U C H W A Ł A 1674/131/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z

advertisement
U C H W A Ł A 1674/131/V/2016
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 09.08.2016 r.
w sprawie:
zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Zachowanie i wzbogacenie różnorodności biologicznej
na wybranych obszarach chronionych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego”
realizowanego przez Zespół Parków krajobrazowych Województwa Śląskiego.
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku poz. 486).
Zarząd Województwa Śląskiego
u c h w a l a:
§1
Zawiera się z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicachumowę w sprawie udzielenia Województwu Śląskiemu dotacji w wysokości
55 250 zł. (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcydwieście pięćdziesiąt złotych) z przeznaczeniem
na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zachowanie i wzbogacenie różnorodności biologicznej na
wybranych obszarach chronionych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego”
realizowanego przez Zespół Parków krajobrazowych Województwa Śląskiego.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1.
2.
3.
4.
5.
Wojciech Saługa – Marszałek Województwa
Aleksandra Skowronek – Wicemarszałek Województwa
Stanisław Dąbrowa – Wicemarszałek Województwa
Henryk Mercik – Członek Zarządu Województwa
Kazimierz Karolczak – Członek Zarządu Województwa
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards