księga jakości - Szpital Rejonowy im. dr Józefa Rostka

advertisement
KSIÆGA JAKOÚCI – ZA£ NR 1
PODKSIÆGA JAKOÚCI ZAK£ADU DIAGNOSTYKI I TERAPII
O b o w i ¹ z u j e : Z AK £ A D D I AG N O S T Y K I I T E R A P I I
D AT A 0 1 . 1 1 . 2 0 1 3
KJ-ZA£ NR 1
Strona 1 z 9
WYDANIE 3
1. Wprowadzenie
W zwi¹zku z faktem, i¿ Zakùad Diagnostyki i Terapii podlega administracyjnie Szpitalowi Rejonowemu
im.dr J.Rostka w Raciborzu, w którym jest wdro¿ony Zintegrowany System Zarz¹dzania Jakoœci¹ i Zarz¹dzania Úrodowiskowego, wszelkie realizowane dziaùania i dokumentacja zwi¹zane z zarz¹dzaniem s¹ logicznym rozwiniêciem dziaùañ i dokumentacji obowi¹zuj¹cej w Szpitalu.
2. Informacje o Zakùadzie Diagnostyki i Terapii
Zakùad Diagnostyki i Terapii rozpocz¹ù swoj¹ dziaùalnoœã w swojej nowej siedzibie w 2002 roku. Od po-
cz¹tku swojej dziaùalnoœci Zakùad zajmuje siê œwiadczeniem usùug medycznych w zakresie radiologii.
Aby wyjœã naprzeciw oczekiwaniom pacjentów zmodernizowaliœmy nasze pracownie i zainwestowali-
œmy w system poœrednio-cyfrowy.
Jakie s¹ jego zalety?
 Obraz stworzony cyfrowo mo¿na zmieniaã - powiêkszyã, zmieniã jego kontrast, przeprowadziã szczegóùow¹ ocenê obszaru zainteresowania – co umo¿liwia wy¿sz¹ wykrywalnoœã zmian.
 W radiografii cyfrowej noœnikiem obrazu radiologicznego jest fosforowa pùyta obrazowa wielokrotnego
u¿ycia.
 Dziêki systemowi PACS obraz cyfrowy jest dostêpny dla kieruj¹cego lekarza natychmiast po uwolnieniu
go z konsoli technika. Jednoczeœnie obraz ten jest dostêpny w danej chwili dla kilku lekarzy, którzy s¹
np. na ró¿nych oddziaùach czy poradniach.
 Ucyfrowione obrazy mo¿na wydawaã zarówno na pùycie CD jak i na kliszy.
 Archiwizacja obrazów cyfrowych prowadzona jest na pùytach DVD - obraz mo¿e byã w prosty sposób
kopiowany i odszukany a archiwizacja nie zajmuje du¿o miejsca.
Obsùug¹ pacjentów w naszych pracowniach zajmuje siê wykwalifikowany personel – lekarze i technicy
elektroradiologii, pielêgniarki, rejestratorki, sekretarka medyczna. Wprowadzaniem zasad zapewniania jakoœci - w tym prowadzeniem kontroli jakoœci stosowanych fizycznych parametrów - oraz nadzorem nad
prawidùowym dziaùaniem sprzêtu rentgenowskiego zajmuje siê fizyk medyczny. Za koordynacjê pracy caùe-
go Zakùadu Diagnostyki i Terapii ponosi odpowiedzialnoœã Kierownik Zakùadu, który okreœla zakres obowi¹zków wszystkich pracowników. Bezpoœrednim przeùo¿onym Kierownika Zakùadu Diagnostyki i Terapii
jest Dyrektor Szpitala.
3. Posiadane i eksploatowane wyposa¿enie medyczne
Zakùad Diagnostyki i Terapii obejmuje nastêpuj¹ce pracownie diagnostyczne:
 dwie ogólnodiagnostyczne pracownie rentgenowskie,
 dwie pracownie ultrasonografii,
 pracowniê tomografii komputerowej,
 pracownia badañ kontrastowych.
Dodatkowo pod nadzorem DZD znajduj¹ siê: rentgenowski aparat przewoêny do zdjêã przyùó¿kowych, który
znajduje siê na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, oraz dwa aparaty zabiegowe z ramieniem C,
bêd¹ce na wyposa¿eniu Centralnego Bloku Operacyjnego.
Niniejszy dokument jest wùasnoœci¹ SPZOZ Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu.
Jego kopiowanie lub rozpowszechnianie bez zgody peùnomocnika lub dyrektora jest zabronione
KSIÆGA JAKOÚCI – ZA£ NR 1
KJ-ZA£ NR 1
PODKSIÆGA JAKOÚCI ZAK£ADU DIAGNOSTYKI I TERAPII
O b o w i ¹ z u j e : Z AK £ A D D I AG N O S T Y K I I T E R A P I I
Strona 2 z 9
D AT A 0 1 . 1 1 . 2 0 1 3
WYDANIE 3
W naszych pracowniach obrazy uzyskiwane s¹ przy pomocy aparatów diagnostycznych rejestrowane
s¹ w systemie poœrednim - cyfrowym. System poœredniej radiografii cyfrowej skùada siê z:
 standardowych aparatów diagnostycznych,
 czytników pùyt obrazowych - skanerów,
 fosforowych pùyt obrazowych z kasetami,
 konsoli techników,
 stacji lekarskich,
 systemu komputerowego do archiwizowania obrazów radiologicznych,
 cyfrowych urz¹dzeñ do suchej obróbki filmów medycznych – drukarki termiczne.
Aparaty rentgenowskie do zdjêã maj¹ równie¿ mo¿liwoœã rejestracji obrazów w klasycznym ukùadzie bùo-
na/folia wzmacniaj¹ca. Zakùad Diagnostyki i Terapii obsùugiwany jest przez radiologiczn¹ bazê danych typu
RIS oraz bazê obrazow¹ PACS. Dziaù dysponuje mo¿liwoœci¹ udostêpniania danych w sieci ogólno szpitalnej. Ka¿da pracownia w oparciu o peùn¹ aktualn¹ dokumentacjê posiada zgodê na dziaùalnoœã wydan¹
przez Pañstwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
3.1 OGÓLNODIAGNOSTYCZNA PRACOWNIA RENTGENOWSKA I
Ogólno
diagnostyczna
pracownia
rentgenowska
I
wyposa¿ona jest w rentgenowski aparat Bucky Diagnost Th firmy
Philips, rok produkcji 2003.
Pracownia poù¹czona jest ze sterowni¹, WC dla personelu
oraz z dwiema kabinami dla pacjentów.
W
sterowni
robocza
znajduje
techników,
odczytywania pùyt CR
konsola
siê
skanery
do
i dodatkowo
wydzielone stanowisko do nagrywania
zdjêã na pùytach CD i archiwizowania
wykonanych
Skanery
badañ.
Dodatkowo
Bucky Diagnost TH
konsola
robocza
techników
oraz
stanowisko archiwizacyjne poù¹czone s¹ z drukarkami do wydruku zdjêã:
Drystar 5503, Drystar 3000 i
Drystar
4500M.Gabinet
rtg
posiada sygnalizacjê œwietln¹ wù¹czenia wysokiego napiêcia
nad wejœciem od strony korytarza wewnêtrznego. Drzwi
wejœciowe
oznakowane
s¹
plafonierami
Stanowisko do archiwizowania
i nagrywania badañ na pùytach CD
ostrzegawczymi
Konsola techników
zgodnie z polsk¹ norm¹. Pracownia wyposa¿ona jest
dodatkowo w osùony zabezpieczaj¹ce pacjenta przed promieniowaniem - fartuchy ochronne i osùony na gonady.
Niniejszy dokument jest wùasnoœci¹ SPZOZ Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu.
