EPPO Standards - Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i

advertisement

Standardy EPPO

PROCEDURY FITOSANITARNE
UPRAWA ROŚLIN W PODŁOŻU PRZED EKSPORTERM
PM 3/54(1)
oepp
eppo
Organisation Européenne et Méditerranéenne pour la Protection des Plantes
1, rue Le Nôtre, 75016 Paris, France
2
ZATWIERDZENIE
Standardy EPPO zatwierdza Rada EPPO. Data zatwierdzenia podana jest w każdym standardzie.
PRZEGLĄD
Standardy EPPO są poddawane okresowemu przeglądowi i nowelizacji. O dacie kolejnego przeglądu
niniejszego zestawu standardów EPPO decyduje Zespół Roboczy EPPO ds. Regulacji Fitosanitarnych.
WYKAZ NOWELIZACJI
Nowelizacje będą publikowane w razie konieczności z podaniem numeru i daty. Daty nowelizacji
podawane są w poszczególnych standardach (tam, gdzie to niezbędne).
ROZPOWSZECHNIANIE
Standardy EPPO są rozpowszechniane przez Sekretariat EPPO do wszystkich władz państwowych
będących członkami EPPO. Są one udostępniane wszystkim zainteresowanym, pod określonymi
warunkami, po złożeniu wniosku do Sekretariatu EPPO.
ZAKRES
Procedury fitosanitarne EPPO są przeznaczone dla krajowych organizacji ochrony roślin do
wykorzystania w ramach realizacji obowiązków w dziedzinie inspekcji, badania i przeprowadzania
zabiegów na roślinach i produktach roślinnych znajdujących się w obrocie lub lustracji przeciwko
organizmom kwarantannowym.
MATERIAŁY REFERENCYJNE
OEPP/EPPO (1996) Słownik terminów fitosanitarnych. Dokumenty techniczne EPPO nr 1026.
CABI/EPPO (1997) Kwarantannowe agrofagi Europy, wydanie 2 (Ed. by Smith, I.M.; McNamara, D.G.;
Scott, P.R.; Holderness, M.), CAB International, Wallingford, UK.
OEPP/EPPO (w przygotowaniu) Szczegółowe wymagania kwarantannowe. Dokument dostępny w
formie elektronicznej ze strony internetowej EPPO.
DEFINICJE
Procedura fitosanitarna: Każda urzędowo określona metoda realizacji inspekcji, badań, lustracji lub
zabiegów związanych z kwarantanną roślin.
3
Inspekcja: Urzędowa kontrola wzrokowa roślin, produktów roślinnych lub innych artykułów
podlegających przepisom służąca stwierdzeniu obecności szkodników i/lub określeniu zgodności z
przepisami fitosanitarnymi.
Lustracja: Urzędowa procedura prowadzona przez zdefiniowany czas służąca określeniu
charakterystyki populacji agrofaga lub ustaleniu gatunku agrofaga występującego na danym
obszarze.
Badanie: Urzędowa kontrola, inna niż kontrola wzrokowa, służąca ustaleniu obecności i identyfikacji
agrofagów.
Zabieg: Urzędowo zatwierdzona procedura służąca zabiciu, usunięciu lub sterylizacji agrofagów.
OGÓLNY OPIS WYMAGAŃ
Standard EPPO w sprawie procedur fitosanitarnych opisuje metody prowadzenia inspekcji i badań
towarów w obrocie i zabiegów na nich wykonywanych lub lustracji na obecność organizmów
kwarantannowych. W przypadku wielu organizmów kwarantannowych w Szczegółowych
wymaganiach kwarantannowych EPPO znajdują się odniesienia do odpowiednich Procedur
fitosanitarnych EPPO. Procedury fitosanitarne EPPO opracowywane są od dawna i publikowane w
Biuletynie OEPP/EPPO pod różnymi tytułami: „Standardy fumigacji”, „Procedury inspekcji
kwarantannowej” oraz „Procedury kwarantannowe”. Wszystkie te metody zostały zredagowane w
formacie Standardu EPPO i są obecnie publikowane pod tytułem „Procedury fitosanitarne EPPO”.
Numerowanie tych procedur będzie nadal zgodne z kolejnością opisaną w Biuletynie OEPP/EPPO
20(2) 229-233, która odpowiada w przybliżeniu chronologicznemu porządkowi ukazywania się
procedur fitosanitarnych.
4
EUROPEJSKA I ŚRÓDZIEMNOMORSKA ORGANIZACJA OCHRONY ROŚLIN
ORGANISATION EUROPEENNE ET MEDITERRANEENNE POUR LA PROTECTION DES PLANTES
PM 3/54(1)
