METODA PRZEWODNIEGO TEKSTU

advertisement
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
OPRACOWAŁA
JOANNA ŚLIŻEWSKA
TECHNIK
EKONOMISTA
Egzamin
dotyczy
zawodu
–
technik
ekonomista.
Egzamin to dla młodzieży czas próby
i sprawdzenia własnej wiedzy oraz
umiejętności.
Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i
praktycznej.
Etap pisemny składa się
z dwóch części:
• w części I - zdający rozwiązują
zadania sprawdzające wiadomości
i umiejętności właściwe dla
kwalifikacji w danym zawodzie
• w części II – rozwiązywane są
zadania sprawdzające wiadomości
i umiejętności związane z
zatrudnieniem i prowadzeniem
działalności gospodarczej.
Etap pisemny przeprowadzany jest w formie
testu zawierającego w części pierwszej 50
zadań, w części drugiej – 20 zadań.
Rozwiązanie wszystkich zadań polega na
wyborze jednej z czterech odpowiedzi.
Czas trwania etapu pisemnego dla wszystkich
zawodów wynosi 120 minut.
Zdający zdaje ten etap egzaminu, jeśli
uzyska:
• z części I – co najmniej 50% punktów
możliwych do uzyskania, czyli 25 punktów,
• z części II – co najmniej 30% punktów
możliwych do uzyskania, czyli 6 punktów.
ETAP PISEMNY
W etapie pisemnym dokonuje się
sprawdzenia umiejętności głównie
z zakresu czytania ze zrozumieniem
informacji zawartych w formie:
opisów, instrukcji, rysunków,
dokumentacji czy wykresów,
przetwarzania danych liczbowych i
operacyjnych, oraz umiejętności
interpretacji uzyskanych wyników i
wyciągania na tej podstawie
właściwych wniosków.
W części I etapu pisemnego
sprawdzany jest poziom wiedzy i
umiejętności ucznia dotyczący:
– rozróżniania pojęć i terminów z dziedziny makro i
mikroekonomii, działalności gospodarczej, prawa,
finansów i rachunkowości,
– rozróżniania form organizacyjno-prawnych podmiotów
gospodarczych oraz technik zarządzania
przedsiębiorstwem,
– klasyfikacji elementów majątku przedsiębiorstwa i
źródeł
ich pochodzenia,
– identyfikacji wskaźników zatrudnienia, gospodarki
materiałowej
oraz sprzedaży w jednostce
gospodarczej,
– rozróżniania metod amortyzacji i stosowania
podstawowych zasad rachunkowości,
– ustalania i interpretowania wskaźników analizy ekonomiczno-finansowej
przedsiębiorstwa,
– doboru metod kalkulacji kosztu jednostkowego wyrobu gotowego
w zależności od rodzaju podmiotu gospodarczego i specyfiki
wykonywanej produkcji,
– ustalania i podziału wyniku finansowego przedsiębiorstwa, rozliczania
wyniku inwentaryzacyjnego,
– ustalania i interpretacji wartości procentowych, dyskontowych,
odsetkowych i walutowych,
– analizy dokumentów związanych z zatrudnieniem, gospodarką
materiałową oraz organizacją procesu sprzedaży w przedsiębiorstwie,
– interpretacji informacji dotyczących zdarzeń i procesów
gospodarczych przedstawionych w różnorodnych formach np.: opisowej,
graficznej
czy tabelarycznej,
– stosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska obowiązujące na stanowisku
pracy technika ekonomisty oraz zagrożenia wynikające
z nieprzestrzegania tych zasad, a także zasad archiwizacji
dokumentów.
Część II etapu pisemnego
zgodnie ze standardami sprawdzała
znajomość zagadnień z zakresu:
• rozróżniania podstawowych pojęć i terminów z
obszaru funkcjonowania podmiotu gospodarczego,
prawa pracy i prawa podatkowego,
• rozróżniania dokumentów związanych z
zatrudnianiem oraz podejmowaniem i
wykonywaniem działalności gospodarczej,
• identyfikacji i analizowania informacji
dotyczących wymagań i uprawnień pracownika,
pracodawcy, bezrobotnego i klienta,
• analiza informacji związanych z poszukiwaniem
pracy i zatrudnianiem, podnoszeniem kwalifikacji,
podejmowaniem i prowadzeniem działalności
gospodarczej, rozróżniania skutków wynikających
z nawiązania i rozwiązania stosunków pracy,
Etap praktyczny dla
absolwentów technikum
ekonomicznego
polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego
obejmującego opracowanie projektu realizacji
określonych prac i wykonanie prac wskazanych
w treści zadania.
Czas trwania etapu praktycznego dla zawodu
technik ekonomista wynosi 240 minut.
Zdający zaliczy ten etap egzaminu, jeśli otrzyma
co najmniej 75% punktów możliwych do
uzyskania.
ZADANIE
EGZAMINACYJNE
Zadanie egzaminacyjne było zgodne ze
standardami wymagań. Miało na celu
sprawdzenie umiejętności opracowania
projektu realizacji podstawowych prac
ekonomiczno-biurowych występujących
w przedsiębiorstwie handlowym, na
podstawie stosownej dokumentacji oraz
wykonanie określonych prac ekonomicznobiurowych typowych dla tego rodzaju
działalności.
Szczególny nacisk położono na
sprawdzenie umiejętności w
zakresie:
• analizy dokumentacji związanej z obrotem
towarowym w placówce handlu hurtowego,
• analizy dokumentacji związanej z e sprawami
kadrowo-płacowymi,
• sporządzania typowych dokumentów typu: lista
płac, polecenie przelewu, polecenie księgowania,
przyjęcie materiałów z zewnątrz (Pz),
• ewidencjonowania typowych operacji
gospodarczych,
• przeprowadzenia analizy płynności finansowej
podmiotu gospodarczego.
Według kryteriów ocenie podlegały
następujące elementy pracy:
•
•
•
•
•
•
•
•
Tytuł pracy egzaminacyjnej.
Założenia, czyli dane niezbędne do rozwiązania zadanie,
wynikające z treści zadania oraz załączonej dokumentacji.
Wykaz prac związanych ze sporządzaniem dokumentów
dotyczących funkcjonowania hurtowni ”Renifer” w grudniu
2007 r.
Wykaz prac związanych z ewidencją operacji gospodarczych
oraz wykaz operacji gospodarczych wraz z dekretacją i
dowodami stanowiącymi podstawę księgowania.
Wykaz prac związanych z analizą płynności finansowej
hurtowni w latach 2006-2007.
Komplet sporządzonych dokumentów dotyczących zdarzeń
gospodarczych z grudnia 2007. Sporządzona ewidencja
operacji gospodarczych na kontach „księgi głównej”.
Sporządzona analiza płynności finansowej hurtowni „Renifer”
w latach 2006-2007.
Praca egzaminacyjna jako całość.
TYTUŁ PRACY
Zdający powinien w taki sposób sformułować
tytuł, aby w pełni odzwierciedlał zawartość
projektu i działania podjęte w ramach
realizacji prac. Powinien być on spójny z
poleceniami zawartymi w treści zadania. Tytuł
należy formułować w sposób krótki i zwięzły.
Nie powinien być sformułowany w postaci
pytania, taka forma jest nieprawidłowa.
Większość zdających dobrze radziła sobie z
poprawnym wykonaniem tego elementu
egzaminacyjnego. Tylko nieliczne osoby nie
ujmowały w tytule elementu analizy
ekonomicznej czy przedziału czasowego.
Założenia czyli dane
niezbędne do rozwiązania
zadania
W tej części pracy zdający miał za zadanie
wypisanie z treści zadania niezbędnych
informacji w celu opracowania projektu
realizacji prac. Zdający wypisywali
niezbędne informacje ujęte w postaci
załączników, odpowiednio je tytułując,
niektórzy równocześnie podawali nr
załącznika. Obie formy odpowiedzi były
prawidłowe.
Zdający wypisując założenia grupowali je
zgodnie z treścią zadania
Wykaz prac związanych ze
sporządzaniem dokumentów
W tym elemencie pracy zadaniem zdających było
zaplanowanie prac związanych ze sporządzeniem
dokumentów dotyczących funkcjonowania
hurtowni „Renifer”.
Zdający czasem nadmiernie rozbudowywali tę część
pracy proponując wykonanie dodatkowych
czynności. Część zdających stosowała niewłaściwe
słownictwo lub klasyfikację czynności.
Proponowano też wypełnienie dokumentów, które były
wypełnione, a mianowicie: faktura VAT, Wz czy
też faktura korygująca. Były to czynności
zaplanowane nieprawidłowo.
Wykaz prac związanych z ewidencją operacji
gospodarczych oraz wykaz operacji
gospodarczych wraz z dekretacją i dowodami
stanowiącymi podstawę księgowania
W tej części pracy zdający powinien wykazać
czynności z zakresu dekretacji operacji
gospodarczych, otwarcia kont księgowych,
ewidencji operacji gospodarczych oraz
zamknięcia kont księgowych. Z
prawidłowym wykazem prac związanych z
ewidencją operacji gospodarczych
uczniowie nie mieli większych trudności,
pojawiły się one jednak w wykazie operacji
gospodarczych wraz z dowodami
stanowiącymi podstawę ich księgowania.
Wykaz prac związanych z analizą
płynności finansowej hurtowni w
latach 2006-2007
• W tym elemencie pracy zdający powinien
uwzględnić wszystkie czynności, które
będzie wykonywał przeprowadzając
analizę płynności finansowej w hurtowni
• Prezentując wykaz prac zdający
nieprawidłowo podawali kolejność prac np.:
w pierwszej kolejności dokonując
wyciągnięcia wniosków, a następnie
interpretacji uzyskanych danych.
Komplet sporządzonych dokumentów
dotyczących zdarzeń gospodarczych.
Sporządzona ewidencja operacji
gospodarczych na kontach „księgi głównej”
W pierwszej części tego fragmentu pracy zdający
miał za zadanie prawidłowe sporządzenie: dowodu
Pz – przyjęcie z zewnątrz, listy płac za grudzień
2007 r., dowodu Pk – polecenia księgowania i
polecenia przelewu zaliczki na podatek dochodowy
od osób fizycznych.
Wśród najczęściej popełnianych błędów zauważono:
nieprawidłowe obliczenia w liście płac, błędnie
ustalone ceny, brak niektórych wpisów na
dokumentach. Największą trudność sprawiało
uczniom prawidłowe wypełnienie dokumentu
polecenie księgowania
ewidencja operacji
gospodarczych
Wykonując polecenie ewidencja operacji
gospodarczych na kontach „księgi głównej”
zdający miał za zadanie otwarcie kont księgowych,
a następnie zaksięgowanie operacji gospodarczych
zgodnie z zasadą podwójnego księgowania. W celu
dokonania analizy płynności finansowej hurtowni
zdający powinien odczytać niezbędne dane z
wybranych kont księgowych.
W tej części pracy zdający popełniali liczne błędy.
analiza płynności
finansowej
W siódmej części pracy zdający miał za zadanie
dobrać właściwy wskaźnik niezbędny do ustalenia
płynności finansowej przedsiębiorstwa. Wśród
możliwych do dyspozycji wskaźników analizujących
dane zjawisko mógł wykorzystać: wskaźnik
płynności bieżącej, wskaźnik płynności szybkiej lub
wskaźnik płynności natychmiastowej. Dane
niezbędne do ustalenia wybranego wskaźnika dla
roku 2006 zdający miał podane w załączniku nr 8 –
bilans Hurtowni. Dane niezbędne do ustalenia
wskaźnika dla roku 2007, zdający musiał obliczyć
samodzielnie na podstawie właściwego odczytu
kont księgowych.
ANALIZA
W tej części zadania
egzaminacyjnego zdający
popełniali liczne błędy. Były one w
dużej mierze spowodowane
nieznajomością wzorów oraz
konsekwencją błędnej ewidencji,
a także nieumiejętnością
interpretacji uzyskanych
wyników.
Praca egzaminacyjna
jako całość
Praca egzaminacyjna jako całość powinna
mieć przejrzystą strukturę, musi być
logicznie uporządkowana, napisana
językiem stosownym dla zawodu, czytelna i
estetyczna.
Większość prac spełniała te wymogi. Można
było jednak spotkać prace nieczytelne, na
sprawdzenie, których egzaminatorzy
musieli poświęcić więcej czasu.
PROGRAM NAPRAWCZY
• Opracowanie testów sprawdzających wiedze i umiejętności z
przedmiotów zawodowych , analiza wyników
• Organizacja wycieczek przedmiotowych dostosowanych do
cyklu kształcenia
• Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem praktyk
zawodowych, hospitacje praktyk, wnioski pohospitacyjne.
• Przygotowanie klas 4 do egzaminu zawodowego,
przeprowadzenie egzaminu próbnego, dodatkowe zajęcia
• Zamówienie i dystrybucja publikacji przygotowujących do
egzaminu zawodowego
• Organizacja kursu dla nauczycieli w zakresie obsługi
programu INSERT
Analiza testów sprawdzających
wiedzę zakresu przedmiotów
zawodowych
Realizując program naprawczy zespół
przedmiotów zawodowych opracował i
przeprowadził we wszystkich klasach
technikum ekonomicznego testy
sprawdzające wiedzę zawodową.
Podobnie jak testy egzaminacyjne pytania
miały charakter zamknięty, z czterech
odpowiedzi uczeń wybierał jedną
prawidłową.
Dziękuję za uwagę
Download