METROPOLITA PRZEMYSKI

advertisement
METROPOLITA PRZEMYSKI
Arcybiskup Józef Michalik
L. dz. 1796/2005
Przemyśl, 15 sierpnia 2005 r.
Zaproszenie na Kongres
Bracia i Siostry w Chrystusie,
Ojciec Święty, nieodżałowanej pamięci Sługa Boży Jan Paweł II, zostawił nam wielki
duszpasterski testament w postaci przeżywanego od kilku miesięcy ROKU EUCHARYSTII. Pragnieniem Papieża było, aby Rok Eucharystii stał się czasem szczególnej obecności przed
Chrystusem, który we Mszy św. składa się Bogu w Ofierze za nas, karmi nas swym ciałem
w Komunii świętej, a w chorobie krzepi Wiatykiem na ostatnią drogę do wieczności. Pamiętajmy, że w Kościele wszystko, co ważne i godne uwagi dzieje się z woli Jezusa i z wdzięcznością przyjmujmy fakt, że Chrystus pozostaje obecny w swym zbawczym Ciele w tabernakulum
każdego kościoła po to, abyśmy przychodzili Go adorować, wzmacniać wiarę i wraz w Nim
uwielbiać Trójcę Przenajświętszą (por. List pasterski na Adwent 2004).
Podobnie zachęca nas św. Paweł w dzisiejszym II czytaniu: Nie bierzcie więc wzoru
z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać,
jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. (Rz 12,1-2) Realizacja
tego zalecenia będzie możliwa, jeśli często i godnie karmić się będziemy Eucharystią.
Podejmowane zobowiązania w ROKU EUCHARYSTII
Już od początku tego Roku w listach pasterskich – adwentowym i na Wielki Post oraz
przy różnych okazjach duszpasterskich, zachęcałem do podejmowania różnorakich czynów
wynikających z wiary w obecność Chrystusa Eucharystycznego.
W programowym liście na Adwent proponowałem konkretne zadania, jak: odwaga
w wyznawaniu wiary, otwarte serce dla biednych, zwłaszcza dzieci i ludzi samotnych pozbawionych rodzinnego ciepła, częstą adorację Najświętszego Sakramentu, zwłaszcza w dni
wyznaczone w każdej parafii oraz większe zaangażowanie w radosne przeżywanie niedzieli
jako dnia Pańskiego, poświęconego modlitwie a wolnego od ciężkich prac zarobkowych i od
handlu. Dziś warto zapytać siebie, jak realizowaliśmy te zadania?
W marcowym Spotkaniu Młodych w Leżajsku oraz w Ewangelizacji Bieszczad, nasi
młodzi diecezjanie dali świadectwo swojego przywiązania do Chrystusa obecnego pod postaciami chleba i wina. Z tym samym hasłem co Światowy Dzień Młodych w Kolonii – Przybyliśmy oddać Mu pokłon, młodzież entuzjastycznie manifestowała swoją wiarę, a przez katechezę w „grupach dzielenia” zgłębiała wiedzę o sakramencie Eucharystii.
4 czerwca mieli swój dzień adoracji, najgorliwsi z kapłanów naszej Archidiecezji zgromadzeni w jarosławskim Domu Rekolekcyjnym, a tydzień później – dzieci pierwszokomunijne, które zgromadziły się na wspólną modlitwę w wyznaczonych miejscach archiprezbiteratów. Także i inne wspólnoty podejmowały w swych programach tematykę Eucharystyczną.
Wszyscy pogłębiamy naszą wiarę i pobożność poprzez częstsze, niż zazwyczaj adoracje Najświętszego Sakramentu.
Pan Jezus został z nami… – w naszych rodzinach, w naszych parafialnych wspólnotach,
w naszej Ojczyźnie. Uświadamialiśmy to sobie zwłaszcza w czerwcu podczas Krajowego
Kongresu Eucharystycznego w Warszawie. Otrzymaliśmy wtedy nowe wzory do naśladowania w osobach błogosławionych kapłanów: Władysława Findysza, Bronisława Markiewicza
i Ignacego Kłopotowskiego.
Rok Eucharystii stał się okresem szczególnej modlitwy, wyrosłej z wiary i ożywiającej
miłość do Jezusa obecnego wśród nas pod postaciami Eucharystycznymi. Jednym z celów
tego Roku miało być lepsze zrozumienie wartości Mszy świętej i pełniejsze w niej uczestniczenie. Systematyczny udział w Eucharystii prowadzi nas do życia Nią na co dzień, do wrażliwości sumienia i umiejętności przebaczania oraz uwrażliwienia na potrzeby bliźnich, związane z ich codziennym życiem.
