stabilizatory ciągłe - PB Wydział Elektryczny

advertisement
POLITECHNIKA
BIAŁOSTOCKA
Temat i plan wykładu
WYDZIAŁ
ELEKTRYCZNY
Jakub Dawidziuk
Stabilizatory liniowe (ciągłe)
1. Wprowadzenie
2. Podstawowe parametry i układy pracy
3. Stabilizatory parametryczne
4. Stabilizatory napięcia
5. Stabilizatory prądu
6. Podsumowanie
ELEKTRONIKIA – Jakub Dawidziuk
sobota, 16 czerwca 2012
Rodzaje stabilizatorów
Zasada stabilizacji napięcia i prądu
Parametry stabilizatorów napięcia i prądu
Parametry stabilizatorów:
nominalna wartość napięcia wyjściowego Uwy i jego tolerancja;
maksymalny prąd wyjściowy Iwy;
maksymalny prąd zwarcia Izw;
zakres dopuszczalnych zmian napięcia wejściowego Uwemin do Uwemax ;
minimalny spadek napięcia pomiędzy wyjściem a wejściem potrzebny
do właściwej stabilizacji napięcia wyjściowego (ang. dropout voltage)
współczynnik stabilizacji napięciowej (ang. line regulation)
Su = ∆Uwy/∆Uwe (im mniejsza jego wartość tym lepiej);
współczynnik stabilizacji prądowej lub jak kto woli obciążeniowej
(load regulation);
rezystancja wyjściowa Rwy = ∆Uwy/∆Iwy;
sprawność energetyczna η = (Uwy· Iwy)/(Uwe· Iwe).
Stabilizator wtórnikowy
Schemat blokowy stabilizatora napięcia
Stabilizator kompensacyjny
U REF
Uo
R2
R1
R2
Uo
U REF
R1
R2
R2
U REF
R1
1
R2
Układ zabezpieczenia prądowego
przy zwarciu
przy zwarciu
Pd=I0max(E-U)
Pd=I0max(E-U)
Przy wszelkich stabilizatorach
trzykońcówkowych powinny być
stosowane kondensatory
zapobiegające wzbudzaniu,
umieszczone blisko końcówek
układu scalonego. Zalecane
wartości pojemności są podane
w katalogach firmowych
(najczęściej wynoszą od 0,1
do 0,33 μF).
Stabilizatory trójkońcówkowe napięć dodatnich
serii 78XX o stałym napięciu wyjściowym
Schemat blokowy stabilizatora napięć dodatnich
serii 78XX o stałym napięciu wyjściowym
U0
U REF
R2
1
R1
I 0 max
0.6V
R3
Układ współpracy stabilizatora napięcia
dodatniego 7805 z prostownikiem i filtrem
kondensatorowym
Napięcie wejściowe powinno być o około 2 V wyższe od
napięcia wyjściowego dla znamionowego prądu obciążenia.
Stabilizatory trójkońcówkowe napięć ujemnych
serii 79XX o stałym napięciu wyjściowym
Stabilizacja dwóch napięć
symetrycznych względem masy
Podstawowe parametry serii 78XX/79XX
 Napięcie wejściowe do +/- 35 V (40 V)
 Ograniczenie prądu wyjściowego
0,1 A/1 A/3 A (TO-92/TO-220/TO-3)
 Minimalny spadek napięcia ∆U≈2 V
 Przeciętne parametry stabilizacyjne
 Zabezpieczenia: prądowe, zwarciowe
i temperaturowe
Przykłady obudów stabilizatorów
trzykońcówkowych
Stabilizatory trójkońcówkowe nastawne
napięcia dodatniego LM317
Schemat blokowy stabilizatora napięć dodatnich
LM317 o regulowanym napięciu wyjściowym
U0
U REF
R1
1
R2
U REF
125
. V
Stabilizatory nastawne napięcia ujemnego LM337
Stabilizatory o nastawnym napięciu
i prądzie maksymalnym L200
Stabilizatory LDO (Low Drop Out)
Stabilizatory dwunapięciowe
Stabilizatory prądu
Stabilizatory prądu
Stabilizatory prądu
Sprawność stabilizatora ciągłego
Pwy
Pwe
U wy I wy
U we I we
np. 7805 U r
U wy
U we
2V U we
7V
5V
0,71
7V
5V
0,41
12V
Pdiss
Pdiss
Pwe
Pwy
Pwy
1
1
0,5
Pwy
Pwe
1
Pwy
Pwy
Sprawność
maleje wraz
ze wzrostem
Uwe
Pwy
1
1
Porównanie parametrów stabilizatorów
Przykłady obudów stabilizatorów
Podsumowanie
Podstawową zaletą zasilaczy transformatorowych jest
prosta konstrukcja, składająca się tylko z kilku
elementów. Do wad można zaliczyć:
 Duże rozmiary transformatora, wynikające z faktu,
że zasilacze te pracują z napięciem o częstotliwości
50 Hz. Ma to wpływ na masę zasilacza - dla przykładu
przy napięciu wyjściowym 16 V, na każdy amper prądu
wyjściowego przypada około 0,5 kg masy.
 Straty mocy w stabilizatorze. Stabilizator rozprasza
pewną ilość mocy w postaci ciepła. Przy dużych prądach
lub dużej różnicy napięć między wejściem a wyjściem
stabilizatora (spotykanej zwłaszcza w zasilaczach
regulowanych) wymagane są duże radiatory.
 Niska sprawność konwersji mocy - na poziomie 50%.
Download