Dokumentacja projektu: baza danych „Kino”

advertisement
Dokumentacja projektu: baza danych „Kino”
przygotował Jakub Kowalski
Podstawowe informacje
Program zarządzający bazą danych został napisany w języku Java przy użyciu bibliotek graficznych z pakietów swing oraz awt i jest przeznaczony do pracy z systemem zarządzania
bazami danych PostgreSQL.
Przygotowanie bazy
Przygotować bazę do działania można na dwa sposoby:
Ręcznie
Wszystkie używane pliki znajdują się domyślnie w katalogu createDBKino.
Należy zalogować się do systemu PostgreSQL jako użytkownik z prawem do tworzenia baz
i użytkowników. Następnie uruchomić polecenia z pliku createbase.sql, po czym przejść do
nowo utworzonej bazy dbkino i uruchomić skrypt tworzący (makebase.sql ) i wypełniający
(fillbase.sql ) bazę.
Automatycznie
Jeśli istnieje możliwość swobodnego zalogowania na użytkownika o dostatecznie dużych uprawnieniach, to bazę można stworzyć i wypełnić automatycznie. W tym celu należy wyedytować
plik createDBKino/settings.con w pierwszej linijce wpisując login, zaś w drugiej hasło tego
użytkownika. Następnie wystarczy uruchomić plik CreateDBKino.jar (na przykład poleceniem java -jar CreateDBKino.jar).
Uruchomienie programu
Program znajduje się w pliku DBKino.jar i aby był on w stanie nawiązać łączność z bazą danych w tym samym katalogu musi się znajdować plik postgresql-8.3-603.jdbc4.jar (sterownik
jdbc dla postgreSQL).
Program uruchamiamy poleceniem java -jar DBKino.jar (albo po prostu dwuklikiem).
Po uruchomieniu programu otrzymamy możliwość zalogowania do bazy korzystając z trzech
różnych interfejsów:
• użytkownika: nie ma potrzeby wpisywania hasła.
• biletera: użytkownik ts1 hasło 321
• zarządcy: użytkownik m1 hasło 123
Nie ma technicznych przeszkód aby np. na interfejs biletera zalogował się zarządca, jednak z
powodu braku uprawnień jego pole manewru będzie bardzo ograniczone.
1
Działanie programu
ClientInteface
Po wybraniu interesującego nas seansu możemy zobaczyć które miejsca na sali są wolne i
dokonać rezerwacji na nasze nazwisko.
TSellerInteface
Oprócz podglądu sali mamy jeszce możliwość zobaczenia dokonanych rezerwacji.
Aby kupić bilet należy wypełnić pola miejsce i typ (gdzie typ 0 – bilet normalny, zaś 1 –
ulgowy). Jeśli pole typ będzie puste to zostanie dokonana rezerwacja na nazwisko znajdujące
się w odpowiednim polu.
Aby wykupić rezerwację należy wprowadzić dane do wszystkich pól.
ManagerInteface
Jako zarządca mamy możliwość obejrzenia przygotowanych zestawień (przychodów kina, popularności poszczególnych filmów itd.). Możemy także modyfikować i szukać informacji w
niektórych tabelach. Podając warunki należy pamiętać o wstawieniu odpowiedniego symbolu
relacyjnego, np. chcąc znaleźć filmy kategorii R o długości nie większej niż 90 minut (domyślna
jednostka podawania długości) w pole kategoria należy wpisać =R, zaś w pole długość <=90.
Aby dokonać zmian w polach po lewej stronie wpisujemy warunki jakie muszą zajść, zaś w
polu po prawej nowe wartości jakie mają przyjąć pola.
Struktura programu
Klasa Login jest główną klasą programu i to ona odpowiada za nawiązanie połączenia z bazą
danych jako odpowiedni użytkownik. Po zalogowaniu są tworzone obiekty odpowiednich klas
w zależności od interfejsu wybranego przez użytkownika. Obiekt klasy login jest usuwany z
pamięciu dopiero w momencie zakańczania programu i otwarte połączenie jest wtedy zamykane.
Klasy *Interface odpowiadają za wygląd i funkcje interfejsów dla poszczególnych grup użytkowników. W obiektach tych klas wywoływane są obiektu umożliwiające korzystanie z bazy
– wyszukiwanie, dodawanie i modyfikowanie odpowiednich tabel w bazie.
2
Download