Procedura fitosanitarna
UPRAWA ROŚLIN W PODŁOŻU PRZED EKSPORTERM
Zakres szczegółowy
Zatwierdzenie i nowelizacje
Niniejszy standard opisuje metody uprawy roślin w
podłożu przed eksportem w celu osiągnięcia zgodności
ze Standardami EPPO PM 2/21(2), PM 2/33(2),
PM2/35(2), PM 2/36(2), PM 2/40(3), PM 2/41(2), PM
2/163(1), PM 2/200(2), PM 2/229(2), PM 2/230(2), PM
2/231(2), PM 2/233(2), PM 2/234(2), PM 2/235(2), PM
2/236(2), PM 2/237(2), PM 2/239(2), PM 2/241(2), PM
2/242(2), PM 2/243(2).
Po raz pierwszy zatwierdzono we wrześniu 1993 r.
Zredagowano jako Standard EPPO w 1998 r.
_________________________
Wstęp
W szczegółowych wymaganiach kwarantannowych EPPO dla niektórych agrofagów
kwarantannowych (OEPP/EPPO, 1990) dostrzega się ryzyko, że mogą one być obecne w podłożu
przylegającym lub związanym z roślinami lub korzeniami. Dotyczy to, w szczególności, roślin
importowanych z krajów spoza EPPO. Wprowadzono wymóg przestrzegania określonych procedur
uprawy tych roślin przed eksportem. Procedury te dotyczą: (1) jakości podłoża; (2) warunków
uprawy roślin, w szczególności ich ochrony przed porażeniem przez organizmy kwarantannowe
pochodzące z otoczenia.
1. Jakość podłoża
Podłoże musi być wolne od agrofagów kwarantannowych. Taki stan można osiągnąć na trzy sposoby,
przy czym zastosowanie każdego z nich jest wystarczające. Po pierwsze, podłoże całkowicie
nieorganiczne uznaje się za wolne od agrofagów kwarantannowych. Po drugie, podłoże organiczne
może zostać uwolnione od organizmów kwarantannowych przez zastosowanie zabiegu, np.
5
odkażania chemicznego lub sterylizacji przy pomocy pary. Po trzecie, istnieje możliwość poddania
podłoża organicznego inspekcjom lub badaniom metodami odpowiednimi dla poszczególnych
organizmów, aby potwierdzić brak ich występowania.
2. Warunki wzrostu
Rośliny we na wszystkich etapach wzrostu muszą być uprawiane w podłożu spełniającym podane
wyżej warunki jakościowe. Materiał do sadzenia musi być zdrowy: w zależności od sytuacji, można
zastosować nasiona, sadzonki łodygowe, materiał pochodzący w prostej linii z sadzonek łodygowych,
przebadany materiał roślinny lub odmiany odporne. Rośliny muszą być uprawiane w sposób
uniemożliwiający ich porażenie przez określone agrofagi kwarantannowe. Jeżeli nie jest to możliwe,
podłoże nie powinno mieć powiązań w ramach systemu produkcji z innym, potencjalnie porażonym
podłożem. Oznacza to, na przykład:
(1) uprawę roślin żywicielskich w skrzynkach, doniczkach, kuwetach itd. odseparowanych od
powierzchni gleby. Odseparowanie można osiągnąć przykrywając ziemię tworzywem sztucznym,
betonem lub innym materiałem lub ustawiając doniczki na podstawach. Otwarte boki skrzynek,
doniczek i kuwet powinny być osłonięte od powierzchni ziemi, aby zapobiec (wtórnemu)
porażeniu przez, np. rozbryzgi wody;
(2) nieużywanie tych samych narzędzi i innego sprzętu lub maszyn do obsługi nieporażonego i
potencjalnie porażonego podłoża (bez zastosowania odpowiedniej dezynfekcji);
(3) unikanie zanieczyszczenia źródeł wody używanej do uprawy w podłożu nieporażonym wodą z
podłoża potencjalnie porażonego;
(4) czynności wykonywane przez ludzi powinny być wykonywane tak, aby zapobiegać (wtórnemu)
porażeniu podłoża.
Rozwiązaniem alternatywnym jest wymiana podłoża w trakcie dwóch tygodni poprzedzających
wysyłkę. Pierwotnie zastosowane podłoże należy usunąć tak dokładnie, jak to możliwe przez
wytrząsanie roślin; następnie, rośliny należy posadzić w świeżym podłożu o jakości określonej
powyżej.
Materiały referencyjne
OEPP/EPPO (1990) Szczegółowe wymagania kwarantannowe. Dokumenty techniczne EPPO nr 1008.
6
Download