Postanowienia odmienne do: Ogólne Warunki Ubezpieczenia

advertisement
POSTANOWIENIAODMIENNEDO:
OgólneWarunkiUbezpieczeniaBiznes&Podróżzdnia01.01.2016r.(symbolPAT/OW071/1601)
§4OWUotrzymujebrzmienie:
1.Przedmiotemubezpieczeniasąnastępstwa:
1.1)
nieszczęśliwychwypadków,
1.2)
zawałówsercaiudarówmózgu,
1.3)
obrażeńciała,którychzaistnieniespowodowanezostałoatakiemepilepsji,omdleniemonieustalonejprzyczyniealbo
sepsą
doznanychprzezUbezpieczonegonaterytoriumRzeczypospolitejPolskiejorazzagranicą.
2.Zochronyubezpieczeniowejwyłączonesąnastępstwazdarzeńwymienionychw§4ust.1pkt.1.1)–1.3)doznanych:
1)wnastępstwiepopełnienialubusiłowaniapopełnieniaprzezUbezpieczonegoprzestępstwaalbosamobójstwa,
2)wwynikusamookaleczenia,
3)wwynikuzatruciaalkoholem,narkotykami,nikotynąlubinnymiśrodkamiodurzającymi,
4)wskutekdziałańwojennych,stanuwojennego,stanuwyjątkowego,zamieszek,rozruchów,niepokojówspołecznych,strajków,
lokautów,sabotażu,
5)wskutekprowadzeniaprzezUbezpieczonegopojazdubezwymaganegouprawnieniaorazprowadzeniapojazdupospożyciu
alkoholu,narkotykówlubinnychśrodkówodurzającychwilościachprzekraczającychdopuszczalnenormyobowiązującewkraju
zajściawypadku,
6)wzwiązkuzuczestniczeniemwwyprawachlubekspedycjachdomiejsccharakteryzującychsięekstremalnymiwarunkami
klimatycznymilubprzyrodniczymi
3.Ponadtoochronaubezpieczeniowanieobejmuje:
1)nieszczęśliwychwypadkówpowstałychwskutekpozostawaniaUbezpieczonegowstanienietrzeźwości–stężeniealkoholuwe
krwipowyżej0,5‰lubobecnośćalkoholuwwydychanympowietrzupowyżej0,25mgw1dm³,
2)nieszczęśliwychwypadkówpowstałychwskutekpozostawaniaUbezpieczonegopodwpływemnarkotykówalboinnychśrodków
odurzających,
3)infekcji,ztymżeochronaubezpieczeniowaistnieje,jeżeliUbezpieczonyzostałzakażonymikroorganizmemchorobotwórczymw
wynikuranodniesionychwwypadkuobjętymzakresemubezpieczenia,
4)śmierciiuszczerbkównazdrowiupowstałychwnastępstwieniewłaściwegoleczeniaalboniewłaściwiewykonanychzabiegówna
ciele,ztymżeochronaubezpieczeniowaistnieje,jeżelileczenielubzabiegibyłynastępstwemwypadkuobjętegoochroną
ubezpieczeniową.
4.Zakresochronyubezpieczeniowejobejmujenastępstwanieszczęśliwychwypadkówdoznanychwzwiązkuzwyczynowym
uprawianiemsportu,wzakresieuprawianiadyscyplinsportowychzaliczanychdoIlubIIlubIIIklasyryzyka,wrozumieniu
postanowień§3.
5.Ubezpieczycieljestwolnyododpowiedzialnościzaszkodępowstałąwskutekterroryzmu,doktórejdoszłowAfganistanie,Algierii,
Czadzie,Czeczenii,Kolumbii,Kongo,Iraku,Iranie,Izraelu(ZachodniBrzegistrefaGazy),naWybrzeżuKościSłoniowej,Nigerii,Korei
Północnej,naFilipinach,ArabiiSaudyjskiej,SomaliilubSudanie.
