Program konferencji - Wydział Nauk Społecznych

advertisement
I Międzynarodowa Konferencja Doktorantów Studiów Doktoranckich z Zakresu
Pedagogiki i Nauk o Polityce
„Wyzwania i kierunki nauk społecznych”
28 września 2015 r.
Konferencja odbędzie się w Gdańsku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu
Gdańskiego (ul. Jana Bażyńskiego 4).
Godzina:
9.00-9.30
9.30-10.45
10.45-11.15
11.15-12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.30
15.30-17.30
17.30-18.00
Wydarzenia konferencyjne
Rejestracja uczestników
(w głównym holu przy wejściu na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu
Gdańskiego)
Otwarcie konferencji i obrady plenarne
(sala S211)
Przerwa na kawę
(poczęstunek w sali A209 i A210)
Debata
(sala S211)
Przerwa na kawę
(poczęstunek w sali A209 i A210)
Obrady w sekcjach
(sale na poziomie 200 w skrzydle A)
Przerwa na kawę
(poczęstunek w sali A209 i A210)
Obrady w sekcjach
(sale na poziomie 200 w skrzydle A)
Podsumowanie konferencji i pożegnanie uczestników
(sala S211)
OTWARCIE KONFERENCJI I OBRADY PLENARNE
Uroczyste otwarcie konferencji, godz. 9.30-10.00, sala S211:
Konferencję otworzy prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska, Dziekan Wydziału Nauk
Społecznych Uniwersytet Gdańskiego
Obrady plenarne, godz. 10.00-10.45, sala S211:
prof. dr hab. Maria Mendel - Głos o niezmiennikach w naukowym rozwoju pedagogiki
społecznej
prof. UG dr hab. Maria Groenwald - Uniwersytet społecznie usankcjonowanej wielorakości.
Doktoranci o ich uczelni i studiowaniu
1
DEBATA
Debata o sytuacji doktorantów na uczelniach wyższych, godz. 11.15-12.30, aula S211.
Uczestnicy debaty:
- prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek – Kierownik Studiów Doktoranckich z Zakresu Pedagogiki
i Nauk o Polityce
- prof. UG dr hab. Jarosław Nocoń – Zastępca Kierownika Studiów Doktoranckich z Zakresu
Pedagogiki i Nauk o Polityce
- prof. dr hab. Maria Mendel – Kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej
- mgr Marcin Zieliński – Kierownik Działu Jakości Kształcenia
- mgr Dominik Bień – Biuro Parlamentu Studentów UG
- mgr Małgorzata Dębicka – doktorantka Studiów Doktoranckich z Zakresu Pedagogiki i
Nauk o Polityce
OBRADY W SEKCJACH
Panel nr 1, godz. 13:00 – 15:00, sala A201, prowadzi: mgr Zbigniew Dorawa
1. Ewa Kapuścińska-Książek (Uniwersytet Opolski) - Problem uchodźctwa jako zagrożenie
dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej
2. Aneta Baranowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) - Współczesna
migracja cudzoziemców do Polski. Wyzwania i dylematy
3. Tomasz Wiśniewski (Uniwersytet Gdański) - Ostatnia prawdziwa rebelia. Współczesne
prawosławne ruchy antymodernistyczne
4. Margarita Butsenko - Mechanisms of formation of public consciousness through the media
5. Paulina Siegień (Uniwersytet Gdański) - Literatura jako medium polityczne. Casus
rosyjskich "nowych realistów"
Panel nr 2, godz. 13:00 – 15:00, sala A202, prowadzi: mgr Margaretta Mielewczyk
1. Anita Lewandowska (Uniwersytet Gdański) – Wzrost nastrojów radykalnych w Europie element wojny hybrydowej
2. Bartosz Mazurkiewicz (Uniwersytet Szczeciński) - Kryzys wartości – ciche zagrożenie dla
rozwoju współczesnego świata
3. Wojciech Paukszteło (Uniwersytet Szczeciński) Proeuropejscy uniosceptycy – analiza
wyników polskich partii eurosceptycznych na podstawie wyborów do Parlamentu
Europejskiego 2004-2014
4. Joanna Ryba (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) – Bezpieczeństwo jako
ważny aspekt funkcjonowania społeczeństwa
5. Mateusz Czajkowski (Uniwersytet Gdański) - Funkcja ideologiczna w nauce o polityce
6. Tomasz Wicha (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) - Refleksje o
politologii stosowanej
2
Panel nr 3, godz. 13:00 – 15:00, sala A203, prowadzi: mgr Monika Ruksztełło
1. Joanna Mendela (Uniwersytet Opolski) - "Demokracja in progress" – działalność
Ministerstwa Spraw Zagranicznych na rzecz wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego w
Polsce
2. Monika Ruksztełło (Uniwersytet Gdański) – Kapitał społeczny jako jeden z warunków
funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego
3. Zbigniew Dorawa (Uniwersytet Gdański) - Społeczeństwo obywatelskie w teorii i w
praktyce na przykładzie społeczności Miastka
4. Magdalena Gawłowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Publiczne
wystąpienia polityków jako forma pedagogiki społecznej
5. Ewelina Bilicka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) - Poziom
zaangażowania i zaufania społecznego mieszkańców miasta na przykładzie Kalisza
Panel nr 4, godz. 15:30 – 17:30, sala A201, prowadzi: mgr Monika Ruksztełło
1. Marta Stempień (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) - Competition
for supremacy of the global jihadist movement as a threat to the international security
2. Monika Mikołajczyk (Uniwersytet Gdański) - Terroryzm i konflikty zbrojne jako czynniki
wpływu na turystykę międzynarodową
3. Kamil Roman (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) - Rola społecznej
odpowiedzialności biznesu w kształtowaniu pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa
logistycznego
4. Karol Gałach (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) - Sposoby i metody
radzenia sobie z ryzykiem w zarządzaniu działalnością logistyczną
5. Hanna Sienkiewicz-Kaya (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) Pitfalls and dangers on the road to the Turkish-Kurdish conflict peace proces
6. Pushkareva Polina - Globalization of world’s economy: theory and practice
7. Valery Borodina - Formation of Russia's image abroad by the example of contemporary
foreign cinema
Panel nr 5, godz. 15:30 – 17:30, sala A202
1. Bartosz Duraj (Uniwersytet Gdański) - Polityka energetyczna Unii Europejskiej. Założenia
ogólne
2. Maciej Boryń (Uniwersytet Gdański) - Konflikty o surowce energetyczne
3. Aleksandra Lewandowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Środowiskowe
zagrożenia cywilizacyjne jako bariera zrównoważonego rozwoju państw i regionów
4. Andrzej Skiba (Uniwersytet Gdański) - Socjaldemokratyczna Partia Niemiec w wyborach
po 1990 roku
3
5. Piotr Lechowicz (Uniwersytet Wrocławski) - Partyjna instytucjonalizacja czy deinstytucjonalizacja opozycji politycznej? Wpływ zachowań kontestatorskich na
współczesne systemy demokratyczne.
Panel nr 6, godz. 15:30– 17:30, sala A203, prowadzi: mgr Agnieszka Ploetzing
1. Margaretta Mielewczyk (Uniwersytet Gdański) – Opinie Polaków na temat systemu
wyborczego
2. Angelika Wichert (Uniwersytet Gdański) – Przyczyny absencji wyborczej: przegląd
stanowisk
3. Agnieszka Ploetzing (Uniwersytet Gdański) – Koreańska Strefa Zdemilitaryzowana –
zimnowojenny podział XXI wieku
4. Małgorzata Dębicka (Uniwersytet Gdański) – Wielokulturowość Australii
5. Lisnyy Ykaterina - Distribution channels of propaganda in modern democratic society
Panel nr 7, godz. 13.00 -15.00, sala A208, prowadzi: mgr Nguyễn Duy Khang
1. Magdalena Cyndecka (Uniwersytet Gdański) - Model szkoły XXI wieku w świetle idei
BYOD (bring your own device - wykorzystywania w szkole przynoszonych przez uczniów
własnych urządzeń mobilnych, np. tablet, smartfon). Utopia czy rzeczywistość?
2. Nguyễn Duy Khang (Uniwersytet Gdański) - Effective teaching: a case study from a
course of Creativity in Education in University of Gdańsk
3. Łukasz Koperski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) - Using groups
addressed for parents of people with disabilities on Facebook
4. Ariel Wrona (Learnetic S. A.) - Technologia w służbie edukacji – szanse i perspektywy
5. Piotr Prósinowski (Uniwersytet Gdański) - Game studies a pedagogika: status i wyzwania
6. S. E. Panshina (Russian Peoples’ Friendship University) – Peculiarities of self-concept in
the Internet communication between students with different levels of self-appraisal
Panel nr 8, godz. 13.00-15.00, sala A207, prowadzi: mgr Marta Pięta
1. Małgorzata Pilecka (Uniwersytet Gdański)- W krzywym zwierciadle. Nauczycielskie
koncepcje dziecięcej pracy grupowej w klasie szkolnej
2. Agnieszka Drabata (Uniwersytet Gdański) - Z rozważań nad integracją uczniów z
niepełnosprawnością intelektualną w ponowoczesnej rzeczywistości
3. Joanna Urbańska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w
Warszawie) - Rozwój zawodowy nauczyciela a rozwój szkoły
4. Monika Chodyna-Santus (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) - Dyslexia –
a learning disability or an educational trend? The preliminary research on the perception
of dyslexia based on journalistic and common knowledge available in the media.
