04_Klauzula uznawalności - pokl.rcl

advertisement
Klauzula wzajemnej uznawalności
(wzajemnego uznawania) w przepisach
dotyczących monitorowania
i kontrolowania jakości paliw – na tle
niektórych podobnych klauzul
Tomasz Makola – Rządowe Centrum Legislacji
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
1
Przedmiot prezentacji
(ograniczony do zagadnień dotyczących swobodnego przepływu
towarów)
1. Treść zasady wzajemnej uznawalności towarów.
Traktatowe źródła tej zasady.
2. Zasadnicze środki służące zagwarantowaniu
swobody przepływu towarów. Pomocne dokumenty.
3.Obszar polskich regulacji prawnych, w których jest
stosowana klauzula wzajemnej uznawalności jako
konsekwencja zasady traktatowej.
Przykłady.
4.Przepisy dotyczące monitorowania i kontrolowania
jakości paliw (biopaliw, biokomponentów itp.).
5.Projektowana nowelizacja ustawy o systemie
monitorowania i kontrolowania jakości paliw.
Projekt jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
2
Treść zasady wzajemnej uznawalności
•
•
•
•
•
Zasada wzajemnej uznawalności (wzajemnego uznawania
towarów, wzajemnego uznania) oznacza dopuszczenie do
rynku krajowego (obrotu na terytorium Polski) towarów
dopuszczonych do obrotu na terytorium innego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, bez względu na to, czy
dany towar spełnia szczegółowe wymagania techniczne
wynikające z prawa polskiego.
Zasada
ta
jest
wyprowadzona
przez
Trybunał
Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z jednej z
podstawowych swobód UE, a mianowicie z zasady
swobodnego przepływu towarów służącej kształtowaniu
wspólnego rynku UE. Swoboda przepływu towarów – zob.
art. 34 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dawny
art. 28 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską).
Artykuł 34 TFUE formułuje zakaz ograniczeń ilościowych i
środków o równoważnym skutku.
Ograniczenie tej zasady - jedynie w przypadkach
określonych w art. 36 Traktatu.
Zasada ta ma bezpośredni skutek wertykalny, to znaczy
zobowiązuje państwa członkowskie UE do powstrzymania
się od wszelkich działań utrudniających dostęp towarów do
rynku państwa członkowskiego.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
3
•
Treść zasady wzajemnej uznawalności – cd.
•
•
•
Zasada ta odnosi się do towarów nieobjętych harmonizacją
wynikającą z prawa wtórnego UE. W przypadku towarów
objętych harmonizacją ich „byt” w obrocie danego państwa
członkowskiego ocenia się przez pryzmat dyrektyw lub
rozporządzeń UE dotyczących danych towarów, a nie w
aspekcie art. 34 TFUE.
W zakresie towarów objętych częściową harmonizacją
ustanowienie przez państwo członkowskie wymagań
wykraczających poza minimalne wymogi wynikające z
dyrektyw może być traktowane jako ograniczające
swobodny przepływ towarów, a obrona takich regulacji
musiałaby mieć za podstawę mocno udowodnione przez
dane państwo względy ochrony interesu publicznego.
Praktyką legislacyjną pozwalającą na uniknięcie zarzutu
naruszenia swobody przepływu towarów są różne działania
legislacyjne państw UE, w szczególności wprowadzanie
przepisów (klauzul) umożliwiających wprowadzanie na dany
rynek towarów niespełniających wymagań określonych
przez dane państwo, lecz dopuszczonych do obrotu przez
inne państwo członkowskie UE.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
4
•
TRAKTAT
O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ
(wg wersji skonsolidowanej Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012, str. 47)
wyciąg
Artykuł 34
Ograniczenia ilościowe w przywozie oraz wszelkie środki o skutku
równoważnym są zakazane między Państwami Członkowskimi.
Artykuł 36
Postanowienia artykułów 34 i 35 nie stanowią przeszkody w
stosowaniu zakazów lub ograniczeń przywozowych, wywozowych lub
tranzytowych,
uzasadnionych
względami
moralności
publicznej,
porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i
życia ludzi i zwierząt lub ochrony roślin, ochrony narodowych dóbr
kultury o wartości artystycznej, historycznej lub archeologicznej, bądź
ochrony własności przemysłowej i handlowej. Zakazy te i ograniczenia
nie powinny jednak stanowić środka arbitralnej dyskryminacji ani
ukrytych ograniczeń w handlu między Państwami Członkowskimi.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
5
Zasadnicze środki oraz instytucje pomocnicze służące gwarantowaniu
swobody przepływu towarów, w tym ich wzajemnej uznawalności.