§5OWU–skreślony
§6OWUotrzymujebrzmienie:
1.Ubezpieczycielwypłacanastępującerodzajeświadczeń:
1)wprzypadkuśmierciUbezpieczonegowwynikunieszczęśliwegowypadkualbozdarzeniaobjętegoumową,jeżelinastąpiłaonaw
okresiedo2latoddatyjegowystąpienia–100%określonejwumowiesumyubezpieczenia,
2)ztytułutrwałegouszczerbkunazdrowiuUbezpieczonego:
a)wprzypadkuuszczerbkuwwysokości100%–pełnąsumęubezpieczeniaokreślonąwumowie,
b)wprzypadkuuszczerbkuczęściowego–procentsumyubezpieczeniaodpowiadającyprocentowitrwałegouszczerbkunazdrowiu
Trwałyuszczerbeknazdrowiuorzekanyzgodniez"Zasadamioceny,ustalaniaiorzekaniatrwałegouszczerbkunazdrowiudla
lekarzyzGrupyERGOHestia"
3)wprzypadkuśmierciUbezpieczonegowwynikunieszczęśliwegowypadkualbozdarzeniaobjętegoumowąnaterenieplacówki
doktórejuczęszczaUbezpieczony,jeżelinastąpiłaonawokresiedo2latoddatyjegowystąpienia–dodatkowo50%określonejw
umowiesumyubezpieczenia,
4)wprzypadkunieszczęśliwegowypadku,któregonastępstwaniespowodowałytrwałegouszczerbkunazdrowiuUbezpieczonego,
awymagałyinterwencjilekarskiejwplacówcemedycznejpołączonejzdalszymleczeniem(wymagałyconajmniejjednejwizyty
Strona1z4
kontrolnej)–jednorazoweświadczeniewwysokości1%sumyubezpieczenianakażdywypadek,
5)wprzypadkurozstrojuzdrowiaUbezpieczonegospowodowanegosepsą–jednorazoweświadczeniewwysokości1.000PLNna
każdywypadek,
6)wprzypadkuśmierciUbezpieczonego(dziecka,ucznialubstudenta–wwiekudo25lat)zpowoduwrodzonejwadyserca–
jednorazoweświadczeniewwysokości1.000PLN,
wadawrodzonaserca–wrodzonanieprawidłowośćanatomicznabudowysercapotwierdzonadokumentacjąlekarską;świadczenie
ztytułuwrodzonejwadysercajestwypłacaneniewcześniejniżpootrzymaniudokumentacjimedycznejopisującejrodzaji
charakternieprawidłowościorazzawierającejdokładnądiagnozę,wszczególnościkartęinformacyjnązleczenia
7)wprzypadkuśmierciUbezpieczonegozpowodunowotworuzłośliwego–jednorazoweświadczeniewwysokości1.000PLN,
8)wprzypadkuamputacjiUbezpieczonemukończynylubczęścikończynyzpowodunowotworuzłośliwego–jednorazowe
świadczeniawwysokości1.000PLNnakażdywypadek,
9)wprzypadkuśmiercirodzicaUbezpieczonegowwynikunieszczęśliwegowypadku,jeżelinastąpiłaonawokresiedo2latoddaty
jegowystąpienia–jednorazoweświadczeniewwysokości2.000PLN
rodzicUbezpieczonego-rodzicUbezpieczonegoniepozbawionywładzyrodzicielskiej,atakżeojczymimacochaUbezpieczonego,
jeżeliwdniuzajściazdarzeniaprzewidzianegowumowieubezpieczenianieżyjeodpowiednioojcieclubmatkaUbezpieczonego
2.Ubezpieczycieldokonujerównieżzwrotukosztówpozostającychwzwiązkuznieszczęśliwymwypadkiem:
1)nabyciaśrodkówpomocniczych,proteziinnychprzedmiotówortopedycznych,podwarunkiemżezostałyoneponiesionew
okresieniedłuższymniż2lataoddatywypadku–dowysokości20%sumyubezpieczenia,
Kosztynabyciaśrodkówpomocniczych,proteziinnychprzedmiotówortopedycznychzwracanesąwyłączniewprzypadku,gdysą
niezbędnezmedycznegopunktuwidzeniaorazpodwarunkiem,iżzostałyponiesionenaterytoriumRzeczypospolitejPolskiej.
2)przeszkoleniazawodowegoinwalidów,podwarunkiemżezostałyoneponiesionewokresieniedłuższymniż2lataoddaty
wypadku–dowysokości20%sumyubezpieczenia,
Kosztyprzeszkoleniazawodowegoinwalidówzwracanesąwyłączniewprzypadku,gdysąniezbędnezmedycznegopunktuwidzenia
orazpodwarunkiem,iżzostałyponiesionenaterytoriumRzeczypospolitejPolskiej.
3)kosztówleczenia,wtymrównieżkosztówodbudowystomatologicznejzębówstałych,kosztówrehabilitacji,podwarunkiemże
zostałyoneponiesionewokresieniedłuższymniż2lataoddatywypadku–dowysokości30%sumyubezpieczenia
Kosztyleczeniazwracanesąwyłączniewprzypadku,gdysąniezbędnezmedycznegopunktuwidzeniaorazpodwarunkiem,iż
zostałyponiesionenaterytoriumRzeczypospolitejPolskiej.
Kosztyleczenia–uważasiękosztyponiesionena:wizytyikonsultacjelekarskie,leczenieambulatoryjne,leczenieszpitalne,wtym
kosztypobytuwplacówceosobytowarzyszącej,zabiegiambulatoryjne,zabiegioperacyjne,badaniazleconeprzezlekarza,zakup
lekóworazśrodkówopatrunkowych,transportzmiejscawypadkuubezpieczeniowegodoszpitalalubambulatorium,rehabilitację,
odbudowęstomatologicznązębówstałych,wtymimplanty.
3.NiezależnieoddoznanegotrwałegouszczerbkunazdrowiuorazwybranegoprzezUbezpieczającegozakresuubezpieczenia
(pełnegolubograniczonego)Ubezpieczycielzapewnianastępująceświadczenia:
1)wizytalekarza–jeżeliUbezpieczonyuległnieszczęśliwemuwypadkowi,któryjestobjętyochronąubezpieczeniową
UbezpieczycielzorganizujeorazpokryjekosztydojazdulekarzaorazhonorariumzawizytęwmiejscupobytuUbezpieczonegolub
pokryjekosztywizytylekarskiejwplacówcemedycznej–dowysokości500PLNłącznychkosztówwodniesieniudojednego
nieszczęśliwegowypadku,
2)wizytapielęgniarki–jeżeliUbezpieczonyuległnieszczęśliwemuwypadkowi,któryjestobjętyochronąubezpieczeniową
UbezpieczycielzorganizujeorazpokryjekosztydojazdupielęgniarkiorazhonorariumzawizytęwmiejscupobytuUbezpieczonego–
dowysokości500PLNłącznychkosztówwodniesieniudojednegonieszczęśliwegowypadku,
3)dostarczeniedomiejscapobytulekówprzepisanychprzezlekarza–jeżeliUbezpieczonyuległnieszczęśliwemuwypadkowi,który
jestobjętyochronąubezpieczeniowąiwnastępstwiektóregowymagależeniaUbezpieczycielpokryjekoszttransportuleków–do
wysokości100PLNłącznychkosztówwodniesieniudojednegonieszczęśliwegowypadku,
4)transportzmiejscapobytuUbezpieczonegodoplacówkimedycznej–jeżeliUbezpieczonyuległnieszczęśliwemuwypadkowi,
któryjestobjętyochronąubezpieczeniowąUbezpieczycielzorganizujeorazpokryjekoszttransportuUbezpieczonegodoplacówki
medycznej–oileniejestkoniecznainterwencjapogotowiaratunkowegorazstanzdrowianiepozwalanaskorzystaniez
publicznegolubprywatnegośrodkatransportu–dowysokości500PLNłącznychkosztówwodniesieniudojednegonieszczęśliwego
wypadkuwodległoścido50km,
5)transportzplacówkimedycznejdomiejscapobytuUbezpieczonego–jeżeliUbezpieczonyuległnieszczęśliwemuwypadkowi,
któryjestobjętyochronąubezpieczeniowąUbezpieczycielzorganizujeorazpokryjekoszttransportuUbezpieczonegozplacówki
medycznejdomiejscapobytuUbezpieczonego–oilestanzdrowianiepozwalanaskorzystaniezpublicznegolubprywatnego
środkatransportu–dowysokości500PLNłącznychkosztówwodniesieniudojednegonieszczęśliwegowypadkuwodległoścido50
km,
6)pomocdomowa–jeżeliwnastępstwienieszczęśliwegowypadkuUbezpieczonyprzebywałdłużejniż7dniwszpitalu,
UbezpieczycielpokryjekosztypomocydomowejpozakończeniuhospitalizacjiwprzypadkugdyUbezpieczonyniemożeskorzystaćz
pomocyosobybliskiej–dowysokości500PLNmaksymalnieprzezokres7dniwodniesieniudojednegonieszczęśliwegowypadku,
7)pomocpsychologiczna–jeżeliwskuteknieszczęśliwegowypadkuUbezpieczonego,któryjestobjętyochronąubezpieczeniową,
Strona2z4
będziezaleconaprzezlekarzawskazanegoprzezUbezpieczycielaporadapsychologa,Ubezpieczycielpokryjekosztywizytdo
wysokości300PLN,
8)opiekanaddziećmi–jeżeliwnastępstwienieszczęśliwegowypadkuUbezpieczonyprzebywałwszpitaluprzezokresconajmniej
5dni,Ubezpieczycielpokryjekosztyopiekinaddziećmidolat16wmiejscuzamieszkaniaUbezpieczonegodokwoty100PLNza
dzień,maksymalnieprzezokres3dniwodniesieniudojednegonieszczęśliwegowypadku.Świadczeniejestrealizowanenawniosek
Ubezpieczonegotylkowprzypadku,gdywmiejscuzamieszkaniaUbezpieczonegoniemażadnejosobybliskiejmogącejzapewnić
opiekę,
9)organizujeopiekęnadpsamiikotamiUbezpieczonegoznajdującymisięwjegodomuorazpokrywakosztytakiejopieki.
Ubezpieczycielzorganizujeipokryjekosztytransportuww.zwierzątnaterytoriumRzeczypospolitejPolskiej
doosobywskazanejprzezUbezpieczonego,mogącejpodjąćsięopiekinadnimi,albodonajbliższegoschroniskadlazwierząt–do
wysokości300PLNłącznychkosztówwodniesieniudojednegonieszczęśliwegowypadku,
10)natelefoniczneżyczenieUbezpieczonego,UbezpieczycielzapośrednictwemCentrumAlarmowegodokonujerezerwacjii
udzielainformacjioSłużbieZdrowiadotyczącychnp.placówekmedycznych,numerówtelefonówdolekarzyoróżnych
specjalizacjach,
11)wprzypadkuniespodziewanejhospitalizacjiUbezpieczonego,najegowniosekUbezpieczycielpodejmiestaraniamającenacelu
powiadomienieozaistniałymzdarzeniurodzinyorazzakładupracyUbezpieczonego,jakrównieżzajegozgodąmożenabieżąco
informowaćrodzinęojegostaniezdrowia.
4.Zakresświadczeńzostajerozszerzonyodzienneświadczenieszpitalne.
1)Dzienneświadczenieszpitalneprzysługuje,wprzypadkutrwającegoconajmniej2dnipobytuUbezpieczonegowszpitaluna
terytoriumRzeczypospolitejPolskiejniezależnieodprzyczynypobytuwszpitalu(pobytzwiązanyznastępstwamizdarzeń
wymienionychw§4ust.1pkt.1.1)–1.3)orazchorobą)–wwysokości20PLNzakażdydzieńpobytuwszpitalu,
2)DzienneświadczenieszpitalnenieobejmujepobytuUbezpieczonegowewszelkiegorodzajusanatoriach,szpitalach
uzdrowiskowych,ośrodkachrehabilitacyjnych,domachopiekilubhospicjach,zawyjątkiemleczeniarehabilitacyjnego,jeżelimiało
onozwiązekzleczeniemszpitalnym,
3)Dodziennegoświadczeniaszpitalnegomajązastosowaniepostanowienia§4ust.2oraz§4ust.3zwyłączeniem§4ust.3pkt.3).
4)Dzienneświadczenieszpitalneprzysługujeodpierwszegodniapobytuwszpitalu,jednakniedłużejniżzaokres90dni.
5.UbezpieczycielniezależnieodświadczeńobjętychumowąubezpieczeniowązwracaUbezpieczonemuniezbędne,
udokumentowanewydatkiponiesionenaprzejazdywkrajudowskazanychprzezUbezpieczycielalekarzy,KomisjiLekarskich,przy
czymkosztydojazduinnymśrodkiemtransportuniżkomunikacjapublicznazwracanesąpozaakceptowaniuśrodkatransportu
przezUbezpieczyciela.
6.WprzypadkugdyUbezpieczonysamodzielnieponiósłkosztyudzielenianatychmiastowejpomocyassistance,októrychmowaw
§6ust.3Ubezpieczycielzzastrzeżeniempostanowień§19,dokonujeichzwrotudorównowartościkwoty,zaktórąsam
zorganizowałbyteświadczenia.
7.Kosztyudzielenianatychmiastowejpomocyassistance,októrychmowaw§6ust.3sąpokrywaneprzezUbezpieczycielaw
granicachsumyubezpieczenia.
