SPRAWY LOKALNE - Urząd Miasta Poręba

advertisement
B E Z P Ł A T N A
ISSN 2449-6553
NR 2 I 2017 I MARZEC-KWIECIEŃ
G A Z E T A
P O R Ę B Y
SPRAWY
LOKALNE
W NUMERZE MIĘDZY INNYMI:
‚ Jarmark
Wielkanocny
str. 3
‚ Kilometry
Dobra
str. 4
‚ Szafing
str. 5
‚ Wiosna
w Teatrze
str. 6
‚ Nowości
w bibliotece
str. 7
‚ Sport
str. 13
CZASOPISMO
M I E J S K I E G O O Ś R O D K A K U LT U R Y
W PORĘBIE
Z ŻYCIA MIASTA
DYSKUTOWALI O HISTORII I OCHRONIE ZABYTKÓW
20
kwietnia w Porębie odbyło się wyjazdowe
spotkanie członków Komisji Historii i Ochrony
Zabytków Hutnictwa przy Zarządzie Głównym SITPH
w Katowicach..
Wśród gości obecny byli m.in.: dr inż. Grzegorz Pucka – emerytowany pracownik naukowy Politechniki
Śląskiej, Burmistrz Miasta Poręba Ryszard Spyra, Przewodniczący KHiOZH Tadeusz Szynalski, wiceprzewodniczący KHiOZH Eugeniusz Rączka, sekretarz KHiOZH Józef
Wróblewski, przewodniczący Samorządu Przewodników
Turystycznych woj. śląskiego Ryszard Ziernicki, skarbnik
miasta Joanna Mucha i asystent dyrektora MOK Joanna
Kuban.
W pierwszej części zwiedzono jeden z najstarszych
zabytków techniki woj. śląskiego wieżę wsadu wielkopiecowego z 1798 r. oraz izbę muzealną. Obecny na spotkaniu dr inż. Grzegorz Pucka przekazał dla Klubu Pasjonatów
Historii Lokalnej w Porębie materiały poświęcone Walentemu Roździeńskiemu.
Podczas spotkania w Miejskim Ośrodku Kultury
okolicznościowy referat o historii wielkiego pieca do
SPRAWY
LOKALNE
2
SPRAWY LOKALNE
przetapiania rudy, zbudowanego w 1798 rok wygłosił
Zdzisław Kuźniak.
Dyskusją i wymianą doświadczeń technicznych oraz
zwiedzeniem Izby Tradycji zakończyło się spotkanie
członków Komisji Historii i Ochrony Zabytków Hutnictwa.
Włodzimierz Pucek
CZASOPISMO SPRAWY LOKALNE WYDAJE MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W PORĘBIE
Redaguje Kolegium Redakcyjne w składzie:
Włodzimierz Pucek – Redaktor Naczelny, Karolina Ostrowska - Zastępca Redaktora Naczelnego,
Marta Wcisło - Sekretarz Redakcji, Zdzisław Kluźniak - Członek Kolegium
Redakcja zaprasza do współpracy.
Adres redakcji: MOK Poręba, ul. Mickiewicza 2
tel. 32 677 10 73, email: [email protected], [email protected], tel. red. naczelnego 500 241 642
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. Za treść ogłoszeń i reklam redakcja nie odpowiada.
Zastrzegamy sobie prawo do skrótów i zmiany tytułów nadesłanych tekstów.
Z ŻYCIA MIASTA
JARMARK WIELKANOCNY ZA NAMI!
7
kwietnia 2017r. na terenie placu targowego w Porębie odbył się Jarmark Wielkanocny pod patronatem
Burmistrza Miasta Poręba Ryszarda Spyry, Miejskiego
Ośrodka Kultury i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia
i Opieki Społecznej Rady Miasta Poręba.
Podczas kiermaszu można było zakupić ozdoby na
świąteczny stół. Zainteresowaniem cieszyły się domowe
ciasta, ręcznie zdobione pisanki, stroiki, koszyczki, palmy
i kartki świąteczne.Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli
udział w Jarmarku Wielkanocnym i serdecznie zapraszamy za rok.
Włodzimierz Pucek
Podczas jarmarku swoje stoiska zaprezentowali Miejski Ośrodek Kultury w Porębie, Koło Gospodyń Wiejskich
„Niwczanki”, Miejski Zespół Szkół w Porębie, Przedszkole
Miejskie nr 1, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 2 w Porębie „Dwójka z Górki”, Świetlica Środowiskowa, Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów
„Nestor”, Ochotnicza Straż Pożarna Niwki oraz Klub Ludzi
Twórczo Zakręconych z Zawiercia.
NR 2 I 2017 I MARZEC-KWIECIEŃ
3
Z ŻYCIA MIASTA
KILOMETRY DOBRA
K
ażda złotówka ma znaczenie! Ruszyliśmy pełną parą!
Kilometry Dobra w Porębie zebrały już 2122,00 zł.
Przyłączając się do ogólnopolskiej kampanii „Kil o m e t r ów D o b ra” m a my n a d z i e j ę w p r ow a d z i ć
w życie projekt bezpłatnych zajęć dotyczących rzeczywistości internetowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Projekt ma charakter edukacyjny i jest adresowany do
grupy odbiorców w wieku od 6 do 65 lat. Zakup 10 tabletów umożliwi realizację zajęć, podczas których uczestnicy poznają aplikacje mobilne, ich cechy, rodzaje oraz
zastosowanie. Planujemy podzielić zajęcia na różnorodne
bloki tematyczne. Użytkownicy dzięki zajęciom poznają różne aplikacje, ich budowę, obsługę i zastosowanie
w życiu codziennym oraz zawodowym.
Łukasz Piszczek, Maciej Kot, prof. Walery Pisarek,
OmenaaMensah, Artur Barciś, Krzysztof Ibisz, Barbara Stępniak – Wilk, Jacek Krzynówek, Ewa Bem, Piotr
Wyszomirski, Joachim Mencel, Paulina Maj, Witold
Paszt.
Jak mogą włączyć się Państwo do naszej akcji?
Wpłacając darowiznę bezpośrednio na konto Miejskiego
Ośrodka Kultury w Porębie nr konta
62 8437 0002 0130 0910 3250 0001
wpisując w tytule:
„Darowizna Kampania Kilometry Dobra”,
wykonując przelew poprzez naszą stronę
http://kilometrydobra.pl/organization/pracownia-orangew-porebie/ lub wrzucając datek do specjalnie oznaczonych
puszek podczas organizowanych przez nas wydarzeń
kulturalnych, akcji w sklepach czy też innych eventach.
W finale kampanii, 3 czerwca podczas obchodów
Dnia Dziecka, przystąpimy do próby pobicia rekordu
Guinnessa w kategorii ,,najdłuższy szereg monet
o jednym nominale”. Będziemy układać monety
jednozłotowe o równowartości środków finansowych
zebranych podczas kampanii.
Naszą akcję wspierają znani i lubiani ambasadorzy:
Robert Lewandowski, Cezary Żak, zespół Perfect,
IRA, Bracia Golec, Kamil Grosicki, Jakub Wawrzyniak,
4
SPRAWY LOKALNE
Za każde wsparcie serdecznie dziękujemy i liczymy, że uda nam się zrealizować zamierzony cel i spotkać się z Państwem podczas zajęć z tabletami. Śląski
Bank Spółdzielczy Silesia w Katowicach i wolontariusze
z Miejskiego Zespołu Szkół oraz Klub Pasjonatów Historii Lokalnej, wspierają naszą kampanię Kilometry Dobra
i zachęcają do przyłączenia się do akcji !!!
Karolina Ostrowska
Z ŻYCIA MIASTA
WIOSENNE WIETRZENIE SZAFY ZA NAMI
I
le razy kupiłaś coś tylko dlatego, że była atrakcyjna
promocja... a później żałowałaś? Ile razy dostałaś
sweter, sukienkę lub inne ubranie w kolorze, którego
nie lubisz albo w fasonie, który zupełnie do Ciebie nie
pasuje? Ile razy próbowałaś pozbyć się torebki, z którą
rzadko chodzisz, ale było Ci jej żal? Ile razy wmawiałaś
sobie, że jeansy sprzed ciąży jeszcze się przydadzą?
Znamy to!
pierwszego w Porębie „Szafingu” powitał Burmistrz Miasta
Poręba Ryszard Spyra. Serdecznie dziękujemy wszystkim
uczestniczkom „Szafingu” oraz paniom
Lucynie Dziechciarz
i Katarzynie Parli na pomoc w organizacji akcji. Już dziś
zapraszamy na jesienne wietrzenie szafy połączone z ciekawymi atrakcjami.
Karolina Ostrowska
18 marca Miejski Ośrodek Kultury w Porębie zorganizował prawdziwą ucztę dla koneserów kobiecej garderoby. Była to okazja do przewietrzenia swojej szafy
i wymiany lub zakupu ubrań. Panie przyniosły mnóstwo
ciuszków, zarówno swoich, jak i dziecięcych. Uczestniczki
ŚWIĘTOWANO DZIEŃ KOBIET
8
marca obchodzimy Dzień Kobiet. Jakim byłby świat
bez kobiet? Bez ich ofiarności, uczuciowości i serca?
Dzień Kobiet to czas wyjątkowy, kiedy nasza uwaga
szczególnie powinna być zwrócona w kierunku płci
pięknej.
Miejski Ośrodek Kultury w Porębie oraz Stowarzyszenie Emerytów Rencistów i Inwalidów „NESTOR” zorganizowało uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet.
W imieniu Burmistrza życzenia przekazała dyrektor MOK
Karolina Ostrowska, w imieniu radnych Rady Miasta
Agnieszka Andrzejewska, a w imieniu Stowarzyszenia
„Nestor” przewodnicząca Halina Lipa.
W części artystycznej wystąpiły zespoły wokalne:
„Muzo Skrzaty”, „Złota Jesień bis”, „Sweet Voices”, „Retro”
i Koło Gospodyń Wiejskich „Niwczanki”.
Po występie, przy słodkim poczęstunku i tradycyjnej
lampce wina, wieczór zakończyły wspólne śpiewy i zabawa. Muzyczną oprawę imprezy zapewnił Kacper Maj,
grając nastrojowe piosenki i przywołujące wspomnienia
z lat młodości.
Włodzimierz Pucek
NR 2 I 2017 I MARZEC-KWIECIEŃ
5
KULTURA
WIOSNA W TEATRZE
3
kwietnia 2017 r. w sali widowiskowej Miejskiego
Ośrodka Kultury w Porębie, miłośnicy Melpomeny obejrzeli spektakle teatralne w wykonaniu aktorów
z Teatru „Miraż” z Łaz i Teatru „Uniwersum” z Poręby.
W pierwszej części wystawiono spektakl „Perypetie
wieku dojrzałego”, przygotowany przez Grupę Teatralną
Miraż, która przybyła na zaproszenie Miejskiego Ośrodka
Kultury w Porębie. Teatr „Miraż”, który obchodzi w tym
roku 10-lecie swojego istnienia, ma w swym dorobku wiele
przedstawień, inscenizacji i pokazów. Do najważniejszych
osiągnięć teatru należą spektakle pt. „Miłość silniejsza jest
niż śmierć” – wyróżniony w Warszawie w roku 2014, „Siła
uczuć” - III miejsce w Warszawie w roku 2015 oraz przedstawienie pt. „Feministki”, które w roku ubiegłym zdobyło
podczas IX Juwenaliów Uniwersytetów III Wieku w stolicy
- Grand Prix w kategorii: teatralnej, tanecznej i wokalnej.
W „Perypetiach wieku dojrzałego” poruszono temat przemijania, nieuchronnego upływu czasu i kondycji człowieka
w zmieniających się realiach życia codziennego. Nie starzeje się ponoć tylko ten, kto nie ma na to czasu. Reżyserem jest Dorota Zieleniec, absolwentka I roku pedagogiki
teatralnej Uniwersytetu Warszawskiego.
W drugiej części na scenie zadebiutował Teatr „Universum” działający przy MOK w Porębie, który rozpoczął swą działalność w styczniu bieżącego roku.
W tempie błyskawicznym, zdołał przygotować się do
premiery. Przedstawienie pt. „Odrobina mężczyzny na
co dzień” przesycone jest tęsknotą za czasem młodości, smutkiem przemijania i bezradnością w nieuchronnym starciu ze smugą cienia. Na szczęście aktorzy
traktują te nostalgiczne rozważania z odpowiednią
dozą humoru, hołdując przekonaniu, że najlepszym lekarstwem na kłopoty dnia codziennego jest związek
z ukochaną osobą a niewinny romans przystoi każdemu
6
SPRAWY LOKALNE
mężczyźnie i każdej kobiecie, bez względu na wiek. Reżyserem i autorką scenariusza jest Dorota Zieleniec.
Grupa teatralna „Uniwersum” powstała z inicjatywy Henryka Gębskiego – aktora wielu ról i wielu twarzy, który
również był pomysłodawcą nazwy zespołu. Wyjaśnić należy, że słowo universum po łacinie oznacza wszechświat,
co sugeruje, że aktorzy tej grupy bujają wysoko w chmurach, a w swych ambicjach pragną sięgnąć gwiazd. Per
aspera ad astra, czyli do gwiazd poprzez ciernie. Oby tych
cierni znaleźli jak najmniej na drodze twórczego rozwoju
swych teatralnych zamiłowań. W skład zespołu teatralnego wchodzą: Henryk Gębski, Krystyna Rauk, Edyta Szwed,
Maryla Sperka, Wiesława Aleksiewicz, Elżbieta Stępczyńska, Tatiana Cieślik i Andrzej Szwed.
Obecny Burmistrz Miasta Ryszard Spyra podziękował
przybyłym aktorom z Łaz oraz życzył sukcesów zespołowi teatralnemu z Poręby, a Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Kultury w Porębie Karolina Ostrowska wręczyła wszystkim aktorom kwiaty.
Włodziemierz Pucek
KULTURA
NOWOŚCI W WYPOŻYCZALNI DLA DOROSŁYCH
M
iejska Biblioteka Publiczna w Porębie informuje,
że Wypożyczalnia dla Dorosłych wzbogaciła swoje zbiory o nowe pozycje książkowe. W ostatnim czasie
zakupiono 110 woluminów, wśród których znajdują się
pozycje o różnorodnej tematyce. Czytelnicy znajdą zarówno literaturę obyczajową, sensacyjną, thrillery, romanse, a także książki popularnonaukowe. Zapraszamy mieszkańców do odwiedzenia biblioteki i korzystania z naszego
księgozbioru.
Barbara Machura
MIŁE SPOTKANIE W MIŁEJ ATMOSFERZE
20
kwietnia w czwartkowe popołudnie w bibliotece
odbyło się spotkanie z pisarką Agnieszką Lingas
– Łoniewską, autorką powieści obyczajowych łączących
elementy romansu, sensacji i kryminału.
