UPADKI, POŚLIZGNIĘCIA, POTKNIĘCIA - pip.gov.pl

advertisement
Praktyczne sposoby zapobiegania
potknięciom i poślizgnięciom –
materiał dla prowadzącego szkolenie
www.pip.gov.pl
www.programyprewencyjne.pl
Slajd tytułowy
Prezentacja została przygotowana w Państwowej Inspekcji Pracy i przedstawia praktyczne sposoby
ograniczania zagrożeń powodujących potknięcia, poślizgnięcia
i związane z nimi upadki na tym samym poziomie. Przedstawia źródła tych zagrożeń, a także skutki
wypadków spowodowanych na tym samym poziomie
i sposoby zapobiegania wypadkom odnoszące się do 6 kluczowych obszarów:
• Podłogi i przejścia.
• Zanieczyszczenia i przeszkody.
• Ludzie (i to nie tylko poszkodowani).
• Warunki środowiska pracy.
• Obuwie.
• Utrzymanie czystości (sprzątanie).
www.pip.gov.pl
2
Slajd 2: Upadki na tym samym poziomie
Każdy, niezależnie od wieku, zawodu czy stanu zdrowia, i miejsca pracy może się poślizgnąć lub potknąć.
Do upadku może dojść niemal wszędzie: na terenie zakładu pracy, w miejscach publicznych, w domu.
Choć często poślizgnięcie się czy potknięcie wyglądają zabawnie dla obserwatorów, to jednak dla
„aktorów” takiego widowiska zawsze są bolesne,
a niejednokrotnie kończą się przykrymi konsekwencjami.
Dlatego ocena ryzyka zawodowego powinna uwzględniać możliwość doznania urazu w wyniku
poślizgnięcia lub potknięcia. Pracodawca jest obowiązany podejmować działania zmniejszające
prawdopodobieństwo wystąpienia takich zdarzeń.
www.pip.gov.pl
3
Slajd 3: Upadki na tym samym poziomie
• Poślizgnięcia, potknięcia i upadki są najczęstszymi przyczynami wypadków przy pracy, we wszystkich
branżach – od przemysłu ciężkiego po administrację. Wiele z nich ma poważne konsekwencje:
złamania kości lub nawet wstrząśnienia mózgu. Ponad jedna trzecia upadków kończy się
niezdolnością do pracy przekraczającą jeden miesiąc.
• Narażeni na nie są nie tylko pracownicy, ale także inne osoby przebywające w zakładzie pracy, takie
jak kontrahenci, uczniowie i praktykanci, a np. w miejscach ogólnodostępnych takich jak sklepy,
zakłady usługowe, obiekty użyteczności publicznej, również osoby postronne.
• Zgodnie z danymi EUROSTAT-u upadki na tym samym poziomie stanowią 14 – 15% wszystkich
wypadków przy pracy (14% - 2005 r., 15% - 2010 r.)
• Według danych GUS upadki na tym samym poziomie stanowią 21% ogółu wypadków przy pracy,
w tym 4 % śmiertelnych i 4,7 % ciężkich.
• Wg danym PIP za lata 2004 – 2013 upadki na tym samym poziomie stanowią ok. 4% wszystkich
wypadków zarejestrowanych w systemie informatycznym PIP, a pamiętać należy, że obowiązkowemu
zgłaszaniu do PIP podlegają tylko wypadki śmiertelne, ciężki i zbiorowe.
www.pip.gov.pl
4
Slajd 4: Skutki upadków na tym samym poziomie
W grudniu, poszkodowana podczas przenoszenia filetów oraz skrzydeł drobiu w misce z tworzywa
sztucznego przewróciła się wchodząc do sklepu. Ustalono, że masa transportowanych filetów oraz
skrzydeł drobiu nie przekraczała 3-4 kg. W dniu wypadku poszkodowana była ubrana w obuwie letnie
gumowane i fartuch. Poszkodowana upadła pomiędzy ladą chłodniczą a ladą sprzedażową doznając
złamania szyjki kości udowej.
Poszkodowany wykonywał prace związane z konserwacją maszyny do prostowania i cięcia na wymiar
walcówki gładkiej i żebrowanej, gorąco i zimno walcowanej. Po wykonaniu czynności regulacji
położenia wyrzutnika, znajdując się po stronie wyrzutu niewymiarowych prętów, poszkodowany
wydał współpracownikowi polecenie uruchomienia wyrzutnika w trybie ręcznym.
W momencie rozruchu wyrzutnika poszkodowany nagle potknął się o przewody zainstalowane
na posadzce betonowej, stanowiące wyposażenie maszyny, stracił równowagę i odruchowo oparł
dłoń na rynnie wyrzutnika, a jego palec dostał się w szczelinę między obudową a ramieniem
wyrzutnika. W wyniku tego zdarzenia poszkodowany doznał urazu palca drugiego ręki prawej
a w konsekwencji amputacji paliczka.
www.pip.gov.pl
5
Slajd 5: Skutki upadków na tym samym poziomie
Do obowiązków poszkodowanego należało sprzątanie terenu oraz prowadzenie drobnych prac
naprawczych. Po przebraniu się w szatni w ubranie robocze poszkodowany przystąpił do pracy.
Czynności polegały na odśnieżeniu terenu wokół obiektu i placu zabaw. Około godziny 9,30
poszkodowany przystąpił do układania już pociętych drewnianych pni z drzew pochodzących z terenu
obiektu. Zadaniem poszkodowanego było przeniesienie pni ze stosu leżącego na tyłach budynku i ich
ułożenie pod ścianą budynku w celu przygotowania do wywozu. Były to ręczne prace transportowe na
odległość około 3 metrów. Ciężar przenoszonego jednego klocka wynosił około 20-25 kg. Po ułożeniu
kilku klocków poszkodowany chwycił kolejny. Nagle poślizgnął się na śniegu i upadł razem
z trzymanym w dłoniach klockiem drewnianym. Poszkodowany poczuł ból prawego kciuka
spowodowany uderzeniem o krawędź spadającego klocka. Natychmiast udał się do pomieszczenia
szatni aby z pomocą innego pracownika opatrzyć ranę. Po zdjęciu rękawicy pracownicy zobaczyli silne
skaleczenie końcówki prawego kciuka oraz opuchlizną w okolicy prawego kciuka i palca wskazującego.
Pracownicy natychmiast opatrzyli ranę środkami z apteczki. Po odmowie przysłania przez pogotowie
ambulansu pracownik zawiózł własnym samochodem poszkodowanego do szpitala, gdzie stwierdzono
amputację części dystalicznej paliczka dystalnego kciuka prawej ręki. Na bloku operacyjnym wykonano
opracowanie kikuta prawego kciuka.
www.pip.gov.pl
6
Slajd 6: Skutki upadków na tym samym poziomie
W ramach remontu podstacji pracownicy Grupy Serwisowej mieli za zadanie przesunięcie dwóch szaf sterowniczych
SKS-WO. W sąsiedztwie szaf znajdowały się materiały budowlane (gruz, rurki, przewody elektryczne). Pracownicy
zostali poinformowani także o konieczności usunięcia kabli z kanału, jednakże z powodu obecności wody w kanale
Kierownik Grupy odmówił wykonania tych czynności, informując jednocześnie pozostałych członków brygady, aby
nie dotykali kabli znajdujących się w wodzie. Aby szafy SKS-WO mogły zostać przesunięte kanały kablowe zostały
odkryte a leżące materiały budowlane częściowo usunięte. Szafy sterownicze SKS-WO były uziemione do bednarki
podstacji i nie stwarzały zagrożenia porażenia prądem. Szafy odłączono spod napięcia w rozdzielni NN, przesunięto
w wyznaczone miejsce i ponownie załączono napięcie. Po załączeniu napięcia okazało się, że jedna z szaf znajdująca
się bliżej dławika katodowego zespołu prostownikowego nie działała. W celu zdiagnozowania przyczyny usterki
zdjęto boczną pokrywę szafy i jeden z pracowników przystąpił do sprawdzenia, dlaczego szafa nie działa. Około
godziny 9.25 poszkodowany chcąc zobaczyć, co robi ten pracownik, przechodząc obok klęczącego kolegi musiał
przekroczyć kanał kablowy o szerokości 30-40 cm. W tym momencie przechodząc obok pracownika kucającego przy
diagnozowanej szafie poszkodowany stracił równowagę i uderzył ręką w siatkę odgradzającą dławik pod napięciem
3kV DC. Siatka osłaniającą dławik katodowy bez specjalnego oporu zaczęła odrywać się od płaskownika, nastąpiło
zwarcie i powstanie łuku elektrycznego. Pojawił się huk, błysk i dym, zadziałało Elektryczne Zabezpieczenie
Ziemnozwarciowe (EZZ). W międzyczasie stojący obok trzeci pracownik zdążył złapać poszkodowanego
przytrzymując go za lewe ramie, co zmniejszyło siłę uderzenia. W wyniku wypadku poszkodowany doznał oparzenia
II stopnia prawej strony głowy (twarzy i ucha) oraz prawej dłoni.
www.pip.gov.pl
7
Slajd 7: Skutki upadków na tym samym poziomie
Poszkodowany razem z innym pracownikiem pracowali przy montażu kombajnu do zbioru owoców
jagodowych na hali produkcyjnej. Ich zadaniem był montaż przenośników i przekładni do ramy
kombajnu. Poszkodowany postanowił, że pójdzie do kombajnu ustawionego na placu przed halą
produkcyjną i zamontuje przeciwwagę, którą poprzedniego dnia zdemontował, gdyż była potrzebna do
kombajnu, który był wysyłany do klienta. Wyszedł z hali przez drzwi i poszedł po przeciwwagę która stała
koło pomieszczenia magazynowego. Wziął przeciwwagę oburącz opierając ciężar o lewe ramie
obciążnikiem do góry i udał się w kierunku stojącego na placu kombajnu. Po przejściu kilku metrów
poślizgnął się na ośnieżonej nawierzchni z kostki brukowej i upadł tracąc przytomność. W wyniku
upadku poszkodowany doznał urazu śródczaszkowego – krwotok nadtwardówkowy, ostry krwiak
nadtwardówkowy w prawej okolicy skroniowo – czołowej, złamanie kości skroniowej prawej i podstawy
środkowego dołu czaszki, odma śródczaszkowa.
www.pip.gov.pl
8
Slajd 8: Pojęcia podstawowe
Do poślizgnięcia dochodzi wówczas, gdy na śliskiej nawierzchni stopy tracą kontakt
z podłożem i zaczynają się poruszać szybciej niż reszta ciała. Najczęstszymi przyczynami poślizgnięć
są rozlane płyny, zapylenie lub oblodzenie na przejściach.
Do potknięcia dochodzi wówczas, gdy stopa poruszającego się człowieka napotka
na przeszkodę, np. wystający element lub zagłębienie, w wyniku czego pozostaje nieruchoma, a ciało
porusza się dalej, napędzane siłą bezwładności. Najczęstszymi przyczynami potknięć są zaczepienia
o progi i instalacje poprowadzone w poprzek przejść, uszkodzenia nawierzchni lub zalegające przedmioty.
Rozróżnienie pomiędzy poślizgnięciami i potknięciami jest o tyle istotne, że różny jest mechanizm upadku
w obu sytuacjach, odmienne są też środki przeciwdziałające tym wydarzeniom.
www.pip.gov.pl
9
Slajd 9: Cel:
Celem działań profilaktycznych jest przede wszystkim zmniejszenie liczby
wypadków i związanych z nimi strat.
Łatwo jest powiedzieć, że ludzie przewracają się i upadają dlatego, że chodzą i wskazać „czynnik ludzki”
jako przyczynę takich wypadków.
Jednak odpowiedzialne i skuteczne zapobieganie wypadkom przy pracy wymaga bardziej wnikliwego
przyjrzenia się przyczynom potknięć i poślizgnięć i nie należy poprzestawać na wskazywaniu
niedostatecznej koncentracji, niefortunnego odruchu
lub zaskoczenia niespodziewanym zdarzeniem jako jedynych przyczyn takich wypadków.
www.pip.gov.pl
10
Slajd 10: Analiza ryzyka – kluczowe obszary
Zapobieganie poślizgnięciom i potknięciom wymaga przeanalizowania i podejmowania
działań w 6 kluczowych obszarach:
• Podłogi i przejścia.
• Zanieczyszczenia i przeszkody.
• Ludzie (i to nie tylko poszkodowani).
• Warunki środowiska pracy.
• Obuwie.
• Utrzymanie czystości (sprzątanie).
W każdym z nich mogą wystąpić źródła zagrożeń prowadzących do poślizgnięć i potknięć. Zagrożenia te
powinny zostać zidentyfikowane w procesie oceny ryzyka oraz wyeliminowane, a jeśli byłoby to
niemożliwe – pracodawca obowiązany jest zastosować środki zmniejszające ryzyko z nimi związane.
www.pip.gov.pl
11
Slajd 11: Ocena ryzyka
Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany chronić życie i zdrowie pracowników
oraz innych osób mających dostęp do miejsc pracy, przez zapewnianie bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy. Obowiązek ten realizuje między innymi poprzez ocenę ryzyka zawodowego
i stosowanie środków eliminujących zagrożenia w środowisku pracy lub co najmniej zmniejszających
ryzyko związane z zagrożeniami, których nie można całkowicie wyeliminować, do akceptowalnego
poziomu. W pierwszej kolejności pracodawca zapewnia spełnienie wymagań określonych przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy. Często jednak, dla zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony
pracowników, konieczne jest zastosowanie dodatkowych środków, wynikających z oceny ryzyka
zawodowego.
www.pip.gov.pl
12
Slajd 12: Ogólne przepisy bhp (1)
Obowiązki pracodawcy w zakresie oceny ryzyka zawodowego i stosowania odpowiednich środków profilaktycznych uszczegółowiają rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034). Zgodnie z nimi:
§ 39. 1. Pracodawca realizuje obowiązek zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności przez zapobieganie zagrożeniom
związanym z wykonywaną pracą, właściwą organizację pracy, stosowanie koniecznych środków profilaktycznych oraz informowanie i szkolenie
pracowników.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, powinien być realizowany na podstawie ogólnych zasad dotyczących zapobiegania wypadkom i chorobom
związanym z pracą, w szczególności przez:
1) zapobieganie zagrożeniom;
2) przeprowadzanie oceny ryzyka związanego z zagrożeniami, które nie mogą być wykluczone;
3) likwidowanie zagrożeń u źródeł ich powstawania;
4) dostosowanie warunków i procesów pracy do możliwości pracownika, w szczególności przez odpowiednie projektowanie i organizowanie
stanowisk pracy, dobór maszyn i innych urządzeń technicznych oraz narzędzi pracy, a także metod produkcji i pracy - z uwzględnieniem
zmniejszenia uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie, oraz ograniczenia negatywnego wpływu takiej
pracy na zdrowie pracowników;
5) stosowanie nowych rozwiązań technicznych;
6) zastępowanie niebezpiecznych procesów technologicznych, urządzeń, substancji i innych materiałów - bezpiecznymi lub mniej
niebezpiecznymi;
7) nadawanie priorytetu środkom ochrony zbiorowej przed środkami ochrony indywidualnej;
8) instruowanie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
www.pip.gov.pl
13
Slajd 12: Ogólne przepisy bhp (2)
§ 39a.1. Pracodawca ocenia ryzyko zawodowe występujące przy wykonywanych pracach, w szczególności przy doborze wyposażenia stanowisk i
miejsc pracy, stosowanych substancji i preparatów chemicznych, biologicznych, rakotwórczych lub mutagennych oraz zmianie organizacji pracy.
Podczas oceny ryzyka zawodowego uwzględnia się wszystkie czynniki środowiska pracy występujące przy wykonywanych pracach oraz sposoby
wykonywania prac.
2. Stosowane w następstwie oceny ryzyka zawodowego środki profilaktyczne, metody oraz organizacja pracy powinny:
1) zapewniać zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników;
2) być zintegrowane z działalnością prowadzoną przez pracodawcę na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej zakładu pracy.
3. Pracodawca prowadzi dokumentację oceny ryzyka zawodowego oraz zastosowanych niezbędnych środków profilaktycznych. Dokument
potwierdzający dokonanie oceny ryzyka zawodowego powinien uwzględniać w szczególności:
1) opis ocenianego stanowiska pracy, w tym wyszczególnienie:
a) stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów,
b) wykonywanych zadań,
c) występujących na stanowisku niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy,
d) stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
e) osób pracujących na tym stanowisku;
2) wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego z czynników środowiska pracy oraz niezbędne środki profilaktyczne
zmniejszające ryzyko;
3) datę przeprowadzonej oceny oraz osoby dokonujące oceny.
www.pip.gov.pl
14
Slajd 13: Ocena ryzyka
Wszelkie działania zmierzające do ograniczenia zagrożeń zawodowych należy zacząć od rzetelnie
wykonanej oceny ryzyka zawodowego. Ocena ta nie może być „uniwersalna”, powinna odnosić się do
rzeczywistych warunków w zakładzie. Powinna uwzględniać nie tylko typowe sytuacje, ale również
możliwe do wystąpienia sytuacje awaryjne, jak i interakcje z otoczeniem (zachowania klientów i innych
osób nie będących pracownikami, a także zagrożenia dla tych osób, zwłaszcza, jeśli osoby te nie są ich
świadome).
Ocenę ryzyka prowadzi się nie dlatego, aby stworzyć odpowiedni – wymagany prawem – dokument, ale
żeby na podstawie przeprowadzonej analizy zaplanować przedsięwzięcia mające na celu zapobieganie
poślizgnięciom i potknięciom. Pracodawca powinien przeznaczyć odpowiednie zasoby (zarówno ludzkie,
jak i finansowe) na wdrożenie wynikających z oceny ryzyka działań profilaktycznych zapobiegających
poślizgnięciom, potknięciom i upadkom.
Na przykład powinny być wyznaczone osoby (osoba) zobowiązane do usuwania w razie konieczności
rozlanych płynów i innych zanieczyszczeń stwarzających zagrożenie wypadkowe. Zresztą sprzątanie jest
jedną z najważniejszych czynności mających na celu zapobieganie poślizgnięciom
i potknięciom dlatego w większych zakładach, powinna być wyznaczona osoba, która jest odpowiedzialna
za nadzór i kontrolę osób wykonujących sprzątanie.
www.pip.gov.pl
15
Slajd 14: Podłogi i przejścia
Podłoga – powierzchnia, po której chodzą ludzie – odgrywa najważniejszą rolę w zapobieganiu
poślizgnięciom i potknięciom. Dopiero w dalszej kolejności ma znaczenie utrzymywanie nawierzchni
w czystości oraz własności przeciwpoślizgowe używanego obuwia. Jeżeli podłoga, a właściwie jej
nawierzchnia, sama z siebie jest nieśliska, wówczas ryzyko upadku będzie znacząco mniejsze, nawet mimo
zanieczyszczenia powierzchni podłogi, czy też używania przez pracowników zwykłego obuwia (bez
podeszw antypoślizgowych.
Do każdego stanowiska pracy powinno prowadzić bezpieczne i wygodne dojście. Drogi dla pieszych
powinny być wykonane i oznakowane zgodnie z Polskimi Normami i właściwymi przepisami, nie mogą
stwarzać zagrożeń dla użytkowników.
Nawierzchnia dróg, placów manewrowych, postojowych i składowych, dojazdów pożarowych i przejść
powinna być równa i twarda lub utwardzona oraz mieć odpowiednią nośność.
W pomieszczeniach oraz na drogach znajdujących się w obiektach budowlanych podłogi powinny być
stabilne, równe, nieśliskie, niepylące i odporne na ścieranie oraz nacisk, a także łatwe do utrzymania
w czystości.
Nawierzchnie schodów, pomostów i pochylni nie powinny być śliskie, a w miejscach, w których możliwe
jest zaleganie pyłu - powinny być ażurowe.
www.pip.gov.pl
16
Slajd 15: Podłogi i przejścia
Dobierając rodzaj nawierzchni podłogi należy uwzględnić warunki, w jakich będzie użytkowana,
a zwłaszcza możliwe zanieczyszczenia, gdyż często to właśnie one zwiększają ryzyko upadku.
Prawdopodobieństwo rozlania napoju w sali konferencyjnej jest stosunkowo niewielkie,
a nawet jeśli się zdarzy, to można przyjąć, że zanieczyszczenie zostanie szybko usunięte i w związku
z tym można nie wymagać, aby nawierzchnia podłogi w takiej sali była nieśliska na mokro. Natomiast
w pomieszczeniach kuchennych lub higieniczno-sanitarnych i innych, w których można spodziewać się
częstego zamoczenia podłogi, do wykończenia nawierzchni powinny zostać użyte materiały
gwarantujące, że będzie ona nieśliska również po zamoczeniu.
W niektórych miejscach, np. na śliskich powierzchniach pochyłych, może być konieczne zastosowanie
dodatkowych pokryć antypoślizgowych. Ważne jest, aby były one w dobrym stanie i zachowywały swoje
własności antypoślizgowe w każdych warunkach użytkowania.
