1 - zemby.pl

advertisement
1. Test niacynowy wykonuje się w celu – odróżnienia prątków gruźlicy od innych prątków
2. PS cecha bakterii próchnicotwórczych to – silnie obniżają pH, tworzą płytkę nazębną,
kwasotwórczość,
3. Wysypkę płoniczą wywołują – S. pyogenes
4. Czynnik skupiania (camping factor) jest charakterystyczny dla – Staphylococcus aureus
5. Clostridium tetani wytwarzają 2 toksyny – tetanospazminę, tetanolizynę
6. Paciorkowce wytwarzają z sacharozy wielocukry za pomocą enzymów – dekstranosacharaza,
lewanosacharaza
7. Różnica między streptolizyną O i S polega na tym, że – O jest inaktywowana przez tlen
8. Triada Hutchinsona to – beczółkowate siekacze, śródmiąższowe zapalenie rogówki, utrata słuchu,
(zakażenie Treponema pallidum)
9. Toksyna błonicza blokuje w komórce docelowej – powstanie łańcucha polipeptydowego
10. W obrębie twarzoczaszki mogą pojawiać się pierwsze objawy chorób – botulizmu i tężca
11. Wrażliwy na furazolidon a oporny na bacytracynę jest szczep – Staphylococcus
12. Zjadliwe prątki można rozpoznać po tym ,że posiadają – czynnik wiązkowy
13. Niektóre gatunki ziarenkowców G+ dodatkowo mogą wytwarzać przetrwalniki, są to – Clostridium:
botulinum, tetani, perfingens, difficile i Enterococcus
14. Typów antygenowych enterotoksyn gronkowcowych jest – 7 (A-E)
15. Mycobacterium tuberculosis po sfagocytowaniu broni się w ten sposób, że – hamuje tworzenie
fagolizosomu wewnątrz pochłaniającego go makrofaga (czynnik wiązkowy pyt. 12)
16. Białko M u S. Pyogenes spełnia 3 funkcje – adhezyjna, hamuje fagocytozę, hamuje aktywację
dopełniacza (dzieli paciorkowce gr. A na ponad 90 typów antygenowych)
17. Przewlekłe zapalenie tkanek okołowierzchołkowych zęba prowadzi do wytworzenia – ziarniniaka i
torbieli okołowierzchołkowej (Ostre zapalenie [śluzowate lub ropne] prowadzi do – ropnego zapalenia
przyzębia; bakterie: S. milleri, paciorkowce beztlenowe, Porphyromonas gingivalis, prevotella orali,
Fusobacterium)
18. Autoszczepionka gronkowcowa zawiera w swoim składzie – zawiesinę zabitych (przez ogrzewanie)
komórek gronkowca złocistego, wyhodowanych ze zmian chorobowych biorcy
19. Obecność w surowicy tzw. Regin wskazuje na zakażenie wywołane przez – Treponema pallidum lub
inne treponema
20. G- beztlenowe pałeczki bytujące w jamie ustnej to głównie – Actinobacillus actinomycetemcomitans ,
P. gingivalis, endodentalis, Prevotella denticola i buccalis
21. Wymień 3 najbardziej chorobotwórcze gatunki paciorkowców – pyogenes, pneumoniae, agalacitae,
endocarditis
22. Szczepionka DI-Te Per zawiera w swoim składzie – anatoksynę tężcową, błoniczą, zabite pałeczki
krztuśca
23. Najbardziej chorobotwórcza dla człowieka są gatunki Clostridium – Botulinum, Difficile, Perfingens,
Tytani
24. Kwas organiczny wytwarzany w jamie ustnej człowieka przez bakterie biorą udział w 2 procesach
chorobowych – próchnicy zębów i chorobach (zapaleniu) przyzębiu
25. Toksyna epidermolityczna powoduje powstawanie – Gronkowcowego zespołu skóry oparzonej
26. Fabryczna szczepionka p/gronkowcowa zawiera w swoim składzie – mieszaninę anatoksyn
gronkowcowych
27. Główne gatunki promieniowców odpowiedzialnych za próchnicę korzenia – Actinomyces viscosus i
naeslundi
28. Czynnik etiologiczny Enterocarditis lenta (powolne zapalenie wsierdzia) to najczęściej – paciorkowce
jamy ustnej
29. Pierwsza reakcja miazgi w zapaleniu bakteryjnym jest najczęściej – fagocytoza
30. Enterokoki zakażające człowieka to 2 gatunki – Faecalis i Faecium
31. Dominującym gatunkiem rozwijającym się w pierwszej kolejności w jamie ustnej jest – S. salivarius
32. Aby powstała płytka nazębna na powierzchni zębów musi pojawić się – osłonka nabyta (komórki
bakteryjne, glikoproteiny śliny)
1
33. Przyczyna botulizmu niemowląt jest najczęściej – spożywanie miodu zakażonego przetrwalnikami C.
botulinum
34. Utrata pili powoduje że przestaje być chorobotwórczy gatunek – Neisseria gonorrhoeae
35. Ostre wrzodziejące zapalenie dziąseł wywołują głównie 2 rodziny – Treponema vincenti,
Fusobacterium, Prevotella intermedia
36. Staphylococcus aureus wytwarza wiele toksyn, wymień 5 – Enterotoksyny (A-E), epidermolityczna,
zespołu wstrząsu toksycznego
37. Dodatnia próba tuberkulinowa występuje w 3 przypadkach – w wyniku szczepienia BCG, przebytej
gruźlicy, istniejącego zakażenia prątkiem
38. Toksyny wytwarzają te szczepy Corynobacterium diphteriae (maczugowiec błonicy) które – są
nosicielami bakteriofaga beta
39. Paciorkowce grupy A. różnią się od paciorkowców gr B. – budową antygenową wielocukru C
40. Hydroksyapatyt rozpada się w pH – 5,2
41. Ropa powstaje w wyniku zakażenia Actinomyces israeli zawierającego – ziarna siarkowe
42. Paciorkowce można odróżnić od gronkowców i mikrokoków na podstawie – braku katalazy
43. Różna wrażliwość na kanamycynę, kolistynę, wankomycynę jest podstawią do podziału – Bacteroides,
Porphyromonas, Prevotella i Fusobacterium [Fusobacterium wrażliwe na kanamycynę i kolistynę a
oporne na wankomycyną]
44. Aby zapobiec rzeżączkowemu zapaleniu spojówek noworodków należy zastosować – zabieg Credego
(wkraplanie noworodkom do worka spojówkowego roztworu azotanu srebra i antybiotyków –
erytromycyna, tetracykliny
45. Czynnik hamujący florę towarzyszącą w wykrywaniu Gronkowców na podłożu Chapmana jest – 7,5
% chlorek sodu
46. Zagrożenie próchnicą jest gdy w 1 ml śliny jest - >1 mln. S. mutant i > 100 tys. Lactobacillus
47. Toksyna botulinowa działa w taki sposób, że – działa na zakończenia nerwowe nn. Twarzowych;
blokuje wydzielanie Ach w połączeniach nerwowo-mięśniowych zakłócając mechanizm kurczenia
mięśni
48. Materiał kliniczny corynobacterium diphteriae rozróżniamy – metodami Grama i Neissera
49. Tężec u noworodków rozwija się najczęściej na skutek – nie jałowego opracowania rany pępowinowej
50. Rodzaj Streptococcus dzieli się na 4 grupy – ropotwórcze, jamy ustnej, beztlenowe i inne.
1. Paciorkowcem, który na agarze z krwią w warunkach tlenowych powoduje hemolizę typu beta jest –
Staphylococcus pyogenes
2. W miejscu wniknięcia Treponema pallidum pojawia się – wrzód twardy
3. Podwójne widzenie może być wynikiem zatrucia toksyną – laseczki jadu kiełbasianego Clostridium
botulinum
4. Szczękościsk może być wynikiem zatrucia toksyną – tężcową
5. Jama ustna może być kolonizowana już po – porodzie
6. Florą bakteryjną żyjącą w symbiozie z naszym organizmem jest - … ?
7. Poza kwasami organicznymi, toksyczne działanie na komórki tkanki przyzębia mogą wykazywać –
zaniechanie procesów higienicznych, upośledzenie odporności, gromadzenie się płytki nazębnej,
siarkowodór, indol, toksyczne aminy … ?
8. Zrąb międzykomórkowy tkanek przyzębia mogą uszkadzać 3 następujące czynniki – proteazy,
elastazy, kolagenazy
9. Stany zapalne w tkankach przyzębia mogą być wywoływane przez 3 bakterie - … ?
10. Do miazgi zębowej bakterie mogą dostać się, co najmniej 3 drogami – kanaliki zębinowe, otwór
wierzchołkowy, z krwią
11. Czynnikami etiologicznymi zapalenia miazgi są najczęściej bakterie z rodzaju – paciorkowce
Lactobacillus, Actinomyces
12. Ze względu na zdolność ścinania osocza dzielą się na dwie grupy – koagulazo + i koagulazo –
13. Największe znaczenie kliniczne mają 3 gatunki gronkowców – Staphylococcus aureus, epidermalis,
saprophyticus
2
14. Na powierzchniach gładkich zębów próchnicę wywołuje głównie gatunek - … ?
15. Próchnicę korzeni zębów wywołują głównie bakterie z rodzaju - … ?
16. Gruźlicę u człowieka mogą wywołać 2 gatunki Mycobacterium - … ?
17. Prątki gruźlicy od innych prątków różnicujemy wykonując test – niacynowy
18. U osób zakażonych przez Mycobacterium tuberculosis odczyn tuberkulinowy jest – dodatni
19. Tzw. ziarna siarkowe są charakterystyczne dla ropy powstającej w wyniku – zakażenia Actinomyces
20. Rezerwuarem Treponema pallidum jest – tylko człowiek
21. Rezerwuarem Neisseria gonorrhoeae jest – chory, [brak nosiciela]
22. Streptococcus pyogenes wytwarza 2 rodzaje hemolizy – S i O
23. Wyspie płoniczą wywołuje toksyna S. pyogenes zwana – egzotoksyna pirogenna, lub toksyna
erytrogenna
24. Najważniejszym czynnikiem chorobotwórczości Streptococcus pyogenes jest – białko M [
występujące na powierzchni komórki w postaci fimbrii; ma dzialanie antyfagocytarne, a ponadto jest
adhezyjną łączącą się z odpowiednim receptorem na komórkach nabłonkowych jamy ustnej i gardła
25. Najbardziej chorobotwórczym gatunkiem z rodzaju Staphylococcus jest – aureus
26. Toksyny gronkowcowe działające chorobotwórczo po dostaniu się drogą pokarmową Enterotoksyny gronkowcowe
27. Staphylococcus aureus na agarze z krwią wywołuje hemolizę typu – Beta
28. Najbardziej chorobotwórczym gatunkiem z rodzaju Streptococcus jest – pyogenes
29. Paciorkowce dzielimy na grupy serologiczne w oparciu o różnice w budowie – antygenowej,
wielocukru C, który jest składnikiem ich ściany komórkowej
30. Streptococcus pyogenes na agarze z krwią wywołuje hemolizę typu – Beta, która jest wynikiem
działania hemolizyn S i O
31. Na przebycie zakażenia wywołanego przez S. pyogenes wskazuje miano ASO – powyżej 200 j. m.
32. Paciorkowce jamy ustnej nazywane są paciorkowcami zieleniącymi, ponieważ – bo dają hemolizę
alpha na agarze z krwią
33. Paciorkowce jamy ustnej w przeciwieństwie do Streptococcus pneumoniae charakteryzują się – nie są
wrażliwe na optochinę
34. Paciorkowce jamy ustnej po przedostaniu się do krwioobiegu (bakteriemia) – powodują choroby
podostre lub powolne zapalenie wsierdzia
35. Granulocyty i makrofagi mogą być uszkadzane przez toksyny gronkowcowe zwane - … ?
36. Toksyny bakteryjne pozwalające m. in. na rozpad krwinek czerwonych to - … ?
37. Rodzaj Staphylococcus odróżniamy od rodzaju Streptococcus m. in. tym, że ten pierwszy – posiada
katalaze
38. Najbardziej chorobotwórczym gatunkiem z rodzaju Streptococcus jest – pyogenes
39. Toksyny gronkowcowe działające chorobotwórczo po dostaniu się drogą pokarmową – enterotoksyny
40. Gronkowcowy zespół skóry oparzonej wywołuje toksyna zwana – toksyna epidermolityczna =
eksfoliatyna
41. Następstwem zakażenia wywołanego przez Streptococcus pyogenes może być – choroba reumatyczna
i ostre kłębuszkowe zapalenie nerek
42. Powstający na powierzchni zębów, zbudowany głównie z wielocukrów i bakterii – kamień nazębny,
osad nazębny
43. Charakterystyczną cechą komórek Corynobacterium diphteriae jest obecność ziarnistości –
polifosforanowych, metachromatyczne ciałka Ernesta-Babesa
3
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards