Nadciśnienie tętnicze jako problem Zdrowia Publicznego

advertisement
Projekt NPE
Najzdrowszy Powiat Europy
(NPE)
Jacek Żak
Kierownik Działu Zdrowia Publicznego
i Promocji Zdrowia
WSSE w Krakowie
Kraków, 25.05.2011
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
Najzdrowszy Powiat Europy
Osoby uczestniczące w opracowaniu projektu
Agnieszka Hejmo
Angelika Drobisz- Miętkiewicz
Krzysztof Michałek
Marita Klemczak
Magdalena Koperny
Elżbieta Kuras
Jacek Żak
Michalina Żurawska
Główny Koordynator
Rafał Niżankowski
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
Cele projektu:
udowodnienie możliwości poprawy zdrowotności populacji polskiej,
dopracowanie i wytestowanie w małej skali jednego, średniej wielkości
powiatu konsekwencji zdrowotnych, ekonomicznych i społecznych w
zakresie skoordynowanej profilaktyki głównych schorzeń, promocji zdrowia i
edukacji zdrowotnej,
dostarczenie wiarygodnych informacji o opłacalności w polskich warunkach
programów profilaktycznych.
Projekt „Najzdrowszy Powiat Europy”
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
PREWENTORIUM - modelowy ośrodek
profilaktyki, w którym będą prowadzone
działania oparte na najbardziej aktualnych
dowodach naukowych w zakresie
profilaktyki, edukacji i promocji zdrowia
prewentorium - (niem. Präventorium z ang. preventorium od prevent ‘zapobiegać’)
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
Nasz projekt jest zgodny z celem głównym Narodowego
Programu Zdrowia na lata 2007- 2015 „Poprawa stanu
zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz
zmniejszenie nierówności
w zdrowiu’’
Spodziewane efekty:
1. zdrowotne
2. ekonomiczne
3. społeczne
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
W RAMACH PROJEKTU ZOSTAŁY OPRACOWANE NASTĘPUJĄCE PROGRAMY:
Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia.
Program wczesnego wykrywania tętniaka aorty brzusznej.
Program ograniczania palenia tytoniu.
Program profilaktyki nadwagi i otyłości.
Program wczesnego wykrywania raka szyjki macicy.
Program wczesnego wykrywania raka piersi.
Program wczesnego wykrywania raka jelita grubego.
Program profilaktyki złamań i wczesnego wykrywania osteoporozy.
Program wykrywania zakażenia chlamydią.
Program profilaktyki zaburzeń depresyjnych wśród młodzieży.
Program zapobiegania próchnicy.
Szczepienia.
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
Projekt obejmuje dwa główne nurty.
W ramach pierwszego wdrożone zostaną programy kompleksowej
indywidualnej profilaktyki pierwotnej (kontrola czynników ryzyka) i
wtórnej (wczesne wykrywanie) obejmującej:
- identyfikację czynników ryzyka,
- badania przesiewowe dla wykrycia wczesnych postaci schorzeń,
- szczepienia,
Drugi nurt obejmie działania z zakresu powszechnej edukacji
zdrowotnej oraz promocji zdrowia (profilaktyka wczesna)
ukierunkowanych na skuteczną, pro-zdrowotną modyfikację stylu życia
mieszkańców powiatu.
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
Zasady kompleksowej profilaktyki
- racjonalizm – rekomendacji U.S. Preventive Services Task Force
(USPSTF) (klasy A ew. B)
- kompleksowość
- wygoda
- powszechność
- trwałość
-
Siła
rekomend
acji
Opis
A
USPSTF zaleca daną interwencję ze względu na jej wysokie korzyści.
B
USPSTF donosi, iż istnieją wiarygodne dowody na efektywność interwencji, a
korzyści z danej interwencji są umiarkowane lub znaczne i przewyższają
szkody.
C
USPSTF nie zaleca przeprowadzania rutynowo danej interwencji, istnieje
umiarkowana pewność, że korzyść netto jest niewielka.
D
USPSTF nie zaleca danej interwencji, ze względu na brak dowodów
wskazujących na jej korzyści lub też szkody przewyższają korzyści.
www.cochrane.org
www.uspreventiveservicestaskforce.org
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
Lp.
1.
Nazwa programu
Program profilaktyki i wczesnego
wykrywania chorób układy krążenia
Interwencja
Pomiar ciśnienia tętniczego krwi
Grupa docelowa
Kobiety i mężczyźni > 18 r.ż.
Pomiar stężenia lipidów we krwi
Kobiety > 45 r.ż + podwyższone ryzyko ChNS*
Kobiety > 22 r.ż + podwyższone ryzyko ChNS
Mężczyźni >35 r.ż
Mężczyźni 20-34 lat + podwyższone ryzyko ChNS
Kobiety 55-79 lat
Mężczyźni 45-79 lat
A
B
A
B
A
A
Suplementacja kwasem acetylosalicylowym
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
USPSTF
A
Program wczesnego wykrywania tętniaka
aorty brzusznej
Program ograniczania palenia tytoniu
Badanie ultrasonograficzne
Mężczyźni 65-75 lat kiedykolwiek palący
B
Poradnictwo antytytoniowe
Osoby dorosłe palące papierosy
Kobiety ciężarne
A
A
Program profilaktyki nadwagi i otyłości
Program wczesnego wykrywania raka szyjki
macicy
Program wczesnego wykrywania raka piersi
Program wczesnego wykrywania raka jelita
grubego
Program profilaktyki złamań i wczesnego
wykrywania osteoporozy
Program wykrywania zakażenia chlamydią
Poradnictwo dietetyczne
Badania cytologiczne
>18 r.ż +nadwaga/otyłość+ zespół metaboliczny
Kobiety 25-59 lat
B
A
Badanie mammograficzne
Kolonoskopia
Kobiety 50-69 lat
Kobiety i mężczyźni 50-65 lat
B
A
Ocena ryzyka złamań metodą FRAX
Badanie densytometryczne
Badania przesiewowe w celu wczesnego
wykrycia chlamydii (badanie NAAT)
Badania przesiewowe w celu wczesnego
wykrycia depresji oraz szybkiej interwencji
specjalistycznej.
Fluoryzacja zębów
-
Kobiety > 50 r.ż.
Kobiety > 65 r.ż.
Kobiety 18-24 lat
Kobiety w ciąży do 24 r.ż.
Młodzież 14-16 lat
B
B
A
B
B
Dzieci 2-5 lat
B
-
10.
Program profilaktyki zaburzeń depresyjnych
wśród młodzieży
11.
12.
Program zapobiegania próchnicy
Szczepienia (zgodnie z zaleceniami CDC*)
-
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
“Niechaj pożywienie będzie
lekarstwem, a lekarstwo
pożywieniem”.[Hipokrates]
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
- tytoń
- sól
- żywienie
- alkohol
- aktywność fizyczna
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
Wyróżnia się następujące grupy docelowe, do których
kierowane będą treści edukacyjne i których modyfikacji
nawyków należy oczekiwać:
- młodzież szkolna
- pracownicy zakładów pracy
- osoby będące na emeryturze i rencie
- osoby korzystające z pomocy społecznej
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
Partnerzy projektu NPE:
- Starostwo Powiatowe w Olkuszu- oraz Samorządy
gminne Powiatu Olkuskiego
- Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w
Olkuszu
Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w
Krakowie
- Instytut Zdrowia Publicznego CM UJ
Kluczowi partnerzy projektu:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
Dziękuję za uwagę!
Tel: 12-25-49-501
Tel: 12-25-49-429
E-mail: [email protected]
Download