Regulamin Wynagradzania Pracowników IFJ PAN

advertisement
REGULAMIN
WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW
Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego
Polskiej Akademii Nauk
Na podstawie:
1) ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 30.04.2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2010 Nr 96 poz. 619)
3) ustala się „Regulamin wynagradzania pracowników Instytutu Fizyki Jądrowej
im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Krakowie”
§1
Regulamin wynagradzania określa zasady wynagradzania pracowników, zasady przyznawania
dodatkowych składników wynagradzania oraz świadczeń związanych z wykonywaną przez nich
pracą.
§2
1.
2.
Postanowienia niniejszego regulaminu obejmują wszystkich pracowników zatrudnionych
w Instytucie.
Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie odpowiednie do rodzaju wykonywanej przez
niego pracy, jego kwalifikacji i czasu pracy określone w umowie o pracę albo innym akcie
stanowiącym podstawę nawiązania stosunku pracy.
§3
1. Pracownikom przysługuje wynagrodzenie za pracę, w tym wynagrodzenie zasadnicze,
określone w umowie o pracę/akcie mianowania oraz dodatkowe składniki wynagrodzenia,
w tym:
1) dodatek stażowy ,
2) nagroda jubileuszowa,
3) dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych,
4) dodatek za pracę wykonywaną w porze nocnej,
5) dodatek do wynagrodzenia za pracę w niedzielę i święta,
oraz mogą zostać przyznane:
1) dodatek funkcyjny
2) nagroda roczna
3) dodatek za pracę w warunkach szkodliwych
4) dodatek za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej w wysokości 25% najniższego
wynagrodzenia dla pracownika pełniącego funkcję kasjera i 50% najniższego wynagrodzenia
dla pracownika pełniącego funkcję księgowego,
2. Pracownicy posiadający kwalifikacje określone przez Dyrektora Instytutu wraz
z Kierownikiem Projektu, mogą być skierowani do pracy w ramach projektów naukowych
finansowanych spoza dotacji statutowej. W przypadku świadczenia pracy w ramach tych
projektów przysługuje tym pracownikom prawo do wynagrodzenia i dodatków do płac
wypłacanych na podstawie regulaminu „Zasady wynagradzania ze środków projektów
naukowych”
§4
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy kodeksu pracy
i inne przepisy prawa pracy.
§5
Ustala się tabele:
1. miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników naukowych, stanowiącą
załącznik nr 1 do regulaminu,
2. miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników badawczo-technicznych,
stanowiącą załącznik nr 2 do regulaminu,
3. miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników organizacyjnoekonomicznych i administracyjnych, załącznik nr 3 do regulaminu,
4. stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników, stanowiącą załącznik nr 4
do regulaminu,
5. stanowisk i kategorii dodatku funkcyjnego , stanowiącą załącznik nr 5 do regulaminu,
6. stawek dodatku funkcyjnego pracowników pełniących funkcje kierownicze – stanowiącą
załącznik nr 6 do regulaminu,
7. zasad wynagradzania ze środków projektów naukowych – stanowiącą załącznik nr 7
do regulaminu,
8. wysokości i zasad przyznawania dodatku za prace wykonywane w warunkach szkodliwych
dla zdrowia lub uciążliwych oraz wykaz tych prac - stanowiącą załącznik nr 8
do regulaminu,
9. wysokości i zasad przyznawania dodatku za staż pracy - stanowiącą załącznik nr 9
do regulaminu,
10. wysokości i zasad przyznawania nagród jubileuszowych – stanowiącą załącznik nr 10
do regulaminu.
§6
Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługują wszystkie
składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego
w umowie o pracę lub akcie będącym podstawą nawiązania stosunku pracy .
§7
Podstawą naliczenia dodatku funkcyjnego jest najniższa stawka wynagrodzenia zasadniczego
określona w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
§8
1. W razie zbiegu uprawnień do dodatków funkcyjnych, przysługuje tylko jeden dodatek
funkcyjny, korzystniejszy dla pracownika.
2. Pracownik, którego powołano na stanowisko kierownicze na czas określony, w razie
wcześniejszego odwołania z tego stanowiska zachowuje prawo do dodatku do końca okresu,
na jaki został powołany, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące. Pracownik powołany na
stanowisko kierownicze na czas nie określony, w razie odwołania z tego stanowiska,
zachowuje prawo do dodatku funkcyjnego przez okres 3 miesięcy.
3. Pracownikowi naukowemu lub badawczo-technicznemu w okresie zawieszenia w pełnieniu
obowiązków nie przysługuje dodatek funkcyjny od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego
następującego po miesiącu, w którym pracownik został zawieszony.
4. W przypadku nieobecności dłuższej niż dwa tygodnie, kierownik jest obowiązany wyznaczyć
zastępcę pełniącego jego obowiązki. Za okres pełnienia obowiązków kierownika zastępca
otrzymuje dodatek funkcyjny.
§9
Za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych pracownikowi
przysługuje dodatek na warunkach i w trybie określonym w Załączniku nr 8.
§ 10
1. Pracownik ma prawo do nagrody z funduszu nagród utworzonego zgodnie z zasadami
określonymi w art. 85 ust. 3 pkt 6 ustawy z dn. 30.04.2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.
U. Nr 96 poz.619), zwaną dalej nagrodą roczną.
2. Pracownik nabywa prawo do nagrody rocznej w pełnej wysokości po przepracowaniu
w Instytucie całego roku kalendarzowego.
3. Pracownik, który nie przepracował w Instytucie całego roku kalendarzowego, nabywa prawo
do nagrody rocznej w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego pod warunkiem,
że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy.
4. Przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących prawo do nagrody rocznej nie jest
wymagane w przypadkach:
1) rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu
niezdolności do pracy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy,
2) korzystania z urlopu wychowawczego,
3) wygaśnięcia stosunku pracy z powodu zgonu pracownika.
5. Pracownik nie nabywa prawa do nagrody rocznej w przypadkach:
1) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej dłużej niż dwa dni,
2) stawienia się do pracy lub przebywania w pracy w stanie nietrzeźwości,
3) wymierzenia pracownikowi kary dyscyplinarnej – nagany,
4) rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
§ 11
1. Pracownikowi wykonującemu pracę na II i III zmianie za każdą godzinę przysługuje dodatek
w wysokości:
1) 10% - na II zmianie,
2) 20% - na III zmianie
godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistej stawki
zaszeregowania.
2. Za pracę wykonywaną w porze nocnej pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości i na
zasadach określonych w kodeksie pracy. Przy zbiegu uprawnień do dodatku za pracę w porze
nocnej i na III zmianie przysługuje jeden dodatek.
§ 12
1. Za okres niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia spowodowany
chorobą zakaźną trwającą łącznie do 33 dnia w ciągu roku kalendarzowego - pracownik
otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 100% wynagrodzenia obliczonego według zasad
obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Wynagrodzenie to
przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.
2. Za okres niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy, wypadkiem w drodze
do pracy lub z pracy, chorobą zawodową lub chorobą przypadającą w czasie ciąży w okresie jak
w pkt.1, pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.
§ 13
Pracownikowi przechodzącemu na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy
przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia obliczanego
według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
§ 14
Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w dniu wejścia w życie niniejszego regulaminu,
ustalone na podstawie niniejszego regulaminu, nie może być niższe od wynagrodzenia
przysługującego przed tym dniem.
§ 15
Niniejszy regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania go do
wiadomości pracowników Instytutu.