Jego kopiowanie lub rozpowszechnianie bez zgody peùnomocnika lub dyrektora jest zabronione
KSIÆGA JAKOÚCI – ZA£ NR 1
KJ-ZA£ NR 1
PODKSIÆGA JAKOÚCI ZAK£ADU DIAGNOSTYKI I TERAPII
O b o w i ¹ z u j e : Z AK £ A D D I AG N O S T Y K I I T E R A P I I
Strona 3 z 9
D AT A 0 1 . 1 1 . 2 0 1 3
WYDANIE 3
3.2 PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
Pracownia tomografii komputerowej wyposa¿ona jest w 16-to
rzêdowy tomograf BrightSpeed Elite firmy GE Healthcare – rok pro-
dukcji 2009, system wstrzykiwacza kontrastu SOM 700 PO do badañ
tomografii komputerowej, wirtualny trójwymiarowy insuflator kolonoskopowy CO2 VMX-1000A i duplikator pùyt CD/DVD Rimage 2000i.
Pracownia poù¹czona jest
ze
sterowni¹
i
wyznaczonym
Tomograf
BrightSpeed Elite
miejscem dla lekarzy do opisów
badañ tomograficznych. Konsola
robocza
techników
oraz
stanowiska
do
opisywania
badañ
tomograficznych poù¹czone s¹ z drukarkami do wydruku zdjêã
Wstrzykiwacz kontrastu
SOM 700 PO
Drystar 5503 i Drystar 3000. Do zaplecza pracowni nale¿¹ tak¿e:
kabina dla pacjentów, pokój przygotowañ pacjentów do badañ i
poczekalnia
dla
pacjentów.
Pracownia
posiada
ostrzegawcz¹
sygnalizacjê œwietln¹ nad wejœciem do gabinetu od strony korytarza szpitalnego oraz nad kabin¹ dla
pacjentów, sprzê¿on¹ z aparatem. Drzwi wejœciowe oznakowane s¹ plafonierami ostrzegawczymi
zgodnie z polsk¹ norm¹. W sterowni pracowni znajduj¹ siê fartuchy ochronne i osùony na gonady zabezpieczaj¹ce pacjenta przed promieniowaniem jonizuj¹cym.
Wirtualny 3D insuflator
kolonoskopowy CO2
VMX-1000A
Duplikator CD/DVD
Rimage 2000i
Drukarka termiczna
Drystar 3000
Niniejszy dokument jest wùasnoœci¹ SPZOZ Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu.
Jego kopiowanie lub rozpowszechnianie bez zgody peùnomocnika lub dyrektora jest zabronione
KSIÆGA JAKOÚCI – ZA£ NR 1
PODKSIÆGA JAKOÚCI ZAK£ADU DIAGNOSTYKI I TERAPII
O b o w i ¹ z u j e : Z AK £ A D D I AG N O S T Y K I I T E R A P I I
D AT A 0 1 . 1 1 . 2 0 1 3
KJ-ZA£ NR 1
Strona 4 z 9
WYDANIE 3
3.3 PRACOWNIA BADAÑ KONTRASTOWYCH
Pracownia badañ kontrastowych wyposa¿ona jest w aparat AXIOM Iconos R 100 firmy Simens,
rok produkcji 2004.
Pracownia poù¹czona jest ze sterowni¹, kabin¹ dla pacjentów i WC dla pacjentów. Pracownia
posiada ostrzegawcz¹ sygnalizacjê œwietln¹ nad wejœciem do gabinetu od strony korytarza szpitalnego
oraz nad kabin¹ dla pacjentów, sprzê¿on¹ z aparatem. Drzwi wejœciowe oznakowane s¹ plafonierami
ostrzegawczymi zgodnie z polsk¹ norm¹. Dodatkowo pracownia wyposa¿ona jest w fartuchy ochronne,
osùony na gonady oraz uciski do badañ kontrastowych.
Stacja opisowa lekarzy
ICONOS R 100
Pulpit sterowniczy
Drystar 4500 M
Niniejszy dokument jest wùasnoœci¹ SPZOZ Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu.
