Program wychowawczy naszego przedszkola ma za zadanie

advertisement
PROGRAM WYCHOWAWCZY
Przedszkola w Bełchowie
„Przedszkolne życie powinno wyrastać stopniowo z życia domowego [...]
powinno podejmować i kontynuować zachowania,
z którymi dziecko oswoiło się już w domu”
J. Dewey
Program Wychowawczy Przedszkola w Bełchowie został opracowany w celu
realizacji
fundamentalnych
wartości przez społeczność wychowującą
przedszkolaków oraz rodziców.
Program wychowawczy ma na celu poprawę jakości pracy edukacyjnej,
uwzględnia potrzeby społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców i środowiska oraz
pracowników. Integruje nauczycieli i rodziców w realizowaniu celów
wychowawczych, ujednolica oddziaływania wychowawcze, kieruje procesy
wychowawcze na właściwe tory.
Zawarte w programie wychowawczym treści wychowania stanowią spójny
system wybranych fundamentalnych wartości, które zostały ujęte w określone
zasady wraz z ustalonymi przez nas normami postępowania dla dziecka i dorosłego.
Nam , społeczności wychowującej przedszkolaków oraz rodzicom wydają się one
ważne i potrzebne w procesie wychowania dzieci.
Wykształcone w okresie przedszkolnym wartości, postawy i przekonania będą
stanowiły istotę późniejszego życia społecznego dzieci.
CELEM NADRZĘDNYM WYCHOWANIA W PRZEDSZKOLU JEST
Stwarzanie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego z naszych
wychowanków, zgodnego z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami
w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym oraz
tworzenie warunków umożliwiających osiągnięcie przez dziecko dojrzałości
szkolnej.
CELE SZCZEGÓŁOWE
 kształtowanie podstawowych powinności moralnych np.: życzliwości,
tolerancji, uczciwości, sprawiedliwości, odpowiedzialności;
 tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko
wzrasta;
 rozwijanie umiejętności polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych
i dochodzenia do kompromisu;
 rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła;
 uświadomienie złożoności otaczającego świata i czyhających zagrożeń;
 uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków.
Działalność naszego przedszkola opierać się będzie na takich wartościach:



Miłość – to życzliwość, ciepło, otwartość, akceptacja, szacunek do
drugiego człowieka, to poszanowanie i wspieranie dróg rozwoju
intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i kulturowego.
Mądrość – to świadomość tego , co dobre, a co złe wynikająca
z wiedzy, doświadczeń i przeżyć.
Wolność – to podejmowanie samodzielnych, mądrych decyzji,
to prawo do popełniania błędów i ponoszenia ich konsekwencji,
to ustalanie zasad, umów obowiązujących w grupie, to wreszcie
poszanowanie światopoglądu innych ludzi, ich religii, tradycji
i obyczajów.
ZADANIA WYCHOWAWCÓW GRUP
1. Sprawowanie opieki nad powierzonym oddziałem poprzez:
- tworzenie warunków wspomagających indywidualny rozwój każdego
dziecka;
- omawianie problemów wychowawczych na zebraniach grupowych oraz
podczas kontaktów indywidualnych;
- dobre poznanie dziecka, jego domu rodzinnego, warunków bytowych;
2. Utrzymywanie kontaktów z rodzicami/opiekunami dziecka w celu:
- poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci;
- udzielanie im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci
i otrzymywanie od nich pomocy w swoich działaniach,
- włączenia ich w sprawy życia grupy.
3. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi instytucjami
świadczącymi fachową pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności
rozwojowych dzieci.
4. Wykazywanie stałej troski
o właściwe wychowanie dziecka
a w szczególności:
- kształtowanie wzajemnych stosunków na zasadzie życzliwości,
- wyrabianie odpowiedzialności za ład, porządek, czystość i estetykę
pomieszczeń.
5. Opieka nad zdrowiem wychowanków poprzez:
- wdrażanie dzieci do dbania o higienę osobistą, stan higieniczny
otoczenia oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
- interesowanie
się
stanem
zdrowia
dzieci,
kontakty
z rodzicami/opiekunami w sprawie ich zdrowia.
ZADANIA WYCHOWAWCZE DO REALIZACJI
WARTOŚĆ: KULTURA BYCIA
Zasada: Bądź kulturalny
Normy postępowania
Zadania szczegółowe
1.
Samodzielne
podejmowanie
prostych
obowiązków w domu i w przedszkolu –
sprzątanie swoich zabawek, układanie książek,
opieka nad swoim zwierzakiem.