Załącznik nr 1
TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO
PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH
Stanowisko
Profesor Zwyczajny
Profesor Nadzwyczajny
Profesor Wizytujący
Adiunkt
Asystent
Kwota w złotych
2 770 – 10 000
2 340 – 8 000
2 340 – 10 000
1 890 – 6 000
1 810 – 4 000
Załącznik nr 2
TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO
PRACOWNIKÓW BADAWCZO – TECHNICZNYCH
Stanowisko
Główny specjalista do spraw
środowiskowej aparatury
badawczej
Specjalista do spraw
środowiskowej aparatury
badawczej
Kwota w złotych
1 890 – 6 000
1 810 – 4 000
Załącznik nr 3
TABELA
MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO
PRACOWNIKÓW:
inżynieryjnych i technicznych, organizacyjno-ekonomicznych,
administracyjnych i pracowników obsługi,
Kategoria zaszeregowania
Kwota w złotych
I
1 200 - 1 540
II
1 200 - 1 560
III
1 200 - 1 600
IV
1 300 - 1 700
V
1 600 - 2 300
VI
1 600 - 2 400
VII
1 600 - 2 500
VIII
1 600 - 2 600
IX
1 600 - 2 700
X
1 600 - 2 800
XI
1 600 - 3 000
XII
1 600 - 3 100
XIII
1 600 - 3 400
XIV
2 000 - 3 600
XV
2 100 - 4 000
XVI
2 200 - 4 500
XVII
2 500 - 5 000
XVIII
3 000- 6 000
XIX
3 500 - 7 000
XX
4 000 - 9 000
Załącznik nr 4
TABELE STANOWISK, KWALIFIKACJI I ZASZEREGOWANIA
Pracownicy inżynieryjni i techniczni, organizacyjno-ekonomiczni,
administracyjni i pracownicy obsługi
Lp.
Stanowisko
Wymagane kwalifikacje
wykształcenie
1
1.
2
Zastępca dyrektora do spraw:
administracyjno ekonomicznych
Liczba lat
pracy
3
4
wyższe
8, w tym 4 na
odpowiedniej
stanowisku
specjalności
kierowniczym
lub
samodzielnym
według odrębnych przepisów
wyższe
7, w tym 3 na
odpowiedniej
stanowisku
specjalności
samodzielnym
według odrębnych przepisów
wyższe
7, w tym 2 na
odpowiedniej
stanowisku
specjalności
samodzielnym
Kategoria
zaszerego
wania
2.
3.
Główny księgowy
Główny specjalista
4.
5.
6.
Radca prawny
Kierownik komórki/działu,
podległej bezpośrednio
dyrektorowi lub zastępcy
dyrektora, prowadzącej prace
związane bezpośrednio z
działalnością badawczorozwojową
Sekretarka - Asystent Dyrektora
7.
Rzecznik patentowy
według odrębnych przepisów
Audytor wewnętrzny
według odrębnych przepisów
8.
Wyższe
2
5
XVII - XX
XVII - XX
XV - XIX
XV - XIX
XV – XIX
XIII XVII
XIV –
XVIII
XIV - XIX
a
9.
Pełnomocnik do spraw ochrony
informacji niejawnych
10. Kierownik działu technicznego,
ekonomicznego, do spraw
pracowniczych lub
równorzędnego, starszy
specjalista
11. Zastępca głównego księgowego
0
12. Informatyk
według odrębnych przepisów
wyższe
5
wyższe
5
średnie
wyższe
odpowiedniej
10
XIV XVIII
XIV –
XVIII
XIV –
XVII
XIV XVII
13. Specjalista w komórkach
wymienionych pod lp. 5 i 10,
starszy dokumentalista
14. Kierownik robót, starszy mistrz,
1 kierownik zmiany
15. Stanowiska pracy, takie jak:
2 matematyk, fizyk, chemik,
socjolog, historyk, psycholog,
ekonomista, referent prawny,
mechanik, technolog,
konstruktor i inne równorzędne,
dokumentalista, analityk i
projektant systemów
16. Konstruktor, technolog,
3 mechanik, elektryk, energetyk,
chemik, ekonomista, starszy
technik dokumentalista,
bibliotekarz, starszy
programista, administrator sieci,
konserwator sieci
17. Kierownik działu
4 administracyjnego i jego
zastępca, kierownik sekcji:
technicznej, ekonomicznej, do
spraw pracowniczych
18. Samodzielny referent,
5 samodzielny księgowy,
rewident, redaktor techniczny),
starszy laborant
19. Sekretarka oddziału
6
20. Inspektor bezpieczeństwa i
7 higieny pracy, redaktor
techniczny
21. Mistrz, majster
8
22. Kierownik magazynu
specjalności
wyższe
odpowiedniej
specjalności
wyższe
odpowiedniej
specjalności
średnie
techniczne
5
XIII –
XVI
4
XII – XVI
6, w tym 2
w dziale
technicznym
XII – XVI
X – XVI
wyższe
odpowiedniej
specjalności
wyższe
średnie
2
5
X – XVI
wyższe
średnie
2
6
X – XVI
wyższe
X - XVI
wyższe
X - XVI
według odrębnych przepisów
X - XVI
wyższe
odpowiedniej
specjalności
średnie
techniczne lub
dyplom
mistrza w
zawodzie
2
X – XIV
4, w tym 2 w
komórkach
produkcyjnych
lub 10, w tym
4 na
stanowiskach
nadzorujących
5
VIII – XV
średnie
9
23. Starszy referent, starszy
0 księgowy, starszy magazynier,
kasjer, młodszy dokumentalista,
technik dokumentalista,
programista,
24. Kierownik kancelarii, kierownik
1 archiwum, kierownik sekcji w
dziale administracyjnym,
gospodarczym, sekretarka,
recepcjonistka
25. Referent, młodszy technik
2 dokumentalista, magazynier,
laborant
26. Konserwator maszyn i urządzeń
3
27. Starszy rzemieślnik
4
28. Rzemieślnik w zawodzie:
5 ślusarz, mechanik,
elektromonter, murarz, stolarz,
ogrodnik, itp.
29.
Robotnik
Sprzątaczka
wyższe
średnie
4
VII – XV
średnie
4
VI – XIII
1
technikum
zawodowe i
umiejętność
konserwacji
odpowiednich
urządzeń
technikum
zawodowe
zasadnicza
szkoła
zawodowa i
umiejętność
wykonywania
prac złożonych
lub tytuł
mistrza w
zawodzie
technikum
zawodowe
zasadnicza
szkoła
zawodowa i
umiejętność
wykonywania
prac
podstawowych
z zakresu
danego
zawodu albo
tytuł robotnika
wykwalifikow
anego lub tytuł
czeladnika w
zawodzie
podstawowe
podstawowe
4
IX – XIII
3
VIII –
XIII
5
VI – XI
VI – XI
IV – X
I–V
7
30. Kierowca
8
31. Kierownik Działu Ochrony
Obiektów i Mienia
32. Dowódca warty
9
33. Wartownik, strażnik
podstawowe
VII – X
podstawowe
5
VI – XI
podstawowe
3
I - VIII
podstawowe
I - VII
Załącznik nr 5
TABELA STANOWISK I KATEGORII DODATKU FUNKCYJNEGO
Lp.
1
1
2
Stanowisko, funkcja
2
Dyrektor
Zastępca dyrektora
Główny księgowy
Kierownik oddziału
Kategoria
dodatku
funkcyjnego
3
8 – 11
7 – 10
Kierownik studium doktoranckiego
Kierownik zakładu lub samodzielnej pracowni
Kierownik akredytowanego laboratorium
3
Zastępca kierownika oddziału
Kierownik komórki podległej bezpośrednio dyrektorowi lub
6–9
zastępcy dyrektora, prowadzącej prace związane z bezpośrednią
działalnością badawczo-rozwojową
Zastępca głównego księgowego
4
Kierownik pozostałych komórek organizacyjnych
Kierownik zmiany
2–8
Kierownik robót
5
Kierownik sekcji
1–4
Załącznik nr 6
TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO PRACOWNIKÓW
PEŁNIĄCYCH FUNKCJE KIEROWNICZE
Kategoria dodatku
Procent minimalnej stawki
1
do 100
2
do 140
3
do 180
4
do 240
5
do 280
6
do 360
7
do 440
8
do 520
9
do 600
10
do 700
11
do 800
Załącznik nr 7
Zasady wynagradzania ze środków projektów naukowych
1.
