„Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku życia, które znajdują się

advertisement
Powiat Lubański - Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
(RPO WD) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizuje projekt
„Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku życia,
które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie lubańskim (III)”
wartość projektu: 1.381.634,00 zł, w tym 1.174.389,00 zł to wkład EFS, okres realizacji: od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
Oś priorytetowa 8 Rynek pracy
Działanie 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy
W ramach projektu wsparcie w 2017 r. otrzyma 101 osób bezrobotnych, poprzez:
 Staże: dla 51 osób - na okres od 3 do 6 miesięcy
 Dofinansowanie działalności gospodarczej: dla 50 osób, do 23.000,00 zł
Zapraszam Pracodawców i osoby bezrobotne do współpracy i składania wniosków!
Terminy naborów wniosków, kryteria naboru i rozpatrywania wniosków, warunki, jakie muszą spełnić
uczestnicy projektu (osoby bezrobotne):
I. Nabór „Wniosków o zorganizowanie stażu” (dotyczy Pracodawców/Przedsiębiorców)
terminy naboru : 1) od 08.02.2017 r. – do 15.02.2017 r.,
2) od 13.03.2017 r. – do 20.03.2017 r.,
3) od 10.04.2017 r. - do 18.04.2017 r.
1. Wnioski będą rozpatrywane WYŁĄCZNIE dla osób bezrobotnych, od 30 r.ż. (posiadających ustalony II profil pomocy) wskazanych w cz. III.
2. „Wniosek o zorganizowanie stażu” należy złożyć na obowiązującym druku w jednym ze wskazanych terminów.
3. Rozpatrzeniu podlegać będą wnioski złożone w terminach naboru (również złożone przed niniejszym ogłoszeniem) decyduje data wpływu do
urzędu; wnioski złożone po terminie naboru będą podlegały rozpatrzeniu w ramach kolejnego naboru; wnioski będą rozpatrywane do wyczerpania
liczby miejsc stażu.
4. Liczba wnioskowanych stażystów oraz odbywających staż nie może przekroczyć liczby pracowników zatrudnionych u Organizatora; u Organizatora,
który nikogo nie zatrudnia staż może odbywać jednocześnie 1 osoba bezrobotna.
5. Na długość przyznanego okresu stażu ma wpływ w szczególności: zawartość programu stażu, zakres i poziom skomplikowania zadań wskazanych
do nauki oraz długość i warunki zatrudnienia po okresie stażu.
6. W przypadku trudności z wypełnieniem Wniosku, z Programem stażu można skorzystać z bezpłatnych indywidualnych konsultacji (każda środa,
godz. 14.00-15.00, I piętro, pokój nr 12).
Obowiązujące druki wniosku, warunki i zasady organizacji stażu, kryteria oceny składanych wniosków, zasady reprezentacji i jej dokumentowanie, projekt umowy,
przykładowe programy staży dostępne są na stronie www.pupluban.pl w MENU – Formy aktywizacji – ZAKŁADKA – Bieżące – Staże – Informacje ogólne i Propozycje
Urzędu oraz w siedzibie urzędu w pok. nr 12, I piętro (tel. 75 722 25 48 wew. 258 i 260).
II. Nabór „Wniosków o przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (zwanych
dalej DOFINANSOWANIEM)” (dotycz osób bezrobotnych)
1. Wnioski będą rozpatrywane WYŁĄCZNIE dla osób bezrobotnych, od 30 r.ż. (posiadających ustalony I lub II profil pomocy) wskazanych w cz. III.
2. „Wnioski o przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (zwanych dalej DOFINANSOWANIEM)”, należy złożyć na
obowiązującym druku.
3. W przypadku braku kwalifikacji lub uprawnień zawodowych do podjęcia zamierzonej działalności gospodarczej można ubiegać się o sfinansowanie
szkolenia/uprawnień na koszt urzędu – informację można uzyskać u pracownika ds. szkoleń – parter pokój nr 4, kontakt telefoniczny 75 7222548,
75 7223519 - wew. 255, 259
4. W celu uzyskania wsparcia i doradztwa dotyczącego sposobu wypełnienia wniosku i sporządzenia analizy SWOT można wziąć udział w bezpłatnych
konsultacjach (w trakcie których uczestnik otrzymuje przykładową analizę SWOT).
5. Wnioski złożone osobiście lub drogą pocztową będą rozpatrywane na bieżąco, do wyczerpania limitu środków na ten cel.
Druki wniosku, regulamin oraz projekt umowy oraz informacje na temat dofinansowania i terminy konsultacji dostępne są na stronie www.pupluban.pl
w MENU – Formy aktywizacji – ZAKŁADKA – Bieżące – Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – Informacje ogólne i Propozycje Urzędu lub
w siedzibie urzędu w pok. nr 17 (II piętro) (tel. 75 7222548, 75 7223519- wew. 256).
III. Uczestnik projektu:
Uczestnikiem projektu może zostać wyłącznie osoba w wieku 30 lat i więcej (od 30 roku życia) zarejestrowana w PUP Lubań jako bezrobotna (należąca
do I lub II profilu pomocy), zamieszkująca teren powiatu lubańskiego, znajdująca się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. musi należy do co najmniej
jednej z poniższych kategorii osób:
1) osoby w wieku 50 lat i więcej 2) kobiety 3) osoby z niepełnosprawnościami 4) osoby długotrwale bezrobotne 5) osoby o niskich kwalifikacjach
- przy czym pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby zamieszkujące na terenie objętym zatwierdzonym programem rewitalizacji.
Lubań, dnia 09.02.2017 r.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu Krystyna Mucha
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards