Wielofunkcyjne krzese³ko dla jednego dziecka - Peg

advertisement
Wielofunkcyjne krzese³ko
dla jednego dziecka
od 1 miesi¹ca do wagi 15 kg
SIESTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
SERIAL NUMBER
Dziêkujemy za wybór produktu Peg Perego.
Firma Peg Perego zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w oferowanych przez
siebie produktach bez wczeœniejszego powiadamiania.
Firma Peg Perego posiada certyfikat ISO 9001
UWAGA!
WA¯NE: przeczytaj uwa¿nie poni¿sz¹ instrukcjê i zachowaj j¹ na przysz³oœæ.
Przestrzeganie zawartych w niej poleceñ i wskazówek zapobiegnie powstaniu
niebezpiecznych dla dziecka sytuacji.
- Obs³ug¹ krzes³a mog¹ siê zajmowaæ wy³¹cznie osoby doros³e. Nie u¿ywaj krzes³a jeœli nie
zosta³o poprawnie zmontowane oraz jeœli zagubieniu lub uszkodzeniu uleg³a jakaœ jego
czêœæ.
- Zawsze zapinaj dziecku piêciopunktowe pasy bezpieczeñstwa, zarówno w pozycji
siedz¹cej jak i le¿¹cej.
- Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki. Powinno siê ono znajdowaæ w zasiêgu wzroku.
- Nie wk³adaj palców w ruchome mechanizmy krzes³a i pilnuj, aby r¹czki dziecka nie by³y
w ich pobli¿u.
- U¿ywanie innych akcesoriów ni¿ zalecane przez producenta mo¿e byæ niebezpieczne
monta¿em, obs³ug¹, czyszczeniem i konserwacj¹ mog¹ siê zajmowaæ wy³¹cznie osoby
doros³e.
- Nie pozostawiaj krzes³a przez d³u¿szy czas w miejscu nas³onecznionym - przed
posadzeniem dziecka sprawdŸ, czy tapicerka nie jest zbyt nagrzana.
- Zawsze upewniaj siê, ¿e pasy s¹ poprawnie zapiête.
LE¯ACZEK
- Funkcja le¿aczka jest przeznaczona dla dzieci od narodzin do osi¹gniêcia wagi 9 kg.
- Nie korzystaj z funkcji le¿aczka gdy dziecko zaczyna samodzielnie siadaæ.
- Le¿aczek nie zastêpuje ³ó¿eczka. Gdy zbli¿a siê pora d³u¿szego snu, prze³ó¿ dziecko do
³ó¿eczka.
- Ryzyko uduszenia - nigdy nie pozostawiaj dziecka w le¿aczku jeœli pasy s¹ zbyt luŸne.
- Ryzyko wypadniêcia - gdy u¿ywasz krzes³a jako le¿aczka ustaw siedzisko na najni¿szej
wysokoœci.
KRZES£O
- Krzes³o do karmienia przeznaczone jest dla dzieci od 6 miesi¹ca do osi¹gniêcia 15 kg.
- Korzystaj z funkcji krzes³a dopiero od momentu gdy dziecko zacznie samodzielnie siadaæ.
- Nie pozwól dziecku siadaæ na blacie (nie jest do tego przystosowany, mo¿e siê pod
ciê¿arem dziecka z³amaæ), nie zastêpuje on równie¿ pasów bezpieczeñstwa.
- Upewniaj siê, ¿e powierzchnia na której u¿ywasz krzes³o jest p³aska.
- Stawiaj krzes³o daleko od niebezpiecznych dla dziecka przedmiotów: kabli elektrycznych,
Ÿróde³ ciep³a i ognia, kuchenek gazowych, grzejników elektrycznych itp.
- Nie u¿ywaj krzes³a w pobli¿u stopni lub schodów.
- Od ok. 12 miesi¹ca ¿ycia mo¿na korzystaæ z krzes³a bez blatu, np. przystawiaj¹c krzes³o
bezpoœrednio do sto³u (do osi¹gniêcia wagi ok. 15 kg).
Przeznaczenie krzes³a na poszczególnych etapach rozwoju dziecka:
- 0 - 6 miesi¹ca - wygodny le¿aczek;
- od 6 miesi¹ca - krzes³o do karmienia ,zabawy i relaksu;
- od 12 miesi¹ca krzes³o bez blatu - do siedzenia przy stole z rodzicami.
ELEMENTY KRZES£A
Po wyjêciu krzes³a z kartonu skontaktuj siê z serwisem w Polsce jeœli stwierdzisz brak
któregokolwiek z wymienionych elementów : krzes³o, podwójny blat oraz 2 ko³a.
INSTRUKCJA OBS£UGI
1. ROZK£ADANIE: przed roz³o¿eniem krzes³a zamontuj ko³a wciskaj¹c je w kierunku
pokazanym na rys. „a”. Unieœ siedzisko wciskaj¹c jednoczeœnie oba szare przyciski
znajduj¹ce siê w tylnej czêœci pod³okietników („b”), wciœnij oba czerwone przyciski
(„c”) i roz³ó¿ krzes³o wysuwaj¹c tyln¹ czêœæ stela¿a z ma³ymi ko³ami - rys. „d”.
2. BLAT: aby zamontowaæ blat wsuwaj jego koñcówki w otwory w pod³okietnikach
ci¹gn¹c jednoczeœnie do siebie znajduj¹c¹ siê pod blatem dŸwigniê (rys. „a”). Aby
zmieniæ po³o¿enie blatu lub go usun¹æ, wysuwaj blat jednoczeœnie ci¹gn¹c do siebie
dŸwigniê znajduj¹c¹ siê pod spodem (rys. „b” i „c”). Aby wypi¹æ z blatu jego ³atw¹ do
utrzymania w czystoœci górn¹ czêœæ, unieœ jej centralny element z logo firmy (rys. „d”).
3. REGULACJA WYSOKOŒCI: siedzisko mo¿na umieœciæ na 9 ró¿nych wysokoœciach.
Aby zmieniæ po³o¿enie siedziska wciskaj jednoczeœnie oba szare przyciski znajduj¹ce siê
w tylnej czêœci pod³okietników (rys.”a”) i ustaw siedzisko na wybranej wysokoœci.
Unosz¹c siedzisko mo¿esz wciskaæ przycisk tylko po jednej stronie i ,dla u³atwienia,
drug¹ rêk¹ ci¹gn¹æ uchwyt pokazany na rys. „b”. Regulacjê wysokoœci mo¿na
przeprowadziæ z siedz¹cym dzieckiem.
REGULACJA SIEDZISKA: siedzisko mo¿na ustawiæ w 5 ró¿nych pozycjach. Aby
zmieniæ pozycjê, unieœ znajduj¹c¹ siê za oparciem dŸwigniê (rys. „c”) i zablokuj
siedzisko w wybranej pozycji. Regulacjê mo¿na przeprowadzaæ z siedz¹cym dzieckiem.
4. HAMULCE: hamulce w krzeœle s¹ za³¹czone na sta³e. Aby przesun¹æ krzes³a zwolnij ich
blokady wciskaj¹c jednoczeœnie bia³e przyciski znajduj¹ce siê po obu stronach stela¿a.
5. REGULACJA PODNÓ¯KA: podnó¿ek mo¿na ustawiæ na 3 ró¿nych wysokoœciach. Aby
zmieniæ pozycjê na wy¿sz¹, po prostu unieœ go (rys. „a”). Przed zmian¹ pozycji na ni¿sz¹
przesuwaj jednoczeœnie przyciski po obu stronach podnó¿ka (rys. „b”).
6. PIÊCIOPUNKTOWE PASY BEZPIECZEÑSTWA: na³ó¿ zaczepy pasów naramiennych
na koñcówki pasów biodrowych (strza³ka „1”) i wsuwaj je w centraln¹ klamrê
(strza³ki „2”) do momentu a¿ zaskocz¹ blokady i us³yszysz „klikniêcie” - rys. „a”. Aby
rozpi¹æ pasy wciœnij przycisk w klamrze (strza³ka „1”) i wysuñ ich koñcówki
(strza³ki „2”) - rys. „b”. Aby skróciæ d³ugoœæ pasów, ci¹gnij na zewn¹trz ich koñcówki.
Aby zwiêkszyæ d³ugoœæ pasów, postêpuj odwrotnie.
7. Koñcówki pasów mo¿na zaczepiæ w oparciu na 2 ró¿nych wysokoœciach. Aby zmieniæ
wysokoœæ pasów usuñ tapicerkê z górnej czêœci oparcia („a”). Uwolnij koñcówkê pasa z
zaczepu ci¹gn¹c j¹ do siebie (1) i prze³ó¿ przez otwór w oparciu (2)- rys. „b”. Nastêpnie
prze³ó¿ koñcówkê pasa przez otwory w tapicerce (strza³ka 1 i 2), otwór w oparciu i
zablokuj (us³yszysz „klikniêcie”) na wybranej wysokoœci (rys. „c”).
8. U¯YWANIE KRZES£A BEZ BLATU: aby ustawiæ krzes³o przy stole wypnij blat („a)
i powieœ go na zaczepach w tylnej czêœci stela¿a („b”).
9. ZAMYKANIE I OTWIERANIE BLATU: ci¹gn¹c znajduj¹c¹ siê pod blatem dŸwigniê
(„a”) wysuwaj blat do momentu pojawienia siê na jego koñcówkach czerwonych
kropek („b”) i unoœ go a¿ zaskocz¹ blokady („c”). Aby ponownie opuœciæ blat, wciœnij
doln¹ czêœæ przycisku pod pod³okietnikiem zgodnie ze strza³k¹ „1” (rys. „d”)
i przesuwaj blat do do³u (strza³ka „2”). Na koniec wsuñ koñcówki blatu g³êbiej w
otwory w pod³okietnikach.
10. SK£ADANIE KRZES£A: zanim z³o¿ysz krzes³o upewnij siê, ¿e tylne ko³a ustawione
s¹ tak jak pokazuje rys. „a”. Siedzisko powinno byæ ustawione w pozycji siedz¹cej.
Wciskaj¹c czerwone przyciski („b”) z³ó¿ stela¿ krzes³a przesuwaj¹c jego tyln¹ czêœæ
(rys. „c”) i unieœ blat. Rysunek „d” pokazuje z³o¿one krzes³o.
11. ZDEJMOWANIE TAPICERKI: odblokuj koñcówki pasa ci¹gn¹c je do siebie
(strza³ka „1”), prze³ó¿ przez otwory w oparciu (strza³ka „2”) i w tapicerce (rys. „b”).
W ten sam sposób usuñ czêœæ krokow¹ pasa (rys. „c”).
12. Roz³¹cz zaczepy ³¹cz¹ce tapicerkê z siedziskiem (rys. „a”) i usuñ j¹ (rys. „b”).
NUMER SERYJNY
13. Naklejka znajduj¹ca siê pod tapicerk¹ zawiera informacje: nazwa produktu, data
produkcji i numer seryjny. S¹ one potrzebne w przypadku sk³adania reklamacji.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
KONSERWACJA PRODUKTU: chroñ krzes³o przed wod¹, deszczem i œniegiem.
D³ugotrwa³e oddzia³ywanie promieni s³onecznych mo¿e spowodowaæ utratê
intensywnoœci kolorów niektórych jego elementów. Przechowuj krzes³o w suchym
pomieszczeniu.
CZYSZCZENIE STELA¯A: okresowo czyœæ plastikowe elementy krzes³a wilgotn¹
szmatk¹; nie u¿ywaj odplamiaczy ani podobnych œrodków; metalowe elementy
utrzymuj w stanie suchym aby zapobiec pojawieniu siê rdzawych nalotów; wszystkie
ruchome mechanizmy (regulacje, ko³a, blokady…) utrzymuj w czystoœci oraz usuwaj
z nich kurz i piach; w razie koniecznoœci przesmaruj metalowe elementy krzes³a lekkim
maszynowym olejem; sprawdŸ wszystkie œruby/nak³adki na œruby - jeœli ich krawêdzie
s¹ ostre, wymieñ je na nowe; czêœci nosz¹ce znamiona zu¿ycia zaleca siê wymieniæ na
nowe.
CZYSZCZENIE TAPICERKI: przemywaj tapicerk¹ wilgotn¹ szmatk¹ z neutralnymi
delikatnymi detergentami; nie wy¿ymaj; nie u¿ywaj chlorowych wybielaczy; nie prasuj;
nie czyœæ chemicznie; nie u¿ywaj odplamiaczy ani podobnych œrodków; nie susz
w suszarkach.
SERWIS:
Firma Akord, wy³¹czny dystrybutor artyku³ów Peg Perego w Rzeczpospolitej Polskiej,
oferuje Pañstwu serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dotycz¹cy sprzedanych za jej
poœrednictwem produktów. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia poszczególnych
czêœci prosimy o kontakt:
tel: (+48)61 867-69-29, 61 867-74-06
email: [email protected]
PRZEDSIÊBIORSTWO HANDLOWE
AKORD
TOMASZ SKRZYPCZAK
UL. MAGNOLIOWA 34
60-175 POZNAÑ
TEL./FAX (+48) 61 867-66-29
KARTA GWARANCYJNA NR ......................................................
NAZWA ARTYKU£U....................................................................
DATA SPRZEDA¯Y DETALICZNEJ...........................................
PIECZ¥TKA SKLEPU
DOKONANE NAPRAWY GWARANCYJNE
L.P.
Data
zg³oszenia
Data
wykonania
Opis wykonanych czynnoœci
i wymienionych czêœci
Piecz¹tka
podpis
Warunki Gwarancji
1. Gwarant zapewnia Nabywcy dobr¹ jakoœæ i prawid³owe dzia³anie wyrobu
przy u¿ytkowaniu zgodnie z przeznaczeniem i instrukcj¹ obs³ugi.
2. Gwarancja obejmuje terytorium Rzeczpospolitej. Gwarancji udziela siê na okres
12 miesiêcy od daty sprzeda¿y produktu, wprowadzonego do obrotu na terenie
RP przez wy³¹cznego dystrybutora.
3. Ujawnione w tym czasie wady bêd¹ usuwane bezp³atnie w terminie do 14 dni od
daty dostarczenia wyrobu do punktu sprzeda¿y b¹dŸ zak³adu serwisowego.
W razie gdy naprawa wi¹za³a siê bêdzie z koniecznoœci¹ sprowadzenia czêœci
z zagranicy, powy¿szy termin usuniêcia wady mo¿e byæ przed³u¿ony do 30 dni,
o czym klient zostanie powiadomiony odrêbnie. Za zgod¹ Nabywcy mo¿e byæ
ustalony inny termin usuniêcia wady wyrobu.
4. Gwarancj¹ nie s¹ objête:
- uszkodzenia mechaniczne, techniczne, chemiczne i wszystkie inne
spowodowane dzia³aniem si³y zewnêtrznej.
- uszkodzenia powsta³e w wyniku niew³aœciwego lub niezgodnego
z instrukcj¹ obs³ugi u¿ytkowania, albo innych przyczyn le¿¹cych po stronie
u¿ytkownika lub osób trzecich.
- celowe uszkodzenie wyrobu.
5. Podstawowym sposobem za³atwiania reklamacji jest naprawa wyrobu
przywracaj¹ca mu wartoœæ u¿ytkow¹.
6. Reklamacje z tytu³u wad przyjmuje punkt sprzeda¿y detalicznej lub zak³ad
serwisowy wymieniony w karcie gwarancyjnej.
7. Nabywca powinien dostarczyæ wyrób do punktu sprzeda¿y detalicznej lub
punktu serwisowego.
8. Fakt i datê dokonania naprawy gwarancyjnej zak³ad serwisowy poœwiadcza
na karcie gwarancyjnej.
9. Karta gwarancyjna stanowi podstawê do realizacji uprawnieñ gwarancyjnych.
10. Karta gwarancyjna bez wpisanego typu modelu, czytelnego stempla sklepu
oraz dowodu zakupu jest niewa¿na.
11. Wszelkie inne sprawy i spory reguluj¹ S¹dy w Poznaniu.
UWAGA!
Przed rozpoczêciem u¿ytkowania nale¿y dok³adnie zapoznaæ siê
z instrukcj¹ obs³ugi.
Oœwiadczam, ¿e znane mi s¹ warunki gwaracji.
Gwarancja na sprzedany towar nie wy³¹cza, nie
ogranicza ani nie zawiesza uprawnieñ kupuj¹cego
wynikaj¹cych z niezgodnoœci towaru z umow¹.
.............................................................................
podpis kupuj¹cego
PEG PEREGO S.p.A.
VIA DE GASPERI 50 20043 ARCORE MI ITALIA
tel. 0039•039•60881 - fax 0039•039•615869-616454
Servizio Post Vendita/After Sale:
tel. 0039•039•6088213 - fax: 0039•039•3309992
PEG PEREGO
.
U.S.A
Inc. 3625 INDEPENDENCE DRIVE FORT WAYNE INDIANA 46808
phone 260•482•8191 - fax 260•484•2940
Call us toll free: 1•800•671•1701
PEG PEREGO CANADA Inc.
585 GRANITE COURT PICKERING ONTARIO CANADA L1W3K1
phone 905•839•3371 - fax 905•839•9542
Call us toll free: 1•800•661•5050
DYSTRYBUTOR
Przedsiêbiorstwo Handlowe
AKORD
ul. Magnoliowa 34, 60-175 Poznañ
tel./fax: (+48)61 867 66 29
Download