regulamin rozliczania kosztów zużycia ciepła w

advertisement
REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁA
W NIERUCHOMOŚCIACH WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
ADMINISTROWANYCH PRZEZ KATOWICKIE TBS – Sp. z o.o.
I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Poniższy
regulamin
rozliczania
kosztów
zużycia
ciepła
stosuje
się
w Nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez Katowickie
TBS –Sp. z o.o. , zwane w dalszej części regulaminu Spółką1).
2. Regulamin rozliczania kosztów zużycia ciepła w Nieruchomościach Wspólnot
Mieszkaniowych administrowanych przez Spółkę opracowany został w oparciu o :
a) Ustawę z dnia 10 kwietnia 1997-„Prawo energetyczne” (Dz.U. Nr 153/03 poz. 1504,
Nr 203/03 poz. 1966, Nr 29/04 poz. 257, Nr 34/04 poz. 293, Nr 91/04 poz.875,
Nr 96/04 poz.959, Nr 173/04 poz.1808, Nr 62/05 poz. 552).
b) Ustawę z dnia 07 czerwca 2001-„O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków" (Dz.U. Nr 72/01 poz.747, Nr 113/02 poz. 984, Nr 96/04
poz. 959, Nr 173/04 poz. 1808, Nr 85/05 poz. 728 i 729).
c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2006” W sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie
ciepłem.”
d) Umowy zawarte między Spółką a Dostawcami2) Paliw i Ciepła do Nieruchomości
Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez Spółkę.
3. Wysokość opłat pobieranych od użytkowników3) mediów, tj osób nie będących
odbiorcami w rozumieniu Ustawy Prawo Energetyczne, Spółka ustala w taki sposób
aby zapewnić wyłącznie pokrycie ponoszonych przez odbiorcę kosztów zakupu
ciepła oraz kosztów związanych z wytwarzaniem ciepła z zakupionych paliw.
4. Poniższy sposób rozliczania podany w niniejszym Regulaminie stanowi podstawę do
określenia metody okresowego dokonywania rozliczeń kosztów zużycia ciepła
w Nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez Spółkę i do
zawarcia umowy między Spółką a Firmą rozliczeniową4) w zakresie dotyczącym
metody dokonywania rozliczeń kosztów zużycia ciepła przez firmę rozliczeniową
(tylko w przypadku rozliczania kosztów zużycia ciepła w oparciu o zainstalowane
w lokalach nagrzejnikowe podzielniki5) kosztów ogrzewania).
1.
II.
ROZLICZANIE KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ ZUŻYTEJ NA POTRZEBY
CENTRALNEGO OGRZEWANIA (CO) I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ (CWU)
§ 1.
Koszty zużycia energii cieplnej rozliczane są:
a)
b)
dla centralnego ogrzewania – w odniesieniu do zasobów Wspólnot
Mieszkaniowych wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania,
dla podgrzania wody - w odniesieniu do zasobów Wspólnot Mieszkaniowych
wyposażonych w instalację ciepłej wody użytkowej.
§ 2.
1.
Podział kosztów całkowitych zużycia energii cieplnej zakupionej w oparciu
o umowy z dostawcami ciepła.
1.1
Na całkowite koszty zużycia energii cieplnej w okresie rozliczeniowym składają
się :
2
a)
koszty
stałe
wynikające
z
zamówionej mocy cieplnej, opłat
stałych przesyłowych i opłat abonamentowych,
b)
koszty zmienne związane z ilością zużytego ciepła tzn. zmienne opłaty
przesyłowe i koszt zużytego nośnika ciepła.
1.2
Całkowite koszty zużycia energii cieplnej określa się w oparciu o comiesięczne
faktury wystawiane przez dostawców ciepła na podstawie umów zawartych pomiędzy
Spółką a dostawcami.
1.3
Całkowite koszty zużycia energii cieplnej dzieli się na całkowite koszty związane
z centralnym ogrzewaniem (c.o.) oraz całkowite koszty związane z przygotowaniem
centralnej ciepłej wody (c.c.w.), przy czym:
a)
W przypadku kosztów stałych podstawę podziału stanowi udział wartości
zamówionej mocy cieplnej, odpowiednio na potrzeby c.o. albo na potrzeby c.c.w.
w sumie wartości tych mocy.
b)
W przypadku kosztów zmiennych podstawę podziału stanowi udział ciepła
zużytego, odpowiednio na potrzeby c.o. albo na potrzeby c.c.w. w całkowitej ilości
zużytego ciepła.
1.4
W przypadku uszkodzenia urządzeń pomiarowych podstawę podziału kosztów
zużycia ciepła na potrzeby c.o. i c.c.w. stanowi udział mocy zamówionej odpowiednio
na potrzeby c.o. albo na potrzeby c.c.w. w całkowitej mocy zamówionej.
§ 3.
1. Koszty zużycia energii cieplnej dostarczanej do budynków (węzłów) rozliczane są na
wszystkich użytkowników lokali.
2.
Rozliczenia kosztów dla użytkowników lokali
dokonywane są za okresy
rozliczeniowe:
a)
dla centralnego ogrzewania – 12 kolejnych miesięcy (pierwszy okres
rozliczeniowy może być różny od 12 miesięcy, lecz nie dłuższy niż 15 miesięcy,
b)
dla przygotowania ciepłej wody – zgodnie z okresami rozliczania kosztów zakupu
zimnej wody i odprowadzania ścieków.
§ 4.
Rozliczenie kosztów zużycia energii cieplnej obejmuje koszty określone w § 2 pkt 1.1
Koszty zużytej energii cieplnej rozliczane są odrębnie dla budynku lub węzłów
zgodnie z miejscem zainstalowania układów pomiarowo-rozliczeniowych
i zastosowaną taryfą.
3. Rozliczenie całkowitych kosztów zużycia energii cieplnej na potrzeby c.o. za dany
okres rozliczeniowy podlega podziałowi wg proporcji:
a)
w przypadkach lokali zaopatrzonych w podzielniki :
1.
2.

b)
30 %
kosztów całkowitych rozlicza się jako opłaty stałe na poszczególne
lokale wg ich powierzchni użytkowych lub kubatury,
 70 %
kosztów całkowitych rozlicza się jako opłaty zmienne na
poszczególne lokale wg wskazań podzielników kosztów zamontowanych na
grzejnikach w tych lokalach,
w przypadku budynków (węzłów) nie zaopatrzonych w podzielniki kosztów
poszczególne lokale rozlicza się jako opłaty wg udziału ich powierzchni
użytkowej w sumie powierzchni w budynku (węźle).
3
§ 5.
Fizycznym jednostkami rozliczeniowymi kosztów dostawy ciepła dla poszczególnych
lokali są:
1.1
W przypadku centralnego ogrzewania w odniesieniu do kosztów stałych zużycia
ciepła (lokali mieszkalnych, pomieszczeń gospodarczych i lokali użytkowych) – 30 %
( § 4 pkt 3a,) kosztów całkowitych (§ 2 pkt 1.1a) podzielonych przez całkowitą
powierzchnię grzewczą budynku(węzła) i pomnożoną przez powierzchnię użytkową
danego lokalu ( opłata stała w złotych)
1.2
W przypadku centralnego ogrzewania w odniesieniu do kosztów zmiennych
zużycia ciepła:
a)
dla lokali mieszkalnych, pomieszczeń gospodarczych i lokali użytkowych
wyposażonych w podzielniki kosztów -70 % (§ 4 pkt 3a,) kosztów całkowitych
w budynku (§ 2 pkt 1.1b) podzielonych przez sumę jednostek zużycia
w budynku (węźle) wg wskazań podzielników (opłata zmienna za 1 jednostkę).
Tak wyliczona opłata za 1 jednostkę mnożona jest przez sumaryczną liczbę
jednostek wykazywanych na wszystkich podzielnikach( po przemnożeniu każdej
liczby przez współczynnik grzejnikowy (UF) zależny od typu i wielkości każdego
grzejnika oraz współczynnik wyrównawczy (LAF)7) uwzględniający odmienne
usytuowanie lokalu w bryle budynku)
b)
dla lokali mieszkalnych, pomieszczeń gospodarczych i lokali użytkowych z nie
funkcjonującymi podzielnikami liczba jednostek dla danego lokalu ustalana jest
wg maksymalnego zużycia lokalu zaopatrzonego w podzielniki w przeliczeniu na
1m2 ( jednostek/m2 ) i mnożona przez powierzchnię użytkową danego lokalu. Tak
wyliczoną liczbę jednostek mnoży się przez wartość opłaty za 1 jednostkę
obliczeniową w budynku(węźle).
c)
dla lokali mieszkalnych, pomieszczeń gospodarczych i lokali użytkowych
w całości nie wyposażonych w podzielniki wg (§ 4 pkt 3b).
1.3
W przypadku podgrzania wody użytkowej w odniesieniu do kosztów ciepła :
a)
dla lokali wyposażonych w wodomierze na odbiorach wody ciepłej – opłaty
ponoszone przez poszczególnych odbiorców wylicza się w oparciu o wskazania
w/w wodomierzy zainstalowanych w poszczególnych lokalach,
b)
dla lokali nie wyposażonych w wodomierze na odbiorach wody ciepłej- opłaty
ponoszone przez poszczególnych odbiorców wylicza się w oparciu o wskazania
wodomierza wody zimnej do podgrzania
oraz udziału liczby osób
zameldowanych w lokalach do wszystkich zameldowanych osób w budynku
(węźle).
2. Przez nie funkcjonujące podzielniki rozumie się:
a)
lokale nie wyposażone w podzielniki,
b)
lokale, w których podzielniki nie działały przez pełny okres rozliczeniowy (chyba,
że dotyczy to wszystkich lokali w budynku),
c)
lokale, w których w żadnym z dwóch wyznaczonych terminów odczytów ani
w terminie dodatkowym nie dokonano odczytów wskazań,
d)
lokale, w których stwierdzono działania użytkownika zmierzające do
zafałszowania odczytów ( np. naruszenie plomb),
e)
lokale, w których dokonano odczytu po okresie dłuższym niż okres rozliczeniowy,
3. Nie odczytanie jednego podzielnika (uszkodzenie, brak) nie wyklucza rozliczenia
danego lokalu w oparciu o indywidualny system rozliczeń. Liczba jednostek
przypadających na brakujący lub nie odczytany podzielnik zostanie ustalona wg
średnich wartości wskazań pozostałych zainstalowanych w lokalu podzielników.
1.
4.
4
Prawa
i
obowiązki
Spółki
i
użytkowników lokali z zakresie rozliczeń
energii cieplnej w oparciu o zainstalowane w lokalach podzielniki kosztów określono
w Rozdziale III niniejszego regulaminu.
§ 6.
Użytkownik zobowiązuje się do wnoszenia zaliczkowych opłat za zużycie energii
cieplnej w stawce miesięcznej płatnej do 10-go bieżącego miesiąca.
2. Wysokość zaliczki może ulec zmianie w trakcie trwania okresu rozliczeniowego
i może wynikać ze zmian cen energii i niekorzystnych warunków atmosferycznych.
3. O zmianie wysokości zaliczek za dostawę energii cieplnej Spółka zawiadamia
pisemnie użytkowników przed datą zmiany opłaty, chyba, że zmiana spowodowana
jest decyzjami urzędowymi podjętymi w terminie uniemożliwiającym Spółce
wcześniejsze zawiadomienie użytkowników lokali.
4. Rozliczenie wniesionych zaliczek nastąpi po dokonaniu rocznego rozliczenia
poniesionych kosztów zużytej energii cieplnej za dany okres rozliczeniowy, i tak :
a)
jeżeli suma wpłacanych zaliczek przekroczy wartość opłat za zużytą energię
cieplną wynikającą z rozliczenia, kwotę „zwrotu” użytkownik zalicza na poczet
pierwszych zaliczek miesięcznych należnych w kolejnym okresie rozliczeniowym,
b)
jeżeli suma wpłacanych zaliczek nie pokryje wartości opłat za zużytą energię
cieplną wynikającą z rozliczenia, kwotę „dopłaty” użytkownik zobowiązany jest
uiścić łącznie z pierwszą miesięczną zaliczką w kolejnym okresie
rozliczeniowym,
c)
w sytuacjach wyjątkowych ( znaczna kwota dopłaty, trudne warunki finansowe
użytkownika) Spółka dopuszcza możliwość rozłożenia kwoty wynikłej dopłaty na
raty, zgodnie z obowiązującą procedurą.
5. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego (12 m-cy) ustala się wysokość nowej zaliczki
w oparciu o :
5.1
rzeczywisty koszt zużycia ciepła ,i tak :
a)
w przypadku wystąpienia zwrotu po zakończeniu okresu rozliczeniowego
wysokość zaliczki pozostaje na tym samym poziomie,
b)
w przypadku wystąpienia dopłaty po zakończeniu okresu rozliczeniowego
wysokość zaliczki zostaje powiększona o kwotę wynikłej dopłaty,
5.2
przewidywany wzrost kosztów energii cieplnej w następnym okresie
rozliczeniowym
1.
§ 7.
Spółka przekaże użytkownikom rozliczenie kosztów zużytej energii cieplnej w terminie
do 3 miesięcy od daty zakończenia okresu rozliczeniowego.
§ 8.
Reklamacje związane z otrzymanym rozliczeniem użytkownik może wnieść w terminie
do 30 dni od daty otrzymania rozliczenia.
Objaśnienia:
1).
2).
3).
Spółka – Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Dostawca- Przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą w zakresie obrotu
paliwami, energią lub ciepłem, od którego Spółka na podstawie stosownej umowy
zakupuje paliwo, energię lub ciepło
Użytkownik – najemca, właściciel lub osoba zajmująca lokal mieszkalny lub użytkowy
bez tytułu prawnego
5
Firma rozliczeniowa– osoba prawna lub
podmiot
prowadzący
działalność
gospodarczą, któremu Spółka na podstawie odrębnej umowy zleciła rozliczanie
kosztów zużycia ciepła w oparciu o zainstalowane w poszczególnych lokalach
podzielniki
5).
Podzielnik kosztów
 urządzenie wskaźnikowe nagrzejnikowe, nie będące przyrządem pomiarowym
w rozumieniu przepisów metrologicznych, wprowadzone do obrotu na
zasadach i w trybie określonym w przepisach o systemie oceny zgodności.
6).
„LAF”- współczynnik wyrównawczy stosowany wyłącznie dla lokali mieszkalnych
( dla użytkowych przyjmuje wartość=1,00 ) z racji ich usytuowania w bryle budynku.
Jako niekorzystnie położone uważa się lokale , które znajdują się między innymi pod nie
ogrzewanymi poddaszami lub stropodachami, nad nie ogrzewanymi piwnicami,
prześwitami, przejazdami a także narożne ( przyjmuje wartość mniejszą lub równą
1,00).
4).
III.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Spółka może zastosować zamienną metody rozliczenia użytkowników lokali
wyposażonych w podzielniki kosztów (§ 4 pkt 3a-c) w oparciu o ich powierzchnię
użytkową , gdy:
a)
stwierdzi, że mniej niż 80% lokali jest wyposażonych w podzielniki kosztów,
b)
ponad 80% lokali w danym okresie rozliczeniowym jest wyposażonych
w podzielniki kosztów, lecz liczba lokali do rozliczenia z podzielników jest niższa
niż 50%,
c)
stosunek wartości kosztów maksymalnych do minimalnych przypadających na
1 m2 powierzchni użytkowej wyliczony w oparciu o wskazania podzielników jest
wyższy od 2,5
d)
stwierdzi się poprzez wykonane ekspertyzy wadliwe działanie podzielników.
2. Koszt zakupu i montażu zaworów termoregulacyjnych, w:
a)
lokalach gminnych ponosi KZGM,
b)
lokalach własnościowych ponosi właściciel lokalu.
3. Koszt zakupu i montażu podzielników, odczytu wskazań, napraw, wymiany ampułek,
przełożenia na inny grzejnik, wykonania między odczytu, rozliczenia kosztów ponosi
użytkownik.
4. Zawory termoregulacyjne i podzielniki kosztów ciepła stanowią integralną część
instalacji c.o.
5. Montaż, naprawa lub wymiana podzielników może być wykonana wyłącznie przez
wykonawcę upoważnionego przez Spółkę.
6. Montaż podzielników w budynku może być wykonany w trakcie trwania okresu
rozliczeniowego.
7. Użytkownik zobowiązany jest:
a)
umożliwić w terminach ogłoszonych przez Spółkę odczytanie wskazań
podzielników kosztów,
b)
podczas odczytu być obecnym w lokalu osobiście ( względnie upoważniona
przez niego pełnoletnia osoba ),
c)
potwierdzić prawidłowość odczytu złożonym podpisem na kwicie odczytowym,
który stanowi podstawę rozliczenia kosztów zmiennych lokalu,
d)
udostępnić w określonym terminie lokal celem okresowej kontroli, regulacji,
konserwacji, napraw lub wymiany podzielników kosztów, zaworów
termoregulacyjnych.
e)
niezwłocznie powiadomić Spółkę o każdym uszkodzeniu instalacji c.o. wewnątrz
lokalu ( w tym podzielników kosztów lub zaworów termoregulacyjnych)
6
8. Uwagi :
a)
uszkodzenie
podzielników
z przyczyn
zależnych
od
użytkownika,
nieudostępnienie lokalu, zerwanie plomb, uniemożliwienie odczytu podzielników
oraz brak wymiany ampułek powoduje rozliczenie lokalu jak nieopomiarowanego
(§ 5 pkt 1.2 b),
b)
w przypadku uszkodzenia z przyczyn niezależnych od użytkownika ciepłomierzy
indywidualnych spełniających rolę podzielników kosztów oraz nagrzejnikowych
urządzeń wskaźnikowych – lokal zostanie rozliczony w oparciu o średnie
wskazania sprawnych zainstalowanych w węźle rozliczeniowym podzielników,
c)
wymianę ampułek w podzielnikach wyparkowych firma rozliczeniowa wykonuje
po zakończeniu okresu rozliczeniowego (po dokonanych odczytach),
d)
w przypadku zmiany użytkownika lokalu w trakcie trwania okresu
rozliczeniowego rozliczenie z użytkownikiem zwalniającym i przejmującym lokal
nastąpi w terminie o którym mowa w § 7 wg następujących zasad:
 jeżeli lokal zajmowany był w okresie poza sezonem grzewczym, użytkownik
zostaje rozliczony proporcjonalnie do czasu zajmowania lokalu wyłącznie
z kosztów stałych ,
wg zasady : k1 = n1/n x k , gdzie:
k1
wyliczona opłata danego użytkownika w złotych
k
koszty stałe za cały okres rozliczeniowy lokalu w złotych ,
n1
liczba dni zajmowania lokalu przez użytkownika,
n
liczba dni w całym okresie rozliczeniowym
 jeżeli lokal zajmowany był w okresie trwania sezonu grzewczego, , użytkownik
zostaje rozliczony w oparciu o „ stopniodni”, przy czym proporcja zostanie
wyliczona w oparciu o średnią temperaturę wewnętrzną pomieszczenia (+20ºC),
średnią miesięczną temperaturę zewnętrzną dla miasta Katowice oraz liczbę dni
jaka upłynęła od momentu zmiany użytkownika do czasu zakończenia okresu
grzewczego.
e)
użytkownikowi przysługują dwa planowane terminy odczytu wskazań
podzielników, w przypadku ich niewykorzystania istnieje możliwość ustalenia
trzeciego, dodatkowego (płatnego przez użytkownika) terminu odczytu - do
2 tygodni od daty drugiego terminu odczytów.
Niniejszy
Regulamin
Mieszkaniowej
ul.
został
zatwierdzony
Uchwałą
………………………………….
………………………………………..
nr
w
………….
Katowicach
Wspólnoty
z
dnia
Download