5. Petrukhina E.S. - Psychological maintenance of family during adoption process
6. Minaeva A.Y. - The typology of social networking personal activity
4
Panel nr 9, godz. 13.00-15.00, sala videokonferencyjna w bibliotece, prowadzi: mgr
Sandra Frąckowiak
1. Sandra Frąckowiak (Uniwersytet Gdański) – Rola ucznia a kontekst instytucjonalny szkoły
2. Nataliya V. Obidina (Peoples’ Friendship University of Russia) - Relationship of
extraversion and communication skills with successful implementation in managers of
commercial organization
3. Janusz Ruciński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) - Gdy rodzice nie chcą
być już razem. Sytuacja dziecka w obliczu rozwodu rodziców
4. Alexander Breusenko-Kuznetsov (Wschodnioeuropejski Instytut Psychologii) - Modern
views on the nature of the person.
5. Vitaliy Zaika (Wschodnioeuropejski
classification of human life crises.
Instytut
Psychologii)
-
Multidimensional
6. Denys Manokha (Wschodnioeuropejski Instytut Psychologii) - Advertising as a means of
manipulation of social consciousness
7. Marina V. Gridunova (Peoples’ Friendship University of Russia) - The problem of
intercultural competency methodological analysis.
8. Otgongerel Jambal (Peoples’ Friendship University of Russia) - Correlation of personality
traits and intercultural adaptation in Chinese students
9. Alexandra A. Vorobyeva (Peoples’ Friendship University of Russia) - Correction
capabilities of persistence as a personality trait in students
Panel nr 10, godz. 13.00-15.00, A206, prowadzi: mgr Patrycja Łaga
1. Patrycja Łaga, Julita Wołoszyn (Uniwersytet Gdański) – Znaczenie relacji szkoły i rodziny
w kontekście budowania wsparcia społecznego rodzin dzieci z niepełnosprawnością wnioski z analizy czasopisma ”Szkoła Specjalna” w latach 1924 – 2000
2. Ovcharenko Valentina Dmitrievna - Assessment of a traumatic event by the students with
the congenital and acquired disability
3. Ostrik Antonina Aleksandrovna - Cognitive technologies and techniques in the
professional determination of the senior
4. Obedkova Dar’ya - Characteristics of self-evaluation’s formation in adolescents
5. Surzhko Viktoriya - Influence of culture on teenagers’ consciousness
6. Grichihina Tatyana - Professional self-determination of young mothers in understanding of
their future professional activity
7. Kopkova Daria - Specifics of forming the social values among orphans and children who
live in families.
8. Shirkova Natalia - The specifics of pedagogical support in working with the foreign
students
5
Panel nr 11, godz. 13.00-15.00, sala A205, prowadzi: mgr Bartosz Atroszko
1. Bartosz Atroszko (Uniwersytet Gdański) – Niezamierzone skutki działań społecznych: o
reformie kształcenia zawodowego w Polsce po 1989 roku.
2. Anna Nadulska ( Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) - Non-specific eating disorders in
established diabetes,
3. Agnieszka Fedoryniec (Uniwersytet Gdański) - Nie – rozwojowa misja ewaluacji.
Ewaluacja zewnętrzna w polskiej szkole na tle dorobku czterech generacji ewaluacji
4. Agnieszka Koterwas (Uniwersytet Gdański) - Wybrane obszary funkcjonowania dorosłych
absolwentów podstawowej szkoły tradycyjnej i progresywistycznej
5. Damian Winczewski (Uniwersytet Szczeciński) - Deontologizacja jako problem filozofii
wychowania w szkolnictwie powszechnym
6. Anna Nadulska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) - The metabolic syndrome –
relationship with cardiovascular. Diseases of XXI century.
7. Phan Thị Tuyết Vân (Uniwersytet Gdański) - The spiral of philosophies of education in
developing human holistically
8. Хворова Екатерина - Culture as a factor of facial expressions’ effective recognition; On
the theoretical model of cognitive-cultural emotions’ recognition
Panel nr 12, godz. 15.30-17.30, sala A205, prowadzi: mgr Bartosz Atroszko
1. Monika Michalak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Stypendia doktoranckie i
projakościowe czy na pewno motywują doktorantów do pracy?
2. Nina Baranowska (Uniwersytet Wrocławski) - Odpłatność usług edukacyjnych
świadczonych przez uczelnie publiczne w świetle nowelizacji ustawy - Prawo o
szkolnictwie wyższym a model kształcenia studentów
3. Dominik Bień (Uniwersytet Gdański) - Doktoranci 2015 – studia III stopnia na polskich
uczelniach
4. Ewa Guzowska (Uniwersytet Gdański) - Badania własne nt. korzystania z telefonów
komórkowych a płynące z nich zagrożenia
5. Anna Kot (Uniwersytet Gdański) - Uczeń jako podmiot etyczny. Nauczycielskie
konceptualizacje podmiotowości w perspektywie kartezjańskiej, kantowskiej i focultowskiej
6. Anushina Nina - Personal and professional qualities of assisting professions’ specialists
Panel nr 13, godz. 15.30-17.30, sala videokonferencyjna w bibliotece, prowadzi: mgr
Paulina Siegień
1. Marta Pięta (Uniwersytet Gdański) - Problematyka rewalidacji dorosłych osób z
niepełnosprawnością słuchową na łamach czasopisma „Szkoła Specjalna” w latach 19241965
2. Irina Zhukova - Features of the formation of verbal and logical thinking of primary school
children with mental retardation
6
3. Venevskaya Irina - Activity of social workers in juvenile agencies
4. Komolov Oleg Evgenevich - Gender features of intellectual attention focusing selectivity
and arbitrary in the maturity period
5. Lyaginskaya Irina - Peculiarities of creativity of left-handed preschool children
6. Nikiforova Mariya - Structure of religious self-consciousness
7. Kovaleva Elena Lvovna - Coping strategies of people with disabilities
Panel nr 14, godz. 15.30-17.30, sala A206, prowadzi: mgr Marta Jurczyk
1. Aleksandra Dymowska (Uniwersytet Gdański) - Orientacja wartościująca osób
pozbawionych wolności z rozpoznaniem zaburzeń preferencji seksualnych pod postacią
pedofilii
2. Ewa Kubicka (Uniwersytet Gdański) - Miłość w rozumieniu osób należących do subkultury
skinheadów
3. Martyna Damska-Grzybowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Realizacja
ochrony przynależności do płci. Powództwo o ustalenie płci.
4. Marta Jurczyk (Uniwersytet Gdański) - Seksualność niepełnosprawnych intelektualnie w
rekonstrukyjnych narracjach wychowawców i terapeutów
5. Anna Mindovsky - Formation of stereotypes of female beauty by the example of
advertising of children's toys
6. Abdullaeva Lola - Transformation of gender stereotypes
7. Katarzyna Ciarcińska (Uniwersytet Szczeciński) - Wpływ feminizmu na jakość życia
kobiet, wedle Marthy C. Nussbaum i Catharine MacKinnon
Panel nr 15, godz. 15.30-17.30, sala A207, prowadzi: mgr Sandra Frąckowiak
1. Chernova Elena - Forms of tutor’s support in education and tutor’s kinds of professional
activity
2. Чистякова Татьяна Сергеевна - Individual and psychological characteristics of persons
engaged in creative activities
3. Schareva Anna - Study of emotional stability in theory of pedagogy and psychology
4. Helena Bekman - Features of electronic workbooks "Russian as a foreign language" using
on the basis of heuristic dialogue for students of economics
5. Афанасова Ирина Сергеевна - Characteristic features of self-attitude of young girls with
different level of self-esteem.
6. Kiseleva Olesya - Emotional intelligence as a factor of nurses’ professional
communication effectiveness
7
Panel nr 16, godz. 15.30-17.30, sala A208, prowadzi: mgr Patrycja Łaga
1. Садогурская Ирина Альфреджовна - Characteristic features of health loss acceptance
by people with traumatic disease of the spinal cord.
2. Тарантей Лариса - The implementation of competence approach in the training of
teaching staff in the Republic of Belarus
3. Seryakova Valeriya - Socio-psychological factors of young workers’ adaptation in
organization
4. Sosnovskaya Ekaterina - Activation of senior pupils in achievement’s competitions
5. Stakanchikova Ekaterina - On clip thinking in senior students
6. Zasuchkina Elena - Specific character of sub-culture formation in Russia
7. Bogouslavskaya D.G. – The career preferences of students of different majors
8. Anna A. Ogannisian (Peoples’ Friendship University of Russia) - Specifics of ethnic
stereotypes and social representations in the Armenian and Russian students
8
Download