Nasz znak: SR-V.272.5.2016 Kraków, dnia 26 października 2016r

advertisement
Nasz znak: SR-V.272.5.2016
Kraków, dnia 26 października 2016r.
Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. Realizacja kampanii społecznej
dotyczącej ochrony powietrza oraz przygotowanie materiałów do kampanii społecznej w ramach realizacji
projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego –
Małopolska w zdrowej atmosferze”.
Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, zwane w dalszej części
Zamawiającym, informuje, iż na podstawie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający zmienia treść siwz:

Składanie ofert z dnia 26 października 2016 r. do godz. 13.00 na 28 października 2016 r. do godz.
13.00

Otwarcie ofert z dnia 26 października 2016 r o godz. 13.30 na 28 października 2016 r o godz. 13.30
W związku z zamieszczeniem jednolitego wzoru umowy w dniu 20 października 2018 r., Zamawiający w celu
ujednolicenia dokumentacji postępowania zmienia pkt V. jednolitej wersji siwz z dnia 20 października 2016 r.,
który otrzymuje brzmienie:
1. Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 30.06.2018 r.: Kampania będzie prowadzona w 4 odsłonach:
jesień 2016 (15.11.2016 – 14.12.2016), wiosna 2017 (15.04.2017 – 14.05.2017), jesień 2017 (01.11.2017 –
30.11.2017) i wiosna 2018 (01.04.2018 – 30.04.2018).Termin ekspozycji dla I odsłony kampanii: 15.11. –
14.12.2016 r.
2. W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta później niż 8 dni przed ww. terminem rozpoczęcia I odsłony
kampanii, termin wykonania I odsłony kampanii ulega przesunięciu na okres 01.12.2016 – 31.12.2016 roku. W
takim przypadku:
a) ogłoszenie prasowe zostanie zamieszczone w innym dniu wskazanym przez Zamawiającego (także piątkowe
wydanie). Zamawiający wskaże termin publikacji z co najmniej 4 dniowym wyprzedzeniem.
b) termin ekspozycji mobilnej kampanii zostanie wykonany w innym trzydniowym okresie wskazanym przez
Zamawiającego. Zamawiający wskaże termin kampanii z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem.
c) przygotowanie, publikacja oraz kolportaż tematycznej gazety w miastach powiatowych zostanie wykonany w
innym trzydniowym okresie wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający wskaże termin kampanii z co
najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem.
d) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fakturę i protokół odbioru za realizację I odsłony kampanii po jej
wykonaniu.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się jeżeli Wykonawca oświadczy przed 15 listopada 2016 r., że wykona I
odsłonę w terminie wskazanym w ust. 1.
4.
W przypadku, gdy Zamawiający dostarczy Wykonawcy wskazane w załączniku do umowy dane potrzebne do
realizacji II, III i IV odsłony kampanii nie wcześniej niż 30 dni, ale nie później niż 15 dni przed terminem ich
realizacji wskazanym w ust. 1, to terminy wykonania tych odsłon kampanii ulegają przesunięciu w
następujący sposób:
a) wiosna 2017 (01.05.2017 r – 31.05.2017 r.),
b) jesień 2017 (15.11.2017 r. - 14.12.2017 r.),
c)
wiosna 2018 (15.04.2018 r. - 14.04.2018 r.).
5.
W przypadku, gdy Zamawiający dostarczy Wykonawcy wskazane w załączniku do umowy dane potrzebne do
realizacji II, III i IV odsłony kampanii nie wcześniej niż 14 dni przed terminem ich realizacji wskazanym w
ust. 1, to terminy wykonania tych odsłon kampanii ulegają przesunięciu w następujący sposób:
a) wiosna 2017 (15.05.2017 r – 14.06.2017 r.),
b) jesień 2017 (01.12.2017 r. - 31.12.2017 r.),
c)
wiosna 2018 (01.05.2018 r. - 31.05.2018 r.).
Download