Untitled

advertisement
Procesy endogeniczne
SYSTEM PRZYRODNICZY ZIEMI
4.6.3. Zjawiska wulkaniczne
Zjawiska wulkaniczne jest to ogó∏ zjawisk zwiàzanych z wydobywaniem si´ magmy na powierzchni´ Ziemi.
Magma jest to znajdujàcy si´ w g∏´bi Ziemi p∏ynny lub plastyczny stop glinokrzemianów i innych
zwiàzków mineralnych wraz z rozpuszczonymi w nich gazami, takimi jak para wodna, dwutlenek
w´gla, chlor.
Lawà nazywamy p∏ynnà substancj´, która wydosta∏a si´ na powierzchni´ Ziemi z jej wn´trza.
Rozmieszczenie wulkanów
60°
Katmai
Wrangell
Hekla
Laki
60°
Kluczewska Sopka
Surtsey
Santa Helena
Wezuwiusz
Stromboli
Etna
Santorini
30°
Mauna Loa
Asama
Ixtaccihuat
Kilauea
Paricutun
Popocatepeti
El Chichon
150°
30°
Pinatubo
Taal
Soufriere
0°
Fuji
Teide
120°
90°
60°
30°
0°
Kamerun
30°
60°
90°
Kilimand˝aro
Cotopaxi
Sangay
Misti
Prinacota
120°
Krakatou
Merapi
150°
Reunion
Aconkagua
30°
0°
Tambora
30°
Ruapehu
Osomo
60°
60°
Erebus
wulkany
wulkany podwodne
0
2000 km
m p.p.m.
0
2000
4000
6000
8000
Typy wulkanów
Wulkan to miejsce wydobywania si´ z g∏´bi Ziemi na powierzchni´ produktów wulkanicznych (lawy, gazów, popio∏ów, bomb wulkanicznych).
szczelinowe
w magma wyp∏ywa na powierzchni´ Ziemi szczelinami
w rzadka i zasadowa magma powoli rozlewa si´ na du˝ych powierzchniach, tworzàc pokrywy bazaltowe (np. Laki na Islandii czy w przesz∏oÊci historycznej tarcza Dekanu)
sto˝kowe
Typy wulkanów
a) efuzywne (tarczowe)
w wyst´pujà w strefach ryftowych, np. Hekla na Islandii i na Hawajach (pióropusze ciep∏a)
gdzie rzadka, zasadowa magma z p∏aszcza Ziemi wyp∏ywa na jej powierzchni´, tworzàc
niskie sto˝ki wulkaniczne o p∏asko nachylonych zboczach (np. Mauna Loa i Mauna Kea
na Hawajach)
65
sto˝kowe
Typy wulkanów
66
b) eksplozywne (wyrzucajà gazy, py∏y i popio∏y wulkaniczne)
w ze stygnàcej magmy wydostajà si´ gazy, które doprowadzajà do gwa∏townych erupcji
w na powierzchni´ Ziemi wydostajà si´ g∏ównie popio∏y, bomby wulkaniczne i gazy
w wyst´pujà w strefach subdukcji lub strefach tworzenia si´ geosynklin, gdzie magma pochodzàca ze stopionej skorupy w postaci ognisk wulkanicznych unosi si´ pod powierzchni´ Ziemi
w kwaÊna, g´sta magma zatyka komin wulkaniczny, powodujàc gwa∏towne wtórne erupcje (np. Ojos del Salado – 6887 m n.p.m. – najwy˝szy drzemiàcy wulkan na Êwiecie)
w wskutek wielokrotnych eksplozji gazowych mo˝e dojÊç do poszerzenia krateru i powstania kaldery (kot∏a); taka rozleg∏a kotlina mo˝e równie˝ powstaç w miejscu dawnego wulkanu po zapadni´ciu si´ ska∏ nad wypró˝nionà komorà magmowà
c) stratowulkany (tzw. wulkany mieszane)
w gwa∏towne erupcje przeplatane sà spokojnymi wylewami magmy, co powoduje, ˝e sto˝ek wulkaniczny sk∏ada si´ z u∏o˝onych na przemian materia∏ów piroklastycznych (popio∏ów i py∏ów wulkanicznych) oraz warstw zastyg∏ej lawy (np. Etna – 3323 m n.p.m. – najwy˝szy wulkan w Europie; Wezuwiusz – 1281 m n.p.m.)
A
B
C
Wulkany: A – tarczowy, B – sto˝kowy eksplozywny, C – stratowulkan
Budowa stratowulkanu
Podzia∏ wulkanów
ze wzgl´du na stan
aktywnoÊci
drzemiàce lub uÊpione
ciàgle lub sporadycznie przejawiajà
aktywnoÊç
dzia∏a∏y w historycznych czasach, ale
od d∏u˝szego czasu
nie przejawiajà aktywnoÊci; takie wulkany potrafià si´
uaktywniç nawet
po tysiàcach lat
uÊpienia
wygas∏e
czynne
SYSTEM PRZYRODNICZY ZIEMI
Litosfera
w czasach historycznych nie by∏y aktywne
chmury popio∏u
warstwy popio∏u
i lawy
bomby wulkaniczne
krater
sto˝ek
paso˝ytniczy
lakolit
komora
magmowa
SYSTEM PRZYRODNICZY ZIEMI
Procesy endogeniczne
Produkty wybuchu wulkanu
Sta∏e
Ciek∏e
w py∏y wulkaniczne
w popio∏y wulkaniczne (powstajà na nich ˝yzne gleby zwane tufami)
w piasek wulkaniczny
w lapille – okruchy skalne do 6 cm Êrednicy
w bomby wulkaniczne, materia∏ o Êrednicy
od kilku do kilkudziesi´ciu cm
w g∏azy i bloki skalne o wadze kilku ton
w pumeks – porowata ska∏a wulkaniczna
Wulkan sto˝kowy (Papua Nowa Gwinea)
w lawa kwaÊna
– g´sta
w lawa zasadowa
– rzadka
Gazowe
w
w
w
w
w
w
w
w
dwutlenek w´gla
tlenek w´gla
siarkowodór
chlorowodór
dwutlenek siarki
metan
chlor
para wodna
Kaldera wulkaniczna
Armero w Kolumbii zalane b∏otem po erupcji
67
SYSTEM PRZYRODNICZY ZIEMI
Litosfera
68
4.6.4. Zjawiska plutoniczne
Zjawiska plutoniczne obejmujà krzepni´cie magmy w skorupie ziemskiej oraz przemiany ska∏ z nià
sàsiadujàcych (metamorfizm kontaktowy). W wyniku intruzji magmy wewnàtrz litosfery tworzà si´ nast´pujàce formy plutoniczne: lakolit, batolit, lopolit, fakolit, ˝y∏y pok∏adowe, dajki.
Lakolit – lawa wciska si´ pomi´dzy warstwy skalne i zastyga w postaci soczewek;
forma u∏o˝enia – zgodnie z warstwowaniem otaczajàcych ska∏
Batolit – nieregularne bloki granitowe o znacznych rozmiarach pod powierzchnià ziemi,
powsta∏e z zastyg∏ej magmy
Lopolit – intruzje magmy w postaci spodka;
u∏o˝enie zgodnie z warstwowaniem otaczajàcych ska∏
Fakolit – drobne intruzje magmy pomi´dzy
warstwami ska∏ sfa∏dowanych, zgodne z ich
po∏o˝eniem
˚y∏y pok∏adowe (sille) – intruzje magmy
tworzàce p∏yty ze ska∏ magmowych, u∏o˝one zgodnie z p∏ytowym rozmieszczeniem
ska∏ osadowych
Dajki – pionowe ˝y∏y ska∏ magmowych, biegnàce w poprzek ska∏ starszych
Procesy endogeniczne
SYSTEM PRZYRODNICZY ZIEMI
4.6.5. Pionowe ruchy skorupy ziemskiej
Pionowe ruchy skorupy ziemskiej obejmujà wznoszenie, obni˝anie i deformacje skorupy ziemskiej. Zaliczamy do nich ruchy:
w izostatyczne – zachodzà na obszarach, gdzie zmieni∏ si´ (zwi´kszy∏ lub zmniejszy∏) pionowy nacisk na powierzchni´ litosfery
w ruchy epejrogeniczne (làdotwórcze) – zachodzà w starszych cz´Êciach litosfery (blokach kontynentalnych)
w górotwórcze (orogeniczne) – zachodzà w strefie zgniatania materia∏u zgromadzonego w obni˝eniach (geosynklinach) na kraw´dzi p∏yt litosfery
w deformacje skorupy ziemskiej – obejmujà obszary odleg∏e od zamykanej geosynkliny i dotyczà
zmiany pierwotnego uk∏adu ska∏ w skorupie ziemskiej.
Ruchy izostatyczne
w Sà to powolne, d∏ugotrwa∏e, pionowe ruchy skorupy ziemskiej spowodowane brakiem równowagi grawitacyjnej mi´dzy skorupà ziemskà a plastycznà astenosferà.
w Wywo∏ane sà zmianà nacisku z zewnàtrz, na przyk∏ad w wyniku wypi´trzania gór (im wy˝ej wystajà, tym g∏´biej sà zanurzone), erozji, tworzenia si´ lub topnienia pokryw lodowych.
kierunek
przemieszczania si´
litosfery
wgniatanie litosfery
wywołane naciskiem
làdolodu
litosfera po wytopieniu làdolodu
powracanie litosfery
do pierwotnego po∏o˝enia
po ustaniu nacisku
làdolód
litosfera
litosfera
astenosfera
astenosfera
m∏ode, wysokie
góry fa∏dowe
stare, niskie
góry fa∏dowe
morze
astenosfera
morze
astenosfera
Ruchy izostatyczne
150
100
50
20
0
25 0
Pewne cz´Êci litosfery majà zbli˝onà g´stoÊç, lecz ró˝nà mià˝szoÊç. Obszary gór nie tylko wystajà
wy˝ej, ale i sà g∏´biej zanurzone. Obni˝anie wysokoÊci gór na skutek erozji powoduje ich wypychanie przez g´stà astenosfer´ ku górze. Ruchom izostatycznym podlegajà równie˝ obszary Skandynawii i Zatoki Hudsona, przykryte làdolodem w ostatniej epoce lodowej i dzisiaj po jego stopieniu
dêwigane przez astenosfer´ do góry
(tzw. glaciizostazja). Wiemy, ˝e pó∏nocna cz´Êç Zatoki Botnickiej wznosi
si´ rocznie o oko∏o 10 mm, wybrze˝a Szkocji – o 4 mm. Sà te˝ obszary
po∏o˝one na kraw´dziach kontynen250
tu, gdzie na skutek nagromadzenia
materia∏u osadowego powierzchnia
10
50 0
làdu si´ obni˝a. W ten sposób obni0
˝ajà swojà wysokoÊç na przyk∏ad:
0
Wyspy Fryzyjskie (o 3,7 mm), wybrze500 km
0
0
500 km
˝e Holandii (od 1 do 26 mm na rok),
okolice Wenecji (o 14 mm na rok).
Izarytmy jednakowego podnoszenia w ciàgu ostatnich 10 000 lat powierzchni
0
15
Skandynawii i Zatoki Hudsona (w metrach)
69
SYSTEM PRZYRODNICZY ZIEMI
Litosfera
Ruchy epejrogeniczne (làdotwórcze)
Ruchy górotwórcze
w To powolne, d∏ugotrwa∏e, pionowe ruchy skorupy ziemskiej
spowodowane naciskiem magmy od wewnàtrz na litosfer´ (ruch
magmy wywo∏any jest pràdami konwekcyjnymi).
w Powodujà wyginanie kontynentów, wypi´trzanie na ich peryferiach i wkl´Êni´cia w Êrodku.
w Nie prowadzà do powstawania gór ani struktur fa∏dowych.
w Tworzà struktury wielkopromienne, zwane tarczami, na przyk∏ad w Afryce, wokó∏ wielkich kotlin Kongo i Kalahari, wyst´pujà
wypi´trzenia, wywo∏ane uderzeniami magmy, zwanymi strumieniami (pióropuszami) goràca.
w W niektórych wydêwigni´ciach wytworzy∏y si´ rozleg∏e doliny
ryftowe, np: Wy˝yna Wschodnioafrykaƒska.
w Przypuszcza si´, ˝e na obszarach wyniesieƒ ruchy epejrogeniczne sà pierwszym etapem rozpadu kontynentów.
Pokrywy bazaltowe i rozmieszczenie geosynklin
(przed fa∏dowaniem alpejskim)
Syberia
60°
Columbia
60°
Yellowstone
30°
Badania wykazujà, ˝e ska∏y
budujàce góry fa∏dowe powstawa∏y w geosynklinach
– wielkich pod∏u˝nych obni˝eniach wype∏nianych materia∏em osadowym. Materia∏
ten sk∏ada si´ z u∏o˝onych
na przemian piaskowców,
margli i ∏upków i zwany jest
fliszem. Spotykamy go w cz´Êci zewn´trznej wszystkich
gór fa∏dowych. P∏yty litosfery,
nachodzàc na siebie, zamykajà g∏´bokie, wype∏nione
osadami geosynkliny, co powoduje ich sfa∏dowanie i wyciskanie do góry zgromadzonego materia∏u osadowego.
Z niego oraz z intruzji magmowych towarzyszàcych temu procesowi powstajà góry
fa∏dowe.
30°
Dekan
Etiopia
0°
150°
120°
90°
60°
30°
Parana
0°
Tristan
30°
60°
0
2000 km
30°
60°
90°
120°
150°
0°
Etendeka
Reunion
Karroo
Crozet
Kerguelen
rozmieszczenie geosynklin
pokrywy bazaltowe
30°
60°
Zamkni´ta geosynklina
Rodzaje gór
Fragment Alp
w fa∏dowe
– Powstajà w wyniku zgniatania i fa∏dowania
osadów zgromadzonych w geosynklinach
lub przesuni´cia p∏aszczowin.
– Przyk∏ady: Himalaje, Alpy, Karpaty, Kordyliery, Andy.
70
Góry Sto∏owe
w zr´bowe
– Powstajà w wyniku pionowego przemieszczania mas skalnych wzd∏u˝ uskoków tektonicznych.
– Przyk∏ady: Sudety, Wogezy, Schwarzwald,
Dar Fur, Tibesti, Góry Smocze.
SYSTEM PRZYRODNICZY ZIEMI
Procesy endogeniczne
Deformacje uk∏adu p∏ytowego ska∏
w Ska∏y osadowe w sposób naturalny uk∏adajà si´ warstwami.
Starsze warstwy sà ni˝ej, m∏odsze – wy˝ej.
w Wierzchnià cz´Êç warstwy nazywamy stropem, dolnà – spàgiem.
w Odleg∏oÊç mi´dzy stropem a spàgiem nazywamy mià˝szoÊcià warstwy.
w P∏yta – obszar, na którym niezaburzone warstwy skalne zalegajà poziomo na fundamencie krystalicznym.
w Platforma – poziome u∏o˝enie warstw skalnych spaczone przemieszczeniami pionowymi, na
przyk∏ad ruchami epejrogenicznymi lub wzd∏u˝ uskoków.
w Obszar, na którym znajdujà si´ niezaburzone warstwy skalne, ma budow´ p∏ytowà.
w W wyniku nacisków i napr´˝eƒ bocznych dochodzi do deformacji p∏ytowego uk∏adu warstw skalnych.
Deformacje nieciàg∏e
Deformacje nieciàg∏e – ciàg∏oÊç warstw zosta∏a przerwana w wyniku przesuni´ç pionowych.
w Uskoki – formy tektoniczne powsta∏e w wyniku p´kni´cia mas
skalnych i ich przesuni´cia wzd∏u˝ powsta∏ej powierzchni.
w Formy terenu poci´tego uskokami:
Zràb tektoniczny – blok skalny odci´ty od otaczajàcych go ska∏
P∏aszczowina
uskokami i wyniesiony wzgl´dem sàsiednich bloków.
Rów tektoniczny – fragment skozràb tektoniczny
rów
rupy ziemskiej obni˝ony wzgl´tektoniczny
dem sàsiednich bloków.
w P∏aszczowina – zespó∏ fa∏dów
le˝àcych oderwany od macierzyb
stego pod∏o˝a i przesuni´ty nad
wet o kilka kilometrów na skutek
c
e
a
poziomych nacisków bocznych.
Deformacje nieciàg∏e. Typy uskoków: (a) prosty, (b) odwrócony, (c) normalny, (d) nasuwczy,
f
(e) przesuwczy, (f) obrotowy
Deformacje ciàg∏e
Deformacje ciàg∏e – ska∏y uleg∏y sfa∏dowaniu,
lecz ciàg∏oÊç warstw skalnych nie zosta∏a przerwana.
Warstwy fa∏du wygi´te ku górze nazywamy antyklinà (siod∏em), ku do∏owi – synklinà (∏´kiem), a odcinek ∏àczàcy synklin´ z antyklinà
– skrzyd∏em. Warstwy skalne nachylone w jednym kierunku i pod niedu˝ym kàtem nazywamy
monoklinà.
Wulkan Kikhpinych w górach Kamczatki
w wulkaniczne
– Sà konsekwencjà gwa∏townych erupcji wulkanicznych. Wyrzucany przez wulkany w wielu miejscach materia∏ okruchowy zlepiony
magmà mo˝e utworzyç ca∏e masywy gór.
– Przyk∏ady: Kilimand˝aro, góry na Kamczatce, w Japonii, na Hawajach, w Polsce
masywy: Âl´˝y, Strzegomia, Strzelina.
antyklina
1
2
3
synklina
1 – Fa∏d stojàcy, 2 – Fa∏d pochylony, 3 – Fa∏d obalony
71
72
4.7. Procesy egzogeniczne
Procesy egzogeniczne (zewn´trzne) zachodzà
na powierzchni Ziemi pod wp∏ywem energii zewn´trznej, której êród∏em jest S∏oƒce. Procesy te
mogà mieç charakter niszczàcy lub modelujàcy
i prowadzà do wyrównania powierzchni Ziemi.
WÊród procesów egzogenicznych wyró˝niamy:
wietrzenie, czyli zmiany zwi´z∏oÊci ska∏ dokonujàce si´ pod wp∏ywem oddzia∏ywania na nie
czynników fizycznych, chemicznych i organicznych; denudacj´ – ca∏oÊç procesów niszczà-
cych, polegajàcych na przemieszczaniu pokrywy zwietrzelinowej i obni˝aniu pod∏o˝a skalnego; erozj´, polegajàcà na mechanicznym niszczeniu ska∏ przez przemieszczajàcy si´ materia∏
okruchowy lub wod´, lód, wiatr; ruchy masowe – przemieszczanie zwietrzeliny pod wp∏ywem jej w∏asnego ci´˝aru lub obcià˝enia; akumulacj´ – osadzanie i gromadzenie si´ luênego
materia∏u transportowanego przez wod´, lód,
wiatr.
4.7.1. Wietrzenie
Rodzaj
Charakterystyka wietrzenia
fizyczne
Produktem wietrzenia ska∏ jest zwietrzelina, b´dàca podstawà tworzenia si´ gleb. Wietrzenie nie
powoduje zmian rzeêby, ale je przygotowuje. Wyró˝nia si´ wietrzenie fizyczne (mechaniczne), chemiczne i biologiczne.
w podstawowymi czynnikami sà dobowe wahania temperatury i woda
w nast´pujà zmiany w∏aÊciwoÊci fizycznych ska∏ bez zmiany ich sk∏adu chemicznego
w rodzaje wietrzenia fizycznego:
a) mrozowe
– woda zamarzajàca w szczelinach skalnych zwi´ksza swojà obj´toÊç, powodujàc poszerzanie
szczelin lub odrywanie kawa∏ków ska∏; w ten sposób w zimnym klimacie peryglacjalnym zlodowacenia Êrodkowopolskiego powsta∏y go∏oborza w Górach Âwi´tokrzyskich, a w zlodowaceniu
po∏udniowopolskim – go∏oborza na Ânie˝ce w Sudetach
b) insolacyjne
– wzrost temperatury powoduje zwi´kszanie obj´toÊci kryszta∏ów minera∏ów, dlatego pod wp∏ywem intensywnego nagrzewania rozpadajà si´ ska∏y zbudowane z ró˝nych minera∏ów majàcych ró˝ny wskaênik rozszerzalnoÊci cieplnej
– jedne minera∏y zwi´kszajà swojà obj´toÊç szybciej, inne
wolniej, przez co dochodzi do os∏abienia wiàzaƒ mi´dzyczàsteczkowych i rozpadu ziarnistego ska∏
– gdy ska∏y zbudowane sà z jednego minera∏u, podczas
nagrzewania i stygni´cia dochodzi tylko do ∏uszczenia
(eksfoliacji) zewn´trznej, nagrzanej warstwy
Wietrzenie fizyczne na pó∏nocnym wybrze˝u Bretanii
c) p´cznienie materia∏ów ilastych
– pod wp∏ywem wody materia∏y ilaste p´czniejà, a odleg∏oÊci mi´dzy nimi si´ zwi´kszajà;
przy wysychaniu odleg∏oÊci mi´dzy minera∏ami ilastymi si´ zmniejszajà
– zmiana uwilgocenia ska∏ ilastych powoduje poziome przesuwanie minera∏ów, które o siebie trà, powodujàc zmniejszanie Êrednicy ziaren
d) krystalizacja minera∏ów w szczelinach skalnych
– je˝eli w wàskiej szczelinie skalnej brak jest miejsca do wytworzenia charakterystycznego dla
minera∏u uk∏adu krystalicznego, si∏y elektrostatyczne wià˝àce atomy powodujà rozpychanie
szczelin i rozkruszanie ska∏; na przyk∏ad pod wp∏ywem krystalizacji soli, kwarcu (kryszta∏ górski)
chemiczne
SYSTEM PRZYRODNICZY ZIEMI
Litosfera
w podstawowymi czynnikami sà: woda, dwutlenek w´gla, azot, tlen
w nast´pujà zmiany w∏aÊciwoÊci fizycznych i chemicznych ska∏
w obejmuje nast´pujàce procesy:
a) utlenianie (oksydacja)
chemiczne
– pierwiastek chemiczny ∏àczy si´ z tlenem, w wyniku czego zwiàzki beztlenowe przechodzà
w tlenowe (np. siarczki w siarczany) lub zwiàzki s∏abiej utlenione w silniej utlenione, co jest
zwiàzane ze zmianà koloru (czarny hematyt w czerwony hematyt); utlenianie ˝elaza naddaje glebie czerwone zabarwienie i jest charakterystyczne dla klimatu suchego
b) rozpuszczanie (solucja) polega na przechodzeniu minera∏u do roztworu wodnego
– intensywnoÊç rozpuszczania zale˝y od wskaênika rozpuszczalnoÊci, temperatury rozpuszczalnika i powierzchni
styku minera∏u z wodà
– w wyniku rozpuszczania otrzymujemy:
1) roztwór rzeczywisty – rozpuszczane czàsteczki w wodzie
nie sà widoczne go∏ym okiem (np. roztwór soli kuchennej)
2) zawiesin´ – rozpuszczone czàsteczki sà widoczne go∏ym okiem
3) koloid – rozpuszczone czàsteczki tworzà galaretowatà substancj´
c) hydroliza zachodzi pod wp∏ywem wody i powoduje
rozpad minera∏ów na cz´Êç zasadowà i kwaÊnà, dotyczy
Wietrzenie chemiczne
g∏ównie krzemianów i skaleni
d) uwodnienie (hydratacja) to proces ∏àczenia niektórych minera∏ów z wodà, po którym nast´puje przejÊcie minera∏u bezwodnego w uwodniony (np. czerwony hematyt po po∏àczeniu
z wodà tworzy ˝ó∏ty, mniej zwi´z∏y limonit; anhydryt po po∏àczeniu z wodà daje gips)
e) uw´glanowienie (karbonatyzacja), w´glany wapnia w po∏àczeniu z wodà zawierajàcà dwutlenek w´gla przechodzà w ∏atwo rozpuszczalne kwaÊne w´glany wyp∏ukiwane przez wod´
w podstawowym czynnikiem jest obecnoÊç organizmów
˝ywych, np.:
– korzenie roÊlin wnikajà w szczeliny ska∏ i poszerzajà je
– korzenie roÊlin wydzielajà kwasy organiczne przy kontakcie ze ska∏à, a nast´pnie drà˝à w niej kanaliki powodujàce os∏abienie i rozkruszenie ska∏y
– w reakcje chemiczne wchodzà równie˝ kwasy humusowe, b´dàce produktem rozpadu materii organicznej
– zwierz´ta ryjà i kopià nory
SYSTEM PRZYRODNICZY ZIEMI
Rodzaj
Charakterystyka wietrzenia
biologiczne
Procesy egzogeniczne
Wietrzenie biologiczne
Zale˝noÊç intensywnoÊci wietrzenia od klimatu
Rodzaj
fizyczne
Klimaty, w których jest du˝a
intensywnoÊç wietrzenia
du˝a
mała
biegun
suchy
ły
ciep
w strefa klimatów umiarkowanych i oko∏orównikowych oraz typy klimatów morskich i monsunowych
wietrzenie fizyczne
ny
owa
iark
at
Klim
biologiczne
wietrzenie biologiczne
um
ny
chemicz- w strefa umiarkowana – szczególnie w lecie i na
ne
obszarach zbudowanych ze ska∏ wapiennych
w oko∏orównikowa przez ca∏y rok
w klimat morski i monsunowy w porze deszczowej
intensywnoÊç
wietrzenia
wietrzenie chemiczne
zim
w subpolarny i umiarkowany; szczególnie kiedy
temperatury wahajà si´ w okolicach 0°C (zima)
w zwrotnikowy i podzwrotnikowy suchy; szczególnie
na pustyniach ogromny skok temperatury mi´dzy
dniem (+80°C) a nocà (–5°C) powoduje szybki rozpad ska∏
IntensywnoÊç ró˝nych rodzajów
wietrzenia
wilgotny
nik
r ów
73
SYSTEM PRZYRODNICZY ZIEMI
Litosfera
4.7.2. Procesy erozyjne na stoku
Ruchy masowe zwane te˝ grawitacyjnymi powstajà na skutek oddzia∏ywania si∏y ci´˝koÊci
na masy skalne. Ruchy te mogà przebiegaç bardzo powoli, lub gwa∏townie, w ciàgu kilku sekund. G∏ównà przyczynà ruchów masowych sà
zmiany spoistoÊci ska∏ na skutek wietrzenia, trz´sieƒ, nasycenia wodà czy podcinania przez wod´
oraz dzia∏alnoÊci cz∏owieka. Ruchy te mogà przybieraç ró˝nà postaç: odpadania, obrywania,
osuwania, sp∏ukiwania, sp∏ywania, spe∏zywania.
Odpadanie
Odpadanie to proces, podczas którego obluêniony
przez wietrzenie materia∏
w postaci ziaren, okruchów,
bloków odpada od stromych
Êcian skalnych, zsuwa si´
i gromadzi u ich podnó˝a,
gdzie tworzy nieregularne
ha∏dy piargowe lub regularne sto˝ki usypiskowe (piargi).
Przemieszczajàce si´ od∏amki
skalne i materia∏ niesiony
okresowo sp∏ywajàcà wodà
˝∏obià pod∏u˝ne rynny, zwane ˝lebami.
˝leb
sto˝ek
usypiskowy
Sto˝ek usypiskowy (piarg)
Obrywanie
Obrywanie polega na odrywaniu od stromych Êcian du˝ych bloków skalnych i ich
przemieszczaniu. Proces ten
ró˝ni si´ od odpadania wielkoÊcià materia∏u. W Tatrach
bloki skalne chaotycznie nagromadzone u podnó˝a stoków mogà dochodziç do
30 m Êrednicy (Dolina Wantule). Zarówno w odpadaniu,
jak i obrywaniu materia∏
skalny przynajmniej cz´Êç
drogi pokonuje w powietrzu.
Obryw skalny
Osuwanie
Osuwiskiem nazywamy
miejsce szybkiego przesuwania si´ zwietrzeliny po stoku.
Ze wzgl´du na rodzaj osuwanego materia∏u osuwiska
dzielimy na ziemne, zwietrzelinowe, skalne. W Karpatach
fliszowych powszechne sà
g∏´bokie osuwiska skalne,
spotykane na stokach Skrzycznego, Babiej Góry i Pilska.
Osuwiska zwietrzelinowe
74
z kolei zajmujà wielkie powierzchnie, ale sà p∏ytkie.
nisza
j´zor
Osuwisko
Spe∏zywanie
Spe∏zywanie jest powolnym
procesem zachodzàcym
na du˝ych powierzchniach
o niewielkim nachyleniu
(3°–6°). Poza si∏à ci´˝koÊci
g∏ównym czynnikiem tego
procesu jest nasycenie gruntu
(ska∏) wodà. W klimacie
umiarkowanym spe∏zywanie
jest zwiàzane z okresami intensywnych opadów lub tajania Êniegu i odmarzania
gruntu. W pierwszym przy-
padku strefa poÊlizgu tworzy
si´ mi´dzy warstwà suchà
i nawilgoconà, w drugim
– na styku odmarzni´tego
i zamarzni´tego gruntu.
W klimacie subpolarnym powolne p∏yni´cie zwietrzeliny
przy bardzo du˝ym nawilgoceniu w okresie lata nosi nazw´ soliflukcji. Oznakami
spe∏zywania gruntu sà
pochylone drzewa
i s∏upy energetyczne.
Spe∏zywanie i jego skutki
Sp∏ukiwanie
Sp∏ukiwanie zachodzi
pod wp∏ywem dzia∏alnoÊci
wody opadowej sp∏ywajàcej
po stokach. Na jego nat´˝enie ma wp∏yw rodzaj pod∏o˝a, kàt nachylenia stoków,
ich pokrycie roÊlinnoÊcià
i nat´˝enie deszczu. Najintensywniej proces ten zachodzi na obszarach suchych
i pó∏suchych. Po sporadycznych ulewach ca∏y opad sp∏ywa po stokach (czemu sprzyja brak roÊlinnoÊci i gruba
warstwa pokrywy zwietrzelinowej). Powstajà wtedy rozleg∏e doliny okresowych rzek,
zwane wadi lub uedy.
Sp∏ywanie
ne, o nierównym spadku, wytworzone w materiale piaszczysto-gliniastym; na ich stromych, niejednokrotnie
zalesionych stokach cz´sto
biorà poczàtek rzeki;
b) wàdo∏y – p∏ytkie podmok∏e dolinki o stromych zboczach, wyst´pujà na obszarach ∏àkowych. Tworzà si´
w wyniku przekszta∏cenia
i pog∏´bienia debr przez wody deszczowe;
c) wàwozy – suche, g∏´bokie
doliny o urwistych zboczach
liczàcych do kilkudziesi´ciu,
a nawet 100 m wysokoÊci,
szczególnie licznie powstajà
na obszarach lessowych;
Powstawanie wàwozu
Wadi
Do form utworzonych w klimacie umiarkowanym przez
sp∏ywajàce wody opadowe
nale˝à:
a) debrze (debry) – g∏´bokie wci´cia dolinne, V-kszta∏t-
d) parowy – suche doliny
o szerokim, p∏askim dnie
i stromych utrwalonych
przez roÊlinnoÊç zboczach,
powstajà z przeobra˝enia
wàwozów lub debr.
Parów
Sp∏ywanie to gwa∏towny
ruch masowy polegajàcy
na przemieszczaniu luênych
utworów nasiàkni´tych wodà
(sp∏ywy i potoki b∏otne).
Sp∏yw b∏otny
SYSTEM PRZYRODNICZY ZIEMI
Procesy egzogeniczne
SYSTEM PRZYRODNICZY ZIEMI
Litosfera
76
4.7.3. Rzeêbotwórcza dzia∏alnoÊç wiatru
Procesy eoliczne to rzeêbotwórcza dzia∏alnoÊç wiatru.
Obejmujà one szczególnie
obszary pustynne oraz zwydmione, piaszczyste powierzchnie, w tym równiny
sandrowe, piaszczyste wybrze˝a morskie, terasy rzeczne i pradoliny.
IntensywnoÊç procesów
eolicznych zale˝y od:
w charakteru pod∏o˝a: rodzaju ska∏ budujàcych pod∏o˝e i jego nachylenia oraz nawilgocenia;
w klimatu: najintensywniej
zachodzà w klimatach suchych, najs∏abiej w wilgotnych;
w stopnia pokrycia szatà roÊlinnà – im jest on mniejszy
tym procesy silniejsze;
w si∏y wiatru, cz´stoÊci jego
wyst´powania i kierunku wiania;
w dzia∏alnoÊci cz∏owieka, np.
wycinania lasów, osuszania
terenów, uprawy roÊlin (w fazie siewu gleba pozbawiona
jest roÊlinnoÊci).
Grzyb skalny
Niszczàca dzia∏alnoÊç wiatru
Przejawia si´ jako deflacja i korazja.
w Deflacjà nazywamy wywiewanie czàstek mineralnych. Zachodzi ona tam, gdzie znajduje si´ ods∏oni´ty drobnoziarnisty materia∏ skalny. Deflacja ustaje, gdy materia∏ ten zostanie okryty skorupà
pustynnà, brukiem deflacyjnym lub roÊlinnoÊcià albo zostaje wywiany. W wyniku dzia∏ania deflacji
zostajà utworzone nast´pujàce formy:
Formy deflacyjne
rynny deflacyjne
– ma∏e (o d∏ugoÊci
do 1 km i g∏´bokoÊci
kilkunastu metrów)
zag∏´bienia w materiale piaszczystym
o wyd∏u˝onym kszta∏cie
misy deflacyjne
– zag∏´bienia bardziej rozleg∏e ni˝ rynny, o owalnym kszta∏cie, si´gajàce cz´sto
do poziomu wód
gruntowych; gdy ich
dno znajduje si´ poni˝ej wód gruntowych, tworzà depresje deflacyjne, np.
depresje szotów (szoty – s∏one jeziora
w p∏n. cz´Êci Sahary)
bruk deflacyjny
– pokrywy z∏o˝one
z grubszych okruchów skalnych, przykrywajàce i zabezpieczajàce materia∏
piaszczysty przed wywianiem
ostaƒce deflacyjne
– piaszczyste pagóry
o stromych zboczach
powsta∏e na skutek
nierównomiernego
wywiewania,
na wierzchu cz´sto
umocnione roÊlinnoÊcià
w Korazja zachodzi tam, gdzie luêny materia∏ transportowany przez wiatr napotyka sterczàce ponad powierzchni´ ska∏y. Niesiony materia∏ (najcz´Êciej piasek) uderza o ska∏y i szlifuje je, nadajàc
im ró˝ne formy.
Formy korazyjne
wyg∏ady eoliczne
– powierzchnie skalne oszlifowane przez
wiatr; w miejscach
silniej szlifowanych
tworzà si´ zag∏´bienia, w s∏abiej szlifowanych powstajà
garby
bruzdy korazyjne
– wàskie zag∏´bienia
o wyd∏u˝onym kszta∏cie, oddzielone wysokimi (do 2 m wysokoÊci), ostrymi
grzbietami, zwanymi
jardangami
graniaki – kamienie
oszlifowane piaskiem
niesionym przez
wiatr, z wyraênie zaznaczonymi kraw´dziami
grzyby skalne
– zw´˝one u podstawy i szerokie w czapie ska∏y; fragmenty
ska∏ po∏o˝one tu˝
przy powierzchni ziemi sà mocniej szlifowane przez piasek,
ni˝ znajdujàce si´
wy˝ej
Dzia∏alnoÊç budujàca wiatru
Polega na sk∏adowaniu (akumulowaniu) luênego materia∏u przenoszonego przez wiatr. Powstajà
wówczas nast´pujàce formy akumulacyjne:
Formy akumulacyjne
zmarszczki eoliczne
wydmy
ciàgi wydmowe
pod∏u˝ne
poprzeczne
pojedyncze
gwiaêdziste
barchany
Zmarszczki eoliczne (ripplemarki) – drobne fa∏dki (do kilku centymetrów wysokoÊci) na powierzchni piaszczystej, u∏o˝one prostopadle do kierunku wiatru.
Wydmy to piaszczyste wzniesienia usypane przez wiatr; ich stoki
dowietrzne sà ∏agodnie nachylone, zawietrzne – strome.
Stok dowietrzny
Stok zawietrzny
°
–12
10
33
–3
4°
Przekrój przez wydm´
Zmarszczki eoliczne
paraboliczne
SYSTEM PRZYRODNICZY ZIEMI
Procesy egzogeniczne
SYSTEM PRZYRODNICZY ZIEMI
Litosfera
Rodzaje wydm
Barchany powstajà na obszarach pustynnych z suchego
materia∏u piaszczystego, ramiona barchanów zwrócone
sà zgodnie z kierunkiem wiatru; szybciej przemieszcza si´
piasek w miejscu, gdzie jest
go mniej i jest bardziej przesuszony.
Wydmy paraboliczne powstajà na obszarach, gdzie
wody podziemne le˝à stosunkowo p∏ytko i nawilgacajà piasek od do∏u; ramiona wydm
parabolicznych (cz´sto poroÊni´te roÊlinnoÊcià) zwrócone
sà przeciwnie do kierunku wiatru; szybciej przemieszcza si´
warstwa mniej wilgotna, po∏o˝ona wy˝ej.
Ciàgi wydmowe pod∏u˝ne
i poprzeczne majà postaç
d∏ugich piaszczystych wa∏ów;
pod∏u˝ne sà u∏o˝one zgodnie
z kierunkiem wiatru, poprzeczne – prostopadle do kierunku
wiatru.
Ciàgi wydmowe gwiaêdziste o wielu ramionach, powstajà na obszarach o zmiennym kierunku wiatrów.
kierunek
wiatru
Barchany w Peru
Wydma pod∏u˝na w S∏owiƒskim Parku
Narodowym
wydma pod∏u˝na
kierunek wiatru
wydma paraboliczna
wydma gwiaêdzista
barchan
wydma poprzeczna
Typy wydm
Pustynie
Pustynie to krainy pozbawione pokrywy roÊlinnej (lub z bardzo rzadkà roÊlinnoÊcià), z ubogim Êwiatem zwierz´cym.
w Ich cechà jest niedostatek wody w powierzchniowych warstwach gruntu.
w Bardzo cienka lub zupe∏ny brak gleby.
w Opady wynoszà Êrednio poni˝ej 250 mm
na rok i sà bardzo nieregularne.
w Po d∏ugich okresach suszy pojawiajà si´
gwa∏towne, kilkudniowe ulewy.
w Pustynie powstajà w klimacie zwrotnikowym,
podzwrotnikowym lub umiarkowanym, gdzie pa-
78
rowanie znacznie przewy˝sza opady: na obszarach
zwrotnikowych zwiàzane sà z zst´pujàcymi masami powietrza, na obszarach podzwrotnikowych
z suchymi wiatrami kontynentalnymi, na obszarach
umiarkowanych wyst´pujà w cieniu opadowym.
w Tereny pustynne zajmujà 23% powierzchni
làdów.
W Australii pustynie zajmujà 45% powierzchni,
w Afryce – 30%, w Azji – 26% (w tym na pó∏wyspie Arabskim 95%), w Ameryce Pó∏nocnej
– 10%, w Ameryce Po∏udniowej – 8%, w Europie – mniej ni˝ 1%.
SYSTEM PRZYRODNICZY ZIEMI
Procesy egzogeniczne
Rodzaje pustyƒ
kamieniste
(hamada)
– bloki skalne poci´te wadi (uedy), czyli
suchymi dolinami
okresowych rzek;
bloki podlegajà szlifowaniu, a piasek
i ˝wir wywiewane sà
przez wiatr; w szczelinach skalnych wyst´pujà kolczaste zaroÊla
– przyk∏ad: Al-Hamada (Libia)
˝wirowe (serir)
piaszczyste (erg)
pylaste (takyr)
– drobne kamienie
i ˝wir pochodzàce
z wietrzenia i nanosów rzecznych, zwykle barwy czerwonej
– przyk∏ad: Pustynia
Gibsona (Australia)
– piaski lotne z licznymi wzniesieniami
w postaci ruchomych
wydm
– przyk∏ad: Wielki
Erg (p∏n. Sahara)
– osady ilaste przyniesione przez wiatr
lub rzeki okresowe;
w czasie suszy i∏ ulega silnemu sp´kaniu;
odparowujàca woda
powoduje wytràcanie
wapieni, gipsu, soli;
po deszczach pustynia zmienia si´
w trz´sawisko
– przyk∏ad: Wy˝yna
Iraƒska
Rozmieszczenie pustyƒ zale˝nie od strefy klimatycznej
w strefa zwrotnikowa:
Mojawe (1), Sonora (2), Chihuahua (3), Atacama (4), Sahara (5), Al-D˝uf (6), Wielki
Erg (7), Al-Hamada (8), Libijska (9), Arabska (10), Nubijska (11), Kalahari (12), Namib (13), Syryjska (14),
Wielki Nefud (15), Rub al
Chali (16), Thal (17), Thar
(18), Wielka Pustynia Piaszczysta w Australii (19), Gibsona (20), Simpsona (21),
Wiktorii (22), Gila (23)
w strefa podzwrotnikowa
sucha: Wielka Pustynia
Piaszczysta w USA (24), Wielka Pustynia S∏ona (25), Lota
(26), Takla Makan (27), A∏aszan (28)
w strefa umiarkowana: Pustynia Wy˝yny Patagoƒskiej (29),
Kyzy∏-Kum (30), Kara-Kum (31),
Mujun-Kum (32), Gobi (33)
14
24
25
32
2
3
150°
0°
60°
31
1
30°
28
30
60°
120°
90°
60°
30°
4
30°
789
6 5 10
11
0°
26
27
18
30°
60°
29
15
60°
obszary o opadach poni˝ej
250 mm rocznie
0
30°
90°
20
19
13
12
17
33
120°
150°
0°
21
30°
16
22 23
60°
2000 km
obszary o opadach
250–500 mm rocznie
Rozmieszczenie pustyƒ na Ziemi
79
SYSTEM PRZYRODNICZY ZIEMI
Litosfera
4.7.4. Zjawiska krasowe
Zjawiska krasowe to ogó∏ procesów i zjawisk
towarzyszàcych rozpuszczaniu ska∏ wapiennych, gipsowych i soli przez wod´ wzbogaconà
dwutlenkiem w´gla.
Woda zawierajàca rozpuszczony dwutlenek w´gla ma du˝à ∏atwoÊç rozpuszczania wy˝ej wymienionych ska∏. Dwutlenek w´gla pobierany jest z:
w powietrza – stanowi on Êrednio 0,03% jego
masy,
w procesu fotosyntezy – 1 ha lasu wydziela 500 kg dwutlenku w´gla w ciàgu godziny,
w pokrywy roÊlinnej ˝yjàcej, obumierajàcej
i rozk∏adajàcej si´,
w pokrywy humusowej – kilka mld. bakterii ˝yjàcych w 1m3 gleby wydziela w ciàgu godziny
do 5 kg CO2,
w z pod∏o˝a skalnego
ZdolnoÊç rozpuszczania przez wod´ dwutlenku
w´gla jest odwrotnie proporcjonalna do temperatury wody. Im woda cieplejsza, tym s∏abiej
rozpuszcza dwutlenek w´gla; im ch∏odniejsza
– tym lepiej.
Proces rozpuszczania polega na zamianie w´glanu wapnia przy udziale wody i dwutlenku
w´gla w ∏atwo rozpuszczalny dwuw´glan (kwaÊny w´glan) wapnia, który w dalszym etapie
jest wyp∏ukiwany.
CaCO3 + CO2 + H2O = Ca (HCO 3)2
Kras jest formà powierzchni Ziemi powsta∏à
na skutek procesów krasowych. Nazwa ich pochodzi od nazwy p∏askowy˝u w Górach Dynarskich.
Formy krasu powierzchniowego
˚∏obki krasowe – bruzdy utworzone przez
sp∏ywajàcà stru˝kami wod´. Pomi´dzy ˝∏obkami znajdujà si´ ˝ebra krasowe.
Lejki krasowe – zamkni´te zag∏´bienia o Êrednicy kilku metrów utworzone na powierzchni
Ziemi w wyniku wpadajàcej do szczeliny wody,
a tak˝e zapadni´cia si´ stropów jaskiƒ.
Ostaƒce krasowe – izolowane wyniesienie b´dàce pozosta∏oÊcià odporniejszych ska∏ wapiennych (mogà mieç postaç maczug i iglic)
Ospa krasowa – drobne zag∏´bienia skupione
na niewielkiej przestrzeni.
˝∏obki ˝ebra
˝∏obki
wàwóz
ponor
lejek krasowy
Dolina krasowa – znaczne zapadni´cie terenu
o wyd∏u˝onym kszta∏cie i wyrównanym dnie.
Uwa∏y – rozleg∏e zag∏´bienia powsta∏e z po∏àczenia kilku lejków krasowych.
Poljo – rozleg∏a kotlina powsta∏a przez po∏àczenie kilku uwa∏ów; polja wyst´pujà w Górach
Dynarskich.
Mogoty – kopulaste wzniesienia wypreparowane ze ska∏ wapiennych, wystajàce ponad powierzchni´ zrównania; wyst´pujà w po∏udniowych Chinach.
Ponor – miejsce, gdzie rzeka wp∏ywa pod powierzchni´ ziemi.
Wywierzysko – êród∏o krasowe charakteryzujàce si´ bardzo obfitym wyp∏ywem wody na powierzchni´ ziemi.
Trawentyny – formy krasu powierzchniowego
lub podziemnego; martwica wapienna wokó∏
ciep∏ych êróde∏.
komin
komin
jaskinia
szata
naciekowa
wywierzysko
Formy krasu powierzchniowego i podziemnego
80
Mogoty w Zatoce Phang-Nga
SYSTEM PRZYRODNICZY ZIEMI
Procesy egzogeniczne
Formy krasu podziemnego
Studnie i kominy krasowe – pionowe szczeliny, którymi woda opadowa wp∏ywa pod powierzchni´ ziemi.
Korytarze, jaskinie, groty – poziomo u∏o˝one, szerokie, wyp∏ukane przez wody p∏ynàce
pod powierzchnià ziemi szczeliny, cz´sto majàce kilka poziomów.
Pieczary – rozleg∏e komory powsta∏e w miejscach ∏àczenia si´ korytarzy z lejkami krasowymi.
Komnaty, sale – obszerne, puste przestrzenie
pod powierzchnià ziemi powsta∏e w miejscu ∏àczenia si´ kilku korytarzy.
Stalaktyty – wiszàce na stropach jaskiƒ naciekowe sople, zbudowane z w´glanu wapnia.
Stalagmity – nacieki w postaci iglic tworzàce
si´ na dnie jaskini.
Stalagnat (kolumna) – pionowa forma, powsta∏a przez po∏àczenie stalaktytu ze stalagmitem.
Makarony – d∏ugie, cienkie, rurki wiszàce
na stropach jaskiƒ.
Draperie – nacieki w kszta∏cie firanek i zas∏on,
zwisajàce ze stropów jaskiƒ.
Galerie – pó∏ki skalne na Êcianach jaskiƒ.
Nacieki – osad wapienny na Êcianach jaskiƒ
powsta∏y na skutek wytràcania w´glanu wapnia
z odparowujàcej wody; obecnoÊç zwiàzków
metali powoduje jego zabarwienie (np. ˝elazo
barwi na kolor czerwony, miedê – na zielony,
cynk – na niebieski).
Per∏y jaskiniowe (pizolity) – najcz´Êciej kalcytowe kuleczki o Êrednicy kilku mm tworzàce si´
w wype∏nionych skapujàcà wodà miseczkach
martwicowych.
Jaskinie w Polsce
W Polsce najwi´kszà jaskinià jest
Wielka Ânie˝na w Tatrach Zachodnich, o g∏´bokoÊci 824 m i d∏ugoÊci 22 km.
W Polsce znajduje si´ 28 jaskiƒ
o d∏ugoÊci ponad 500 m. Wi´kszoÊç z nich wyst´puje w Tatrach,
trzy na Wy˝ynie Krakowsko-Cz´stochowskiej, po dwie w Sudetach
i Górach Âwi´tokrzyskich, jedna
w Beskidach. Pozosta∏e rejony wyst´powania jaskiƒ to Pieniny
i Niecka Nidziaƒska.
1 – stalaktyty
2 – stalagmity
7
3 – stalagnat
4 – draperie
5 – komin
6 – lejki krasowe
7 – wywierzysko
Przekrój przez jaskini´
Stalagmity
14°
16°
Stalaktyty
18°
20°
22°
24°
Mechowo
54°
54°
Inowroc∏aw
52°
50°
m n.p.m.
2500
2000
1500
1000
700
500
300
200
100
0 depresja
20
50
100
m p.p.m.
52°
¸ódê
W´˝e
Radochów
Sokole Góry
Zielona Góra
0
50
16°
Raj
Skorocice
Ojców
Wierzchowska Górna
Wieliczka
Salmopol
Mroêna
Wlk. Ânie˝na Wlk. Lodowa
Wlk. Litworowa
jaskinie i groty
50
Wybrane jaskinie w Polsce
56 4 3 2 1
100 km
18°
20°
50°
22°
81
SYSTEM PRZYRODNICZY ZIEMI
Litosfera
Bardziej znane jaskinie i groty w Polsce
Obiekt
Województwo
Wielka Ânie˝na
Dolina KoÊcieliska – Tatry
ma∏opolskie
Wielka Litworowa
Dolina KoÊcieliska – Tatry
ma∏opolskie
Lodowa
Dolina KoÊcieliska – Tatry
ma∏opolskie
Mroêna
Dolina KoÊcieliska – Tatry
ma∏opolskie
Groty Kryszta∏owe
Inowroc∏aw
kujawsko-pomorskie
Jaskinia Niedêwiedzia
Kletno
dolnoÊlàskie
Grota Piaskowcowa
Mechowo
pomorskie
Jaskinia ¸okietkowa
Ojców
ma∏opolskie
Jaskinia Olsztyƒska (Sokole
Góry)
Olsztyn
Êlàskie
Jaskinia Radochowska
Radochów
dolnoÊlàskie
Jaskinia Malinowska
Salmopol
Êlàskie
Jaskinia Skorocicka
Skorocice
Êwi´tokrzyskie
jaskinie w rezerwacie W´˝e
W´˝e
∏ódzkie
Grota Kryszta∏owa
Wieliczka
ma∏opolskie
Jaskinia Wierzchowska Górna
Ojców
ma∏opolskie
Jaskinia Raj
Zgórsko
Êwi´tokrzyskie
jaskinie wÊród ska∏ek
Zielona Góra
Êlàskie
èród∏o: Tablice geograficzne, Warszawa 2004
CIEKAWOSTKA
Najwi´ksze jaskinie
Najg∏´bszà jaskinià
na Êwiecie jest Jaskinia
Wronia (Voronya, Krubera)
w Gruzji. Ma g∏´bokoÊç 1830 m (inne êród∏a
podajà 2080 m).
Najd∏u˝sze jaskinie to Jaskinia Mamucia w USA
(ok. 580 km d∏ugoÊci) oraz
Jaskinia Optymistyczna
na Ukrainie (214 km).
Jednà z najbardziej
znanych na Êwiecie jaskiƒ
jest Lascaux we Francji,
gdzie znajdujà si´ s∏ynne
malowid∏a naskalne wykonane ok. 17 000 lat temu.
Jaskinia Mamutowa
82
MiejscowoÊç
Download