Podobną uwagę należy zwrócić na ciągi komunikacyjne na zewnątrz budynków: czy nawierzchnie
są równe, bez ubytków oraz czy na bieżąco usuwane są zanieczyszczenia związane z porą roku (np.
spowodowane czynnikami atmosferycznymi).
www.pip.gov.pl
17
Slajd 16: Wpływ współczynnika tarcia
Jednym z parametrów wpływających na ryzyko poślizgów jest współczynnik tarcia. Wyraża on zależność
pomiędzy siłą nacisku, a siłą równoległą do powierzchni przemieszczania się. Jego wartość zależy od obu
oddziałujących na siebie powierzchni : w przypadku chodzenia – zarówno od podłoża, jak i podeszwy.
Im mniejszy tym łatwiej o poślizgnięcie się. Można wyznaczyć zależność pomiędzy ryzykiem poślizgu
a wielkością współczynnika tarcia podczas zwykłego chodzenia. Dla współczynnika równego 0,36
prawdopodobieństwo poślizgu jest jak 1:1.000.000
Dla współczynnika równego 0,24 już jedna na 20 osób może się poślizgnąć, co oznacza duże ryzyko.
Innymi słowy, możliwość poślizgu w bezpośredni sposób zależy od współczynnika tarcia. Stąd tak istotne
jest zapewnienie antypoślizgowych właściwości nawierzchni podłóg, a jeśli to niemożliwe, to wyposażenie
pracowników w obuwie z podeszwami zapewniającymi wystarczającą przyczepność nawet na śliskich
nawierzchniach.
www.pip.gov.pl
18
Slajd 17: Wpływ współczynnika tarcia
Przedstawione na poprzednim slajdzie wartości dotyczą zwykłego chodzenia. Ryzyko zwiększa się,
a tym samym rosną wymagania odnośnie współczynnika tarcia w przypadku:
- Większej prędkości poruszania się (i odwrotnie, gdy wiemy, że nawierzchnia jest śliska, np.
oblodzona, naturalnym odruchem jest, że poruszamy się zdecydowanie wolniej).
- Wykonywania gwałtownych zmian kierunku poruszania się.
- Przenoszenia ciężarów.
- Pchania lub ciągnięcia.
- Poruszania się po pochylniach (w tym przypadku, aby ustalić minimalną wartość współczynnika
tarcia, aby ryzyko mogło być sklasyfikowane jako małe, należy dodać tangens kąta nachylenia
pochylni).
www.pip.gov.pl
19
Slajd 18: Test rampowy wg DIN
W praktyce producenci rzadko podają wartość współczynnika tarcia sprzedawanych przez siebie
nawierzchni.
W przypadku płytek podłogowych wykorzystywane są określone normą niemiecką DIN 51130 symbole
R9-R13 (im współczynnik wyższy, tym płytka mniej śliska). Określa się go w oparciu o uzyskany w wyniku
tzw. testu rampowego (zwanego tez platformowym) kąt akceptacji - kąt nachylenia powierzchni ukośnej,
przy którym osoba kontrolująca osiąga granicę bezpiecznego chodzenia (następuje poślizg).
Test przeprowadzany jest w ten sposób, że stopniowo zwiększany jest kąt nachylenia rampy (platformy)
po której chodzi człowiek. Kąt nachylenia, przy którym wystąpi poślizg jest kątem wyznaczającym
odpowiednią klasę odporności na poślizg.
www.pip.gov.pl
20
Slajd 19: Test rampowy wg DIN
Dla płytek używanych w pomieszczeniach natrysków, basenów itp., gdzie człowiek porusza się boso po
mokrej posadzce, stosuje się pomiar, w którym człowiek chodzi bosymi stopami po nawierzchni zwilżanej
wodą z mydłem. W zależności od kata nachylenia rampy (platformy), przy którym następuje poślizg
określa się trzy klasy: A, B, C, gdzie C oznacza klasę materiału o najwyższej odporności na poślizg.
www.pip.gov.pl
21
Slajd 20: Test poślizgu - młot poślizgu (Pendulum)
Przedstawiony test rampowy jest metodą laboratoryjną, przeprowadzany jest dla próbki materiału wykorzystywanego na
nawierzchnie. Jego wyniki i zastosowana klasyfikacja może służyć jako wskazówka dla inwestorów, projektantów i wykonawców
inwestycji. Może być również wykorzystywany do pomiaru współczynnika tarcia różnych rodzajów rzeczywistych modeli obuwia
na różnych nawierzchniach. Nie odzwierciedla jednak faktycznej dynamiki podczas chodzenia.
Innym testem, pozwalającym na wyznaczenie dynamicznego współczynnika tarcia, jest test z wykorzystywaniem młota poślizgu
(pendulum), przeprowadzany zgodnie z norma brytyjską BS 7976 – 1, 2, 3 : 2002 + A1 2013.
Test ten przeprowadzany jest z użyciem urządzenia zwanego pendulum (u polskich dystrybutorów „młot poślizgu”), w którym
ciężarek z odpowiednią końcówką opada pod wpływem siły ciężkości, ociera się o podłoże i siłą bezwładności unosi się na
pewną wysokość. Wysokość ta zależy na ile ciężarek stracił impet w wyniku tarcia o podłoże – im większe tarcie, tym uniesie się
niżej. Wskazówka zatrzymuje się w krańcowym położeniu wyznaczając w ten sposób współczynnik tarcia.
Test ten bardzo dobrze odwzorowuje rzeczywistą dynamikę i imituje ruch obcasa podczas chodzenia. Pozwala na pomiar
współczynnika tarcia w rzeczywistych warunkach, zarówno na suchej, jak i mokrej nawierzchni. Różne wymienne końcówki
pozwalają na odwzorowanie poruszania się w obuwiu, jak i na boso.
Test ten może być wykorzystany do oceny ryzyka poślizgu w rzeczywistych warunkach, a także przy badaniu okoliczności
i przyczyn wypadków, odpowiada na kluczowe pytanie „jak śliska jest podłoga gdy ktoś po niej chodzi?”
Więcej informacji:
http://www.testlab.com.pl/Mlot_poslizgu_(skid_test),753.html
http://www.floorslip.co.uk/pendulum-test-to-check-floor-to-bs-7976-and-BS13036-4.html (w języku angielskim)
www.pip.gov.pl
22
Slajd 21: Pomiar mikrochropowatości
Wadą testu poślizgu z użyciem pendulum jest to, że nie może być on przeprowadzony na małych
powierzchniach (np. stopniach schodów) – samo urządzenie jest stosunkowo duże, a także na
powierzchniach profilowanych. W takich przypadkach można wykonać test miernikami chropowatości.
Są one małe, poręczne, pozwalają na łatwy i szybki pomiar, również w miejscach trudno dostępnych czy
na powierzchniach profilowanych. Jego wadą jest to, że nie dokonuje się w ten sposób pomiaru
współczynnika tarcia, a jedynie mikrochropowatości powierzchni, która nie zawsze jest wystarczająco
miarodajna.
Możliwe są również inne testy i pomiary (np. test saneczkowy) jednak są to pomiary czysto fizyczne, nie
odwzorowują rzeczywistych warunków, często zupełnie niewiarygodne w przypadku dokonywania
pomiarów „na mokro”.
www.pip.gov.pl
23
Slajd 22: Podłogi i przejścia
Przy rozpatrywaniu odporności na poślizgnięcie ważny jest nie tylko materiał, z którego zrobiona jest nawierzchnia,
ale i sposób jego wykończenia. Na przykład w podziemnym tunelu łączącym przystanek kolejowy z halą przylotów na
lotnisku im. Chopina w Warszawie na poziomych dojściach zastosowano błyszczące płytki granitowe, podczas gdy na
pochylni płytki matowe, o większej przyczepności nie tylko na sucho, ale i po zamoczeniu.
Niekiedy w celu zwiększenia przyczepności stosuje się powierzchnie profilowane. Niestety, nie dają one pewnego
zabezpieczenia przed poślizgnięciem, a przez większe, subiektywne poczucie bezpieczeństwa mogą prowadzić do
ryzykownych zachowań. Co więcej, poprzez zużywanie się tracą swoje antypoślizgowe właściwości i mogą w ten
sposób zwiększać zagrożenie. Tak może być na przykład w przypadku ryflowanej blachy lub blachy z otworami, która
gdy jest nowa faktycznie daje lepszą przyczepność, jednak gdy w wyniku użytkowania ostre krawędzie ulegną
stępieniu staje się po prostu śliska, z czego poruszające się osoby mogą nie zdawać sobie sprawy.
Własności antypoślizgowe nawierzchni powinny być brane pod uwagę przy wykonywaniu nowych obiektów lub
remontach istniejących, gdy jest możliwość wymiany nawierzchni. Bywają jednak przypadki, gdy sytuacja w obiekcie
jest zastana i nie można zmienić zastosowanej wcześniej nawierzchni (na przykład prowadzenie działalności w
istniejącym obiekcie, wybudowanym wiele lat temu). Nie zwalnia to jednak pracodawcy z obowiązku zapobiegania
poślizgnięciom, tym bardziej, że są metody zwiększania przyczepności posadzek – trawienie kwasem
fluorowodorowym (uwaga! ma właściwości toksyczne), piaskowanie, stosowanie farb i powłok antypoślizgowych.
www.pip.gov.pl
24
Slajd 23: Podłogi i przejścia c.d.
Gdy zamoczenie podłogi jest nieuniknione należy wykonać nawierzchnię podłóg i ciągów
komunikacyjnych z materiałów antypoślizgowych lub przepuszczalną (np. z kraty) i zapewnić odpływ
wody.
Wszelkie kanały odpływowe, otwory i szczeliny na podłodze w ciągu komunikacyjnym, mogące
powodować potknięcie, powinny być właściwie zakryte.
www.pip.gov.pl
25
Slajd 24: Podłogi i przejścia c.d.
Zagrożenia stwarzające możliwość potknięcia są z reguły dużo łatwiejsze do zaobserwowania niż
zagrożenia związane z możliwością poślizgnięcia. Często są jednak bardziej lekceważone (bo przecież
są „widoczne”).
Maty lub wykładziny podłogowe należy dobrze przymocować do podłoża, a wszelkie odstające,
odwijające się krawędzie niezwłocznie ponownie zamocować.
Wysokość progu stwarzającego zagrożenie nie musi być duża – niekiedy już nawet jednocentymetrowy
próg może spowodować potknięcie, zwłaszcza jeśli znajduje się na drodze komunikacyjnej, która
poruszają się osoby starsze lub słabowidzące.
www.pip.gov.pl
26
Slajd 25: Podłogi i przejścia c.d.
Na drogach transportowych i w magazynach nie powinno być progów ani stopni. W przypadku
zróżnicowania poziomów podłogi, różnice te powinny być wyrównane pochylniami o nachyleniu
dostosowanym do rodzaju używanego środka transportu, ale nie większym niż 8%. W razie potrzeby
należy zastosować środki ograniczające możliwość poślizgu na pochylni. Schody zewnętrzne
i wewnętrzne, służące do pokonania wysokości przekraczającej 0,5 m, powinny być zaopatrzone
w balustrady lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej.
Schody zewnętrzne i wewnętrzne w budynku użyteczności publicznej po obu stronach powinny mieć
balustrady lub poręcze przyścienne. Stopnie lub inne miejsca na przejściach zagrażające potknięciem się,
upadkiem lub uderzeniem powinny być dobrze widoczne i oznakowane barwami bezpieczeństwa zgodnie
z Polskimi Normami.
www.pip.gov.pl
27
Slajd 26: Zanieczyszczenia i przeszkody
Około 50% wszystkich potknięć spowodowanych jest brakiem ładu i porządku. Poprawa tylko w tym
zakresie może znacząco ograniczyć liczbę wypadków. Przede wszystkim należy zapewnić pracownikom
wystarczającą przestrzeń na stanowiskach pracy, jak i na dojściach do nich. Ponadto należy się upewnić,
że nie ma wystających elementów (np. pozostałości po śrubach fundamentowych, przewodów
instalacyjnych, przedłużaczy itp.) ani zagłębień (nieprzykrytych kanałów i kratek ściekowych, ubytków
nawierzchni posadzki). Nie należy ustawiać wyrobów, odpadów i innych przedmiotów w miejscach,
w których mogłyby stworzyć zagrożenie, a jednocześnie trzeba wprowadzić zwyczaj reagowania na tego
typu sytuacje.
Utrzymanie ładu i porządku nie wiąże się z kosztami. Wymaga jedynie zaangażowania wszystkich, od
najwyższego kierownictwa, poprzez osoby kierujące pracownikami, pracowników działów utrzymania
ruchu, na szeregowych pracownikach kończąc. Trzeba stworzyć w zakładzie klimat wspólnej dbałości
o bezpieczeństwo. Uprzątnięcie leżącej w poprzek przejścia deski, czy rozsypanego gruzu nie zajmuje wiele
czasu, koszty wypadku mogą być bardzo wysokie.
www.pip.gov.pl
28
Slajd 27: Zanieczyszczenia i przeszkody
Większość nawierzchni staje się śliska gdy rozleje się na nią płyn lub gdy spoczywa na niej warstwa pyłu.
Poślizg może spowodować nawet arkusz papieru.
Jako zanieczyszczenie można potraktować wszystko, co znajdzie się na powierzchni podłogi: wodę, olej,
tłuszcze, pył, rozsypane drobne przedmioty, śnieg i błoto. Zabrudzenia mogą być produktem ubocznym
prowadzonych procesów produkcyjnych, wynikiem niesprawności urządzeń, być przyniesione z zewnątrz
na podeszwach butów lub znaleźć się tam zupełnie przypadkowo, jak np. rozlana herbata.
Najlepszym sposobem eliminacji zagrożenia jest zapobieganie zanieczyszczaniu podłogi, między innymi
dbanie o stan techniczny maszyn, układanie mat do wycierania obuwia w wejściach, stosowanie tac
wyłapujących wycieki itp.
Gdy w wyniku prowadzonych procesów technologicznych zanieczyszczanie jest nieuniknione, należy
wykonać nawierzchnię podłóg i ciągów komunikacyjnych z materiałów antypoślizgowych lub
przepuszczalną (np. z kraty) oraz zapewnić pracownikom odpowiednie obuwie.
www.pip.gov.pl
29
Slajd 28: Zanieczyszczenia i przeszkody
Najlepszym sposobem eliminacji zagrożenia jest zapobieganie zanieczyszczaniu podłogi, między innymi
dbanie o stan techniczny maszyn, układanie mat do wycierania obuwia w wejściach, stosowanie tac
wyłapujących wycieki i/lub skropliny itp.
Wysoka wilgotność powietrza może prowadzić do skraplania się pary wodnej na drogach
komunikacyjnych, przez co stają się bardziej śliskie i zwiększa się prawdopodobieństwo poślizgnięcia.
Zapobiegać tym zjawiskom można albo poprzez przeciwdziałanie skraplaniu się pary (o ile jest to możliwe
ze względów technologicznych), wychwytywanie kondensatu, albo poprzez stosowanie odpowiednio
szorstkiego wykończenia posadzek i używanie obuwia o wysokiej przyczepności.
Gdy zamoczenie podłogi jest nieuniknione lub co najmniej bardzo prawdopodobne (na przykład
w pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych), wówczas jednym ze sposobów ograniczania zagrożenia jest
stosowanie mat przeciwpoślizgowych .
www.pip.gov.pl
30
Slajd 29: Zanieczyszczenia i przeszkody
Podgrzewane chodniki lub maty w wejściu zapobiegają wnoszenia wody, śniegu i błota do pomieszczeń.
Na zdjęciu po prawej stronie widoczny jest obiekt, w którym zastosowano daszek nad wejściem
a dodatkowo podgrzewany chodnik – widoczny w lewym dolnym rogu biały element to osłona zakrywająca
dostęp do sterownika układu.
W przypadku układania w wejściu mat zapobiegających wnoszeniu do pomieszczeń wody, śniegu i błota
należy zwrócić uwagę na to aby:
- w pierwszej kolejności ułożone były maty wyłapujące grubsze zanieczyszczenia (błoto, śnieg itp.),
- ułożone w dalszej kolejności maty wyłapujące wodę były na tyle długie, aby wskutek chodzenia po nich
nastąpiło osuszenie obuwia – aby były skuteczne powinny mieć co najmniej 3 m,
- maty powinny być ułożone tak, aby nie było możliwe ominięcie ich przez osoby wchodzące,
- maty powinny być tak ułożone, aby przed nimi lub pomiędzy nimi nie było miejsca, w którym możliwy
jest poślizg (na przykład nie przykryte matami płytki ceramiczne śliskie po zamoczeniu).
www.pip.gov.pl
31
Slajd 30: Środowisko pracy
Warunki środowiskowe mogą zwiększać lub zmniejszać ryzyko poślizgnięcia lub potknięcia. Takie czynniki
środowiska pracy jak niedostateczne albo nadmierne oświetlenie, hałas, warunki pogodowe, mikroklimat
w pomieszczeniach – wpływają na prawdopodobieństwo zaistnienia wypadku.
www.pip.gov.pl
32
Slajd 31: Środowisko pracy
Odpowiednie oświetlenie ma szczególnie duże znaczenie w miejscach, w których łatwiej o potknięcie,
takich jak początek schodów lub w pobliżu innych przeszkód. W ciemności trudniej zauważyć
niebezpieczne miejsca. Z kolei zbyt dużo światła, zwłaszcza padającego pod małym kątem, na
powierzchniach błyszczących, prowadzi do olśnienia i również utrudnia lub wręcz uniemożliwia
dostrzeżenie niebezpieczeństw. Zjawisko to można ograniczyć poprzez odpowiedni dobór i rozmieszczenie
opraw oświetleniowych albo, jeśli olśnienie spowodowane jest światłem naturalnym, poprzez stosowanie
żaluzji lub innych sposobów ograniczenia nadmiernego operowania promieni słonecznych. Nie mogą
występować zbyt duże różnice w oświetleniu sąsiednich pomieszczeń lub pomiędzy otoczeniem
a pomieszczeniem. Ze względu na bezwładność oka w adaptowaniu się do zmienionych warunków
oświetlenia może nastąpić chwilowe niedowidzenie (przy przejściu z jasnego do ciemniejszego
pomieszczenia) lub oślepienie (przy przejściu z ciemnego do bardzo jasnego pomieszczenia lub na
zewnątrz budynku w słoneczny dzień).
www.pip.gov.pl
33
Slajd 32: Środowisko pracy
Niekiedy nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie miejsc stwarzających zagrożenie potknięciem się lub
poślizgnięciem. W takich przypadkach konieczne jest wyraźne i widoczne oznakowanie takich miejsc.
Należy jednak pamiętać, że samo oznakowanie nie może zastępować innych środków profilaktycznych
(technicznych, organizacyjnych), jeśli ich zrealizowanie jest możliwe.
www.pip.gov.pl
34
Slajd 33: Środowisko pracy
Miejsca zagrażające potknięciem się powinny być dobrze widoczne i oznakowane barwami
bezpieczeństwa.
www.pip.gov.pl
35
Slajd 34: Środowisko pracy
Nieprzyjemne i głośne dźwięki zwiększają rozdrażnienie i sprzyjają dekoncentracji, która często jest
przyczyną upadków.
W okresie intensywnych opadów, woda może przedostawać się do pomieszczeń pracy i na ciągi
komunikacyjne, stwarzając rozlewiska, na których o wiele łatwiej o poślizgnięcie. Właściwa konserwacja
budynków, a doraźnie bieżące usuwanie nawet niewielkich ilości wody znajdujących się na posadzkach,
są w takich przypadkach niezbędne.
Z kolei ujemne temperatury mogą powodować oblodzenie nawierzchni. Sezon zimowy to okres, w którym
poślizgnięć jest najwięcej. Bieżące usuwanie śniegu z dróg i placów, przeciwdziałanie oblodzeniom,
posypywanie przejść piaskiem, to obowiązki pracodawcy zimą. Podobne środki powinny być stosowane
w przypadkach gdy niska temperatura wynika z procesów produkcyjnych, np. w chłodniach.
www.pip.gov.pl
36
Slajd 35: Sprzątanie
Podczas sprzątania podłoga jest mokra, co zwiększa ryzyko poślizgnięcia. W niektórych zakładach, np.
ochrony zdrowia, częste mycie posadzki jest nieuniknione. Właściwe postępowanie może zmniejszyć
prawdopodobieństwo wypadku.
Metody sprzątania powinny być dostosowane do typu nawierzchni. Jeśli tylko jest to możliwe należy
stosować sprzątanie na sucho, np. suchymi szczotkami z mikrofibry. Jeśli sprzątanie musi odbywać się na
mokro, wymyta powierzchnia powinna być niezwłocznie osuszona, ewentualnie odgrodzona, aby
zabezpieczyć ludzi przed wejściem na śliską nawierzchnię. Sprzątanie powinno odbywać się w porach
minimalnego ruchu osób, a miejsca, w których aktualnie odbywa się mycie podłóg, powinny być
odgrodzone tymczasowymi barierkami, z jednoczesnym zapewnieniem możliwości przejścia suchą drogą.
www.pip.gov.pl
37
Slajd 36: Sprzątanie
Duże znaczenie ma szkolenie i kształtowanie postaw osób zajmujących się sprzątaniem, które
powinny stosować powyższe zasady podczas rutynowego sprzątania oraz niezwłocznie reagować
na przypadkowe rozlewiska lub inne zanieczyszczenia podłóg. Osoby te pełnią jedną
z kluczowych ról w zapobieganiu poślizgnięciom i potknięciom.