*okazuj szacunek dorosłym, starszym 2. Uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych
członków
rodziny
–
spokojne,
ciche
osobom
zachowywanie
się
podczas
gdy
inni
*pamiętaj o kulturalnym zachowaniu odpoczywają, opiekowanie się rodzeństwem,
podczas powitań i pożegnań (dzień
osobami starszymi.
dobry, do widzenia)
3.
Uczenie
się
używania
zwrotów
grzecznościowych w określonych sytuacjach –
*bądź miły dla innych osób –
dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję,
kolegów, koleżanek, dorosłych
przepraszam.
4. Dostarczanie dzieciom wzorców właściwego
*dbaj o porządek wokół siebie – nie zachowania się – postawa nauczycielki, postacie
śmieć, sprzątaj po zabawie
z literatury, itp.
5.
Utrwalenie
nawyków
kulturalnego
*słuchaj, kiedy inni mówią, mów
zachowania się w miejscach publicznych, np.: w
kiedy inni słuchają
sklepie, na poczcie, w autobusie, teatrze, kinie,
itp.
6. Poszanowanie własności i wytworów pracy
kolegów.
7. uczenie się mówienia miłych słów oraz
dziękowania innym za te słowa.
9. Szanowanie wspólnych zabawek i odkładanie
ich na wyznaczone miejsce.
10. Opanowanie umiejętności kulturalnego
spożywania posiłków.
11. Przyzwyczajanie dzieci do przestrzegania
zasad dotyczących utrzymywania porządku i
szanowania zieleni w najbliższym otoczeniu
(śmieci wrzucamy do kosza, nie niszczymy
drzew i krzewów, itp.).
* używaj form grzecznościowych:
proszę, dziękuję, przepraszam
Zasada: Bądź koleżeński
* zgodnie baw się z kolegami,
* szanuj cudzą własność,
* dziel się z innymi tym co masz,
* nie bądź zawzięty w kontaktach
z innymi,
* nie wyrządzaj krzywdy innym,
* nie rób drugiemu, co tobie nie miłe
– nie wyśmiewaj się, nie przezywaj,
nie przedrzeźniaj,
* pomagaj tym, którzy tej pomocy
potrzebują
1. Zawieranie umów z dziećmi dotyczących
właściwego zachowania się w przedszkolu,
konsekwentne ich przestrzeganie.
2. Interesowanie się wytworami swoich kolegów,
dostrzeganie wysiłku włożonego w ich powstanie,
poszanowanie własności i wytworów pracy kolegów.
3. Rozumienie, że inni mają takie same potrzeby jak
ja do uczestnictwa w zabawie, korzystania z
zabawek.
4. Uczenie się właściwego zachowania podczas
rozwiązywania zaistniałych konfliktów.
5.
Używanie
zwrotów
grzecznościowych,
korzystanie z pomocy i doradztwa nauczycielki,
uczenie zrozumienia tego co przeżywają inni.
6. słuchanie kolegów pełniących dyżur w grupie,
podporządkowanie się ich poleceniom i uwagom.
7. wyrabianie nawyku uprzejmego witania się z
kolegami spotkanymi w szatni, na podwórku, itp.
8. Sprawianie radości choremu koledze przez np.:
przygotowanie upominku, odwiedziny.
9. Dostrzeganie i przeciwstawianie się przejawom
samolubstwa,
okrucieństwa,
przezywania,
dokuczania – rozumienie przeżyć z tym związanych.
10. Sprawianie radości innym dzieciom przez
składanie życzeń imieninowych, urodzinowych,
wykonywanie dla nich upominków.
11. Opiekowanie się nowymi kolegami oraz tymi,
którzy tej pomocy potrzebują – rozumienie ich
zagubienia i nieporadności.
WARTOŚĆ: WSPÓŁŻYCIE W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ
Zasada: Kontroluj swoje zachowanie
Normy postępowania
* unikaj krzyku, kłótliwości,
* przestrzegaj zawartych umów,
reguł,
* oceniaj zachowanie, a nie
osoby,
* wyrażaj swoje emocje
w sposób kontrolowany,
* korzystaj z pomocy dorosłych
w trudnych sytuacjach,
* ciesz się z sukcesów, przyjmuj
z godnością porażki,
* wystrzegaj się kłamstwa,
* odróżniaj dobro od zła,
* mów o swoich uczuciach
(odczuciach)
Zadania szczegółowe
1.Ustalenie reguł i norm życia w grupie – kontrakt grupy
– i przestrzeganie ich:
- zgodnego zachowania się podczas zabaw,
- kulturalnego włączania się do zabaw kolegów,
- korzystania ze sprzętu i zabawek,
- mądrego rozwiązywania zaistniałych konfliktów,
- porozumiewania się umiarkowanym głosem
2. Przestrzeganie zasad podporządkowania się dyżurnym.
3. Ponoszenie konsekwencji łamania przyjętych umów.
4. reagowanie na umówione sygnały, np.: sygnał
kończący zabawę.
5. Uczenie dzieci właściwego zachowania się w stosunku
do innych – nie stosujemy obraźliwych słów.
6. Uczenie dzieci umiejętności określania swoich uczuć,
wyrażania swoich oczekiwań w sposób zrozumiały dla
innych.
7.
Zapoznawanie
z
bezpiecznymi
sposobami
rozładowywania emocji nie wyrządzając krzywdy innym
(zgniatanie gazety, darcie papieru, mazanie po kartce, i
in.).
8. Poznawanie wzorców właściwego zachowania –
postawa nauczyciela, postacie z literatury.
9. Uczenie właściwego przyjmowania pochwał i krytyki.
10. poszukiwanie sposobów nagradzania sukcesów
innych.
11.
udział
w
inscenizacjach
dziecięcych
z
wykorzystaniem literatury:
- rozróżnianie prawdy, fałszu, fantazji, kłamstwa w
utworach literackich i w sytuacjach codziennych,
- podejmowanie prób oceny i ocenianie postępowania
bohaterów bajek i opowiadań,
- układanie zakończeń historyjek obrazkowych,
przewidywanie skutków złego postępowania, wyciąganie
wniosków.
12. Rozumienie konsekwencji kłamstwa dla siebie i
innych.
13. Podejmowanie oceny postępowania własnego i
kolegów w konkretnych sytuacjach.
14. Włączanie zabaw dramowych jako element bloku
integracyjnego określającego samopoczucie dziecka.
15. Systematyczne prowadzenie rozmów, wyjaśnień,
wymiany zdań i przedstawianie argumentów dotyczących
własnych ocen i odczuć, liczenie się z odczuciami drugiej
osoby.
16. uczenie się mówienia o rzeczach miłych, wyrażanie
dezaprobaty dla zachowań negatywnych.
WARTOŚĆ: BEZPIECZEŃSTWO
Zasada: Dbaj o bezpieczeństwo
Normy postępowania
* uważnie poruszaj się po budynku
oraz w ogrodzie przedszkolnym,
Zadania szczegółowe
1. Ustalenie zasad warunkujących bezpieczeństwo dzieci
podczas pobytu w przedszkolu oraz na spacerach i
wycieczkach, przestrzeganie kontraktów grupowych.
* nie oddalaj się od grupy z miejsca 2. Omawianie sytuacji zagrażających dzieciom, ustalenie
jasnych zasad korzystania z urządzeń na placu
zabaw,
przedszkolnym.
3. Spotkanie z policjantem.
* nie próbuj nieznanych ci
4. Dostarczanie wzorców właściwego zachowania się na
produktów i potraw nieznanego
ulicy – wycieczki na skrzyżowanie
pochodzenia,
5. Poznanie zasad przebywania w środowisku naturalnym
- las – ocenianie zachowań pod względem
bezpieczeństwa swojego i innych.
* informuj dorosłych o swoich
6. Omówienie sposobu postępowania w razie złego
dolegliwościach, złym
samopoczucia, skaleczenia, określonej dolegliwości.
samopoczuciu,
7. Zapamiętanie własnego imienia i nazwiska oraz adresu
zamieszkania.
* unikaj niebezpiecznych zabaw
8. Poznanie konsekwencji niebezpiecznych zabaw i
i zachowań np.: zakaz zabawy
zachowań w toku zajęć, scenek rodzajowych, dramy.
urządzeniami elektrycznymi,
9. Poznanie niektórych możliwości radzenia sobie w
ogniem, branie do rąk nieznanych
sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu.
przedmiotów, roślin,
10. Przestrzeganie zakazu spożywania produktów
nieznanego pochodzenia (owoce, grzyby, rośliny,
słodycze otrzymywane od obcych).
* zachowaj ostrożność w
11.Omówienie zachowań zwierząt, gdy zwierzę jest
kontaktach z obcymi,
zdenerwowane, boi się, gdy jest chore.