Jego kopiowanie lub rozpowszechnianie bez zgody peùnomocnika lub dyrektora jest zabronione
KSIÆGA JAKOÚCI – ZA£ NR 1
PODKSIÆGA JAKOÚCI ZAK£ADU DIAGNOSTYKI I TERAPII
O b o w i ¹ z u j e : Z AK £ A D D I AG N O S T Y K I I T E R A P I I
D AT A 0 1 . 1 1 . 2 0 1 3
KJ-ZA£ NR 1
Strona 5 z 9
WYDANIE 3
3.4 OGÓLNO DIAGNOSTYCZNA PRACOWNIA RENTGENOWSKA II
Ogólno diagnostyczna pracownia rentgenowska II wyposa¿ona jest w aparat Vertix 3D-3 firmy
Siemens, rok produkcji 1997.
Do aparatu doù¹czony jest stóù typu SAFE CARD. Pracownia poù¹czona jest ze sterowni¹, w
której znajduje siê konsola robocza techników oraz skaner do odczytywania pùyt CR. Dodatkowo konso-
la robocza techników poù¹czone jest z drukark¹ do wydruku zdjêã Drystar 5503. Pracownia posiada
œwietln¹ sygnalizacjê ostrzegawcz¹ wù¹czenia wysokiego napiêcia nad wejœciem do gabinetu. Drzwi
wejœciowe oznakowane s¹ plafonierami ostrzegawczymi zgodnymi z polsk¹ norm¹. Pracownia wyposa-
¿ona jest dodatkowo w fartuchy ochronne i osùony na gonady zabezpieczaj¹ce pacjentów przed zbêdnym promieniowaniem jonizuj¹cym.
Pulpit sterowniczy
Vertix 3D-3
Skaner
Drukarka termiczna
Drystar 5503
Konsola technika
Niniejszy dokument jest wùasnoœci¹ SPZOZ Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu.
Jego kopiowanie lub rozpowszechnianie bez zgody peùnomocnika lub dyrektora jest zabronione
KSIÆGA JAKOÚCI – ZA£ NR 1
KJ-ZA£ NR 1
PODKSIÆGA JAKOÚCI ZAK£ADU DIAGNOSTYKI I TERAPII
O b o w i ¹ z u j e : Z AK £ A D D I AG N O S T Y K I I T E R A P I I
Strona 6 z 9
D AT A 0 1 . 1 1 . 2 0 1 3
WYDANIE 3
3.5 PRACOWNIA ULTRASONOGRAFII
Pracownie USG wyposa¿one sa w aparaty LOGIQ
TM
500 GE i ACUSON X 300.
W zale¿noœci od rodzaju badania mo¿na wykorzystaã jedn¹ z gùowic wymiennych aparatu LOGIQTM 500
GE:
 liniow¹ – 11 MHz (szt.2),
 liniow¹ – 7 MHz,
 convex – 3,5 MHz, 4 MHz, 5 MHz (szt.2),
 liniowa kardiologiczna – 4 MHz.
Oprócz tego w pracowni znajduje siê zestaw komputerowy sùu¿¹cy do wypisywania wyników.
Stanowisko do pisania
wynikow
LOGIQTM 500 GE
Aparat ultrasonograficzny Siemens Acuson X300 jest jednym z najnowszych
produktów Siemensa. Urz¹dzenie posiada obrazowanie w trybie standardowym
2D oraz 3D - obrazowanie trójwymiarowe w czasie rzeczywistym foursight 3D z
mo¿liwoœci¹ wykorzystania dla pewnoœci diagnostyki opcji Dopplera przy analizie
przepùywów naczyniowych i tkankowych. Ponadto, aparat ma do dyspozycji
bardzo zaawansowan¹ opcjê kardiologiczn¹ i naczyniow¹ pozwalaj¹c¹ na
szerok¹ diagnostykê w zakresie chorób ukùadu krwionoœnego.
Urz¹dzenie wyposa¿one jest w trzy gùowice ultrasonograficzne:

convex szerokopasmow¹, wieloczêstotliwoœciow¹ w paœmie
podstawowym 2,0-5,0 MHz, przeznaczon¹ m.in. do diagnostyki: jamy
brzusznej, narz¹dów rodnych, narz¹dów miednicy oraz serca pùodu,
ACUSON X 300
Niniejszy dokument jest wùasnoœci¹ SPZOZ Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu.
