Rejestrze zmian

advertisement
Lp.
1.
2.
3.
Element Studium
wykonalności, którego
dotyczy zmiana
Dotychczasowe brzmienie
Część II. Informacje o
Wnioskodawcy
Pkt. 7. Dane Wnioskodawcy
Pkt 8. Dane przedsiębiorstwa
reprezentującego
Pkt. 7. Dane Wnioskodawcy
Wnioskodawcę (proszę wypełnić
Pkt 8. Dane osoby
Dostosowanie formularza do
w przypadku, gdy
upoważnionej przez
wnioskodawców, którzy nie
Wnioskodawca nie posiada
Wnioskodawcę do
posiadają osobowości prawnej
osobowości prawnej)
kontaktów
Pkt. 9. Dane osoby upoważnionej
przez Wnioskodawcę do
kontaktów
10.09.2014
Podmiot I, Podmiot II
Pkt. II.11. Informacja o
poszczególnych
podmiotach
zrzeszonych,
tworzących podmiot
będący Wnioskodawcą
Cały formularz –
numeracja
poszczególnych
punktów Studium
Zmienione brzmienie
Uzasadnienie
Data zmiany
Podmiot 1, Podmiot 2
Zmiana redakcyjna
10.09.2014
Wprowadzenie ciągłości
numeracji
Konsekwencja wynikająca ze
zmiany nr 1 oraz poprawienie
wcześniejszych oczywistych
pomyłek
10.09.2014
Dodanie nowego załącznika:
4.
Lista załączników
Lista 3 załączników
Nr 3. Dokument poświadczający
upoważnienie dla
Dostosowanie formularza do
przedsiębiorstwa do
wnioskodawców, którzy nie
reprezentowania Wnioskodawcy posiadają osobowości prawnej
nieposiadającego osobowości
prawnej.
10.09.2014
5.
6.
Podpisy pod Studium
podpis i pieczęć
Wnioskodawcy
Przypis 1, str. 16
Studium
Zgodnie z poniższym
katalogiem kosztów:
a) koszty personelu
(pracowników
badawczych,
pracowników
technicznych i
pozostałych
pracowników
pomocniczych w
zakresie, w jakim są
zatrudnieni przy danym
projekcie badawczym);
b) koszty aparatury i
sprzętu w zakresie i
przez okres, w jakim są
wykorzystywane na
potrzeby projektu
badawczego. Jeśli taka
aparatura i sprzęt nie
są wykorzystywane na
potrzeby projektu
badawczego przez ich
całkowity okres użytkowania, za koszty
kwalifikowalne uznaje
się tylko koszty
amortyzacji
odpowiadające
okresowi realizacji
podpis i pieczęć osoby
upoważnionej do
reprezentowania Wnioskodawcy
Zgodnie z poniższym katalogiem
kosztów:
g) koszty personelu: badaczy,
techników i pozostałych
pracowników pomocniczych
w zakresie, w jakim są
zatrudnieni przy danym
projekcie;
h) koszty aparatury i sprzętu w
zakresie i przez okres, w
jakim są wykorzystywane na
potrzeby projektu. Jeśli taka
aparatura i sprzęt nie są
wykorzystywane na
potrzeby projektu przez cały
okres ich użytkowania, za
koszty kwalifikowalne
uznaje się tylko koszty
amortyzacji odpowiadające
okresowi realizacji projektu,
obliczone na podstawie
powszechnie przyjętych
zasad rachunkowości;
i) koszty budynków i gruntów
w zakresie i przez okres, w
jakim są wykorzystywane na
potrzeby projektu. Jeżeli
chodzi o budynki, za koszty
kwalifikowalne uznaje się
tylko koszty amortyzacji
Doprecyzowanie zapisu
Aktualizacja katalogu kosztów
kwalifikowanych, zgodnie z art.
25 ust. 3 rozporządzenia
Komisji (UE) NR 651/2014 z
dnia 17 czerwca 2014 r.
uznającego niektóre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu
art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U. L
187 z 26.6.2014, s. 1).
10.09.2014
8.01.2015
projektu badawczego,
obliczone na podstawie
dobrych praktyk księgowych;
c) koszty budynków i
gruntów w zakresie i
przez okres, w jakim są
wykorzystywane na
potrzeby projektu
badawczego. Jeżeli
chodzi o budynki, za
koszty kwalifikowalne
uznaje się tylko koszty
amortyzacji
odpowiadające
okresowi realizacji
projektu badawczego,
obliczone na podstawie
dobrych praktyk
księgowych. W
przypadku gruntów
kosztami
kwalifikowalnymi są
koszty przekazania na
zasadach handlowych
lub faktycznie
poniesione koszty
kapitałowe ;
d) koszty badań
wykonywanych na
podstawie umowy,
wiedzy technicznej i
patentów zakupionych
odpowiadające okresowi
realizacji projektu, obliczone
na podstawie powszechnie
przyjętych zasad
rachunkowości. W
przypadku gruntów kosztami kwalifikowalnymi są
koszty przekazania na
zasadach handlowych lub
faktycznie poniesione koszty
kapitałowe;
j) koszty badań
wykonywanych na
podstawie umowy, wiedzy i
patentów zakupionych lub
użytkowanych na podstawie
licencji udzielonej przez
źródła zewnętrzne na
warunkach pełnej
konkurencji oraz koszty
doradztwa i równorzędnych
usług wykorzystywanych
wyłącznie na potrzeby
projektu;
k) dodatkowe koszty ogólne i
inne koszty operacyjne, w
tym koszty materiałów,
dostaw i podobnych
produktów, ponoszone
bezpośrednio w wyniku
realizacji projektu.
lub użytkowanych na
podstawie licencji
udzielonej przez źródła
zewnętrzne po cenach
rynkowych, jeśli
transakcja została
przeprowadzona na
warunkach rynkowych i
nie ma w niej elementu
zmowy, jak również
koszty doradztwa i
usług równorzędnych
wykorzystywanych
wyłącznie na potrzeby
działalności badawczej;
e) dodatkowe koszty
ogólne ponoszone
bezpośrednio w wyniku
projektu badawczego;
f) inne koszty operacyjne,
w tym koszty
materiałów, środków
eksploatacyjnych i
podobnych produktów,
ponoszone
bezpośrednio w wyniku
realizowania
działalności badawczej.
7.
Załącznik nr 1 – Karta
informacyjna
przedsiębiorstwa,
przypis nr 1
Zgodnie z art. 2 Załącznika
nr 1 do rozporządzenia
Komisji (WE) NR 800/2008 z
dnia 6 sierpnia 2008 r.
uznającego niektóre
rodzaje pomocy za zgodne
ze wspólnym rynkiem w
zastosowaniu art. 87 i 88
Traktatu (ogólne
rozporządzenie w sprawie
wyłączeń blokowych) (Dz.U.
L 214 z 9.8.2008, s. 3).
Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do
rozporządzenia Komisji (UE) NR
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014
r. uznającego niektóre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem
Aktualizacja podstawy prawnej
wewnętrznym w zastosowaniu
art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U. L
187 z 26.6.2014, s. 1).
8.01.2015
Download