TERYTORIALNE ZACHOWANIE SIĘ U PSÓW

advertisement
TERYTORIALNE
ZACHOWANIE
SIĘ U PSÓW
Instynkt terytorialny
samochód, ścieżki po których spacerujecie czy
nawet dom przyjaciela lub krewnych w innym
mieście.
Terytorialne zachowanie u psów domowych
przypomina nam o ich przodkach podobnych do
wilków.
Zachowanie
terytorialne
obejmuje
agresję terytorialną defensywną i ofensywną
znakowanie terytorialne (mocz, kał, skrobanie
itp.) i rozpoznanie terytorium.
Agresja terytorialna
Wczesne przejawianie agresji
Agresja terytorialna może się zacząć, gdy pies
osiąga dojrzałość płciową w wieku 6 miesięcy,
ale może nie w pełni się rozwinąć aż do wieku
około 3 lat. Psy nie rodzą się z jednakowym
instynktem terytorialnym. Niektóre psy wyraźnie
go wykazują j u ż w młodym wieku, podczas gdy
inne nigdy nie wykazują takiego zachowania.
Wielu właścicieli psów pozytywnie ocenia agresję
terytorialną. Pies, którego nagradza się za
szczekanie, kiedy jest niepokojony przez hałas na
zewnątrz, może w końcu stać się dobrym psem
stróżującym. Jednak w większości wypadków, dla
przeciętnego właściciela zwierzęcia, może być
trudno wyszkolić go na psa stróżującego, jeżeli
nie miał on przedtem wrodzonych do tego
predyspozycji. Dlatego wzbudzająca grozę duża
wielkość psa może kompensować jego towarzyski
charakter.
Rozpoznanie terytorium
Informacje zgromadzone podczas badania
terytorium przez dzikie zwierzęta mają olbrzymie
znaczenie
dla
ich
możliwości
przeżycia.
Regularne patrole dostarczają im szczegółowych
informacji, dotyczących naturalnych zasobów
terenu, rozpoznanych po zapachu ofiar. Badanie
terytorium
umożliwia
im
także
wykrycie
intruzów, którzy mogliby z nimi konkurować
w zdobywaniu żywności i wody lub zagrażać
bezpieczeństwu młodych. U samców występuje
skłonność badania większych obszarów niż
u samic, a młode samce często odchodzą od sfory
i wędrują samotnie lub w małych grupach.
Znakowanie terytorium
Psy „zaznaczają" swój teren, pozostawiając na
nim mocz lub kał. Mocz może być wydalany przy
siadzie lub na stojąco z podniesioną nogą.
Zarówno samce j a k i samice oddają mocz w tych
pozycjach, chociaż pionowe powierzchnie są
częściej znaczone przez dojrzałe samce i, być
może, przez dorosłe samice. Krążenie psa wokół
granic swojej posiadłości jest tym samym, co
patrolowanie terytorialne wykonywane przez jego
dzikich krewnych. Nie zaznaczone obszary, j a k
również
poprzednie
ślady
innych
psów,
znakowane są przez pozostawienie świeżego
moczu lub kału.
Niepożądane zachowanie terytorialne może być
bezwiednie wzmagane przez właścicieli psów.
Szczekanie i inne formy agresji terytorialnej
mogą się nasilać przez zwracanie uwagi na nie,
nawet jeżeli jest
to
czynione
w
formie
nieprzyjaznej, j a k łajanie. Tolerowanie takiego
niewłaściwego zachowania oznacza to samo, co
zachęcanie do niego.
Terytorium psa obejmuje obszar otaczający
jego dom i ewentualnie te miejsca, które pies
zbadał lub które wiąże silnie z Wami: Wasz
Jeżeli charakter terytorialny Waszego psa
stwarza problem, trzeba nauczyć go granic
Wyuczona umiejętność
Rozwiązanie problemu
30
W trudniejszych przypadkach, listonosz może
zgodzić się odwiedzić Państwa po pracy, po
cywilnemu. Trzymając psa na smyczy w pozycji
„waruj", „zostań", poproście Państwo listonosza
(lub osobę, której zagraża zachowanie Waszego
psa), żeby stał przez chwilę w odległości
tolerowanej przez psa. Należy przedłużyć łagodne
i kontrolowane zachowanie i utrwalać je,
nagradzając zwierzę. Stopniowo, po wielu dniach,
listonosz może powoli zbliżać się do psa,
zatrzymując
się
przy pierwszych
objawach
niechęci i kontynuować takie postępowanie, gdy
pies przyzwyczai się do coraz bliższego kontaktu.
zachowań możliwych do przyjęcia. Należy
przeszkolić psa wykonywać komendę „siadać"
i „zostań", gdy ktokolwiek, wliczając Was,
wchodzi lub wychodzi z domu. Jeżeli będzie to
niezbędne, należy używać smyczy podczas
treningu. Uczenie psa przyjmowania łagodnej,
kontrolowanej
postawy
ugruntowuje
jego
podporządkowaną
pozycję.
Pies
stopniowo
zrozumie, że nie musi bronić się ani obawiać osób
odwiedzających.
Obrona terytorialna u samców nie zmienia się
pod wpływem kastracji, chociaż może to
spowodować
zmniejszenie
rozmiaru
jego
terytorium i częstotliwość jego znakowania. Inne
rodzaje agresji, na które mają wpływ hormony
płciowe, mogą jednakże wpływać na nasilenie
agresji terytorialnej, zwiększając motywację psa
lub wpływając na j e g o ogólne pobudzenie.
Jeżeli nie można poskromić swojego psa lub
nie ma się zaufania co do jego reakcji, należy
uniemożliwić
mu
kontakt
z
wchodzącymi
osobami i zamknąć go w innym miejscu.
Rozsądne jest umieszczenie wokół Waszego
podwórka tablic z napisami ostrzegającymi
Listonosze i inni intruzi
0 agresji terytorialnej psa („Uwaga zły pies").
Odpowiadacie Państwo prawnie za wszystkie
szkody, jakie Wasz pies może wyrządzić.
Ludzie i inne psy, przechodzące koło Waszego
domu, są dla psa terytorialnego potencjalnymi
intruzami. Uprawiający jogging, a nawet pojazdy
mechaniczne, mogą wyzwalać agresywne reakcje.
Zdecydowane zbliżenie się intruzów, takich j a k
listonosze, może być szczególnie zagrażające. Na
przykład reakcja psa na mundur pocztowca może
być coraz bardziej agresywna w miarę upływu
czasu i dotyczy każdego, kto nosi mundur. Należy
zapoznać
Waszego
nowego
szczeniaka
z listonoszem i umożliwić im poznanie się.
Rzadko stwarza to kłopoty, jeżeli szczenię bawi
się z tą osobą lub dostaje smakołyki (od Państwa
albo od listonosza). Jeżeli Wasz pies wykazuje
agresję w stosunku do listonosza, należy nauczyć
go
wykonywania
komendy
„siad",
„waruj",
„zostań",
gdy
ma
być
dostarczona poczta.
Pozycję taką trzeba umacniać i łagodnie
nagradzać spokojne zachowanie. Należy poprosić
listonosza, żeby pozostał kilka minut w celu
zapoznania się z psem.
W Waszym domu pies ma swoje ulubione
miejsca odpoczynku i może ich energicznie
bronić, gdy tam się go niepokoi. Do tych
obszarów
można
zaliczyć
Wasze
łóżko,
szczególnie gdy pies śpi blisko Was, lub miejsce
pod biurkiem czy stołem. Jeżeli pies robi się
agresywny,
gdy niepokoi
się
go
w jego
ulubionym
miejscu,
można
zalecić
dwa
podstawowe
rozwiązania.
Pierwsze,
należy
rozpoznać przewidywany sposób zachowania się
1 ostrzegać o tym każdego. Jeżeli pies odpoczywa
blisko Waszego łóżka i staje się agresywny, kiedy
zbliżacie się tam, unikajcie wtedy konfrontacji
z nim. Ciepłym w tonie głosem zawołajcie
„ c h o d ź " i wyprowadźcie go z tego obszaru.
Alternatywnie, zablokujcie dostęp do tego
miejsca tak, żeby ten sposób zachowania nie mógł
być kontynuowany, np. zamykając sypialnię.
W większości przypadków, nie jest rozsądne
karanie agresywnego zwierzęcia, szczególnie gdy
znajduje się w ograniczonej przestrzeni, ponieważ
zwykle kończy się to większą agresją skierowaną
przeciwko Wam.
31
Download