modelowanie rozkładu temperatury i przepływu czynnika grzejnego

advertisement
MODELOWANIE INŻYNIERSKIE
40, s. 79-86, Gliwice 2010
ISSN 1896-771X
MODELOWANIE ROZKŁADU TEMPERATURY I PRZEPŁYWU
CZYNNIKA GRZEJNEGO W GRZEJNIKU ALUMINIOWYM
ANDRZEJ GOŁAŚ, RYSZARD OLSZEWSKI, JERZY WOŁOSZYN
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Akademia Górniczo – Hutnicza
e-mail: [email protected], [email protected], [email protected]
Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki numerycznego modelowania
rozkładu temperatury oraz przepływu czynnika grzejnego w grzejniku
aluminiowym. Grzejnik ten stanowi obecnie jeden z najczęściej wybieranych
modeli na polskim rynku. Zbudowano model obliczeniowy oraz wyznaczono
rozkład pola temperatury dla potrzeb analizy wytrzymałościowo termicznej. Do
obliczeń zastosowano pakiet ANSYS z modułem FLOTRAN, natomiast do
budowy modelu wykorzystano pakiet SolidWorks.
1. WSTĘP
Grzejnik współpracujący z wodną instalacją centralnego ogrzewania jest elementem, który
bezpośrednio uczestniczy w przekazywaniu ciepła do otoczenia. Podstawą zjawiska wymiany
ciepła między grzejnikiem a otoczeniem jest różnica temperatury, która jest jednocześnie
źródłem powstawania odkształceń i naprężeń cieplnych elementów instalacji wodnej
centralnego ogrzewania, a w szczególności samego grzejnika. W wielu wypadkach
odkształcenia te prowadzą do uszkodzeń elementów instalacji cieplnych, których wynikiem
jest ich nieszczelność. Coraz częściej w konstrukcjach maszyn, jak również w urządzeniach
energetycznych, należy określać obciążenia cieplne i ich wpływ na wytężenie konstrukcji.
Podstawowym narzędziem analizy ilościowej obciążeń cieplnych są między innymi metody
numeryczne. Należy mieć świadomość, że rozkład pola temperatury grzejnika nie jest
jednorodny i zależy od wielu czynników, do których między innymi zaliczyć możemy
warunki w pomieszczeniu, w którym pracuje grzejnik jak również prędkość przepływu
czynnika grzejnego. W celu dokładnego wyznaczenia odkształceń i naprężeń trzeba szukać
rozwiązań pozwalających poprawnie zdefiniować rozkład temperatury na ściankach
grzejnika. Poszukujemy zatem warunku brzegowego I rodzaju dla analizy wytrzymałościowo
termicznej. Pomiar przy użyciu np. termowizji pozwala określić rozkład temperatury na
ściankach grzejnika, lecz napotkamy wiele problemów, aby wykorzystać te pomiary do badań
symulacyjnych. W poniższej pracy zaproponowane zostało rozwiązanie pozwalające określić
temperaturę cieczy w grzejniku z uwzględnieniem prędkości przepływu oraz wymiany ciepła
z otaczającym powietrzem. Określony zatem zostanie warunek brzegowy I rodzaju (warunek
Dirichleta) dla analizy wytrzymałościowo termicznej. Metoda elementów skończonych jest
szczególnie przydatna do tego celu. Za pomocą MES bada się przepływ ciepła, przepływ
cieczy podczas analizy pola temperatury oraz rozpatruje się inne zagadnienia opisane
równaniami różniczkowymi pierwszego lub drugiego rzędu.
80
A. GOŁAŚ, R. OLSZEWSKI, J. WOŁOSZYN
2. OBIEKT BADAŃ
Obiektem badań jest model bryły wodnej (rys. 1a) wypełniającej grzejnik aluminiowy
(rys. 1b). Jeśli chodzi o grzejniki aluminiowe, to właśnie one są obecnie najczęściej
kupowane. Powodów jest kilka. Przede wszystkim są lekkie, odporne na korozję i doskonale
przewodzą ciepło oraz łatwo poddają się formowaniu. Ponadto, tak jak żeliwne, mają budowę
modułową. [1]
Model został wykonany przy pomocy programu SolidWorks, a następnie zaimportowany
do środowiska ANSYS. Dla ułatwienia obliczeń rozpatrywany obszar należało uprościć
i w tym celu pominięto zaokrąglenia o małych promieniach na wszystkich krawędziach
grzejnika. Rysując model, pominięto również takie elementy jak zawory regulujące prędkość
przepływu wody.
a)
b)
Rys. 1. Obiekt badań: a - model bryły wodnej wypełniającej grzejnik; b - grzejnik członowy
aluminiowy [7]
3. OPIS FIZYKI ZJAWISKA
Zjawiska przepływu są mniej lub bardziej skomplikowane w zależności od geometrii
obiektu. Aby wyznaczyć pola prędkości, temperatury oraz ciśnienia, przepływ trzeba opisać
matematycznie równaniami, np. w układzie prostokątnym x, y, z. W tych równaniach jest pięć
niewiadomych, a mianowicie:
· składowe prędkości – vx(x,y,z), vy(x,y,z), vz(x,y,z),
· temperatura T(x,y,z),
· ciśnienie p(x,y,z).
Zatem do opisu ruchu płynu potrzebny jest układ pięciu równań różniczkowych. Na ten
układ równań składają się:
· równania ruchu płynu rzeczywistego, zwane równaniami Naviera – Stokesa,
· równanie ciągłości przepływu,
· równanie wymiany ciepła dla przepływu płynu.
Po rozwiązaniu tych równań otrzymuje się pola prędkości, temperatury oraz ciśnienia. Na
drodze do osiągnięcia rozwiązań napotyka się wiele przeszkód i trudności. Są to trudności
z zakresu matematyki lub fizyki, wobec tego do rozwiązań dochodzi się na drodze uproszczeń
[5].
Dla badanego przypadku przepływu wody w grzejniku przyjmujemy następujące założenia
i uproszczenia:
¶v x ¶v y ¶v z
+
+
=0
· płyn jest nieściśliwy a zatem,
¶x
¶y
¶z
MODELOWANIE ROZKŁADU TEMPERATURY I PRZEPŁYWU CZYNNIKA GRZEJNEGO…
81
·
płyn jest newtonowski, jego właściwości termofizyczne, takie jak przewodność,
ciepło właściwie, gęstość oraz lepkość są stałe, ponadto nie występują reakcje
chemiczne oraz przemiany fazowe,
· pominięto wpływ sił grawitacji,
¶v
· przepływ płynu traktowany jest jako ustalonyczyli
=0
¶t
Dla tak zdefiniowanego płynu otrzymujemy następujące równania [4,5]:
- równania Naviera – Stokesa:
æ ¶ 2 vx ¶ 2vx ¶ 2vx ö
æ ¶v x
¶v x
¶v x ö
¶p
÷
ç
ρ × ç vx
+ vy
+ vz
÷ = - ¶x + μçç ¶x 2 + ¶y 2 + ¶z 2 ÷÷
¶
¶
¶
x
y
z
ø
è
ø
è
ö
÷
÷
ø
2
2
2
æ¶ v ¶ v ¶ v ö
æ ¶v
¶v
¶v ö
¶p
ρ × çç v x z + v y z + v z z ÷÷ = - + μçç 2z + 2z + 2z ÷÷
¶z
¶y
¶z ø
¶y
¶z ø
è ¶x
è ¶x
równanie ciągłości przepływu:
¶
(rv x ) + ¶ (rv y )+ ¶ (rv z ) = 0
¶x
¶y
¶z
równanie wymiany ciepła dla przepływu płynu:
¶T
¶T
¶T
λ æ ¶ 2 T ¶ 2T ¶ 2 T ö
ç
÷
vx
+ vy
+ vz
=
+
+
¶x
¶y
¶z ρ × c çè ¶ 2 x ¶ 2 y ¶ 2 z ÷ø
gdzie:
vx, vy, vz – składowe wektora prędkości przepływu [m/s],
T – temperatura [K],
ρ – gęstość [kg/m3],
m – lepkość dynamiczna [Pa·s],
c – ciepło właściwe [J/(kgK)],
λ – współczynnika przewodzenia ciepła [W/(m2K)].
