoglikozydy
makrolidy
tetracykliny
fluorochinolony
ko-amoksyklaw (amoksycylina
+ kwas klawulanowy)
kloksacylina
cefradyna, cefaklor (I)*
cefuroksym
(II)*
ceftazydym
(III)*
ceftriakson
(III*)
aztreonam
meropenem, imipenem
gentamicyna
tobramycyna
netilmicyna
amikacyna
streptomycyna
erytromycyna
klaritromycyna
azitromycyna
tetracyklina
doksycyklina
ciprofloksacyna
norfloksacyna
hamowanie
syntezy ściany
komórkowej
hamowanie
syntezy białka
hamowanie
syntezy DNA
*generacje grupy cefalosporyn
Ta oporność decyduje o tym, czy antybiotyk lub chemioterapeutyk
nazwiemy szerokowidmowym (działającym na wiele grup bakterii, w tym
gramdodatnie i gramujemne) czy wąskowidmowym (działającym na
wąską grupę, jak tylko na gramujemne pałeczki albo prątki). Spośród
wymienionych tutaj, do ważnych terapeutycznie, szerokowidmowych
178
leków należą niektóre penicyliny półsyntetyczne (amoksycylina
i ampicylina), cefalosporyny, tetracykliny i karbapenemy. Nieco węższe
spektrum mają aminoglikozydy i makrolidy. Wąskowidmowe są penicyliny
naturalne (penicylina G) i kloksacylina, a także monobaktamy.
Obok oporności naturalnej, bakterie fenotypowo prezentują też oporność
nabytą. Powstaje ona w wyniku pozyskania przez nie genów oporności na
antybiotyki – poprzez transfer odpowiednich fragmentów DNA (np. na
plazmidach) z komórek innych bakterii. Ponieważ nie sposób przewidzieć
tych procesów, konieczne jest wykonywanie badań mikrobiologicznych
określających działanie wytypowanych grup leków na szczep izolowany od
pacjenta uznany za czynnik etiologiczny jego choroby. Wybierane są leki,
które ze względu na naturalną wrażliwość tych bakterii powinny być
skuteczne, ale oporność nabyta mogła zmienić ten stan rzeczy. Bada się
wrażliwość wyizolowanych od pacjenta bakterii uzyskanych w postaci
czystej hodowli.
Najczęściej stosowanym sposobem określania zakresu (profilu)
wrażliwości bakterii na antybiotyki in vitro jest metoda krążkowodyfuzyjna, zwana popularnie antybiogramem.
W metodzie tej antybiotyk dyfunduje z krążka ułożonego na powierzchni
posianego badanym szczepem agaru i hamuje jego wzrost. Wielkość strefy
zahamowania jest wyznacznikiem wrażliwości. Metoda wymaga bardzo
starannej standaryzacji, aby wyniki były porównywalne w obrębie danej
pracowni i miedzy ośrodkami.
Pełniejsze dane na temat poziomu wrażliwości badanych bakterii uzyskuje
się ustalając in vitro stężenie antybiotyku, które zabija lub hamuje wzrost
bakterii. Oznacza się najmniejsze stężenie hamujące wzrost bakterii – MIC
(ang. minimum inhibitory concentration) i/lub najmniejsze stężenie
bakteriobójcze (zabijające 99,9% bakterii) – MBC (ang. minimum
bactericidal concentration). Stężenie określa się w µg lub jednostkach leku
na mL lub mg/L. Takie badania dają znacznie więcej informacji, które
mogą przyczynić się do podjęcia właściwej terapii pacjenta. Oznaczenia te
wykonuje się także przy ocenie nowych leków. Zazwyczaj testuje się
wtedy wrażliwość wielu rodzajów izolowanych klinicznie drobnoustrojów,
a wśród nich dużej grupy szczepów każdego z gatunków, określając
179
wartość MIC90. Wartość ta określa najmniejsze stężenie na które było
wrażliwe 90% badanych szczepów.
W badaniach antybiotykowrażliwości bakterii izolowanych z przypadków
klinicznych w Polsce stosuje się procedury oparte o wytyczne Krajowego
Ośrodka Referencyjnego d/s Lekowrażliwości Drobnoustrojów (KORLD)
oparte na danych z terenu Polski (np. dobór antybiotyków) zgodnych
z określającą metodologię dla krajów europejskich normą EUCAST
(European Committee on Antimicrobial Susceptobility Testing).
Metody
Antybiogram
Oznaczenie wykonuje się w ściśle standaryzowanych warunkach, używając
atestowanych krążków bibułowych nasączonych antybiotykami
pamiętając, że na wynik antybiogramu, obok wrażliwości bakterii, ma
wpływ szereg czynników związanych z jego wykonaniem.
Wykonanie:
 Zebrać 1-3 takich samych kolonii z płytki ze świeżą czystą hodowlą
wcześniej zidentyfikowanego szczepu i przygotować zawiesinę
w fizjologicznym roztworze NaCl o gęstości odpowiadającej
wzorcowi nr 0,5 wg skali McFarlanda (tj. 1,5x 108 CFU/mL);
 posiać ją wacikiem na powierzchnię płytki z podłożem MuellerHintona;
 wybrać odpowiednie krążki z lekami (korzystając z instrukcji
Ośrodka Referencyjnego) i ułożyć je na płytce, używając jałowej
pęsety lub dyspensera (na płytce 90 mm nie więcej niż 5-6);
 płytki umieścić w ciągu 15 minut w cieplarce 37°C i inkubować przez
20 godzin;
 zmierzyć przezroczystą linijką strefy zahamowania wzrostu wokół
krążków (mm); mierzy się poprzez krążek od jednej do drugiej
krawędzi koła tej strefy;
180

sprawdzić w tabeli stopień wrażliwości, korzystając z odpowiednich
tabel.
181
Oznaczanie MIC i MBC metodą rozcieńczeniową
Oznaczenie to można przeprowadzić na podłożu płynnym lub stałym. Ta
pierwsza metoda ma szersze zastosowanie i została tu opisana.
Oznaczenie MIC. Przygotowuje się stanowiącą inokulum zawiesinę
badanego szczepu bakterii w roztworze fizjologicznym NaCl o gęstości
odpowiadającej nr 0,5 wg skali McFarlanda tj. 1,5x 108 CFU/mL
i rozcieńcza się ją w pożywce 10-cio krotnie.
Wykonanie:
 Przygotować szereg kolejnych dwukrotnych rozcieńczeń antybiotyku
w pożywce płynnej, ostatnia probówka szeregu stanowi kontrolę
wzrostu i nie zawiera antybiotyku.
 Dodać 50 μl wcześniej przygotowanego inokulum bakterii do
probówek z kolejnymi rozcieńczeniami antybiotyku i probówki
kontrolnej (bez antybiotyku).
 Inkubować w cieplarce 37°C 20 godzin. Po tym czasie ocenić
makroskopowo wzrost.
 Stężenie antybiotyku w ostatniej probówce w szeregu, w której brak
jest wzrostu bakterii, określa wartość MIC.
Oznaczenie MBC jest kontynuacją oznaczenia MIC. Po jego odczytaniu
z probówek, w których brak widocznego wzrostu oraz probówki
kontrolnej odsiewa się standaryzowaną ezą próbki punktowo na pożywkę
stałą, odpowiednią dla badanych bakterii (np. podłoże MacConkeya dla
pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae). Po inkubacji ocenia się wzrost na
płytkach. Wzrost będzie niewidoczny tylko przy subkulturze z probówki
z takim rozcieńczeniem antybiotyku, które jest bójcze dla tych bakterii.
Jest ono wartością MBC.
Oznaczenie MIC metodą E-testu
E-test jest paskiem nasączonym antybiotykiem. W pasku tym utworzono
gradient stężeń; ich wartości opisane są liczbowo na jego powierzchni
(wartości MIC). Paski układa się na odpowiednim podłożu zasianym
standaryzowaną zawiesiną badanego szczepu podobnie, jak krążki
w antybiogramie. Podczas inkubacji w cieplarce (37°C 20 godzin)
antybiotyk, dyfundując z paska do podłoża, spowoduje zahamowanie
182
wzrostu bakterii. Strefa zahamowania wzrostu maleje wraz ze
zmniejszaniem się stężenia antybiotyku. Wartość najmniejszego stężenia
hamującego – MIC wskazuje dotykająca paska krawędź strefy
zahamowania.
Zadania do wykonania
Zadanie 1.
Oznaczanie MIC i MBC antybiotyków
Odczytaj wynik gotowego oznaczenia MIC, wykonanego wcześniej metodą
rozcieńczeń w pożywce płynnej.
- Zaznacz w poniższej tabeli, w których probówkach obserwujesz wzrost.
- Czy wynik kontroli jest prawidłowy?
- Wpisz w tabeli jakie było stężenie antybiotyków w kolejnych probówkach
- Oblicz MIC gentamicyny i tetracykliny dla badanego szczepu E. coli.
- Z probówek, w których brak widocznego wzrostu i probówki kontrolnej
pobierz po 1 oczku ezy i posiej pasmowo na oznaczone sektory płytki
z podłożem MacConkeya.
- Inkubuj w cieplarce 37°C przez ok. 20 godzin.
- Oblicz wartość MBC i zinterpretuj wynik.
Nr probówki
1
2
3 4
5
Wzrost szczepu
badanego
Stężenie
gentamicyny
(μg/mL)
MIC gentamicyny dla tego szczepu =
MBC =
Wzrost szczepu
badanego
Stężenie
tetracykliny
(μg/mL)
MIC tetracykliny dla tego szczepu =
MBC =
6
7
8
9
kontrola
183
Zadanie 2.
Odczytanie i interpretacja antybiogramów demonstracyjnych. Ocena
spektrum działania antybiotyków
Przygotowano antybiogramy dla szczepów wzorcowych czyli takich które
wykazują naturalną wrażliwość i nie zawierają genów oporności nabytej.
- Zmierz średnice stref zahamowania wzrostu tych szczepów wokół
ułożonych na płytce krążków.
- Oceń działanie badanych antybiotyków względem naturalnie
wrażliwych/opornych szczepów. Zapisz w tabeli:
Antybiotyk
S. aureus
(strefa mm)
E. coli
(strefa mm)
Wrażliwość
tabeli
wg
184
Antybiogramy wykonane dla szczepów wzorcowych pozwalają ocenić
spektrum antybiotyków.
Wąskowidmowe antybiotyki to:
Szerokowidmowe antybiotyki to:
Do badania wrażliwości gronkowców nie należało używać krążków z:
gdyż bakterie te naturalnie są na nie oporne. Leczenie tymi
antybiotykami zawsze będzie nieskuteczne.
185
Do badania wrażliwości pałeczki okrężnicy nie należy używać krążków z:
gdyż bakterie te naturalnie są na nie oporne. Leczenie tymi
antybiotykami zawsze będzie nieskuteczne.
Zadanie 3.
Wykonanie antybiogramu krążkowego dla bakterii wyhodowanych od
chorego
- Otrzymujesz czystą hodowlę bakterii na płytce.
- Pobierz wacikiem materiał z kilku kolonii i przygotuj zawiesinę
o właściwej gęstości.
- Posiej bakterie na płytkę.
- Ułóż przy pomocy pęsety krążki antybiotykowe odpowiednie dla
badanego rodzaju bakterii dobrane wg zaleceń KORLD.
- Po inkubacji w cieplarce odczytaj i zapisz wynik antybiogramu.
Antybiotyk
Strefa zahamowania Wrażliwość wg tabeli
wzrostu
186
Zadanie 4.
Działanie antybiotyków
Wpisz w tabelę antybiotyki zastosowane w zadaniu 2 i 3. Zaklasyfikuj je do
grup i podaj mechanizm i spektrum działania.
Antybiotyk Grupa
Mechanizm działania
Spektrum
antybiotyku
187
Download