1.Znaleźć długość fali i pęd kwantu o energii 3,3 ·10

advertisement
1.Znaleźć długość fali i pęd kwantu o energii 3,3 ·10-19 J.Do jakiej części
widma należy ta długość fali ? Ile wynosi masa tego kwantu ?
2.Ładunek elektryczny 2e i masie 6,64 ·10-27wpada w pole elektryczne o
wartości 105 Vm-1 równolegle do linii sił zgodnie ze zwrotem natęzenia pola
elektryczego. Jakim porusza się ruchem ,obliczyć przyspieszenie.
3.Proton wpada w pole magnetyczne o indukcji 0,5 T prostopadle do linii
sił . Obliczyć okres obiegu i promień krzywizny toru protonu.
Masa protonu 1,672·10-27 kg.
4.Obliczyć potencjał i natężenie pola elektrycznego w środku kwadratu
0 boku a=10-4 m utworzonego z czterech ładunków (rys)
-e
2e
-2e
e
5.Praca wyjśćia z molibdenu wynosi 4,2 eV.Jaka będzie prędkość
elektronów po oświetleniu promieniowaniem o długości fali 200 nm?
6.Izolowana płytka o pracy wyjścia 2eV oświetlona jest światłem o
długościfali 450 nm.Do jakiego potencjału naładuje się płytka?
7.Znaleźć zmianę długości fali w rozproszeniu komptonowskim dla światła
widzialnego 500 nm i promieni 0,5 angstrema rozproszonych pod kątem
90 stopni
8.Przejście elektronu z orbity n na orbitę k=1 zachodzi z emisją kwantu
o długoścdi fali 1026 angstremów.Obliczyć promień n-tej orbity.
9.Ile atomów znajdujących się w kawałku uranu
się w ciągu 1 s.
238
U92 o masie 1g rozpada
10.Ile energii można otrzymać przy rozszczepieniu 1 g 235U92 jeżeli przy
rozszczepieniu każdego jądra wydziela się 200MeV energii?
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards