Zagadnienia do egzaminu z Agrofizyki kierunek rolnictwo IV rok 201

advertisement
Zagadnienia do egzaminu z Agrofizyki kierunek rolnictwo IV rok 2014
1. Opis ruchu w przyrodzie i prawa nim rządzące. Wielkości opisujące ruch rzeczywisty
ciała, kinematyka składowych ruchu rzeczywistego, pojęcie pochodnej na przykładach
obliczania prędkości chwilowej i przyspieszenia chwilowego.
2. Rozwiązywanie zadań w różnych rodzajach ruchów postępowych: rzeczywistym,
jednostajnie zmiennym i jednostajnym.
3. Szacowanie czasu pracy ciągnika na polu podczas zabiegów agrotechnicznych.
Dynamika ruchu w układach nieinercalnych.
4. Przeciążenie i jego skutki biologiczne w działaniu na człowieka. Satelita stacjonarny w
monitorowaniu środowiska, obliczenie promienia orbity i czasu telekomunikacji z
satelitą.
5. Praca i moc urządzeń elektrycznych używanych w gospodarstwie rolniczym, definicja
obowiązujących i używanych jednostek pracy i mocy oraz zużycia energii elektrycznej.
6. Zjawisko włoskowatości – opis i wyprowadzenie wzoru na wysokość wznoszenia
kapilarnego, bierny transport wody w roślinach. Sposoby transportu ciepła i prawa nimi
rządzące konwekcja, przewodnictwo, promieniowanie – wyjaśnienie procesów, prawa
(Archimedesa, Fouriera, Stefana-Boltzmana, Wiena).
7. Energia słoneczna – szkodliwe i dobroczynne skutki promieniowania UVC. Energia
kwantu światła-obliczenie. Kolektory słoneczne. Efekt cieplarniany (EC)-wyjaśnienie
fizyczne. Zmiany klimatyczne, kierunki walki z EC.
8. Elektrownie niekonwencjonalne i jądrowe – budowa i podstawy fizyczne zasad
działania. Ciepło wydzielone przy spalaniu paliwa jądrowego-obliczenie.
9. Promieniowanie jonizujące-wpływ na organizm, definicje dawek: ekspozycyjnej,
pochłoniętej oraz równoważnika dawki, jednostki tych wielkości. Datowanie
archeologiczne przy użyciu izotopów, zasada i obliczenie wieku znaleziska
organicznego.
10. Rola wody w glebie i jej właściwości. Prawo Darcy’ego, obliczenie współczynnika
przewodnictwa wodnego.
11. Potencjał termodynamiczny wody-omówienie, jednostki (w SI oraz ekwiwalentne).
Zależność potencjału wody od wilgotności – omówienie.
12. Zintegrowany system transportu w roślinie, nierównowagowa termodynamika opisu,
teoria Kedem-Katchalski.
Download