§7–14skreślony
§33–68skreślony
ZESTAWIENIERODZAJÓWIWYSOKOŚCIŚWIADCZEŃ
RODZAJŚWIADCZENIA
WYSOKOŚĆŚWIADCZENIA
WprzypadkuśmierciUbezpieczonegowwynikunieszczęśliwegowypadkualbozdarzenia
100%sumyubezpieczenia
objętegoumową
ZtytułutrwałegouszczerbkunazdrowiuUbezpieczonego:
wprzypadkuuszczerbkuwwysokości100%
100%sumyubezpieczenia
wprzypadkuuszczerbkuczęściowego
%sumyubezpieczenia
odpowiadający%trwałego
uszczerbkunazdrowiu
WprzypadkuśmierciUbezpieczonegowwynikunieszczęśliwegowypadkualbozdarzenia
dodatkowo50%sumy
objętegoumowąnaterenieplacówkidoktórejuczęszczaUbezpieczony
ubezpieczeniaokreślonej
wumowie
Wprzypadkunieszczęśliwegowypadku,któregonastępstwaniespowodowałytrwałego
jednorazoweświadczenie
uszczerbkunazdrowiuUbezpieczonego,awymagałyinterwencjilekarskiejwplacówce
wwysokości1%sumy
medycznejpołączonejzdalszymleczeniem(wymagałyconajmniejjednejwizyty
ubezpieczenianakażdy
Strona3z4
kontrolnej)
WprzypadkurozstrojuzdrowiaUbezpieczonegospowodowanegosepsą
WprzypadkuśmierciUbezpieczonego(dziecka,ucznialubstudenta–wwiekudo25lat)
zpowoduwrodzonejwadyserca
WprzypadkuśmierciUbezpieczonegozpowodunowotworuzłośliwego
WprzypadkuamputacjiUbezpieczonemukończynylubczęścikończynyzpowodu
nowotworuzłośliwego–jednorazoweświadczeniawwysokości1.000PLN
WprzypadkuśmiercirodzicaUbezpieczonegowwynikunieszczęśliwegowypadku
Zwrotkosztówpozostającychwzwiązkuznieszczęśliwymwypadkiem:
nabyciaśrodkówpomocniczych,proteziinnychprzedmiotówortopedycznych
przeszkoleniazawodowegoinwalidów
kosztówleczenia,wtymrównieżkosztówodbudowystomatologicznejzębów
stałych,kosztówrehabilitacji
Dzienneświadczenieszpitalne
wprzypadkutrwającegoconajmniej2dnipobytuUbezpieczonegowszpitaluna
terytoriumRzeczypospolitejPolskiejniezależnieodprzyczynypobytuwszpitalu
(pobytzwiązanyznastępstwamizdarzeńwymienionychw§4ust.1pkt.1.1)–1.3)
orazchorobą);dzienneświadczenieszpitalneprzysługujeodpierwszegodniapobytu
wszpitalu,jednakniedłużejniżzaokres90dni.
ŚwiadczeniaASSISTANCE
wizytalekarza
wizytapielęgniarki
dostarczeniedomiejscapobytulekówprzepisanychprzezlekarza
transportzmiejscapobytuUbezpieczonegodoplacówkimedycznej
transportzplacówkimedycznejdomiejscapobytuUbezpieczonego
pomocdomowa(maksymalnieprzezokres7dniwodniesieniudojednego
nieszczęśliwegowypadku)
pomocpsychologiczna
opiekanaddziećmi(maksymalnieprzezokres3dniwodniesieniudojednego
nieszczęśliwegowypadku)
opiekanadpsamiikotamiUbezpieczonego
wypadek
jednorazoweświadczenie
wwysokości1.000PLNna
każdywypadek
jednorazoweświadczenie
wwysokości1.000PLN
jednorazoweświadczenie
wwysokości1.000PLN
jednorazoweświadczenie
wwysokości1.000PLNna
każdywypadek
jednorazoweświadczenie
wwysokości2.000PLN
dowysokości20%sumy
ubezpieczenia
dowysokości20%sumy
ubezpieczenia
dowysokości30%sumy
ubezpieczenia
wwysokości20PLN
zakażdydzieńpobytuw
szpitalu
dowysokości500PLNw
odniesieniudojednego
nieszczęśliwegowypadku
dowysokości500PLNw
odniesieniudojednego
nieszczęśliwegowypadku
dowysokości100PLNw
odniesieniudojednego
nieszczęśliwegowypadku
dowysokości500PLNw
odniesieniudojednego
nieszczęśliwegowypadku
dowysokości500PLNw
odniesieniudojednego
nieszczęśliwegowypadku
dowysokości500PLN
dowysokości300PLN
dokwoty100PLNzadzień
dowysokości300PLNw
odniesieniudojednego
nieszczęśliwegowypadku
natelefoniczneżyczenieUbezpieczonego,UbezpieczycielzapośrednictwemCentrumAlarmowegodokonujerezerwacji
iudzielainformacjioSłużbieZdrowia
wprzypadkuniespodziewanejhospitalizacjiUbezpieczonego,najegowniosekUbezpieczycielpodejmiestaraniamające
nacelupowiadomienieozaistniałymzdarzeniurodzinyorazzakładupracyUbezpieczonego,jakrównieżzajegozgodą
możenabieżącoinformowaćrodzinęojegostaniezdrowia
Strona4z4
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards