Dr Jerzy Kozyra - System informacji o wpływie zmian klimatycznych

advertisement
DR JERZY KOZYRA
ZAINTERESOWANIA
Adaptacja rolnictwa wobec zmiany klimatu, modelowanie wzrostu i rozwoju roślin, monitoring suszy, systemy
wspomagania decyzji w rolnictwie, Wspólna Polityka Rolna UE.
WYKSZTAŁCENIE
1998 – magister geografii, hydroklimatologia, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
2002 – doktor nauk rolniczych, agronomia, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
REALIZOWNE PROJEKTY (MIĘDZYNARODOWE)
2012-2015, FACCE MACSUR, Modelowanie wpływu zmiany klimatu na europejskie rolnictwo i bezpieczeństwo
żywnościowe http://www.macsur.eu/
2012-2015, ENORASIS, Optymalizacja w kierunku środowiskowego zrównoważenia zarządzania nawadnianiem
przy pomocy zintegrowanego systemu opartego o wysokorozdzielcze dane satelitarne, zaawansowane
modelowanie, kontrole procesów i innowacyjne zarządzanie usługam (FP7-ENV-2011-ECO-INNOVATIONTwoStage 282949, Collaborative project) http://www.enorasis.eu/
2012-2015, BioBoost, Wykorzystanie półproduktów opartych na biomasie do rozwoju produkcji biopaliw (FP7
28873, Collaborative project, ENERGY) http://www.bioboost.eu/
REALIZOWANE PROJEKTY (KRAJOWE)
2011-2015, System informacji o wpływie zmian klimatycznych na rolnictwo oraz o metodach adaptacji; Zadanie
1.1 Programu Wieloletniego IUNG-PIB, Wspieranie działań w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i
zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce.
2011-2015, Doskonalenie informatycznych systemów doradztwa rolniczego wspierających zrównoważony
rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich; Zadanie 1.1 Programu Wieloletniego IUNG-PIB, Wspieranie działań w
zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce.
Od 2007, System monitoringu suszy w Polsce www.susza.iung.pulawy.pl
ZREALIZOWNE PROJEKTY
2009-2010, Określenie wpływu zmian klimatu na plonowanie głównych roślin uprawnych w Polsce. Model
klimat-rolnictwo, Diagnoza i prognoza warunków ekosystemów rolniczych w Polsce w wyniku wzmożonego
działania ekstremalnych zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych, zlecenie Instytutu Meteorologii i
Gospodarki Wodnej w projekcie KLIMAT: Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo
(zmiany, skutki i sposoby ich ograniczenia, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania
gospodarczego), I oś priorytetowa Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.3.1.
2006-2011; Wpływ zmian klimatycznych i zmienności klimatu na rolnictwo w Europie. Projekt UE: COST 734,
ekspert krajowy.
2006-2009; Możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa, Sieć naukowa AGROGAS,
kierownik zadania.
2006-2009; Wykorzystanie pomiarów zdalnych do identyfikacji i oceny stopnia porażenia roślin przez choroby
podstawy źdźbła, Projekt 2PO6R05730, wykonawca.
2005-2008; Modelowanie dynamiki zmian użytkowania gruntów do oceny Wspólnej Polityki Rolnej na krajobraz
obszarów wiejskich (LUMOCAP), Projekt UE kontrakt nr 006556 (SSPE), wykonawca.
2003-2008; Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce (ocena zdarzeń oraz
prognozowanie ich skutków dla środowiska życia człowieka), Zadanie: Skutki zjawisk ekstremalnych na
obszarach działalności rolniczej – wybrane przykłady w różnych regionach przyrodniczych Polski. Projekt PBZKBN-2004-2007; Cykl roczny charakterystyk spektralnych promieniowania odbitego od powierzchni upraw.
Projekt P06R 078 28, kierownik projektu.
2004-2007; Opracowanie systemu zaleceń rolniczych związanych z cyklem klimatycznym. Temat statutowy
IUNG-PIB 4.10, kierownik tematu.
2004-2006; Udoskonalenie internetowego systemu wspomagania decyzji w integrowanej ochronie pszenicy i
ziemniaka, Projekt statutowy IUNG-PIB (3.08).
2004-2006; Opracowanie komputerowej sygnalizacji zagrożenia plantacji chmielu przez mączniaka rzekomego.
Projekt statutowy IUNG-PIB 2.25, wykonawca
2004-2006; Opracowanie mapy aktualnej erozji wodnej dla Polski w oparciu o istniejące bazy danych polskich i
zagranicznych, Projekt 2 P06S 023 26, wykonawca.
2001-2002; Opracowanie internetowego systemu wspomagania decyzji w integrowanej ochronie zbóż i
ziemniaka przed zarazą ziemniaka w Polsce. Projekt międzynarodowy, wykonawca.
1999-2002; Metoda konstrukcji algorytmów opisujących występowanie pokrywy śnieżnej w Polsce, Projekt
P06S 032 22 (PROMOTORSKI), główny wykonawca.
WYKONANE EKSPERTYZY
2006 - Uszczegółowienie obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania do poziomu obrębu
ewidencyjnego (ONW). Praca na rzecz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wykonawca.
2007 - Opracowanie systemu monitoringu suszy w Polsce. Praca na rzecz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(BDGzp-2915B-34/07), wykonawca.