æ ¶ 2v y ¶ 2v y ¶ 2 v y
¶v y
¶v y ö
æ ¶v y
¶p
ç
÷
ç
ρ × ç vx
+ vy
+ vz
÷ = - ¶y + μç ¶x 2 + ¶y 2 + ¶z 2
¶
¶
¶
x
y
z
ø
è
è
·
·
(1)
(2)
(3)
Do rozwiązania powyższych równań wymagane jest przyjęcie warunków
brzegowych (rys. 2):
· prędkość przepływu wody na powierzchni (A) badanego modelu bryły wodnej jest
równa zero a zatem, v x A = 0, v y = 0, v z A = 0 ,
A
·
na powierzchni (A) badanego modelu bryły wodnej przyjmujemy konwekcyjny
warunek brzegowy wymiany ciepła z otaczającym grzejnik powietrzem, a zatem,
æ ¶T ö
- çl
÷ = a (T A - TP )
è ¶n ø A
·
gdzie:
a – współczynnik oddawania ciepła [W/(m2K)],
TP – temperatura otaczającego powietrza [K],
TA – temperatura powierzchni A [K],
prędkość przepływu wody na wejściu do układu ( powierzchnia (B) badanego
modelu bryły wodnej ) jest równa v x B = -1.5 m , [1]
s
·
temperatura cieczy na powierzchni (B) jest równa T
B
= 343K ,
82
A. GOŁAŚ, R. OLSZEWSKI, J. WOŁOSZYN
·
zdefiniowano ciśnienie równe ciśnieniu atmosferycznemu na wyjściu z układu
(powierzchnia C )
Rys. 2. Model bryły wodnej dla warunków brzegowych
Wartości poszczególnych stałych termo-fizycznych wody przyjęto odpowiednio:
przewodność wody λ=0,6069 W/(m2K), ciepło właściwe c=4181,7 J/(kgK), gęstość
w temperaturze 340K ρ=980 kg/m3 oraz lepkość dynamiczną w temperaturze 340K
m=422·10 -6Pa·s. Zgodnie z literaturą [6] przyjęto stały dla całego modelu współczynnik
oddawania ciepła dla konwekcji swobodnej równy a=15 W/(m2K) oraz przyjęto temperaturę
otaczającego ośrodka równą Tp=293 K. [2,3,6]
4. PRZYGOTOWANIE MODELU OBLICZENIOWEGO
W celu przeprowadzenia obliczeń z wykorzystaniem MES model dzieli się na elementy
skończone. Model bryły wodnej został poddany dyskretyzacji elementem typu FLUID 142
(rys. 3). Jest to element z węzłami o interesujących nas pięciu stopniach swobody vx, vy, vz,
pres, temp, trzech dotyczących prędkości przepływu (vx, vy, vz), po jednym dotyczącym
ciśnienia (pres) i temperatury (temp). Element ten pozwala również na wprowadzenie
czterech podstawowych własności fizycznych, tj. gęstości, lepkości, przewodności cieplnej
oraz ciepła właściwego [8]. W wyniku dyskretyzacji model geometryczny został podzielony
na około 1,6 mln elementów skończonych o liczbie węzłów około 320 tysięcy.
MODELOWANIE ROZKŁADU TEMPERATURY I PRZEPŁYWU CZYNNIKA GRZEJNEGO…
83
Rys. 3. Model bryły wodnej z podziałem na elementy skończone
Na tak przygotowany model obliczeniowy nałożone zostały wszystkie zdefiniowane
wcześniej warunki brzegowe, wymuszenia oraz przyjęto odpowiednie stałe termo-fizyczne
wody.
5. OBLICZENIA NUMERYCZNE I ANALIZA UZYSKANYCH WYNIKÓW
Modelowanie rozkładu temperatury oraz przepływu czynnika grzejnego w badanym
obiekcie jest stosunkowo wymagającym problemem obliczeniowym. Wynika to między
innymi z dużej zmienności pola przekroju jak również dużej liczby elementów skończonych.
Do obliczeń numerycznych został wykorzystany pakiet ANSYS z modułem do numerycznego
modelowania zagadnień mechaniki płynów FLOTRAN.
W wyniku obliczeń uzyskano przestrzenne rozkłady pola parametrów fizycznych
badanego modelu w postaci wartości wektorów.
Rys. 4. Wypadkowy rozkład pola prędkości przepływu cieczy - płaszczyzna przekroju
„xy” [m/s]
84
A. GOŁAŚ, R. OLSZEWSKI, J. WOŁOSZYN
Rys. 5. Rozkład pola prędkości przepływu cieczy na kierunku Vx - płaszczyzna przekroju
„xy” [m/s]
Rys. 6. Rozkład pola prędkości przepływu cieczy na kierunku Vy - płaszczyzna przekroju
„xy” [m/s]
Już pobieżna ocena wyników obliczeń wskazuje na istotną rolę efektów związanych
z trójwymiarowością przepływu. Dotyczy to zarówno obrazu jakościowego, jak i ilościowego.
Otrzymane wyniki to wektory na kierunkach „x”, „y” oraz „z”, dlatego przy analizie rozkładu
przepływu wzięto pod uwagę poszczególne kierunki przepływu cieczy. Oś „x” oraz oś „y”
układu współrzędnych tworzą płaszczyzną przekroju „xy”. Przedstawiając obliczone wartości
przepływu czynnika grzejnego w płaszczyźnie przekroju „xy”, należy zauważyć, że
zróżnicowanie pola przepływu na kierunku „x” jest globalnie mniejsze od zróżnicowania na
MODELOWANIE ROZKŁADU TEMPERATURY I PRZEPŁYWU CZYNNIKA GRZEJNEGO…
85
kierunku „y” (rys. 5 i rys. 6) co wynika z geometrii grzejnika. Na rys. 7 widać, że obszary
wysokiej temperatury są zlokalizowane w czterech pierwszych członach grzejnika, tam gdzie
prędkość przepływu czynnika jest największa. Natomiast tam, gdzie prędkość przepływu jest
mniejsza, następuje spadek temperatury cieczy.