Pomocne dokumenty.
1. System notyfikowania Komisji Europejskiej zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039
oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę
udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad
dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998,
str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337,
z późn. zm.). Ten akt dotyczy obszaru tworzenia prawa.
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 764/2008 z dnia 9
lipca 2008 r. ustanawiające procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych
przepisów technicznych do produktów wprowadzonych legalnie do obrotu w
innym państwie członkowskim oraz uchylające decyzję nr 3052/95/WE (Dz. Urz. UE
L 218 z 13.08.2008, str. 21). Ten akt dotyczy stosowania prawa, ale jest użyteczny
także dla prawodawcy (zob. zwłaszcza motywy 20, 21, 23, a także art. 4) - zob.
załącznik nr 1 do niniejszej prezentacji.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
6
cd. poprzedniej strony
3. Publikacja pt. „Swobodny przepływ towarów. Przewodnik stosowania
postanowień traktatowych regulujących swobodny przepływ towarów”
Opracowany i sporządzony przez Dyrekcję C, Polityka Regulacyjna DG ds.
Przedsiębiorstw i Przemysłu, Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2010
Adres internetowy: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-marketgoods/files/goods/docs/art34-36/new_guide_pl.pdf
„Przewodnik” jest przydatny dla organów administracji rządowej pod kątem
tworzenia prawa, a zarazem użyteczny w szerszym zakresie dla każdego, kto chce
mieć kompendium wiedzy z zakresu swobodnego przepływu towarów. Powołano
w nim bogate orzecznictwo ETS.
4. System SOLVIT
System pozasądowego rozwiązywania problemów – sporów z administracją
publiczną innego państwa członkowskiego powstałych w związku z niewłaściwym
stosowaniem prawa UE. W Polsce Centrum SOLVIT działa w Ministerstwie
Gospodarki (Departament Spraw Europejskich). SOLVIT dotyczy sfery stosowania
prawa; odnosi się do konkretnych interesów obywateli i przedsiębiorców.
Adres internetowy :
www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Instrumenty+rynku+wewnetrzneg
o/Solvit
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
7
Obszary polskich regulacji prawnych, w których jest
stosowana klauzula wzajemnej uznawalności lub klauzule podobne
służące realizacji zasady traktatowej. Przykłady.
1. Ustawy:
1) z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.) – załącznik nr 2,
2) z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr
122, poz. 1321, z późn. zm.) – zob. załącznik nr 3,
3) z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.),
4) z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr
243, poz. 2441, z późn. zm.) – zob. także rozporządzenia
wykonawcze do art. 9a tej ustawy (zob. załącznik nr 4),
5) z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i
żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz.914, z późn. zm.) – zob.
załącznik nr 5,
6) z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147,
poz. 1033) – zob. załącznik nr 6,
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
8
Obszary polskich regulacji prawnych, w których jest
stosowana klauzula wzajemnej uznawalności jako konsekwencja
zasady traktatowej. Przykłady.
Ustawy – cd.:
7) z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prawo probiercze (Dz. U. Nr 92,
poz.529),
8) z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.
Nr 163, poz. 981, z późn. zm.) – zob. załącznik nr 7
Rozporządzenia:
1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22
maja 2007 r. w sprawie warunków, trybu i sposobu wydawania
zezwoleń na wprowadzenie dotychczas niestosowanej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej technologii chowu
zwierząt (Dz.U. z 2007 r. Nr 101, poz.682) – klauzula
zapewniająca równe traktowanie, ale niebędąca raczej sensu
stricto klauzulą uznawalności ( zob. załącznik nr 8).
2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki dotyczące różnych paliw
oraz biokomponentów. Brak regulacji ustawowej w tym zakresie.
Wykaz rozporządzeń – następna strona.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
9
Rozporządzenia Ministra Gospodarki dotyczące wymagań
jakościowych dla paliw oraz biokomponentów:
1) z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań jakościowych dla
sprężonego gazu ziemnego (CNG) (Dz. U. Nr 251, poz. 1850),
2) z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu
skroplonego (LPG) (Dz. U. Nr 251, poz. 1851),
3) z dnia z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań jakościowych
dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i
warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. Nr
4, poz.30),
4) z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dla
biopaliw ciekłych stosowanych w wybranych flotach oraz wytwarzanych
przez rolników na własny użytek (Dz. U. Nr 24, poz. 149),
5) z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw
ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz. 1441 oraz z 2012, poz. 136),
6) z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla
biopaliw ciekłych (Dz. U. Nr 19, poz. 98),
7) z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań jakościowych dla
biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz sposobu
pobierania próbek biokomponentów (Dz. U. Nr 249, poz. 1668),
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
10
Wybrane przykłady
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
wyciąg
Art. 171b. Wprowadzać do obrotu można, z wyłączeniem
przepisów art. 166 i 167 oraz przepisów wydanych na podstawie
art. 169 i 170, produkty:
1) zgodnie z prawem wyprodukowane lub dopuszczone
do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej
albo w Republice Turcji;
2) zgodnie z prawem wyprodukowane w państwie
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym.