2008 - Ocena ex-post Planu Rozwoju Obszarów wiejskich 2004-2006 (BDGzp-2915B-3/09, ekspert ds. działań
środowiskowych
2010 - Ocena Średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, (BDGzp-2120B22/10), ekspert ds. działań środowiskowych
2011 - Ocena Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pod kątem możliwości realizacji celów
polityki klimatycznej. Okres realizacji: sierpień-listopad 2011560/2011, Praca na rzecz Ministerstwa Rolnictwa i
Rozwoju Wsi
PUBLIKACJE
2012
Kozyra J., Nieróbca A., Mizak K., Pudełko R. Świtaj Ł., Kozak M. 2012: Diagnoza i prognoza warunków produkcji
rolniczej w Polsce w wyniku oddziaływania ekstremalnych zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych [w:]
Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo. Zmiany, skutki i sposoby ich ograniczenia,
wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego, TOM 3, Klęski żywiołowe a
bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. 265-277. IMGW-PIB, Warszawa.
2011
Borzęcka-Walker M., Faber A., Pudełko R., Kozyra J., Alina Syp A., Robert Borek R. 2011: Life cycle assessment
(LCA) of crops for energy production. Europ. J. Agronomy 34, 96–112. 398-701.
Górski, T. Kozyra J.: Agroklimatyczna norma średniej temperatury powietrza w Polsce na lata 2011–2020, Polish
Journal of Agronomy, 2011, 5, 21-28 (http://www.iung.pulawy.pl/PJA/wydane/5/PJA53Gorski.pdf)
Kundzewicz Z., Kozyra J., 2011. Ograniczanie wpływu zagrożeń klimatycznych w odniesieniu do rolnictwa i
obszarów wiejskich. Polish Journal of Agronomy, 7, 68-81.
(http://www.iung.pulawy.pl/PJA/wydane/7/PJA7_7.pdf)
Olesen J.E., Trnka M., Kersebaum K.C., Skjelvåg A.O., Seguin B., Peltonen-Sainio P., Rossi F., Kozyra J., Micale F.,
2011: Impacts and adaptation of European crop production systems to climate change. Europ. J. Agronomy 34,
96–112.
Syp A., Faber A., Kozyra J., Borek R., Rafał Pudełko, Borzęcka-Walker M. Jarosz Z. 2011: Modeling Impact of
Climate Change and Management Practices on Greenhouse Gas Emissions from Arable Soils, Polish J.
Environmental Sci., Vol. 20, No. 6 (2011), 1593-1602.
Trnka M., Olesen J.E., Kersebaum K.C., Skjelvåg A.O, Eitzinger J., Seguin B., Peltonen-Sainioa P., Rӧtter R.,
Iglesias A., Orlandini S., Dubrowski M., Hlavinka P., Balek J., Eckersten H., Cloppet E., Gobin A., Vučetić V.,
Nejedlik P., Kumar S., Lalic B., Mestre A., Rossi F, Kozyra J., Alexandrov V., Semerádová D., Žalud Z., 2011:
Agroclimatic conditions in Europe under climate change. Global Change Biology, 17: 2298-2318.
2010
Faber A., Pudełko R., Filipiak K., Borzęcka Walker M., Borek R., Jadczyszyn J., Kozyra J., Mizak K., Świtaj Ł. 2010:
Ocena stopnia zrównoważenia rolnictwa w Polsce w różnych skalach przestrzennych. Studia i Raporty IUNGPIB, 20, 9-27.
Kozyra J., Nieróbca A., Mizak K., Pudełko R., Borzęcka-Walker M., Faber A., Doroszewski A. 2010: Zmiana
klimatu – nowe wyzwanie dla rolnictwa, Studia i Raporty IUNG-PIB, 19, 133-144.
2009
Nieróbca A., Pudełko R., Kozyra J., 2009: Zastosowanie metod zdalnych w ochronie roślin, Progress in Plant
Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 49 (4), 1622-1629
Pudełko R., Kozyra J., Nieróbca P. 2008: Identification of the intensity of weeds in maize plantations based on
aerial photographs. Zemdirbyste-Agriculture, vol. 95, No. 3: 130-134
Pudełko R., Nieróbca A., Kozyra J 2009: Zaawansowane analizy zdjęć lotniczych do wyznaczania zasięgu stref
zagrożonych chorobami podstawy źdźbła, Problemy Inżynierii Rolniczej, 4, 103-108.
2008
Doroszewski A. Kozyra J., Pudełko R, Stuczyński T., Jadczyszyn J, Koza P, Łopatka A. Monitoring suszy rolniczej w
Polsce” Wiad. i Mel. i Łąk., 2008, t. LI, nr 1 (416), 35-38.
Górski T., Kozyra J., Doroszewski A., 2008. Field crop losses in Poland due to extreme weather conditions - case
studies. W: The Influence of Extreme Phenomena on the Natural Environment and Human Living Conditions;
red.: S. Liszewski, Łodzkie Towarzystwo Naukowe, 35-49.
J. E. Olesen, M. Trnka, C. Kersebaum, P. Peltonen-Sainio, A., O.Skejvåg, F. Rossi, J. Kozyra, B. Seguin, F. Micale
2008: Risk assessment and foreseen impacts on agriculture. [w:] P. Nejedlik and S. Orlandini (eds.): Survey of
agrometeorological practices and applications in Europe regarding climate change impacts, COST 734 REPOR
Nieróbca A., Pudełko R., Kozyra J. 2008: Nasilenie występowania chorób podstawy źdźbła w zależności od
stanowiska w zmianowaniu na pszenicy ozimej. Post Ochr. Rośl. (Prog. Plant Prot.), 482-486.
Pudełko R., Kozyra J., Mizak K. 2008: Zastosowanie fotografii CIR w badaniach rolno – środowiskowych. Fragm.
Agron., 2 (98): 119-127.T,279-327.
Pudełko R., Kozyra J., Nieróbca P. 2008: Zastosowanie metod zdalnych do identyfikacji zachwaszczenia. Post.
Ochr. Rośl. (Prog. Plant Prot.), 48.
Download