Zagadnienia na egzamin licencjacki z przedmiotów

advertisement
Zagadnienia na egzamin licencjacki z przedmiotów specjalnościowych,
specj. Technologie sieciowe i bazy danych
Java – zaawansowane technologie
Koncepcje Object-Relational Mapping. Odwzorowanie powiązań między encjami w Java
Persistence API.
2. Do czego służą i jak się tworzy bezstanowe komponenty sesyjne (Stateless Session Beans)
technologii EJB 3.0.
3. Technologie i frameworki warstwy webowej Java EE 5.
1.
Techniki internetowe
1. Rola standardów w zastosowaniach internetowych. Języki znacznikowe i ich wykorzystanie
do strukturalizacji dokumentów WWW. Kaskadowe arkusze stylów CSS2- selektory, reguły,
kaskada, pozycjonowanie elementów, definiowanie układu strony.
2. Język JavaScript - dziedziczenie prototypowe, funkcje jako „obiekty pierwszego rzędu”,
pojęcie „domknięcia”.
3. Obiektowy model dokumentu (DOM) - selekcja i modyfikowanie elementów za pomocą
DOM API języka JavaScript.
4. Metodologia AJAX - zasada działania, programowanie po stronie klienta (JavaScript) oraz
serwera, JSON.
5. Protokół HTTP - bezstanowość, metody, najważniejsze nagłówki, metody uwierzytelniania,
HTTPS.
Serwery baz danych
1. Do czego służy i co to jest information_schema? Podaj przykład zastosowania.
2. Jakie są korzyści ze stosowania schematów?
3. Na czym polegają zasadnicze podobieństwa i różnice w procesie konfiguracji serwera
PostgreSQL i MS SQL Server?
4. Co to są poziomy izolacji?
5. Co to jest i do czego służy ODBC?
6. Cop to jest monitorowanie bazy? Wymienić przykładowe narzędzia do monitorowania bazy
MS SQL Server.
7. Do czego służą polecenia GRANT i REVOKE? Podać przykład zastosowania.
8. Przedstawić mechanizm dziedziczenia tabel w PostgreSQL.
Download