UKŁAD GRZEWCZY POMIESZCZEŃ DO UPRAWY ROŚLIN.

advertisement
POLSKA
RZECZPOSPOLITA
OPIS PATENTOWY
LDOOWJt
139 246
C^łtLNIA1
Patent dodatkowy
do patentu
Zgłoszono:
82 07 19 (?. 237572)
InL Cl.4 A01G 9/24
Pierwszeństwo
UBZJłD
PATENTOWY
Zgłoszenie ogłoszono:
PRL
35 12 17
Opis patentowy opublikowano: 88 05 31
Twórcy wynalazku:
Uprawniony z patentu:
Marek Adamczyk, Jan Wrona
Elektrownia Kozienice, Świerże Górne (Polska)
UKŁAD GRZEWCZY POMIESZCZEŃ DO UPRAWY ROŚLIN
Przedmiotem wynalazku jest układ grzewczy pomieszczeń do uprawy roślin, zwłaszcza cie¬
płolubnych.
W znanych pomieszczeniach stacjonarnych zwanych szklarniami lub cieplarniami, w których
odbywa się uprawa roślin, dostarczanie ciepła dokonywane jest przez przepływający czynnik po¬
przez wymiennik, a ten dopiero oddaje ciepło do otoczenia, które wytwarzane jest w urządzeniach
kotłowych. Dlatego czynnik grzewczy musi być doprowadzony do znacznych parametrów cieplnych,
a poprzez krotność cyrkulacji przez wymiennik oddawana jest tylko część ciepła do otoczenia.
Jednocześnie sprawność ogólna urządzeń kotłowych w szklarniach jest bardzo mała, a spalane pa¬
liwo tylko w części jest wykorzystane.
Szklarnie takie zabudowane są jako stacjonarne na gruncie na wcześniejszych przygotowa¬
nych fundamentach betonowych lub im podobnych. Wymienniki zbudowane są najczęściej w pewnej
odległości od gruntu, a usytuowane są pod ścianami szklarni, natomiast układ rur biegnie na
powierzchni gruntu, oprócz zasilania pieca ogrzewczego, występuje w takiej konstrukcji prze¬
nikanie znacznej ilości ciepła do gruntu.
. Istota wynalazku polega na wykonaniu takiego układu grzewczego, który pozwoli na wyko¬
rzystanie dla wzrostu roślin ciepła odpadowego powstałego szczególnie przy produkcji energii
elektrycznej, zawartego w wodzie zrzutowej chłodzącej kondensatory bloków energetycznych lub
innych urządzeń chłodniczych. Zagadnienie to zostało rozwiązane według wynalazku w ten sposób,
że wykonane są dwa kanały o dużych pojemnościach - wejściowy, do którego dopływa ciepła woda i
zrzutowy, który jest kanałem zbiorczym, oba są usytuowane na różnych wysokościach względem
siebie i są połączone szeregiem kanałów pochyło-skośnych pochylonych w kierunku kanału zrzu¬
towego.
Kanał wejściowy połączony jest też z kanałem zrzutowym za pomocą kanału obejściowego o
znacznym przekroju, na którym zabudowana jest klapa regulacyjna. Na wlocie do kanałów pochyłoskośnych zabudowane są zastawki regulacyjne, które utrzymują żądany przepływ przez kanały po-
139 246
2
chył07sk°śnef a współpracują z klapą regulacyjną zabudowaną na kanale obejściowym. 7/ kanałach
pochyło-skośnych nad dnem, zabudowanych jest szereg skrzyń, które opierają się bokami na wys¬
tępach podestów ażurowych, mając możliwość regulowania głębokości ich zanurzenia. Kanał wejś¬
ciowy, zrzutowy i kanały pochyło-skośne są zabudowane konstrukcją szklarni lub tunelu foliowe¬
go.* W -kanałach pochyło-skośnych istnieje szereg przeszkód zaporowych zabudowanych na drodze
przepływającej wody, wywołujących burzliwy jej przepływ. Całość konstrukcji jest dobrze odizo¬
lowana od gruntu.
Woda po wykorzystaniu podawana jest w razie potrzeby poprzez chłodnie kominowe ponownie
do komór kondensatorów, w przypadku obiegów zamkniętych, lub zrzucana do rzek w przypadku obie¬
gów otwartych. Szczególnie korzystne jest wykorzystanie wody chłodzącej z kondensatorów bloków
energetycznych, ponieważ parametry termiczne tej wody są zawsze zbliżone do znamionowych dla
te^o typu urządzeń. Jednocześnie olbrzymie jej ilości moją zapewnić napływ laminarny, a jej
właściwości chemiczne podczas procesów technologicznych w kondensatorach nie ulegają zmianie.
':! wyniku zamkniętej przestrzeni, nad powierzchni-, ciepłej wody powstaje mikroklimat potrzebny
do optymalnego rozwoju roślin. Cała konstrukcja może być wykonana ze zbrojonego betonu, blach
lub tworzyw ceramicznych, właściwie odizolowana od podłoża, pokryta typową konstrukcją szklar¬
ni, natomiast skrzynie na rośliny są wykonane z materiału o dobrej przewodności cieplnej.
Przedmiot wynalazku przedstawiony jest w przykładzie wykonania na rysunku w rzucie pers¬
pektywicznym we fragmentarycznym przekroju.
Układ grzewczy pomieszczeń do uprawy roślin według wynalazku składa się z szeregu kanałów
3 równoległych względem siebie, którymi poprzez zastawki regulacyjne 2 przepływa woda zrzutowa
z kanału wejściowego 1 do kanału zrzutowego 5. W kanałach 3 posiadających podesty ażurowe 8
umieszczone są na regulowanej głębokości zanurzenia skrzynie 4 z roślinami, nadmiar niewyko¬
rzystanej wody zrzutowej odprowadzony jest kanałem obejściowym 6 do kanału zrzutowego 5.
Kanały 1, 5 i 3 zabudowane są konstrukcją szklarni lub tunelu foliowego 7.
Zastrzeżenie
patentowe
Układ grzewczy pomieszczeń do uprawy roślin, znamienny tym, że zbudowany
jest z kanału wejściowego (1), do którego dopływa ciepła woda, zastawek regulacyjnych (2),
szeregu kanałów pochyło-skośnych (3), pochylonych w kierunku kanału zrzutowego (5) usytuowane¬
go niżej od kanału wejściowego (1), kanału obejściowego (6) oraz podestów ażurowych (8) umieszczonych w kanałach (3), na których ustawione są na regulowanej głębokości zanurzenia
skrzynie (4) z roślinami.
Pracownia Poligraficzna UP PRL. Nakład 100 egz.
Cena 130 zł
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards