Lista zagadnień egzaminacyjnych

advertisement
Lista zagadnień egzaminacyjnych
Studia podyplomowe – Logopedia
Koordynator egzaminu dr Anna Żebryk-Stopa
Termin egzaminu: 30 wrzesień 2016
Metodyka nauczania dzieci z dysleksją i dysgrafią
Dg i terapia dziecka z ORM
Integracja dziecka z wadą słuchu w środowisku słyszących
Wczesna diagnoza i interwencja wobec dziecka z wadą wymowy
Metoda psychostymulacyjna- ogólne założenia
Medyczne aspekty diagnozy i protezowania dziecka z wadą słuchu
Problematyka i zadania audiometrii
Zaburzenia odbioru mowy i rozwoju zw. z uszkodzeniami słuchu
Program Powszechnych Badań Przesiewowych Słuchu u Noworodków
Praktyczne aspekty zaburzeń neurologicznych u dzieci i dorosłych
Zespół ADHD - definicja postępowanie
Zespół Tourettea - definicja postępowanie
Padaczka - definicja postępowanie
Autyzm wczesnodziecięcy definicja postępowanie
Podstawy anatomiczno-funkcjonalne tworzenia głosu i mowy
Zaburzenia i choroby narządu głosu i mowy z zaznaczeniem ich negatywnego wpływu na
proces komunikatywny
Rola narządu słuchu w procesie emisji głosu oraz rozwoju mowy
Neurobiologiczne podłoże języka
Ośrodki mowy, ich lokalizacja i funkcje
Problem lateralizacji
Lateralizacja i płeć
Skutki nieustalonej lateralizacji
Funkcje lewej i prawej półkuli
Przyczyny, rodzaje afazji
Afazja a dyspragmatyzm
Terminologia afazjologiczna: afazja, SLI, alalia, niedokształcenie mowy o typie afazji
Różnicowanie zaburzeń językowych (diagnoza różnicowa: afazja - dyzartria)
Zasady programowania języka, obejmujące poszczególne etapy kształtowania systemu
językowego
Techniki służące budowie funkcji językowych (w przypadku dzieci) i odbudowie utraconych
funkcji językowych (u osób dorosłych)
Podstawowe pojęcia w ortodoncji
Rozwój zgryzu na tle rozwoju osobniczego
Etiologia zaburzeń w budowie i czynności zespołu twarzowo- szczękowego
Wspólne uwarunkowania wad zgryzu i wad wymowy
Wady zgryzu- charakterystyka zaburzeń
Psychologia jako nauka o czynnościach psychicznych człowieka. Psychologia akademicka i
stosowana. Zdania i przedmiot zainteresowań psychologii rozwojowej, klinicznej i
wychowawczej
Podstawowe zagadnienia psychologii rozwoju
Wychowanie jako jeden z czynników rozwoju człowieka – definicje wychowania, sposoby
ujmowania wychowania, typy oddziaływań wychowawczych, wychowanie dyrektywne vs.
niedyrektywne, cechy wychowania
Style wychowania, postawy rodzicielskie i błędy wychowawcze- ich charakterystyka oraz
wpływ na prawidłowy i zaburzony rozwój dziecka
Teoria rozwoju psychicznego Margaret Mahler – założenia koncepcji, fazy rozwoju i ich
charakterystyka, prawidłowe i nieprawidłowe oddziaływania środowiska wychowawczego i
ich wpływ na harmonijny lub zaburzony rozwój dziecka. Zaburzenia charakterologiczne
wynikające z nieprawidłowych działań opiekuńczo-wychowawczych środowiska.
Psychologiczne aspekty rozwoju mowy
Teorie nabywania języka: uczenie przez naśladownictwo i wzmocnienia (podejście
behawioralne), teoria natywistyczna Chomsk y’ego
Podejście komunikacyjne do rozwoju języka
Kompetencja komunikacyjna jako funkcja rozwoju poznawczego wg Piageta
Komunikacyjna funkcja emocji. Emocje podstawowe i złożone
Podstawy tworzenia więzi w koncepcji przywiązania. Koncepcja J. Bowlby’ego.
Kształtowanie i rozwój mowy dziecka
Wczesne symptomy zaburzeń rozwoju mowy/punkty krytyczne w rozwoju mowy dziecka
Diagnostyka zaburzeń językowych u dzieci
Postępowanie logopedyczne w przypadku ORM
Budowa i funkcje aparatu artykulacyjnego
Kryteria opisu samogłosek i ich charakterystyka (z przykładami)
Kryteria opisu spółgłosek i ich charakterystyka (z przykładami)
Klasyfikacja upodobnień (z przykładami)
Odstępstwa od akcentu paroksytonicznego w języku polskim (z przykładami)
Podstawy anatomiczno- funkcjonalne tworzenia głosu i mowy
Zaburzenia i choroby narządu głosu i mowy z zaznaczeniem ich negatywnego wpływu na
proces komunikatywny
Rola narządu słuchu w procesie emisji głosu oraz rozwoju mowy
Emisja głosu i elementarne podstawy dykcji. Choroby głosowe, objawy i przyczyny
Oddychanie statyczne i dynamiczne- charakterystyka
Budowa narządu głosowego
Zjawisko rezonansu w mowie i śpiewie
Artykulacja
Rodzaje zaburzeń integracji sensorycznej oraz ich przejawy; wizualne, charakterystyczne
objawy trudności sensorycznych u dzieci, które najczęściej są typowane przez otoczenie
Współczesne systemy wychowania muzycznego
Metoda Emila Jaques-Dalcroze’a w wychowaniu muzycznym i terapii
Logorytmika w profilaktyce i terapii zaburzeń mowy
System Carla Orffa w profilaktyce i terapii zaburzeń mowy
Związki muzyki i mowy
Dobranie ćwiczeń Gimnastyki Mózgu dla dzieci doświadczających trudności lub zahamowania
w rozwoju mowy i ogólnym psychicznym rozwoju czy nauce i u przejawiających negatywne
zachowania, dyslektycznych, z upośledzeniem umysłowym, autyźmie, porażeniem
mózgowym, i innymi dysfunkcjami
Praca z strukturą ciała( wymiar lateralności, ześrodkowania, skupienia)
Dyslalia w terminologii logopedycznej
Przyczyny powstawania wad wymowy
Rodzaje wad wymowy
Diagnoza w dyslalii
Formy terapii zaburzeń artykulacyjnych
Fizjologia i patologia połykania
Etapy połykania
Rehabilitacja połykania
Etiologia i patogeneza występowania rozszczepów wargi i/lub podniebienia
Zaburzenia mowy u osób z rozszczepem podniebienia
Diagnoza i terapia osób z rozszczepem podniebienia
Etiologia jąkania
Rodzaje i objawy niepłynności mówienia
Metody terapii jąkających się
Nieprawidłowa budowa anatomiczna narządów mowy; wady zgryzu i ich związek z
zaburzeniami artykulacji, połykania i żucia
Laryngektomowani
Anatomia i fizjologia krtani
Sposoby komunikowania się z otoczeniem osób po usunięciu krtani
Czynniki utrudniające rehabilitacje laryngektomowanych
Zatrudnienie logopedów i czas pracy
Dokumentacja obowiązująca logopedów zatrudnionych w szkołach publicznych
Znajomość zagadnień jakimi zajmuje się psychiatria dorosłych i dzieci
Znajomość czynności psychicznych człowieka oraz zaburzeń tych czynności
Zaburzenia mowy i języka w chorobach psychicznych
Download