Top margin 1

advertisement
IP/06/654
Bruksela, dnia 19 maja 2006 r.
Technologie teleinformatyczne w działaniach na
rzecz wzrostu i zatrudnienia: większość państw
członkowskich UE musi wykazać większe ambicje,
stwierdza
krytycznie
Komisja
w
pierwszym
sprawozdaniu z realizacji inicjatywy i2010
Jeśli państwa członkowskie chcą osiągać więcej pożytków płynących z
zastosowania technologii teleinformatycznych, muszą przygotować bardziej
ambitne plany ich wykorzystania, uważa Komisja Europejska w swoim
pierwszym rocznym sprawozdaniu z postępów w realizacji inicjatywy i2010,
która stanowi poświęconą gospodarce cyfrowej część odnowionej strategii
lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Aby wrócić na
ścieżkę dynamicznego wzrostu państwa członkowskie muszą zwiększyć
wysiłki w zakresie poprawy dostępu do szerokopasmowych łączy
internetowych, ułatwienia ogólnoeuropejskiego rozpowszechniania treści
cyfrowych, zwolnienia częstotliwości radiowych dla nowych zastosowań,
powiązania badań naukowych z innowacjami oraz unowocześnienia usług
publicznych.
„Europa dokonała wprawdzie postępów na drodze ku gospodarce cyfrowej, ale
moim zdaniem nie są one wystarczające”, stwierdziła Viviane Reding, komisarz UE
ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów. „Widać już pierwsze pozytywne
rezultaty unijnej polityki wspierającej konkurencję i inwestycje na rynkach
telekomunikacyjnych, ale jednocześnie niepokoi nas fakt, że Europa pozostaje w tyle
za swoimi konkurentami, jeśli chodzi o badania i rozwój w sektorze technologii
teleinformatycznych, z inwestycjami wynoszącymi jedynie połowę amerykańskich.
Wkład tych technologii we wzrost wydajności w Europie jest dziś wręcz niższy niż 10
lat temu. Dlatego wzywam liderów politycznych UE do jak najszybszego
uwzględnienia tej problematyki w krajowych programach reform oraz do
zaakceptowania ponadgranicznej konkurencji w telekomunikacji. Jedynie dzięki
zwiększonym inwestycjom w badania w technologie teleinformatyczne i rzeczywistej
ponadgranicznej konkurencji możemy zagwarantować wykorzystanie olbrzymiego
potencjału technologii teleinformatycznych dla polepszenia naszej pozycji
konkurencyjnej we wszystkich sektorach gospodarki”.
Tempo wzrostu gospodarczego w UE zwiększyło się w roku 2005, a w tym roku
wyniesie według prognoz około 2 %. Jest ono jednak nadal dużo niższe niż
przeciętna stopa wzrostu PKB w USA, która w latach 2000-2005 wynosiła 2,7 %.
Mimo tego branża teleinformatyczna nadal rośnie szybciej niż reszta gospodarki i
jest najbardziej innowacyjnym i aktywnym w badaniach sektorem unijnej gospodarki,
odpowiadając za 25 % łącznych nakładów na badania oraz 5,6 % PKB w latach
2000-2003. Poza tym 45 % wzrostu wydajności osiągniętego w Europie w latach
2000-2004 jest rezultatem wykorzystania technologii teleinformatycznych.
Po przyjęciu przez Komisję w dniu 1 czerwca 2005 r. inicjatywy „i2010: europejskie
społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia” (patrz IP/05/643),
również wszystkie państwa członkowskie UE uczyniły z polityki w zakresie badań i
innowacji jeden z priorytetów swoich krajowych programów reform. Programy te
wspierają wprawdzie szersze wprowadzenie technologii teleinformatycznych, jednak
nie potrafią dać nowych impulsów polityce społeczeństwa informacyjnego, jak
również nie uwzględniają takich stymulujących wzrost zjawisk jak konwergencja
cyfrowych sieci, treści i urządzeń.
Można jednak zauważyć również pozytywne tendencje. Inwestycje w sieci ponownie
wzrosły w latach 2004-2005, zaś liczba abonentów łączy szerokopasmowych
zwiększyła się w roku ubiegłym o 60 % i osiągnęła 60 milionów, co stanowi 13 %
mieszkańców UE. Operatorzy sieci telekomunikacyjnych i kablowych oferują nowe
usługi, takie jak telefonia, telewizja i Internet z jednego gniazdka (tzw. „triple play”)
lub telewizja internetowa. Rozwój ten jest w dużej mierze zasługą unijnych ram
prawnych w zakresie łączności elektronicznej, które zostały unowocześnione w roku
2002 celem zwiększenia konkurencji i inwestycji. Nowych impulsów można również
oczekiwać od nowego planu działań na rzecz administracji elektronicznej, który
Komisja przedstawiła w kwietniu, i który podkreśla kluczową rolę technologii
teleinformatycznych w usprawnieniu usług świadczonych przez administrację
publiczną i w uczynieniu ich bardziej przyjaznymi dla użytkowników (patrz
IP/06/523).
W tegorocznym pierwszym sprawozdaniu z postępów w realizacji inicjatywy i2010
wysunięte zostało żądanie „politycznej konwergencji” w sektorze technologii
teleinformatycznych, celem połączenia instrumentów prawnych i wspierania badań
naukowych o znaczeniu ogólnoeuropejskim w interesie wzrostu gospodarczego i
zatrudnienia w Europie. Po zatwierdzeniu inicjatywy i2010 przez Parlament
Europejski i Radę, Rada Europejska na tegorocznym wiosennym szczycie zwróciła
się do państw członkowskich i Komisji o jej energiczną realizację.
Pierwsze działania podjęte w ramach inicjatywy obejmują: zaplanowany na ten rok
przegląd unijnych ram prawnych w zakresie łączności elektronicznej, który Komisja
rozpoczęła już jesienią 2005 r.; nową strategię na rzecz bardziej skoordynowanego i
sprawniejszego zarządzania częstotliwościami radiowymi w UE, przedstawioną
przez Komisję we wrześniu 2005 r. (patrz IP/05/1199); modernizację unijnych
przepisów dotyczących audiowizualnych usług medialnych świadczonych „ponad
granicami” („telewizja bez granic”), zaproponowaną przez Komisję w grudniu 2005 r.
(patrz IP/05/1573); jak również wzmocnienie poświęconych technologiom
teleinformatycznym elementów siódmego programu ramowego na rzecz badań i
rozwoju (patrz IP/05/1171) oraz programu na rzecz konkurencyjności i innowacji
(patrz IP/05/391). Kolejnymi krokami Komisji na drodze realizacji inicjatywy i2010
będą strategia na rzecz bezpiecznego społeczeństwa informacyjnego, która zostanie
przyjęta pod koniec maja, oraz opcje polityczne dla tegorocznego przeglądu ram
prawnych w zakresie łączności elektronicznej, które zostaną przedstawione w
połowie czerwca tego roku.
Roczne sprawozdanie z postępów w realizacji inicjatywy i2010 można znaleźć pod
następującym adresem internetowym:
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm
Informacje o tegorocznym przeglądzie ram prawnych w zakresie łączności
elektronicznej są dostępne na stronie:
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/index_en.htm
2
Download