Ufam, że częstsza w tym roku adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie rodzi
w nas żywszą i gorętszą wiarę, budzi miłość i zachęca do częstego przystępowania do Komunii świętej.
Dziękuję za wszystkie wysiłki skuteczniejszego pomagania potrzebującym, podejmowane indywidualnie i kolegialnie: w parafialnych zespołach charytatywnych, Szkolnych
Kołach CARITAS oraz w ruchach i stowarzyszeniach katolickich. Dziękuję za działalność
„domy dla dziecka” za inicjatywę Fundacji „Wzrastanie”, za akcję Samorządów miejskich
i gminnych pod nazwą „Wy dajcie im jeść” oraz wysiłek prowadzenia w niektórych parafiach
kuchni dla ubogich, świetlic terapeutycznych i innych dzieł pomocy. Dziękuję szczególnie
wolontariuszom za pomoc wakacyjną i za stałą gotowość poświęcenia bezinteresownie swojego czasu w służbie bliźniemu.
Na progu rozpoczynającego się roku szkolnego, na nowo kładę przed Wami zachętę do
gorliwego włączania się w służbę drugiemu człowiekowi, która wypływa z właściwego
rozumienia Eucharystii.
III Archidiecezjalny Kongres Eucharystyczny
Wkrótce, w dniach 9 i 10 września 2005 roku w Przemyślu przeżywać będziemy centralne wydarzenie ROKU EUCHARYSTII, zapowiedziany wcześniej III ARCHIDIECEZJALNY
KONGRES EUCHARYSTYCZNY.
Kongresy Eucharystyczne są szczególnymi objawami kultu eucharystycznego. Gromadzą określone wspólnoty, by mogły razem doskonalej zgłębiać tajemnicę Eucharystii oraz
uczcić ją publicznie w duchu miłości i jedności (por. Komunia święta i kult tajemnicy eucharystycznej poza
Mszą świętą, nr 85). Również przemyskie spotkanie Kongresowe będzie dopełnieniem, pogłębieniem i podsumowaniem wielomiesięcznej pracy w grupach parafialnych i wspólnym oddawaniem czci Chrystusowi Panu. Zapraszam zatem Was, Drodzy Księża i Diecezjanie do włączenia się w to ogólnodiecezjalne uwielbienie Chrystusa Eucharystycznego.
W piątek, 9 września o godz. 18.00 w Archikatedrze Przemyskiej, Mszą świętą, rozpocznie się całonocne czuwanie wiernych Przemyśla i przybyłych pielgrzymów przed wystawionym w monstrancji Jezusem Eucharystycznym.
Pół godziny wcześniej odezwą się w całej Archidiecezji dzwony, obwieszczające rozpoczęcie naszego Kongresu. Gdzie to tylko możliwe, zgromadźmy się w parafialnych świątyniach, aby przez udział we Mszy świętej włączyć się solidarnie we wspólne wielbienie
Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
Główna uroczystość Kongresowa odbędzie się w sobotę, 10 września br. na przemyskim Rynku. Tam odbędzie się uroczysta Msza święta, a po niej adoracja i procesja
z Najświętszym Sakramentem ulicami miasta do Archikatedry. Początek zgromadzenia
o godz. 10.00. Przez modlitwę i wysłuchanie rozważań o Eucharystii, przygotowywać się będziemy do jeszcze godniejszego przeżywania w Niej udziału.
Zapraszam wszystkich diecezjan do osobistego udziału w Kongresie, a zwłaszcza delegacje z każdej parafii, które niech przybędą w zorganizowanych grupach dekanalnych. Delegacje należy zaopatrzyć w emblemat eucharystyczny z wypisaną nazwą parafii i dekanatu.
Podkreślimy w ten sposób ogólnodiecezjalny charakter przeżywanego wydarzenia wiary.
W darach ofiarnych podczas Mszy świętej Kongresowej przyniesiemy duchowy owoc
Roku Eucharystii: spisane na kartkach lub oprawione w skoroszyt z napisem parafii, podjęte
nasze zobowiązania. Złożą się one na ogólnodiecezjalną Księgę Darów, która pozostanie widomym świadkiem osiągniętych owoców Roku Eucharystii.
W oczekiwaniu na wspólne wielbienie
Chrystusa Eucharystycznego, z serca błogosławię
(-)  Józef Michalik
ARCYBISKUP METROPOLITA PRZEMYSKI
List należy odczytać we wszystkich kościołach Archidiecezji w ostatnią niedzielę sierpnia, 28.08.2005 roku
Download