Poniższe zasady odnoszą się do wynagradzania pracowników z funduszu płac projektu naukowego
realizowanego
w
oparciu
o
umowę
cywilno-prawną
zawartą
pomiędzy
Instytutem,
a inną instytucją polską lub zagraniczną.
2.
Premię projektową może otrzymać tylko pracownik zatrudniony przy realizacji Projektu
i posiadający odpowiednie kwalifikacje.
3.
W Projekcie Ramowym współfinansowanym przez UE w modelu kosztów całkowitych (FC - Full
Costs), zwanym dalej Projektem FC, wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkami zaliczane jest
w koszty Projektu, co określone jest w umowie o pracę lub odpowiednim aneksie do tej umowy
opartym o przepisy Projektu.
4.
Podobna zasada obowiązuje w przypadku pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas
określony wyłącznie do realizacji Projektu.
5.
Premia
projektowa
stanowi
okresowy
(miesiąc,
kwartał)
dodatek
do
wynagrodzenia
z tytułu udziału pracownika w Projekcie.
6.
W oparciu o harmonogram zadań Projektu FC i ich kosztorys Kierownik Projektu przygotowuje
listę pracowników zatrudnionych w każdym zadaniu oraz regulamin premii projektowej zawierający
stawkę miesięczną premii obowiązującą dla Projektu.
7.
Stawka stanowi ustalony procent wynagrodzenia zasadniczego brutto wyliczony dla Projektu FC.
8.
W Projekcie Ramowym współfinansowanym przez UE w modelu kosztów dodatkowych (AC Additional Costs) oraz w projektach badawczych finansowanych na tej zasadzie, wynagrodzenie
zasadnicze wraz z dodatkami zaliczane jest w koszty odpowiednich zadań w działalności statutowej.
9.
W oparciu o harmonogram zadań Projektu AC i ich kosztorys Kierownik Projektu przygotowuje
listę pracowników zatrudnionych w każdym zadaniu wraz z podaniem pełnionej przez pracownika
funkcji w Projekcie i posiadanymi kwalifikacjami (przy uczestniczeniu również w innych
zadaniach) oraz tworzy regulamin zawierający stawki okresowe (miesięczne, kwartalne) premii
projektowej wynikającą z udziału pracowników w zadaniach Projektu.
10. Roczny fundusz płac Projektu nie może przekroczyć sumy kwot planowanych wynagrodzeń brutto
w poszczególnych zadaniach Projektu wraz z nagrodą roczną i należnymi składkami
na ubezpieczenia społeczne.
11. Decyzje w sprawie wysokości premii projektowej wypłacanej z Projektu podejmuje Dyrektor.
Dyrektor na wniosek kierownika Projektu zawiera z pracownikiem porozumienie do umowy o pracę
określające: zakres obowiązków, czas trwania, miejsce wykonywania pracy, wysokość
wynagrodzenia i sposób jego ustalania z uwzględnieniem premii projektowej.
Załącznik nr 8
WYSOKOŚĆ I ZASADY PRZYZNAWANIA DODATKU ZA PRACE WYKONYWANE
W WARUNKACH SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA LUB UCIĄŻLIWYCH
ORAZ WYKAZ TYCH PRAC
1. Pracownikowi przysługuje dodatek pieniężny za prace wykonywane w warunkach szkodliwych
dla zdrowia lub uciążliwych, zwany dalej "dodatkiem".
