Homeostatyczne Ujęcia Motywacji

advertisement
Charles N. Cofer, Mortimer H. Appley
Homeostatyczne Ujęcia Motywacji
I. Pojęcie homeostazy
We wstępie autorzy proponują podział teorii motywacji na dwie grupy, w których:
a. zachowanie zależy od procesów zachowawczych
b. zachowanie zależy od procesów rozwoju
Termin homeostaza został przyjęty przez Waltera Cannona, fizjologa z Harvardu, dla określenia
stanów stałości utrzymywanych w każdej chwili dzięki procesom fizjologicznym zachodzącym w
żywych organizmach (1932). „Poszukiwanie równowagi” pojawiało się jednak już u starożytnych
filozofów oraz fizyków, biologów i przedstawicieli nauk społecznych. Na znaczenie dla organizmu
stałości płynu ustrojowego, dzięki któremu istnieją żywe tkanki jako pierwszy zwrócił uwagę
fizjolog francuski Claude Bernard. Dla Cannona stało się to punktem wyjścia do napisania The
Wisdom of the Body (Mądrość ciała).
II. Homeostaza fizjologiczna
Fizjologiczny aparat homeostatyczny
Płyny ustrojowe wypełniają połączone ze sobą układy krążenia i limfatyczny. Względna stałość
utrzymywana w tych układach odżywiających wszystkie żywe części organizmu nazwana została
homeostazą. Większość swojego dzieła (1932, wyd. poprawione 1939) Cannon poświęcił
szczegółowym opisom sposobu utrzymywania określonych warunków stałych: stałej zawartości
wody, soli, cukru, protein, tłuszczu oraz wapnia we krwi, obojętnego odczynu kwasowo-zasadowego,
stałej temperatury ciała oraz zaopatrzenia w tlen. Większość danych eksperymentalnych opisuje
mechanizmy kompensacyjne angażujące większość narządów wewn., układy nerwowe, układ
wydzielania wewnętrznego, czynniki chemiczne i same płyny ustrojowe.
Jako homeostatyczne Cannon wymienia przygotowanie organizmu do reakcji alarmowej w stanach
nagłego zagrożenia. Cannon opisuje też wszelkie procesy przystosowawcze. Jedne przebiegają
szybko (np. krzepnięcie krwi, powstawanie blizn), inne wolniej (np. twardnienie skóry służącej jako
poduszka i osłona), kolejne powoli (przystosowanie się do zmian klimatycznych - wyrastanie futra,
wypadanie piór).
Cannon traktował organizm jako zintegrowany system biologiczny, w którym płyny ustrojowe
utrzymują się w normalnych granicach, co oznacza ciągłe przystosowywanie środowiska
wewnętrznego do wymagań środowiska zewnętrznego Aparat samoregulacji działa automatycznie,
wszelkie tendencje do zmiany automatycznie napotykają zwiększoną wydajność czynnika lub
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
czynników przeciwstawiających się tej zmianie. Trwa to do czasu, kiedy zostanie przywrócony
dawny lub osiągnięty nowy stan równowagi.
Ogólne cechy homeostazy fizjologicznej
Podstawowym zabezpieczeniem przed utratą stabilności jest istnienie wskaźników mających na celu
sygnalizowanie zakłóceń i korygowanie zmian w organizmie (np. mechanizm pragnienia).
Największą rolę Cannon przypisuje tu układowi nerwowemu (zwłaszcza część sympatyczna
autonomicznego układu nerwowego). Mechanizmy te uruchamiane są przez sygnałowe bodźce
obwodowe wynikające z procesów wewnętrznych (np. suchość w gardle wynika z niedoboru wody i
obniżonego wydzielania śliny).
Istnieją także inne mechanizmy regulacyjne w samym układzie nerwowym, pośredniczą w tym
substancje chemiczne (hormony), a czynniki nerwowe przyspieszają zmiany hormonalne, występują
po nich lub je koordynują.
Margines bezpieczeństwa - 1. narządy podwójne: nerki, płuca oraz pewien nadmiar substancji w
narządach i tkankach 2. normalny poziom procesów (np. krążenie krwi) wyższy niż jest to
niezbędne).