Pracownicy wykonujący czynności sprzątania powinni otrzymać informacje o tym, jakiego
rodzaju detergentu należy używać do poszczególnych nawierzchni. Środki używane do mycia
i konserwacji podłóg i posadzek nie powinny zmniejszać przyczepności nawierzchni.
Niewłaściwie zastosowany detergent może nawet spowodować zwiększenie zagrożenia.
Aby sprzątanie było skuteczne detergent musi być zastosowany w odpowiednim stężeniu
(w praktyce częściej spotyka się za niskie stężenia niż zbyt wysokie) i być pozostawiony na
posadzce prze czas określony przez jego producenta. Jeśli czas oddziaływania będzie zbyt krótki
detergent nie zdąży rozpuścić zabrudzeń, jeśli będzie zbyt długi – odparuje i zanieczyszczenia
pozostaną na „umytej” podłodze.
Po określonym czasie oddziaływania detergent powinien zostać zmyty wodą a podłoga
wysuszona.
www.pip.gov.pl
38
Slajd 37: Sprzątanie
Sprzątanie powinno odbywać się w porach minimalnego ruchu osób, a miejsca, w których aktualnie
odbywa się mycie podłóg, powinny być odgrodzone tymczasowymi barierkami, z jednoczesnym
zapewnieniem możliwości przejścia suchą drogą.
W przypadku szerokich przejść dobrze sprawdza się metoda „pół na pół” – połowa szerokości przejścia
na czas mycia jest wyłączona z ruchu, który odbywa się w tym czasie drugą częścią, po czym następuje
zmiana.
Znaki bezpieczeństwa, ostrzegające przed poślizgnięciem, nie mogą zastępować właściwych środków
prewencyjnych, powinny być jedynie ich uzupełnieniem. Należy je usuwać niezwłocznie gdy tylko staną
się zbędne. Pozostawianie ich w miejscach, w których zagrożenie już nie istnieje, powoduje, że ludzie
przestają zwracać na nie uwagę i zaczynają lekceważyć ostrzeżenia.
www.pip.gov.pl
39
Slajd 38: Obuwie
Pracodawca ma zwykle do czynienia z trzema sytuacjami:
- gdy po terenie zakładu (sklep, obiekt użyteczności publicznej itp.), poruszają się osoby postronne, na obuwie których nie ma
wpływu. W takim przypadku podstawową możliwością zapobiegania poślizgnięciom i potknięciom jest należyte utrzymanie
ciągów komunikacyjnych – tak, aby były one czyste, suche i niepozastawiane;
- gdy pracodawca ma pewną możliwość decydowania o obuwiu pracowników, a nawierzchnie podłóg są z reguły czyste i suche.
W takim przypadku najczęściej odpowiednie będzie obuwie używane na co dzień przez pracowników, nawet własne, z płaską
podeszwą lub niewielkim obcasem, wykonanymi ze stosunkowo miękkich materiałów, zapewniających odpowiednią
przyczepność. Należy unikać obuwia z odkrytymi palcami, klapek, sandałów, butów na wysokich obcasach, z podeszwami
o zupełnie gładkich powierzchniach, drewniaków bez paska utrzymującego kostkę. Gdyby obuwie to było narażone na
zniszczenie lub znaczne zabrudzenie, albo było to niezbędne ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub
bezpieczeństwa i higieny pracy – wówczas pracodawca obowiązany jest dostarczać pracownikom obuwie robocze, spełniające
wymagania określone w Polskich Normach, i egzekwować używanie tego obuwia w pracy;
- gdy ze względu na prowadzone procesy technologiczne nie jest możliwe bieżące utrzymanie podłóg w czystości i suchym
stanie (albo: i zapewnienie, że są one suche)– na przykład w zakładach przetwarzania żywności, lub przy pracach na otwartej
przestrzeni (np. w budownictwie, rolnictwie). W takich przypadkach pracodawca obowiązany jest dostarczać pracownikom
obuwie ochronne
o właściwościach dostosowanych do zagrożeń występujących w środowisku pracy, w tym przypadku z podeszwami
antypoślizgowymi.
www.pip.gov.pl
40
Slajd 39: PN-EN ISO 13287:
2013 Środki ochrony indywidualnej – Obuwie – Metoda badania odporności na poślizg.
Obuwie podlega badaniom odporności na poślizg, zgodnie z normą PN-EN ISO 13287:2013 Środki ochrony
indywidualnej - Obuwie - Metoda badania odporności na poślizg. Właściwości ochronne obuwia powinny
być podane przez producenta w ulotce dołączonej do obuwia, mogą być też zamieszczone na wszywce
(wkładce). Odporność na poślizg oznaczana jest kodami SRA, SRB, SRC.
Kod SRC oznacza, że odporność obuwia na poślizg była testowana zarówno na podłożu ceramicznym
pokrytym laurylosiarczanem sodu (SRA), jak i na podłożu metalowym pokrytym glicerolem (SRB)
Trzeba pamiętać, że to, iż obuwie przejdzie test zgodnie z w/w normą jeszcze nie oznacza, że spełni ono
oczekiwania odnośnie redukcji ryzyka. Testy odbywają się w warunkach laboratoryjnych, które nie zawsze
odtwarzają rzeczywiste warunki użytkowania.
Cechy obuwia mogą się zmieniać w zależności od środowiska wykonywania pracy. Np. drobny bieżnik
miękkiej podeszwy może się dobrze sprawdzać na mokrych posadzkach, ale będzie zupełnie
nieodpowiedni w przypadku wykonywania pracy na gruncie, gdzie błoto może łatwo zatkać wgłębienia
w podeszwie i utworzyć jedną, śliską powierzchnię.
www.pip.gov.pl
41
Slajd 40: Obuwie
Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek nieodpłatnie dostarczać pracownikom
obuwie ochronne lub robocze, a także zapewnić jego konserwacje.
Dobierając obuwie ochronne trzeba też uwzględnić, że powinno ono zapewnić pracownikom odpowiedni
komfort, a niekiedy spełniać również dodatkowe wymagania bezpieczeństwa − np. w zakresie odporności
na uderzenie. Ostateczny wybór często będzie kompromisem, pomiędzy różnymi wymaganymi cechami
obuwia. Należy go dokonać po przetestowaniu różnych modeli i zasięgnięciu opinii pracowników. Nawet
najlepsze obuwie ochronne nie spełni swego zadania, jeśli nie będzie używane.
www.pip.gov.pl
42
Slajd 41: Ludzie
Zachowania i postawy, a także cechy fizyczne ludzi – mają olbrzymi wpływ na zwiększenie lub
zminimalizowanie ryzyka wypadków przy pracy.
Reakcja na zagrożenie – wytarcie rozlanej wody, usunięcie pozostawionej deski, – zmniejsza ryzyko
poślizgnięć i potknięć. Wykształcenie i promowanie takich postaw leży w interesie każdego pracodawcy.