Przepis ten wszedł w życie z dniem 1 maja 2004 r.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
11
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach - wyciąg
Wersja na dzień 1 maja 2004 r.
Art. 2a. Przyrządy pomiarowe wprowadzone do obrotu
w państwach członkowskich Unii Europejskiej, zgodnie z
przepisami obowiązującymi w tych państwach, dopuszcza się
do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
(wprowadzony ustawą z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie
ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 170, poz. 1652)
Wersja na dzień 6 lipca 2004 r.
Art. 2a. Przyrządy pomiarowe wprowadzone do obrotu w
państwach członkowskich Unii Europejskiej, zgodnie z
dyrektywami Unii Europejskiej, dopuszcza się do obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
(w brzmieniu wprowadzonym ustawą z dnia 27 maja 2004 r.
o zmianie ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. Nr 141, poz. 1493)
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
12
Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prawo probiercze
wyciąg
Art. 4. Wyroby z metali szlachetnych mogą być, z zastrzeżeniem
art. 6, wprowadzane do obrotu i być przedmiotem obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełniają co najmniej
1 z następujących warunków:
1) są oznaczone:
a) polskimi cechami probierczymi,
b) cechami probierczymi, których obowiązek uznawania
wynika
z
wiążących
Rzeczpospolitą
Polską
umów
międzynarodowych,
c) cechami probierczymi, na podstawie których
dopuszczono wyroby z metali
szlachetnych do obrotu w
państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym lub w Republice Turcji;
2) posiadają świadectwo badania.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
13
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania
i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200, z późn. zm.)
wyciąg
Obowiązek spełniania wymagań jakościowych
Art. 3. 1. Paliwa transportowane, magazynowane, wprowadzane do
obrotu oraz gromadzone w stacjach zakładowych powinny spełniać
wymagania jakościowe określone dla danego paliwa, ze względu na
ochronę środowiska, wpływ na zdrowie ludzi oraz prawidłową pracę
silników zamontowanych w pojazdach, ciągnikach rolniczych, a także
maszynach nieporuszających się po drogach.
2. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze
rozporządzeń, wymagania jakościowe dla:
1) paliw ciekłych, biorąc pod uwagę wartości parametrów
jakościowych, określone w odpowiednich normach w tym zakresie;
2) biopaliw ciekłych, biorąc pod uwagę stan wiedzy technicznej w
tym zakresie wynikający z badań tych paliw, a także doświadczeń w
stosowaniu biopaliw ciekłych;
3) gazu skroplonego (LPG), biorąc pod uwagę wartości
parametrów jakościowych, określone w odpowiednich normach w tym
zakresie;
4) sprężonego gazu ziemnego (CNG), biorąc pod uwagę wartości
parametrów jakościowych, określone w odpowiednich normach w tym
zakresie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
14
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w
sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. Nr 221,
poz.1441 oraz z 2012 r., poz. 136)
wyciąg
Klauzula dotycząca uznawalności
§ 1a. Wymagań jakościowych dla paliw ciekłych określonych w
rozporządzeniu nie stosuje się do paliw ciekłych, o których mowa w §1,
wyprodukowanych lub wprowadzonych do obrotu w innym niż
Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, w Turcji
lub wyprodukowanych w państwie członkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tych
państwach, pod warunkiem że przepisy te zapewniają ochronę zdrowia
oraz życia ludzi i zwierząt, środowiska, a także interesu konsumentów w
stopniu odpowiadającym przepisom niniejszego rozporządzenia.
Przepis ten dodano z dniem 15 lutego 2012 r.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
15
Biopaliwa ciekłe
w wybranych flotach i wytwarzane przez rolników – ustawa
i rozporządzenie
Ustawa o systemie monitorowania […] (wyciąg):
Art. 4. 1. Biopaliwa ciekłe stosowane w wybranych flotach oraz
wytwarzane przez rolników na własny użytek powinny spełniać
wymagania jakościowe określone dla danego biopaliwa ciekłego ze
względu na ochronę środowiska.
2. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze
rozporządzenia, wymagania jakościowe dla biopaliw ciekłych
stosowanych w wybranych flotach oraz wytwarzanych przez rolników na
własny użytek, biorąc pod uwagę stan wiedzy technicznej w tym
zakresie.
Rozporządzenie (wyciąg):
§ 2. Wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych stosowanych w wybranych
flotach, określonych w rozporządzeniu, nie stosuje się do biopaliw ciekłych,
wyprodukowanych lub wprowadzonych do obrotu w innym niż Rzeczpospolita
Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, w Turcji albo wyprodukowanych
w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -
będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z
przepisami obowiązującymi w tych państwach, pod warunkiem że przepisy te
zapewniają ochronę środowiska w stopniu odpowiadającym przepisom
niniejszego rozporządzenia.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
16
Projektowana nowelizacja ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie
monitorowania i kontrolowania jakości paliw (wg projektu
z dnia 15 lutego 2013 r.)
wyciąg
4) w art. 3:
c) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3.
Wymagań
jakościowych
dla
paliw
określonych
w
rozporządzeniach wydanych na podstawie ust. 2 nie stosuje się do
paliw, wyprodukowanych lub wprowadzonych do obrotu w innym niż
Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, w Turcji
lub wyprodukowanych w państwie członkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tych
państwach, pod warunkiem że przepisy te zapewniają ochronę zdrowia
oraz życia ludzi i zwierząt, środowiska, a także interesu konsumentów
w stopniu odpowiadającym przepisom rozporządzeń wydanych na
podstawie ust. 2.”
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
17
cd. projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
18) w art. 26:
[…………………]
c) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2.
Metod
badania
jakości
paliw
określonych
w
rozporządzeniach wydanych na podstawie ust. 1 nie stosuje się do
paliw, wyprodukowanych lub wprowadzonych do obrotu w innym niż
Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, w Turcji
lub wyprodukowanych w państwie członkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tych
państwach, pod warunkiem, że przepisy te zapewniają ochronę zdrowia
oraz życia ludzi i zwierząt, środowiska, a także interesu konsumentów w
stopniu odpowiadającym przepisom rozporządzeń wydanych na
podstawie ust. 1.”
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
18
Próba określenia rekomendacji dotyczących optymalnego
ukształtowania klauzuli wzajemnej uznawalności w przepisach ustawy
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania
jakości paliw
Wyjściowe problemy - merytoryczne, traktatowe:
• Znaczący obszar wymagań jest objęty harmonizacją wynikającą z
tzw. dyrektywy benzynowej tj. dyrektywy 98/70/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia z dnia 13 października 1998 r.
odnoszącej się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz
zmieniającej dyrektywę Rady 93/12/EWG (Dz. Urz. WE L 350 z
28.12.1998, str. 58, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.
13, t. 23, str. 182). W pozostałym zakresie są różne normy w
państwach UE odbiegające od norm polskich. Czy takie odrębności
mogą mieć skutki ze względu na pożądany poziom ochrony zdrowia,
środowiska, konsumentów (eksploatacja silników); czy art. 36 TFUE
mógłby być zastosowany ?
• Czy przepis art. 3 ust. 2 (wg projektu) będzie w pełni wykonalny ?
Kwestia dostępności i analizowania przepisów państw UE, EFTAEOG, Turcji pod kątem zapewnienia równego bezpieczeństwa.
Problem wymiany informacji, współpracy jednostek kontroli,
laboratoriów badawczych itp. Kwestia kosztów.
• Czy będzie zapewniona kontrola paliw ? Kwestia metodologii
kontroli – nieadekwatność metod krajowych do parametrów
jakościowych wynikających z norm państw trzecich. Jakie metody
kontroli i kto będzie ją wykonywać od strony badawczej ?
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
19
Konsekwencje legislacyjne:
• Pełna (absolutna) klauzula ? Czy przesłanki
wyłączające (art. 36 TFUE) ? Jak szeroko określone ?
• Zapewnienie kontroli (projektowane brzmienie art. 26
ust. 2); czy konieczne jest rozwinięcie przepisów w
tym zakresie w odniesieniu do procedur kontroli paliw
pochodzących spoza Polski ? Co zrobić w sprawie
metodologii badań ? Czy wprowadzenie obowiązków
w zakresie informowania byłoby zasadne ? Czy
wystarczające byłyby mechanizmy rozporządzenia WE
nr 764/2008 ?
• Inne ? Do dyskusji !
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
20
Dziękuję za uwagę
Projekt jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
21
Download