12. Organizowanie quizów, konkursów na temat
* nie zbliżaj się do nieznanych
bezpieczeństwa własnego oraz bezpieczeństwa na drodze.
zwierząt,
* przestrzegaj zasad ruchu
drogowego dla pieszych
WARTOŚĆ: JESTEM POLAKIEM
Zasada: Poznaję swoje tradycje rodzinne, regionalne i narodowe
Normy postępowania
Zadania szczegółowe
swojej 1. Pobudzanie ciekawości do interesowania się
historią i tradycjami swojej rodziny.
2. Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez udział
rodziców i dziadków w uroczystościach
* rozmawiaj z rodzicami o ich
organizowanych w przedszkolu, zajęciach
pracy,
otwartych.
3. Prowadzenie rozmów i zajęć dotyczących
* pamiętaj o uroczystościach poznawania pracy zawodowej rodziców,
rodzinnych,
zapraszanie przedstawicieli na zajęcia do
przedszkola.
* bądź dumny z kraju, w którym 4. Realizowanie tematów kompleksowych
dotyczących poznawania zawodów: np.:
mieszkasz,
strażaka, lekarza, policjanta.
5. Zapoznawanie dzieci z kulturą i tradycjami
* szanuj język ojczysty i tradycje
regionu łowickiego – strój łowicki, rzemiosło
narodowe,
artystyczne, tańce regionalne.
6. Poznanie miejscowości – sukcesywne
* poznaj piękno swojego kraju, wprowadzanie dziecka w najbliższe środowisko
regionu, miejscowości w której społeczne:
mieszkasz.
- bezpieczna droga do przedszkola,
wizyta w miejscowych punktach usługowych,
- zapoznanie z miejscami użyteczności
publicznej: poczta, bank, ośrodek zdrowia,
dworzec PKP
7. Uświadamianie dzieciom ich przynależności
narodowej w trakcie zajęć oraz przy każdej
nadarzającej się okazji – jesteśmy Polakami,
mówimy po polsku, rozumiemy znaczenie słowa
ojczyzna.
8. Zapoznawanie dzieci z barwami narodowymi,
godłem i hymnem Polski.
9. Pomaganie w orientowaniu się na mapie.
* kultywuj
rodziny,
tradycje
WARTOŚĆ: ZDROWIE
Zasada: Dbaj o swoje zdrowie
Normy postępowania
Zadania szczegółowe
mów 1. Dostarczanie dzieciom wzorców właściwego
zachowania w różnych sytuacjach – postawa
nauczycielki, przykłady z literatury dziecięcej,
* unikaj hałasu,
historyjki obrazkowe.
* często korzystaj z pobytu na 2. Czynne uczestnictwo dzieci w zabawach
świeżym powietrzu, hartuj swój organizowanych przez nauczycielkę w sali i na
organizm,
powietrzu – zabawy ruchowe, zestawy ćwiczeń
gimnastycznych, spacery, wycieczki
* ubieraj się odpowiednio do 3. Uczenie się umiejętności dokonywania
temperatury,
wyboru odpowiedniego ubrania stosownie do
* zjadaj przygotowane dla ciebie pogody.
4. Kształtowanie nawyku zjadania wszystkich
posiłki,
posiłków przygotowywanych w przedszkolu.
* pamiętaj o wykonywaniu 5. Systematyczne mobilizowanie dzieci do
zabiegów higienicznych,
stosowania zabiegów higienicznych oraz mycia
rąk przed posiłkami i po wyjściu z ubikacji.
* zasłaniaj nos i usta przy 6. Rozumienie potrzeby wizyt kontrolnych u
kichaniu i kasłaniu,
lekarza pediatry oraz stałego kontrolowania i
leczenia zębów – wizyta w miejscowym ośrodku
* nie obawiaj się wizyty u
zdrowia, spotkanie z lekarzem, pielęgniarką.
lekarza,
7. Uświadomienie dzieciom konieczności
spożywania owoców i warzyw jako źródła
* mów o tym, czego się boisz,
witamin poprzez spożywanie posiłków w
przedszkolu,
wspólne
przygotowywanie
„zdrowego” jedzenia (sałatki, surówki), hodowle
nowalijek w kąciku przyrody, itp.
8 Udział dzieci w konkursach dotyczących
zdrowia.
9. Stosowanie na zajęciach różnych form
sprzyjających zrozumieniu potrzeb własnych i
kolegów.