Miejska Biblioteka Publiczna w Porębie posiada
w swoich zbiorach dużą część książek pani Agnieszki,
które są bardzo poczytne nie tylko w naszej bibliotece,
ale i w całej Polsce. Literatura ta ciekawi głównie kobiety, dlatego na widowni zasiadły prawie same panie, ale
znalazł się też jeden mężczyzna, bardzo zainteresowany
opowieściami pisarki. Nasze czytelniczki poznały historie
z życia pisarki, jak pani Agnieszka żyje na co dzień, tworzy
swoje powieści i skąd czerpie do nich pomysły. Uczestnicy spotkania mogli tez zadawać własne pytania, otrzymać autograf oraz zakupić książki pani Agnieszki. Autorka aktywnie wspiera schroniska dla bezdomnych psów
i kotów w ramach akcji „Karma zamiast kwiatka”, dlatego
też taki podarunek otrzymała od naszej biblioteki i kilku
czytelniczek.
Na koniec pamiątkowe zdjęcie i miłe wspomnienia
ze spotkania. Mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy mieli przyjemność gościć panią Agnieszkę w naszej
bibliotece.
Lucyna Dziechciarz
ZAKOŃCZENIE WARSZTATÓW
KOMPUTEROWYCH
17
marca 2017r. w Pracowni Internetowej Orange
odbyło się uroczyste zakończenie warsztatów
komputerowych dla osób 50+.
Zajęcia te odbywały się w ramach programu Polska
Cyfrowa Równych Szans. Jest to program, którego głównym celem jest przybliżenie korzyści płynących z umiejętności poruszania się w internecie ludziom po pięćdziesiątym roku życia realizowana przez Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacji oraz Stowarzyszenie Miasta
w Internecie. W trakcie zajęć uczestnicy poznają podstawową obsługę komputera i internetu, zyskują wiedzę na
temat podstawowych programów służących, np. do tworzenia tekstu, odtwarzania filmów czy plików muzycznych, a także zapoznają się z zasadami działania Internetu.
Zajęcia prowadzone są przez certyfikowaną Latarniczkę
Polski Cyfrowej .Warsztaty te są bezpłatne. Serdecznie
zapraszamy do udziału w kolejnej edycji warsztatów komputerowych dla osób po pięćdziesiątym roku życia.
Zapisów można dokonywać w sekratariacie Miejskiego Ośrodka Kultury lub pod numerem telefonu
503-023-460.
Marta Wcisło
NR 2 I 2017 I MARZEC-KWIECIEŃ
7
KULTURA
WRĘCZONO NAGRODY W KONKURSIE
4
kwietnia 2017 roku w siedzibie Miejskiego Ośrodka
Kultury w Porębie odbyło się wręczenie nagród, dyplomów i słodkości dla uczestników konkursu „Kartka
Wielkanocna zrobiona lepsza niż kupiona”.
Do konkursu przystąpiło 89 uczestników. Komisja
konkursowa dokonała oceny prac biorąc pod uwagę pomysłowość i estetykę ich wykonania. Po przeprowadzeniu
oceny, uwzględniając liczbę prac dostarczonych do Organizatorów, wyłoniono ex aequo następujących laureatów:
Wiktoria Malecińska, Mateusz Kułach, Nina Wasser,
Paula Adamczyk.
Ich prace zostały wydrukowane w formie kartek świątecznych i wysłane wraz z życzeniami do sąsiednich urzędów miast, ośrodków kultury, bibliotek promując twórczość dzieci i młodzieży z Poręby.
Komisja konkursowa oraz Organizatorzy, Miejski Ośrodek
Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna w Porębie dziękują
wszystkim uczestnikom za wykonanie pięknych kartek.
Słowa podziękowania kierują również do rodziców i nauczycieli, którzy wspierali dzieci w twórczej pracy.
Karolina Ostrowska
KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PISANKĘ
W BIBLIOTECE W NIWKACH
7
kwietnia 2017 r. w Filii Miejskiej Biblioteki w Porębie wyłoniono laureatów drugiej edycji Konkursu na
„Najpiękniejszą Pisankę Wielkanocną”. W Konkursie wzięło udział 15 prac, wykonanych samodzielnie przez dzieci
w bibliotece.
WYNIKI KONKURSU:
I miejsce – Aleksandra Kuban
II miejsce – Natalia Kuban
III miejsce – Maja Markowska
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy
i czekoladowego zajączka, a zwycięzcy dodatkowo nagrody rzeczowe. Prace dzieci można było podziwiać na
8
SPRAWY LOKALNE
wystawie w Miejskim Ośrodku Kultury w Porębie. Komisja konkursowa miała bardzo duży problem z wybraniem
najlepszych prac, ponieważ każda pisanka wielkanocna
została wykonana z ogromną starannością. Serdecznie
dziękujemy wszystkim dzieciom za udział i zaangażowanie w wykonanie prac. Zapraszamy do udziału w konkursie w przyszłym roku!
Wioletta Mazur
KULTURA
SPOTKANIE
KLUBU
PASJONATÓW
HISTORII
LOKALNEJ
Z
a nami kolejne spotkanie KPHL poświęcone omówieniu zabudowy centrum Poręby na przełomie lat 20/30. Wtedy miały miejsce zmiany architektoniczne,
które odcisnęły się trwale na kilkadziesiąt
lat w krajobrazie naszego miasteczka. Do
dzisiaj zachowały się tylko szczątkowe relikty przedwojennej osiedlowej architektury.
Fotografie odzwierciedlają, jakie zainteresowanie wzbudzał u słuchaczy temat spotkania. Do zobaczenia na następnym spotkaniu
klubowym!
Zdzisław Kluźniak
„ŁĄCZY NAS PAMIĘĆ”
19
kwietnia minęła 74 rocznica wybuchu powstania
w getcie warszawskim. Miejska Biblioteka Publiczna w Porębie po raz drugi przyłączyła się do akcji Żonkile,
upamiętniającej to historyczne wydarzenie. Organizatorem akcji jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
W bibliotece, filii oraz w Miejskim Ośrodku Kultury rozdawane były symboliczne papierowe żonkile wykonane
przez uczniów Gimnazjum w Porębie. Wyświetlony został
również film dokumentalny „Nie było żadnej nadziei” opowiadający o powstaniu. Na spotkanie z historią zaprosiliśmy mieszkańców miasta, głównie młodzież z naszego
gimnazjum. Słowo wstępne przed projekcją filmu wygłosił dr n. hum. Marcin Janeczek historyk, filozof i pedagog,
autor publikacji historycznych i filozoficznych. Podziękowania za współpracę i udział w akcji kierujemy do pana
Marcina Janeczka oraz pedagogów i uczniów Miejskiego
Zespołu Szkół w Porębie.
Lucyna Dziechciarz
NR 2 I 2017 I MARZEC-KWIECIEŃ
9
Z ŻYCIA MIASTA
RECYTOWALI WIERSZE
20
marca 2017r. uczniow i e Ze s p o ł u Sz kó ł
w Porębie – Jakub Opioła
z klasy Ic LO oraz Przemysław Kita z klasy IIIa Technikum uczestniczyli w Etapie
Powiatowym 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recy-
t a t o r s k i e g o w M O K „ C e n t r u m” w Z a w i e r c i u .
Każdy z uczestników przygotowywał do występu dwa
wiersze oraz fragment prozy. Szkoły powiatowe zaprezentowały wysoki poziom przygotowania i umiejętności. Występ recytatorów Zespołu Szkół w Porębie zakończył się
sukcesem Przemysław Kity, któremu jury przyznało wyróżnienie. Uczniów przygotowały mgr Ewa Skulimowska i
mgr Beata Kita.
Włodzimierz Pucek
SPORT: PIŁKA NOŻNA SEZON 2016/2017
T
rwa runda wiosenna podokręgu sosnowieckiego sezonu piłkarskiego 2016/2017. MKS Poręba po rundzie jesiennej na 18 drużyn zajmował 11 miejsce w tabeli.
Mamy nadzieję że piłkarze się jeszcze rozkręcą i dostarcza
więcej emocji.
ћұ
13-14.05 - Zew Kazimierz (Sosnowiec) - MKS
Poręba,
ћұ 20-21.05 - Przemsza Okradzionów (Dąbrowa
Górnicza) - MKS Poręba,
ћұ 24.05 - MKS Poręba - Górnik Wojkowice,
ћұ 27-28.05 - Skalniak Kroczyce - MKS Poręba,
ћұ 3-4.06 - MKS Poręba - Zagłębie II Sosnowiec,
ћұ 10-11.06 - Błękitni Sarnów - MKS Poręba,
ћұ 17.06 - MKS Poręba – Unia Ząbkowice (Dąbrowa
Górnicza).
Trenerem MKS Poręba jest Piotr Szczerba. Aktualnie
MKS Poręba po 23 meczach zajmuje 8 miejsce z 30
punktami.
IV LIGA OKRĘGOWA C-1 TRAMPKARZ.
Meczem MKS Poręba - Akademia Sportu Wojkowice 2:2
(2:1) (bramki: Bartosz Sierka, Emil Kotela) rozpoczęła się
runda wiosenna trampkarzy.
KLASA „A”.
Mecze w rundzie wiosennej.
ћ MKS Poręba – Jedność Strzyżowice 3:1 (2:1) –
bramki: Dawid Słomka, Rafał Spyra, Paweł Dybul,
ћұ MKS Sławków - MKS Poręba 2:0 (0:0),
ћұ MKS Poręba - Promień Strzemieszyce Małe
(Dąbrowa Górnicza) 3:1(2:1) - bramki: Paweł Spyra,
Dawid Słomka, Rafał Kubik,
ћұ CKS Czeladź (2) - MKS Poręba 0:0,
ћ MKS Poręba – Orzeł Dąbie 4:1, bramki: Dawid
Słomka, Damian Kocot, Mateusz jagusiński,
Wojciech Firejew,
ћұ Źródło Kromołów (Zawiercie) - MKS Poręba 2:1,
bramka: Damian Słomka.
MECZE DO ROZEGRANIA:
ћұ 25-26.04 - MKS Poręba – AKS Niwka Sosnowiec,
ћұ 29-30.04 - Górnik Sosnowiec - MKS Poręba,
ћұ 3.05 - Zgoda Byczyna (Jaworzno) - MKS Poręba,
ћұ 6-7.05 - MKS Poręba - Ostoja Żelisławice,
10
SPRAWY LOKALNE
MECZE DO ROZEGRANIA:
ћұ 30.04 - MKS Poręba - LKS Źródło Kromołów,
ћұ 7.05 - Łazowianka Łazy - MKS Poręba,
ћұ 14.05 - Akademia Sportu Wojkowice - MKS Poręba,
21.05 - MKS Poręba - SALOS Dąbrowa Górnicza,
ћұ 4.06 - LKS Źródło Kromołów - MKS Poręba,
ћұ 11.06 - MKS Poręba – Łazowianka Łazy.
Trenerem zespołu trampkarzy jest Wacław Rok
Włodzimierz Pucek
Z ŻYCIA MIASTA
UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ NA PRAKTYKACH W SEWILLI
„M
obilny uczeń-otwarty na przyszłość” – takie hasło towarzyszyło młodzieży Zespołu Szkół im. M.
Kopernika w Porębie, która uczestniczyła w praktykach
zawodowych w hiszpańskiej Sewilli.
Opiekunami byli: nauczyciel języka angielskiego mgr
Krzysztof Bialik oraz języka hiszpańskiego mgr Aneta Wysocka. Uczniowie przez dwa tygodnie brali udział
w kursie tworzenia aplikacji na urządzenia mobilne z systemem Andriod.
Warto nadmienić, iż technologie mobilne są obecnie
jednym z najlepiej rozwijających się sektorów informatycznych. Osobą odpowiedzialną za realizację programu
praktyk, a także nauczycielem prowadzącym przedmioty
kierunkowe był wybitny specjalista w dziedzinie systemów informatycznych Miguel Campos Rivera. Zajęcia
odbywały się w prywatnej szkole, należącej do Zgromadzenia Salezjanów. Szkoła ta posiada długoletnią historię
w dziedzinie edukacji w całej Hiszpanii.
Uczniowie brali udział w profesjonalnym kursie języka
hiszpańskiego, otrzymując certyfikat potwierdzający jego
znajomość na poziomie A1+. Zarówno praktyki zawodowe, jak i wspomniany kurs zakończyły się egzaminami.
Potwierdzeniem nabytych umiejętności zawodowych był
certyfikat EUROPASS MOBILNOŚĆ. Dodatkowo uczniowie
zostali ocenieni w systemie ECVET, czyli w Europejskim
Systemie Akumulowania i Przenoszenia Osiągnięć Zawodowych - mówi główny koordynator projektu z ramienia
szkoły mgr inż. Elżbieta Pustułka.
Był to niezwykle interesujący wyjazd, łączący w sobie
elementy kulturowe, edukacyjne i językowe, realizowany
w ramach programu ERASMUS+ Kształcenie i Szkolenie Zawodowe finansowane z funduszy Unii Europejskiej. Młodzież miała zagwarantowany przelot, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie, przejazdy lokalne
oraz opiekę pedagogiczną od dnia wyjazdu, aż do powrotu. Każdy uczeń otrzymał również kieszonkowe.
Włodzimierz Pucek
SPORTOWY SUKCES ZESPOŁU SZKÓŁ W PORĘBIE
3
marca w Hali I LO w Zawierciu odbył się VII Finał Spartakiady Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Zawierciańskiego w zespołowych grach sportowych o Puchar
Starosty Zawierciańskiego.
Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Porębie w tym
roku zakwalifikował się do Finału w Piłce Siatkowej
Chłopców i w Piłce Siatkowej Dziewcząt.
Skład drużyny dziewcząt: Szczerba O, Skurczynska
S, Nawrot S, Psonka D, Paluch W, Jasmina R, Rogacka K,
Pałuchowska D.
Skład drużyny chłopców: Furgal J, Matracki H, Komenda K, Majewski K, Fafera K, Kołton K, Jarzyński K. Trenerem obu zespołów był Mariusz Kołton.
Jest to największy sukces trenerski Mariusza Kołtona,
który doprowadził do Finału Powiatu w Siatkówce drużynę chłopców i dziewcząt.
14 marca w Hali I LO w Zawierciu odbyły się Zawody
Rejonowe w Piłce Siatkowej Chłopców. Powiat Zawierciański reprezentował Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika z Poręby. Po zaciętym spotkaniu ZS Poręba pokonał
LO z Myszkowa i awansował do Półfinału Wojewódzkiego
w Piłce Siatkowej Chłopców.
Włodzimierz Pucek
NR 2 I 2017 I MARZEC-KWIECIEŃ
11
Z ŻYCIA MIASTA
WYBRANO ZARZĄD SERII „NESTOR”
20
lutego w sali konferencyjnej MOK odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze Stowarzyszenia Emerytów Rencistów i Inwalidów „NESTOR” w Porębie.