Wyrobienie u pracowników nawyku używania w pracy odpowiedniego obuwia jest kolejnym czynnikiem
obniżającym ryzyko. Nieoceniony jest tu dobry przykład ze strony pracodawcy i osób kierujących
pracownikami.
www.pip.gov.pl
43
Slajd 42: Ludzie
Po stronie pracodawcy leży taka organizacja pracy, która nie będzie stwarzała dodatkowych zagrożeń.
Na przykład rytm pracy nie powinien wymuszać na pracownikach nadmiernego pośpiechu, roztargnienia.
Brak koncentracji może być też spowodowany np. prowadzeniem w czasie obowiązków służbowych
rozmowy przez telefon komórkowy. W przypadku wykonywania ręcznych prac transportowych
przenoszony lub przewożony ładunek nie może ograniczać widoczności drogi, po której porusza się
pracownik.
Pośpiech, przenoszenie ciężarów, nie tylko zwiększają prawdopodobieństwo upadku, ale i powodują, że
jego skutki mogą być poważniejsze (ze względu na większą prędkość, dodatkowe obciążenie, możliwość
uderzenia przenoszonym przedmiotem). Oceniając ryzyko związane z możliwością poślizgnięcia lub
potknięcia należy wziąć pod uwagę szczególne właściwości pracowników i innych osób poruszających się
po terenie zakładu. Ograniczenia widzenia, słuchu, czy ruchu mogą zwiększać ryzyko wypadku.
Pracodawca powinien to uwzględnić przy określaniu środków profilaktycznych.
www.pip.gov.pl
44
Slajd 43: Ludzie
Bardzo często do wypadków dochodzi w wyniku potknięcia się o pozostawione w przejściach przedmioty.
W takich przypadkach zapobieganie wypadkom nie wiąże się praktycznie z żadnymi kosztami. Wymaga
jedynie wykształcenia u pracowników nawyku dbania o ład i porządek. Bałaganiarstwo, śmieci nie
powinny być tolerowane ani przez pracodawcę, ani przez osoby kierujące, ani przez samych pracowników
i powinno spotykać się z natychmiastową reakcją. Czasem przyczyna wypadku może być prozaiczna –
wystarczą nie zawiązane sznurowadła. To kolejna sytuacja, w której można uniknąć wypadków bez
nakładów finansowych – wystarczy nie pozostawać obojętnym na lekkomyślność innych.
Bo bezpieczeństwo pracy zależy także od Ciebie!
www.pip.gov.pl
45
Slajd 44: Ludzie
Ważnymi okolicznościami wymagającymi uwzględnienia w ocenie ryzyka i projektowanych środkach
profilaktycznych są cechy psychofizyczne przemieszczających się ludzi. Osób, które albo są naszymi
pracownikami, albo klientami czy interesantami, poruszającymi się po terenie zakładu. Miejsca, które nie
stanowią problemu dla w pełni sprawnych osób, mogą być źródłami zagrożeń, chociażby dla osób
starszych, niedowidzących, z ograniczoną sprawnością ruchową, a nawet dla kobiet w zaawansowanej
ciąży.
www.pip.gov.pl
46
Slajd 45: Podstawy prawne
Przepisy bhp nie regulują wprost obowiązków pracodawcy dotyczących zapobiegania poślizgnięciom
i potknięciom. Nie znaczy to, że nie ma on takich obowiązków. Wynikają one z ogólnych przepisów
zawartych w Kodeksie pracy, dotyczących ochrony życia i zdrowia pracowników, oceny ryzyka i stosowania
na podstawie jej wyników niezbędnych środków profilaktycznych, dostarczania odzieży i obuwia
roboczego i ochronnego.
Podstawowe wymagania dotyczące miejsc pracy określają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034).
www.pip.gov.pl
47
Slajd 46: Materiały dodatkowe
W roku 2014 w krajach Unii Europejskiej, pod egidą SLIC (Stowarzyszenie Wyższych Inspektorów Pracy)
prowadzona była kampania kontrolna i promocyjno-informacyjna poświęcona zapobieganiu potknięciom,
poślizgnięciom i upadkom na tym samym poziomie. Kampania była koordynowana przez estońską
inspekcję pracy, która na swojej stronie internetowej (www.ti.ee) zamieściła materiały kampanii, w tym
między innymi listę kontrolną i materiał źródłowy (w tym w języku polskim), a także grę komputerową
„Busy Workers”, pozwalającą utrwalić dobre nawyki dotyczące zapobiegania poślizgnięciom i potknięciom
poprzez właściwą organizację procesu pracy oraz sprzątania.
W ramach wspomnianej kampanii Państwowa Inspekcja Pracy wydała poradnik
„Potknięcia i poślizgnięcia”, dostępny w dziale „Wydawnictwa” na stronie www.pip.gov.pl
www.pip.gov.pl
48
Slajd 47: Podsumowanie
Przedstawione w niniejszej prezentacji zasady wskazują na to, że upadkom na tym sam tym poziomie można zapobiegać,
że upadek to nie „przypadek”.
Działania zapobiegawcze najczęściej nie są skomplikowane i nie wymagają zaangażowania znacznych środków finansowych.
W wielu przypadkach wystarczy zmiana procedur dotyczących sprzątania, przestrzeganie zaleceń producentów środków
czyszczących, niewielkie zmiany w organizacji pracy. Najistotniejsze jest, aby rzetelnie podejść do oceny ryzyka
i zidentyfikować miejsca i sytuacje, które stwarzają zagrożenia, a następnie zastosować adekwatne środki profilaktyczne.
Warto pamiętać, że w zapobieganiu poślizgnięciom kluczowe znaczenie ma nawierzchnia podłogi, która nie powinna być
śliska, również wtedy, gdy ulegnie zamoczeniu. Obiekty budowlane, maszyny i urządzenia powinny być utrzymywanie
w takim stanie, aby nie powodowały zanieczyszczania podłóg, również procesy technologiczne powinny być tak prowadzone,
aby zanieczyszczenia miejsc, w których poruszają się ludzie było zminimalizowane. Sprzątanie, które służy zmniejszaniu
ryzyka, samo nie powinno stwarzać dodatkowych zagrożeń. Istotna jest organizacja tych czynności, przeszkolenie
pracowników, stosowanie się do zaleceń producentów środków czyszczących. W miejscach, w których posadzki są lub mogą
być śliskie pracownikom należy zapewnić odpowiednie obuwie z podeszwami o właściwościach antypoślizgowych.
Przy czym nie należy opierać się wyłącznie na oznaczeniach SRA/SRB/SRC umieszczonych na obuwiu, ale uwzględnić
rzeczywiste warunki użytkowania i preferencje pracowników (komfort użytkowania). Skuteczność działań w każdym z tych
obszarów ostatecznie zależy od ludzi. Każdy – w zakresie swoich kompetencji i możliwości – od pracodawcy poprzez
poszczególne szczeble kierownicze, na szeregowym pracowniku kończąc, powinien przyjmować na siebie odpowiedzialność
za zapobieganie potknięciom i poślizgnięciom.
www.pip.gov.pl
49
Download