2. Dodatek wypłaca się miesięcznie w wysokości:
1) przy pierwszym stopniu szkodliwości lub uciążliwości do 8% minimalnej stawki,
2) przy drugim stopniu szkodliwości lub uciążliwości do 12% minimalnej stawki,
3) przy trzecim stopniu szkodliwości lub uciążliwości do 16% minimalnej stawki.
3. Do pierwszego stopnia szkodliwości lub uciążliwości zalicza się prace wykonywane:
1) w warunkach narażenia na działanie pyłów nie wywołujących zwłóknienia tkanki płucnej,
z zastrzeżeniem ust. 6,
2) w warunkach narażenia na działanie substancji toksycznych nie kumulujących się w organizmie,
z zastrzeżeniem ust. 6,
3) w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale
temperatura efektywna powyżej 25 lub poniżej 10 stopni C,
4) w warunkach narażenia na promieniowanie ultrafioletowe (np. spawanie, stosowanie lamp w celach
bakteriobójczych),
5) w mokrym środowisku o względnej wilgotności powietrza przekraczającej 80%, w błocie lub
bezpośrednim kontakcie z wodą,
6) w pomieszczeniach, w których konieczne jest stałe stosowanie sztucznego oświetlenia.
4. Do drugiego stopnia szkodliwości lub uciążliwości zalicza się prace wykonywane w warunkach:
1) narażenia na działanie pyłów wywołujących zwłóknienie tkanki płucnej, z zastrzeżeniem ust. 6,
2) narażenia na działanie substancji toksycznych kumulujących się w organizmie, z zastrzeżeniem
ust. 6,
3) obniżonego lub podwyższonego ciśnienia wynikającego z procesu technologicznego (np.
w kesonach, komorach ciśnieniowych),
4) narażenia na szkodliwe działanie miejscowej wibracji (np. używanie ręcznych narzędzi
pneumatycznych), z zastrzeżeniem ust. 6,
5) natężenia hałasu przekraczającego dopuszczalne normy, z zastrzeżeniem ust. 6,
6) nadmiernego obciążenia wysiłkiem fizycznym co najmniej 2000 kcal dla mężczyzn i 1200 kcal dla
kobiet lub wymagające wymuszonej pozycji ciała.
5. Do trzeciego stopnia szkodliwości lub uciążliwości zalicza się prace wykonywane:
1) w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników o działaniu rakotwórczym
i prawdopodobnym działaniu rakotwórczym, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej z dnia 11 września 1996 r. w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku
pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U.
Nr 121, poz. 571),
2) w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące,
3) w kontakcie (styczności) z materiałem zakaźnym lub chorymi zakaźnie ludźmi lub zwierzętami,
4) w warunkach narażenia na działanie pól elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości w zakresie
od 0,1 do 300.000 MHz w strefie zagrożenia,
5) pod ziemią.
6. Prace określone w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz ust. 4 pkt 1, 2, 4 i 5 uważa się za wykonywane
w warunkach szkodliwych dla zdrowia uzasadniających przyznanie dodatku, jeżeli w środowisku pracy
przekroczone są najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia,
określone w odrębnych przepisach, lub inne obowiązujące normy higieniczno sanitarne. Pomiary
czynników szkodliwych dla zdrowia, dokonywane są przez laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej
oraz inne laboratoria upoważnione przez właściwych terenowo państwowych wojewódzkich
inspektorów sanitarnych.
7. Dodatek przysługuje pracownikom wykonującym prace, o których mowa w ust. 3, 4 i 5 pkt 1-3
i 5, co najmniej przez 40 godzin w miesiącu, natomiast pracownikom wykonującym prace wymienione
w ust. 5 pkt 4 - przez połowę dopuszczalnego czasu przebywania w strefie zagrożenia.
