Word

advertisement
PROCEDURA NR 1
Postępowanie przy udoju
1. Cel:
Czynności podejmowane przy udoju dla pozyskania mleka surowego
spełniającego wymagania określone w rozporządzeniu (WE)
nr 853/2004: liczba bakterii przy 30° ≤ 100 000/ml;
liczba komórek somatycznych ≤ 400 000/ml.
2.Odpowiedzialność:
Właściciel stada krów mlecznych.
3. Opis postepowania:
3.1. Udój przeprowadzają osoby zdrowe, posiadające aktualne zaświadczenie
do celów sanitarno-epidemiologicznych, dysponujące czysta odzieżą
ochronną.
3.2. Mleko może pochodzić wyłącznie od krów wykazujących dobry stan
zdrowia, bez objawów chorób i ran wymienia, którym nie podano
substancji nie dozwolonych i leków z okresem karencji.
3.2. Czynności przy udoju
(Opisać kolejne )
Download