Homeostaza materiałowa - gromadzenie zasobów w narządach i tkankach ciała oraz wydalanie
zbędnych substancji i produktów rozpadu. W tym procesie uczestniczą nerki regulując we krwi
ilość materiałów niezbędnych do życia i obniżając poziom materiałów szkodliwych.
Homeostaza procesualna - regulacja tętna, natlenienia, oddychania, zmian temperatury itd. Zwykle
procesy te występują razem z gromadzeniem zapasów.
Homeostaza fizjologiczna a zachowanie
Psychobiolog P.S Rychter rozszerzył eksperymentalne podejście Cannona o badanie
behawioralnych skutków homeostazy fizjologicznej - organiczne regulatory behawioralne i
całościowe jako uzupełnienie regulatorów fizjologicznych i chemicznych. 1. Jeśli nastąpi przerwa w
działaniu wewn. mechanizmów regulacyjnych lub zabraknie w środowisku jakiegoś składnika organizm stara się korygować homeostazę za pomocą zachowania. Badanie: szczury z usuniętymi
chirurgicznie regulatorami fizjologicznymi same czynią wysiłki dla utrzymania równowagi
środowiska wewnętrznego przez modyfikację lub zmianę preferencji pokarmowych (duża rola
wrażliwości smakowej). Zdrowe zwierzęta korygują braki przez zmianę diety lub środowiska. 2.
Fizyczna aktywność dzieci (duża) lub pacjentów z depresją (mała) może być także przykładem
zachowań służących osiągnięciu homeostazy (ogólnej równowagi energetycznej).
Podsumowanie
U ludzi i u zwierząt dążenie do utrzymania homeostazy jest jedną z najbardziej powszechnych i
potężnych pobudek zachowania czy popędów. Badania nad fizjologicznymi systemami
homeostatycznymi, ich zachowaniem w warunkach stesu, wpływem AUN na zachowanie człowieka
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
i nad skutkami działania środków farmakologicznych prowadziło wielu badaczy: Cannon, Richter,
Selye, Arnold, Dempsey, Davis, Appley, Miller i wielu innych. Poszukiwanie i znajdowanie
równowagi obserwuje się nie tylko przy zachowaniu stałości fizjologicznych płynów ustrojowych,
ale także podkreśla się motywacyjną rolę homeosstazy pzy tworzeniu teorii zachowania.
III. Homeostaza psychologiczna
Przydatność teorii homeostazy dla psychologii jako pierwszy badał Fletcher (1938, 1942).
Szczególnie interesowały go nabyte tendencje do działania czyli nawyki, popędy związane z
zainteresowaniami kulturalnymi, myślowe mechanizmy zachowawcze, rozwinięte cechy
osobowości, nie mówiąc już o nałogach. Cofer stawia tezę, że 1. stałe stany fizjologiczne mogą być
ochraniane przez złożone procesy poznawcze i rozumowanie oraz 2. stany subiektywne (lub
systemy nawyków) mogą stać się cennymi stanami stałymi, które musza być ochraniane. W każdym
przypadku, czy opisujemy reakcję przystosowawczą cząstkowego układu fizjologicznego (np. nerki)
czy też całego organizmu (zachowanie) skutkiem jest redukcja napięcia fizjologicznego i
przywrócenie homeostazy.
Jakie są analogie między równowagą płynów ustrojowych a nabytymi stanami takimi jak stałe i
preferowane wzorce zachowań i poziomy stymulacji? Przy homeostazie fizjologicznej działania
korygujące uruchamiane są przez sam fakt wystąpienia zakłóceń, równowagę uzyskuje się przez
ciągłe przeciwdziałanie zakłóceniom. Przy stanach psychologicznych (emocjonalnych) działania
korekcyjne uruchamiane są przez skutki zakłóceń, na poziomie zachowania regulacja
(przystosowanie) pojawia się przed wystąpieniem zakłócenia (antycypacja bodźców szkodliwych).
Typy danych przemawiających za homeostazą psychologiczną
1. Dane psychofizyczne. Zjawiska stałości: barwy, jasności, kształtu i wielkości, stałości
spostrzeżeń i organizacji pola spostrzeżeniowego (wyodrębnianie figury i tła).
2. Badania nad pracą i wydajnością. W warunkach rozpraszania uwagi i napięcia wydajność
utrzymuje się na stałym poziomie (w określonych granicach) dzięki modulowaniu wkładanego
wysiłku.
3. Badania dot. poziomu aspiracji. Stabilizującą rolę przy wykonywaniu zadania spełniają
narzucone sobie cele częściowo determinowane przez uprzednie doswiadczenia (Lewin). Zadania
niedokończone, przerwane oraz nieudane bardziej motywują do podjęcia ich realizacji niż zadania
zakończone (efekt Zeigarnik).
4. Dane kliniczn. Rola czynności kompulsywnych i mechanizmy obronne jako reakcji
równoważących w organizacji osobowości i w psychosomatyce.
Stan stały (równowagi) obejmuje skutki doświadczenia osobniczego i jest stanem „homeostazy
dynamicznej”, rozwijającej się z homeostazy fizjologicznej. Stałość spostrzeżeń odgrywa ważną
rolę w utrzymaniu orientacji jednostki, w redukowaniu niepewności i niepokoju. Stałość ta
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
powstając jako rezultat uczenia się, sama przyczynia się do kształtowania późniejszych
doświadczeń.(Stagner).
Uwagi krytyczne dotyczące homeostatycznej teorii motywacji
Weber: Rozmyślne naruszanie homeostazy – praca lub zabawa aż do wyczerpania, samobójstwo,
akty samopoświęcenia są zakóceniem równowagi. Przykłady wielkich uczonych czy podróżników
silnie motywowanych do odkryć nawet kosztem swojego zdrowia.
Stagner uważa, że jeśli motywacja nadal trwa a sam organizm przetrwał trudne warunki, naruszenie
równowagi przeminie. Stagner proponuje też hierarchię stanów stałych. Jeśli jeden z nich zostanie
naruszony, równowaga może zostać przywrócona kosztem innego, ale nigdy kosztem wyższego. W
tym przypadku ważde wydaje się utrzymanie stałego obrazu samego siebie.
Young: Motywacją do działania mogą być preferencje (apetyt, wybór, pragnienie), a nie potrzeba
homeostazy. Przykładem mogą być szczury preferują sacharynę bez wartości odżywczych.
Carper: Sacharyna ma wartość nagrody dla szczurów i głodnych i sytych. Warunkowanie sacharyną
i glukozą jest jednakowo odporne na wygaszanie (u szczurów).
Stagner uważa, że pragnienia, poszukiwanie przyjemności może służyć oddalonym w czasie celom
homeostatycznym. Preferencje wobec „bezwartościowych” wzmocnień mogą być spowodowane
błędem spostrzeżeniowym wynikającym z ograniczonych możliwości zmysłów, czy też fałszywych
identyfikacji. Jeśli jednak błędy te dadzą się systematycznie przewidywać, nie świadczą przeciwko
teorii homeostazy.
Percepcja społeczna i spójność wewnętrzna
Obraz własnej osoby rozwija się na podstawie zaspokajania pojawiających się potrzeb. Wpływ na
kształtowanie obrazu samego siebie ma doświadzczenie jednostki (poprzez uspołecznienie) a także
system wartości związany ze strukturą własnego „ja”. Przyładem może być poczucie zagrożenia
pozycji społecznej danej osoby przez przekroczenie wobec niej przez inną osobę zwyczajowych
form społecznych.
Obraz samego siebie jest chroniony przed zagrożeniami, jego spójność i integralność to
najważniejsze czynniki w strukturze osobowości i można go traktować jako uogólnione źródło
motywacji zachowania społecznego (Stagner i Karwoski, Lecky).
