Oświadczenie osoby biernej zawodowo - LGD

advertisement
Załącznik nr 9 do umowy
OŚWIADCZENIE OSOBY BIERNEJ ZAWODOWO
Uprzedzona(y) o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie
nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, oświadczam, że na dzień składania
Formularza rekrutacyjnego do Projektu pn. „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”
jestem osobą bierną zawodowo tj. osobą, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły
roboczej – nie pracuję i nie jestem zarejestrowany/a jako osoba bezrobotna. Jednocześnie
oświadczam, iż jestem świadoma/y odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych i
równocześnie zobowiązuję się poinformować Stowarzyszenie Lokalna Grupa działania
„Wokół Łysej Góry”, ul. Partyzantów 3, 26 – 004, w sytuacji zmiany jakichkolwiek danych.
………………………..
Miejscowość, data
…………………………..
Podpis
Projekt pn „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” jest realizowany na podstawie
umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach
pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020.
Lider projektu
Partner projektu
Download