*
nie
krzycz,
umiarkowanym głosem,
KRYTERIA SUKCESU
Dziecko:
o dostrzega i rozumie potrzeby innych, akceptuje ich odrębność,
o rozumie i przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie,
o potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych,
o ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i
umiejętności,
o potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje,
o szanuje wolność innych, cudze zdanie,
o wyraża swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania, a także dostrzega je u innych,
o rozumie znaczenie dialogu w rozwiązywaniu sporów, potrafi argumentować
swoje racje, oceny i odczucia,
o zna i kultywuje tradycje rodzinne, lokalne, regionalne i narodowe,
o ma świadomość przynależności narodowej: rozpoznaje godło i barwy
narodowe, rozumie pojęcie ojczyzna,
o rozumie konieczność przestrzegania zasad zgodnego współżycia ze światem
przyrody, przejawia postawy proekologiczne,
o rozumie potrzebę stosowania profilaktyki prozdrowotnej,
o zauważa sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych, potrafi
unikać zagrożeń,
o umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętym powszechnie
kanonem norm społecznych,
o zna swoje prawa i obowiązki,
o szanuje wartości: prawdę, dobroć, piękno, sprawiedliwość, uczciwość,
życzliwość, szacunek, wyrozumiałość,
o rozumie swoje prawo do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach,
o ma poczucie odpowiedzialności, obowiązkowości i wytrwałości decydujące o
doprowadzeniu rozpoczętej pracy do końca,
o potrafi się cieszyć z własnych sukcesów, docenia sukcesy innych, umie z
godnością przyjmować porażki,
o interesuje się otaczającym światem, poszukuje odpowiedzi na nurtujące go
pytania.
Wychowanek naszego przedszkola


jest: ciekawy świata, żądny wiedzy, dociekliwy, wrażliwy na piękno, wrażliwy
na potrzeby innych, uczuciowy;
umie: dbać o własne zdrowie i ciało, określić własne potrzeby,
współpracować w grupie, odróżniać postępowanie dobre od złego, dostrzegać
zależności przyczynowo-skutkowe, czasowe, przestrzenne;
rozumie: podstawowe normy społeczne, swoje prawa i obowiązki, potrzebę
ochrony środowiska.
Warunki bazowe niezbędne do realizacji programu:






Sale dydaktyczne dla każdej grupy,
Pomoce dydaktyczne do zajęć,
Wyposażone kąciki do zabaw i zajęć,
Odpowiednie, doświetlone miejsce pracy dla każdego dziecka,
Ogród przedszkolny
Metody pracy:
o podające – opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki,
praca z tekstem
o problemowe – gry dydaktyczne, giełda pomysłów, inscenizacja
o aktywizujące – drama, pokaz
o praktyczne – ćwiczenia, gry, zabawy intelektualne (krzyżówki, rebusy,
rozsypanki)
o Pedagogika Zabawy
o Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
o oraz elementy kinezjologii edukacyjnej, gimnastyki twórczej Labana, metody
Dobrego Startu
Formy pracy:
o praca indywidualna,
o zabawa i inne rodzaje działalności dzieci pozwalające na rozwijanie własnej
inicjatywy,
o czynności samoobsługowe dzieci np. związane z utrzymaniem higieny
osobistej oraz praca użyteczna,
o spacery i wycieczki,
o zajęcia zorganizowane przez nauczycielkę z całą grupą lub prowadzone w
małych zespołach
Rodzaje aktywności wychowanków:
o działanie przez eksperymentowanie, manipulowanie, zadania stawiane
dziecku do wykonania,
o poznawanie, obserwowanie, samodzielne doświadczenia,
o tworzenie, projektowanie, odkrywanie,
o komunikowanie się, przeżywanie.
Program wychowawczy naszego przedszkola ma za zadanie określać, jakimi
wartościami kierujemy się w stosunku do naszego wychowanka i do jego rodzica,
jakie normy postępowania, zachowania są pożądane, aby umiało funkcjonować w
środowisku zgodnie z przyjętymi normami społecznymi.
W celu osiągnięcia zamierzeń staramy się zapewnić warunki do pełnego
rozwoju osobowego każdego wychowanka, oczekując wsparcia naszych dążeń przez
rodziców dzieci.
Ewaluacja programu
1. W całej społeczności przedszkolnej ewaluacji programu wychowawczego
dokonuje się co trzy lata.
2. sposoby ewaluacji:
analiza dokumentów:
- księga protokołów Rady Pedagogicznej,
- plany miesięczne poszczególnych grup,
- arkusze obserwacji, dzienniki
Download