W obradach obok członków Stowarzyszenia udział wziął
Burmistrz Ryszard Spyra, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Elżbieta Kołodziej
i dyrektor MOK Karolina Ostrowska. Sprawozdanie za 2016
rok złożyła Przewodnicząca Stowarzyszenia Krystyna Rauk,
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej złożyła Danuta Dobiech
a preliminarz na 2017 rok przedstawiła wiceprzewodnicząca Krystyna Hamerlik. Podjęto jednogłośnie uchwały m.in.
o udzielenie absolutorium, zatwierdzające sprawozdanie
zarządu, sprawozdanie finansowe za 2016 rok, plan pracy
i preliminarz na 2017r.
W głosowaniu tajnym wybrano zarząd: Wanda Chwalba,
Jan Drabek, Janina Gajek, Jerzy Gajek, Krystyna Hamerlik,
Halina Lipa, Krystyna Rauk. Po rezygnacji z dalszej działalności w Stowarzyszeniu Krystyny Rauk do zarządu dołączono Elwirę Wnuk.
Zarząd ukonstytuował się następująco: Przewodnicząca
Halina Lipa, wiceprzewodnicząca Krystyna Hamerlik, sekretarz Wanda Chwalba, skarbnik Janina Gajek, członkowie
zarządu: Elwira Wnuk, Jan Drabek, Jerzy Gajek. Komisja Rewizyjna w składzie: Przewodnicząca Danuta Dobiech, członkowie: Janina Drabek, Longina Rydzy.
Włodzimierz Pucek
NAJMŁODSI PRZYWITALI WIOSNĘ W MIEŚCIE
21
marca to pierwszy dzień kalendarzowej wiosny.
W Przedszkolu Miejskim w Porębie dzieci obejrzały
przedstawienie przygotowane przez Annę Lipińską i Katarzynę Kułach – Weselską „Śląskie powitanie wiosny” w wykonaniu Przedszkolnego Klubiku Teatralnego „Maski” . Mali
aktorzy popisali się nie tylko odwagą sceniczną, ale także
12
SPRAWY LOKALNE
wspaniałą dykcją w gwarze śląskiej i grą aktorską.
Po występie barwny korowód dzieci niosących kukłę –
Marzannę oraz kolorowe kwiatki przemaszerował ulicami,
by wypędzić zimę ze wszystkich zakątków naszego miasta.
Włodzimierz Pucek
SPORT
AMATORSKA SEKCJA TENISA STOŁOWEGO
„FORHAND”
A
matorska Sekcja tenisa Stołowego „FORHAND” przy
MKS Poręba powstała w 2013 r. Założycielem i trenerem jest Robert Bijak, który w latach 90 był wielokrotnym
reprezentantem Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych
w Mistrzostwach Polski MSWiA a w latach 2001 – 2006
reprezentował również w Mistrzostwach Polski Centralną
Szkole PSP w Częstochowie. Wielokrotnie reprezentował
nasze miasto w turniejach organizowanych przez powiat
zawierciański.
Sekcja tenisa stołowego prowadzona jest dwutorowo:
w formie sportu amatorskiego a w zajęciach udział biorą
dzieci, młodzież oraz seniorzy. Najważniejszym aspektem
jest szkolenie najmłodszych, którzy już reprezentują swoje
szkoły i na zawodach różnej rangi odnoszą sukcesy.
Zawodnikami sekcji są: Robert Bijak, Dariusz Hamiga,
Krystian Wiktorowicz, Jacek Kucia, Piotr Machura, Zbigniew
Syrek, Zbigniew Barczyk, Krzysztof Bijak, Kacper Dworak,
Oskar Krawczy, Dawid Majewski, Grzegorz Pustół, Michał
Michalczuk, Michał Górniak, Aleksander Makieła, Maciej
Markowski, Maciej Kiciński, Michał Koper, Mateusz Gałecki,
Szymon Idziak, Dawid Idziak.
Celem sekcji jest stworzenie rozwój i popularność tenisa
a także stworzenie dla dzieci i młodzieży możliwości zapoznania się z tenisem, który może zostać dyscypliną sportu na
całe życie. Ważnym elementem pracy jest nauka prawidłowo technicznie odbić tenisowych oraz wyłanianie młodych
talentów.
- Działania naszej sekcji mają na celu upowszechnienie
tenisa wśród dzieci i młodzieży z naszego miasta – mówi
trener Robert Bijak. – Dbamy o rozwój edukacyjny dzieci
poprzez kształtowanie umiejętności i pewności siebie. Wśród
kadry szkolącej znajdują się byli zawodnicy reprezentujący
Policję jak Pan Dariusz Hamiga, który zarazem jest drugim
trenerem oraz byli i obecni studenci AWF Katowice.
Tak prężnie działająca i rozwijająca się sekcja tenisa
szkoląca młodzież ma również swoje marzenia i aspirację
aby w przyszłości mogła osiągać jak największe cele sportowe. Naszym celem jest też integracja młodzieży i dorosłych.
Niesamowita atmosfera panująca w naszej sekcji oprócz
stałych zawodników przyciąga około 30 innych osób na nasze treningi z czego bardzo się cieszymy. Naszą domeną jest
hasło „Sport dla wszystkich bez ograniczeń”. Zapraszamy
wszystkich chętnych w każdą środę i czwartek na zajęcia tenisa stołowego sekcji „Forhend” w godz. od 18.00 do 20.00.
Sekcja dysponuje za uprzejmością MZS w Porębie salą gimnastyczną na której prowadzone są zajęcia. Z wielkim podziękowaniem i uznaniem sekcja FORHAND pragnie złożyć
największe wyrazy uznania Prezesowi Klubu MKS Poręba
Panu Mariuszowi Sobczykowi za sprzęt sportowy o wysokiej
klasie, bez którego nie moglibyśmy działać.
Nasza sekcja pragnie złożyć szczególne podziękowania
dla Pana Burmistrza Ryszarda Spyry za duży wkład i zaangażowanie w rozwój i propagowanie tenisa stołowego na
terenie naszego miasta. Chcemy również podziękować Pani
Dyrektor MOK Karolinie Ostrowskiej że tak bardzo nam pomaga w organizowaniu turniejów tenisa stołowego, które
odbyły się w Porębie. W tym roku 14 października będziemy
obchodzić 5 – lecie naszej sekcji. Planujemy przeprowadzenie amatorskiego Turnieju Tenisa Stołowego pod patronatem MKS Poręba oraz Burmistrza Miasta Poręby. Zapraszamy wszystkich chętnych i zainteresowanych na ten Turniej.
Dokładna data ukaże się na plakatach.
Włodzimierz Pucek
NR 2 I 2017 I MARZEC-KWIECIEŃ
13
OGŁOSZENIE
ZAKŁAD KARNY W WOJKOWICACH
ODDZIAŁ ZEWNĘTRZNY W CIĄGOWICACH
OFERTA PRACY OSADZONYCH
Nowo otwarta jednostka penitencjarna w Ciągowicach k/Zawiercia zaprasza okolicznych przedsiębiorców do współpracy w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Oddział Zewnętrzny
w Ciągowicach jest zakładem karnym typu półotwartego podległym Zakładowi Karnemu w Wojkowicach o pojemności 275 osadzonych mężczyzn. Przed zatrudnieniem skazanego wszczynana jest
procedura polegająca na ocenie jego kwalifikacji, stanu zdrowia oraz charakteru przestępstwa. Podstawą
zatrudnienia jest skierowanie do pracy.
Zatrudnienie skazanych przynosi wymierne korzyści zarówno dla zatrudniającego jak i dla samego skazanego w procesie jego resocjalizacji. Podstawowe korzyści dla pracodawcy to:
ћұ zatrudniający nie zawiera indywidualnych umów o pracę z osadzonymi (umowa zawierana jest
z Dyrektorem Zakładu Karnego na określoną ilość osób)
ћұ
do skazanych nie stosuje się przepisów prawa pracy z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu
pracy oraz BHP
ћұ
większość dokumentacji zatrudnieniowej prowadzi administracja Zakładu Karnego
ћұ
osobie pozbawionej wolności przysługuje wynagrodzenie zapewniające osiągnięcie co najmniej
minimalnego wynagrodzenia za pracę
ћұ
wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin bez
względu na przyczyny nieobecności w pracy
ћұ
za skazanego nie ma obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej (nie ma potrzeby wypłacania zasiłku chorobowego za okres przebywania skazanego na zwolnieniu lekarskim)
ћұ
zatrudniający ma prawo wnioskować o wycofanie skazanego z zatrudnienia i zastąpienia go
innym osadzonym bez zachowania formy i terminów przewidzianych w prawie pracy
przedsiębiorca zatrudniający osadzonych odpłatnie może uzyskać zwrot z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych w formie ryczałtu w wysokości 20% wynagrodzenia skazanego
brutto.
ћұ
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu:
por. Marcin Cupiał – starszy inspektor ds. zatrudnienia osadzonych
tel. (32) 296-16-61
email: [email protected]
14
SPRAWY LOKALNE
OGŁOSZENIA | REKLAMA
STOWARZYSZENIE
„NIE DLA KOPALNI CYNKU I OŁOWIU”
zaprasza mieszkańców Poręby na spotkanie, podczas którego
odbędzie się dyskusja:
„Co nam daje, a co zabiera kopalnia cynku i ołowiu w powiecie
zawierciańskim?”
Spotkanie odbędzie się
12 maja 2017 roku o godz. 17.00 w Miejskim Ośrodku Kultury
w Porębie przy ul. Mickiewicza 2.
!
OGŁOSZENIE MOK
Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na bezpłatne
warsztaty dla osób 50+ z obsługi komputera i internetu
.Zapisów można dokonywać w sekretariacie Miejskiego
Ośrodka Kultury lub telefonicznie pod numerem telefonu
503-023-460.
Serdecznie zapraszamy!!!
NR 2 I 2017 I MARZEC-KWIECIEŃ
15
Download