Rys. 7. Rozkład pola temperatury cieczy na powierzchni bryły wodnej [K]
Otrzymano więc niejednorodny rozkład temperatury zależny między innymi od prędkości
przepływu. W obszarach, gdzie prędkość przepływu jest mniejsza, ciecz dłużej oddaje ciepło,
a zatem jej temperatura spada. Warto zwrócić uwagę na różnicę temperatury
w najzimniejszym i najcieplejszym obszarze, która wynosi około 15 K, oraz na lokalizację
tych obszarów. Przy takim niejednorodnym rozkładzie temperatury, gdy w grę wchodzi
zabudowa podzielników kosztu ogrzewania, istotne staje się miejsce ich zamontowania do
poprawnego określenia wykorzystanej energii cieplnej.
Uzyskane wyniki rozkładu temperatury przedstawione na rys. 7 w dość dokładny sposób
umożliwiają odczyt pola rozkładu temperatury. Otrzymany w wyniku obliczeń numerycznych
rozkład pola temperatury na płaszczyznach zewnętrznych badanego modelu bryły wodnej
może być równocześnie warunkiem brzegowym (Dirichleta) dla analizy wytrzymałościowo
termicznej i jest niezbędny do przeprowadzenia dalszych badań symulacyjnych.
Należy mieć na uwadze fakt, że otrzymane rozwiązania są obarczone błędami
wynikającymi z przybliżonego charakteru metody. Uproszczenia, poczynione przy
opracowywaniu modelu, ułatwiają jego opis, jednakże mają także wpływ na dokładność
poszukiwanego rozwiązania. Daleko idące uproszczenia mogą spowodować pominięcie
istotnych cech układu rzeczywistego, natomiast zbyt złożony model matematyczny może
spowodować błędy w rozwiązaniu ze względu na skomplikowany proces obliczeniowy.
86
A. GOŁAŚ, R. OLSZEWSKI, J. WOŁOSZYN
6. PODSUMOWANIE
Celem przedstawionej analizy było nie tylko określenie parametrów rozpoznanych zjawisk
fizycznych dla konkretnego obiektu technicznego, ale również sprawdzenie metodyki badań.
Obiekt badań to bryła wody odwzorowująca wnętrze grzejnika aluminiowego. Sposób
postępowania oraz przyjęte warunki obliczeniowe pozwoliły na przeprowadzenie obliczeń,
których wynikiem był rozkład pola temperatury oraz pola prędkości przepływu. Przypomnieć
należy, że, tworząc model i wykonując obliczenia, położono nacisk na możliwie wierne
odtworzenie badanego modelu. Nie obyło się jednak od uproszczeń, założono stałą wartość
współczynnika α po stronie powietrza, co znacznie zredukowało wielkość badanego modelu
i skróciło czas obliczeń. Wykonując trójwymiarowy model, dołożono wszelkich starań, aby
jak najdokładniej odwzorować obiekt badań. Uzyskane wyniki pozwalają na zdefiniowanie
warunku brzegowego Dirichleta wymaganego do analizy wytrzymałościowo termicznej.
LITERATURA
1. Albers J., Dommel R., Wagner J.: Systemy centralnego ogrzewania i wentylacji: poradnik
dla projektantów i instalatorów. Warszawa: WNT 2007.
2. Arslanturk C., Ozguc A.F.: Optimization of a central - heating radiator. “Applied Energy”
2006, Vol. 83 p. 1190-1197.
3. Kazimierski Z.: Podstawy mechaniki płynów i metod komputerowej symulacji
przepływów. Łódź: Wyd. Pol. Łódzkiej, 2004.
4. Spurk H.J. Aksel N.: Fluid mechanics. Berlin Heidelberg: Springer 2008.
5. Walczak J.: Inżynierska mechanika płynów. Poznań: Wyd. Pol. Pozn., 2006.
6. Wiśniewski S. Wiśniewski T.: Wymiana ciepła. Warszaw : WNT, 1994.
7. Katalog KFA. Kraków: Krakowska Fabryka Armatury, 2007.
8. ANSYS 10 documentation. ANSYS Inc. 2005.
MODELING OF THERMAL DISTRIBUTION AND FLUID FLOW
OF HEATING MEDIUM IN ALUMINUM ALLOY RADIATOR
Summary. This article presented the results of numerical calculations of thermal
distribution and fluid flow of heating medium in aluminum alloy radiator. This
heaters are one of the mostly choose in polish market. The aim of this research
was to build 3-D model and determine the thermal distribution to find first
boundary condition for the thermal – structural analysis. To solve this problem
was used the ANSYS with FLOTRAN application engine and to build the 3-D
model was used the SolidWorks.
Download