8. Pracownikowi wykonującemu w danym miesiącu prace w warunkach o różnym stopniu
szkodliwości lub uciążliwości przysługuje jeden dodatek według najwyższego stopnia szkodliwości
lub uciążliwości.
9. Jednostki prowadzą ewidencję stanowisk pracy, na których zatrudnionym pracownikom przyznane
zostały dodatki, oraz czasu ich pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych.
Załącznik nr 9
DODATEK ZA STAŻ PRACY
1. Pracownikom Instytutu przysługuje dodatek za wysługę lat:
a) pracownikom naukowym - w wysokości 3 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego
po 3 latach pracy, wzrastający o 1 % w każdym następnym roku, do 20 % miesięcznego
wynagrodzenia zasadniczego po 20 latach pracy;
b) pozostałym pracownikom - w wysokości 5 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego
po 5 latach pracy, wzrastający o 1 % w każdym następnym roku, do 20 % miesięcznego
wynagrodzenia zasadniczego po 20 latach pracy.
2. Do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego
zatrudnienia jak również inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu
do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
3. Dodatek jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia za pracę i przysługuje:
a) od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik
nabył prawo do dodatku lub prawo do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło
w ciągu miesiąca;
b) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do wyższej stawki dodatku
nastąpiło do pierwszego dnia miesiąca.
4. Dodatek przysługuje pracownikowi za wszystkie dni pracy i dni usprawiedliwionej nieobecności
w pracy, za które otrzymuje wynagrodzenie. Dodatek przysługuje również za okres nieobecności
w pracy z powodu niezdolności do pracy, wskutek choroby lub konieczności sprawowania
osobistej opieki na dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje zasiłek
z ubezpieczenia społecznego.
5. Zmiana wysokości dodatku za wysługę lat wynikającą z osiągnięcia określonej liczby lat pracy
następuje od pierwszego dnia najbliższego miesiąca kalendarzowego.
Załącznik nr 10
NAGRODA JUBILEUSZOWA
1.
Pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:
a. po 20 latach pracy - 75 % miesięcznego wynagrodzenia,
b. po 25 latach pracy -100 % miesięcznego wynagrodzenia,
c. po 30 latach pracy -150 % miesięcznego wynagrodzenia,
d. po 35 latach pracy - 200 % miesięcznego wynagrodzenia,
e. po 40 latach pracy - 300 % miesięcznego wynagrodzenia,
f. po 45 latach pracy - 400 % miesięcznego wynagrodzenia.
2.
Do okresu pracy uprawniającego do nagrody wlicza się wszystkie poprzednie zakończone
okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeśli z mocy odrębnych przepisów podlegają one
wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
3.
Do okresów pracy, o których mowa w pkt 1. nie wlicza się okresów zatrudnienia
zakończonych rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika oraz
wygaśnięciem stosunku pracy wskutek porzucenia pracy.
4.
Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do
nagrody.
5.
Wypłata nagrody powinna nastąpić niezwłocznie po nabyciu prawa do tej nagrody.
6.
Pracownik obowiązany jest udokumentować swoje prawo do nagrody, jeżeli w jego aktach
osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.
7.
Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące
pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli jest to dla pracownika
korzystniejsze, wynagrodzenie przysługujące w dniu wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo
do nagrody będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty,
podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu
nabycia prawa do nagrody. Nagrody oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu
ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
8.
W razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu pracy
uprawniającego do nagrody wlicza się jeden z tych okresów.
9.
W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę inwalidzką lub emeryturę,
pracownikowi, któremu do nabycia nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy,
licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania
stosunku pracy.
10. Jeżeli w dniu wejścia w życie regulaminu, upływa okres uprawniający pracownika do dwóch
lub więcej nagród, wypłaca się tylko jedną nagrodę - najwyższą.
11. Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie regulaminu, ma okres dłuższy niż wymagany do
nagrody danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający do
nabycia nagrody wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu
nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej o kwotę nagrody
niższej.
Download