Homeostaza a osobowość
Osobowość można traktować jako najwyższy z systemów homeostatyczncyh, o największym
zasięgu,
1. obejmujący wewnętrzne mechanizmy przystosowawcze, 2. dotyczący organizmu jako całości
oraz 3. łączący organizm ze środowiskiem tak, aby zapewnić mu ciągłość i spójność.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
Osobowość można traktować jako system złożony z podsystemów niższego rzędu. Zaburzenie
równowagi całej osobowości może być skutkiem naruszenia równowagi w jednym lub więcej
podsystemów cząstkowych. Przywracanie stanu równowagi zaczyna się wtedy od tegoż systemu
cząstkowego, pojawia się więc problem odróżniania reakcji przywracających równowagę w danym
podsystemie (na danym poziomie podsystemów) od reakcji występujących na wyższym poziomie.
Te dwa spekty przystosowania nazwane zostały odpowiednio: mobilizacja - niższy poziom i
motywacja - wyższy poziom.
Mobilizacja: działania korekcyjne podejmowane dla utrzymania homeostazy na określonym
poziomie organizacji.
Motywacja: działania regulacyjne wyższego rzędu, pojawiające się w przypadku, gdy zawodzą
procesy mobilizacyjne. Motywacja wywołuje wysoce złożone procesy integracyjne, przeżywane
jako uczucia emocjonalne, wyobrażenia ruchów oraz myśli. U dojrzałej osobowości skutkiem
pojawienia się motywacji jest zachowanie zmierzające do ograniczenia nadmiernej fluktuacji
homeostatycznych procesów końcowych przez osiągnięcie rzeczywistych celów znajdujących się w
środowisku (Teitelbaum).
Homeostaza a psychopatologia
Osobowość psychopatyczna. Opis zachowań osobników psychopatologicznych w ujęciu
homeostazy psychologicznej (Lindner, 1945). Pozornie nieprzystosowawcze zachowania osoby
psychopatycznej jest automatycznym dążeniem do odzyskania równowagi, a nie procesem
końcowym. Zachwianą równowagę emocjonalną osobowości pomagają przywrócić intensywne
wybuchy emocji – wyładowania nagromadzonej energii w gwałtownym zachowaniu, przed którym
sami psychopatycy ostrzegają i prosza o ochronę.
Częste samobójstwa wśród psychopatów jako dowód na słuszność teorii homeostazy psychologicznej.
Lęk a psychosomatyka. Lęk, obawa przed niebezpieczeństwem zagrażającym integralności,
nienaruszalności jednostki może wywołać lub zaostrzyć objawy choroby fizycznej ((Holmes i
Ripley, 1955). Czasem objawy wywołane czynnikami psychicznymi („symboliczne przeżycia”) są
nie do odróżnienia od objawów wywołanych czynnikami chemicznymi, fizycznymi lub
biologicznymi (mikroorganizmy chorobotwórcze).
U podłoza lęków mogą stać doświadczenia wcześniejszych uwarunkowań. Wniosek: jako, że
homeostaza należy do wrodzonego biologicznego wyposażenia człowieka, wszelkie zagrożenia jego
fizycznej i emocjonalnej integralności automatycznie wywołują reakcje przystosowawcze. Reakcje
te manifestują się jako zmiany w zachowaniu rózne co do stopnia, treści, czasu trwania i
skuteczności. Jeśli reakcje te trwają długo, mogą obniżać samopoczucie i prowadzić do uszkodzeń.
Wiele chorób powstaje jako skutek usiłowań przystosowawczych („choroby adaptacyjne” – Selye).
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
Homeostaza a schizofrenia. Zaburzenia w kojarzeniu i dysharmonia afektywna w schizofrenii są
naruszeniem homeostazy na poziomie wyobrażeniowo-afektywnym (Rosenzwieg, 1955). W trakcie
rozwoju filogenetycznego i ontogentycznego w układzie siatkowantym i limbicznym powstał
ośrodek koordynacyjny, gdzie nastepuje integracja informacji zmysłowych i reakcji afektywnych.
Jeśli synchroznizacja następuje bez zaburzeń - następuje działanie, jeśli koordynacja zawodzi,
występuje reakcja lękowa, będąca skutkiem załamania równowagi homeostatycznej. Efekty takich
zmian narastają lawinowo, wtórne systemy obronne oparte są na coraz mniej realnych podstawach,
formują się systemy urojeń powodując powstanie schizofrenii.
Homeostaza, wartości i społeczeństwo
Sposoby pojmowania homeostazy (Mace, 1953):
1. ... to co się utrzymuje lub przywraca, jest nie tyle stanem wewnętrznym organizmu, ile pewną
relacją między organizmem a środowiskiem.
2. ... cel, stan koncowy czy norma (może być) ... jakims stanem lub relacją nigdy przedtem nie
doświadczną.
3. ... jako określenie potrzeb drugiego i wyższego rzędu... (a więc na poziomie osobowości) ... jest
to stan, w którym cały system potrzeb pierwotnych i nabytych znajduje najwyższe zaspokojenie.
Homeostaza jest podstawą wszelkiej motywacji. Ciągłe dostosowywanie się do zmian, ustanawianie
coraz nowych standardów równowagi uwzględniających rezultaty tych przemian przybliża tę teorię
do „homeostazy dynamicznej” Stagnera i pozwala na przełożenie pojęcia homeostazy na procesy
uczenia się i dojrzewania.
Homeostaza w psychologii, biologii, socjologii, antropologii kultury i ekonomii (Kurtz, 1956).
Równowaga występuje w obrębie instytucji społecznych, kultury i ich środowiska kulturowe
wzajemnie wpływają na siebie, podaż i popyt są od siebie uzaleznione – zasadę homeostazy można
odnieść do wielu złożonych układów społecznych.
IV. Homeostaza społeczna
Homeostaza społeczna dotyczy związków pomiędzy działaniami dwóch lub więcej jednostek
współpracujących ze sobą w ramach szerszego systemu np. rodzina, plemię, naród). Istotny jest tu
wkład każdej z jednostek w dobro całej społeczności okupiony czasem chwilowym lub trwałym
naruszeniem równowagi własnej.
Homeostaza a ekologia (Allee, Emerson, Park, Park i Schmidt, 1949). Rezultatem ewolucji
przystosowawczej jest homeostaza na poziomie całych populacji. Odnosi się to do związków
między żywymi organizmami i ich środowiskiem. Przykładem mogą być zachowania społeczne
kolonii owadów, wspólne budowanie tam przez bobry, działania człowieka podejmowane dla
przekszałcenia środowiska fizycznego i społecznego.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
Homeostazę zaobserwować można wewnątrz organizmu, na poziomie całego organizmu, całego
ekosystemu a nawet biosfery złożonej z ekosystemów. Przykład związku matki z niemowlęciem.
Konflikt między homeostazą indywidualną a społeczną (Henry, 1955). Szczegółowe analizy
społeczeństw pokazują nie tylko pozytywne wzorce przystosowawcze, ale także wzorce
destrukcyjne. Społeczeństwa mogą być niestabilne, a rozwój fizyczny człowieka przebiega w toku
„wiecznie niestabilnego życia społecznego” na dowodem jest istnienie lęku, stresu i chorób
psychosomatycznych. Przykład przenoszenia niepokoju z matki na dziecko w sytuacji
nieakceptowanych przez nią społecznych mechanizmów nadzorujących (regulamin szpitalny).
Komentarz
Zasięg stosowalności zasady homeostazy nadal jest przedmiotem dyskusji. Wątpliwości dotyczą
rozszerzenia pojęcia równowagi jako zasady motywacyjnej na organizację osobowości,
społeczeństwa i ustroje polityczne.
Cztery homeostatyczne modele motywacji
Freeman – badania nad fizjologicznymi wskaźnikami reakcji na bodźce stresowe i nad
energetycznymi aspektami zachowania
Helson – „poziom adaptacji” – badania psychofizycznych nad czynnikami wpływającymi na oceny
Wiener – cybernetyczny model wywodzący się z teorii komunikacji – badania nad wywoływaniem
zachowań przez rózne typy teoretycznych mechanizmów mózgowych – sprzęzenie zwrotne.
Lewin – teoria pola – przykład zastosowania teorii równowagi.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
Download