Badania przeglądowe

advertisement
Jarosław Kaba
Epidemiologia weterynaryjna
Badania przeglądowe
Zadania
Warszawa
2003
Badania przeglądowe
Wzory
Liczebność próby dla wykrycia obecności choroby
n = [1-(1-p1)1/d] (N-d/2)+1
gdzie:
n
niezbędna liczebność próby
p1
założone prawdopodobieństwo wykrycia przynajmniej jednego przypadku w
próbie
N
liczebność populacji
d
liczba zwierząt chorych (zakażonych) w populacji
2
© J. Kaba 317573203
Badania przeglądowe
Zadania
Zadanie 1.
Chcemy dowiedzieć się czy stado brojlerów jest wolne od zakażenia
pewnym wirusem. W jaki sposób powinniśmy pobrać próbę?
Zadanie 2.
Zakłady produkują dziennie partię 10000 konserw zawierających pasztet
drobiowy. Do badań jakości mikrobiologicznej pobiera się z każdej takiej
partii 10 konserw. Zaproponuj sposób wyboru próby.
Zadanie 3.
Wirusowe zapalenie stawów i mózgu kóz jest chorobą przewlekłą. Koźlęta
zakażają się od matek pobierając siarę i mleko. U dorosłych kóz do
zakażenia dochodzi poprzez długotrwały kontakt zwierząt. Zaproponuj
sposób wyboru próby, tak aby najtrafniej scharakteryzować
rozprzestrzenienie się choroby w stadzie.
Zadanie 4.
W chlewni, w której utrzymywane jest 300 macior wraz z miotami planuje
się przeprowadzenie badań mających na celu określenie poziomu
immunoglobulin w surowicy prosiąt w piątym dniu życia. Zaproponuj
sposób wyboru próby.
Zadanie 5.
Właściciel stada krów mlecznych chce dowiedzieć się z 95% pewnościa
czy jego stado jest wolne od zakażenia wirusem IBR. Zwykle w stadzie, w
którym choroba występuje stwierdza się około 20% zwierząt
serododatnich. Od ilu krów należy pobrać próbki krwi do badań
serologicznych jeżeli liczebność stada wynosi:
A. 50 krów
B. 100 krów
C. 1000 krów
D. 10000 krów
Zadanie 6.
W stadzie bydła liczącym 80 krów właściciel zanotował zwiększoną liczbę
poronień i upadków nowonarodzonych cieląt. Lekarz weterynarii pobrał od
5 losowo wybranych zwierząt próbki krwi do badań serologicznych w
kierunku IBR. Wyniki badań wszystkich surowic były ujemne. Opierając
się na powyższych wynikach oraz wiedząc, że zwykle w stadzie około 20%
zwierząt jest zakażonych lekarz stwierdził, że z 95% pewnością przyczyną
© J. Kaba 317573203
3
poronień i upadków nie jest IBR. Skomentuj działania lekarza i postawiona
diagnozę.
Zadanie 7.
W stadzie owiec liczącym 500 zwierząt zbadano surowice pochodzące od
10 losowo wybranych zwierząt w kierunku choroby maedi-visna.
Otrzymano jedynie wyniki ujemne. W przebiegu tej choroby zwykle 30%
zwierząt w stadzie jest zakażonych.
A. Czy w tym stadzie mogą być zwierzęta zakażone?
B. Określ liczebność próby, która pozwoli ocenić to stado z 95% pewnością
jako wolne od choroby maedi-visna.
C. Ile maksymalnie może być takich owiec?
Zadanie 8.
W kurniku jest 20000 brojlerów. Ile ptaków należy zbadać aby z 95%
pewnością i z dokładnością 10 % określić odsetek ptaków zakażonych
pewnym wirusem w tym stadzie. Dane zawarte w piśmiennictwie są
rozbieżne i szacują, że zwykle odsetek ptaków zakażonych w stadzie
wynosi 25%, 50% lub 75%. Od ilu brojlerów należy pobrać próbki?
Zadanie 9.
Populacja kóz hodowlanych w Polsce liczy około 5000 zwierząt. Określ ile
zwierząt należy zbadać aby potwierdzić z 95% pewnością, że 15(±5)%
zwierząt w tej populacji jest zakażonych wirusem zapalenia stawów i
mózgu kóz. Jak należy przeprowadzić takie badania aby najtrafniej
scharakteryzować rozprzestrzenienie choroby w populacji?
Zadanie 10.
Załóżmy, że w kraju populacja kóz hodowlanych liczy 5000 zwierząt. Sa
one zgrupowane w 500 stadach po 10 zwierząt. Zaplanuj badania, które
pozwolą z 95% pewnością określić odsetek zakażonych stad z 5% błędem,
oraz pozwolą na określenie odsetka zwierząt zakażonych w
poszczególnych stadach. Zakażenie zwykle dotyczy 15% zwierząt w
stadzie. Brak jest danych na temat występowania choroby w kraju.
4
© J. Kaba 317573203
Download