Jego kopiowanie lub rozpowszechnianie bez zgody peùnomocnika lub dyrektora jest zabronione
KSIÆGA JAKOÚCI – ZA£ NR 1
KJ-ZA£ NR 1
PODKSIÆGA JAKOÚCI ZAK£ADU DIAGNOSTYKI I TERAPII
O b o w i ¹ z u j e : Z AK £ A D D I AG N O S T Y K I I T E R A P I I

Strona 7 z 9
D AT A 0 1 . 1 1 . 2 0 1 3
WYDANIE 3
liniow¹ szerokopasmow¹, wieloczêstotliwoœciow¹ w paœmie podstawowym 5,0-10,0 MHz, prze-
znaczon¹ m.in. do diagnostyki: narz¹dów poùo¿onych powierzchownie (sutków, tarczycy, j¹der),
struktur ortopedycznych oraz naczyñ krwionoœnych.
3.6 APARAT PRZEWO•NY DO ZDJÆÃ RENTGENOWSKICH PRZY£ÓÝKOWYCH PRACTIX 33 PLUS
Aparat ten znajduje siê na wyposa¿eniu Sali
Anestezjologii Intensywnej Terapii Szpitala Rejonowego im.
dr Józefa Rostka w Raciborzu.
Aparat skùada siê z:
 jednostki systemu Practix 33 Plus,
 wózka jezdnego, w skùad którego wchodzi panel
sterowania,
 ramienia noœnego,
 kolimatora.
Badanie wykonane na Sali Anestezjologii i Intensywnej
Terapii okreœlane s¹ przez protokóù oprogramowania aparatu.
Sala Anestezjologii i Intensywnej Terapii równie¿ posiada
zabezpieczenia przeciw promieniowaniu jonizuj¹cemu w
postaci osùon staùych pozytywnie zaopiniowanych przez
Pañstwowego
Wojewódzkiego
Inspektora
Sanitarnego.
Dodatkowo sala posiada na wyposa¿eniu fartuch ochronny
Practix 33 PLUS
dla personelu.
3.7 APARATY ZABIEGOWE Z RAMIENIEM C
Aparaty zabiegowe z ramieniem C Siremobil Compact L i BV Libra znajduj¹ siê na wyposa¿eniu
Centralnego Bloku Operacyjnego Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu.
Úródoperacyjny aparat rentgenowski SIREMOBIL Compact L z ramieniem C jest wyposa¿ony w
caùkowicie cyfrowy tor obrazowania. Zapewnia wszechstronnoœã zastosowañ, doskonaù¹ jakoœã obrazu
przy znacznym ograniczeniu dawki promieniowania, zoptymalizowany tryb pracy oraz wydajn¹ eksplo-
atacjê. Specjalna konstrukcja aparatu wraz z wózkiem monitorów sprawia, ¿e zestaw jest kompaktowy i
nie zajmuje wiele miejsca. Aparat wyposa¿ony jest w generator wysokiej czêstotliwoœci oferuj¹cy mo¿liwoœã pracy w trybach radiografii cyfrowej, fluoroskopii, fluoroskopii pulsacyjnej.
BV Libra
Siremobil Compact L
Niniejszy dokument jest wùasnoœci¹ SPZOZ Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu.
Jego kopiowanie lub rozpowszechnianie bez zgody peùnomocnika lub dyrektora jest zabronione
KSIÆGA JAKOÚCI – ZA£ NR 1
PODKSIÆGA JAKOÚCI ZAK£ADU DIAGNOSTYKI I TERAPII
O b o w i ¹ z u j e : Z AK £ A D D I AG N O S T Y K I I T E R A P I I
D AT A 0 1 . 1 1 . 2 0 1 3
KJ-ZA£ NR 1
Strona 8 z 9
WYDANIE 3
Úródoperacyjny aparat rentgenowski BV Libra L skùada siê z ramienia C poruszaj¹cego siê w
wszystkich pùaszczyznach, wózka jezdnego w skùad którego wchodzi panel sterowania i monitory.
Dodatkowo aparaty wyposa¿one s¹ w licznik czasu i dawki promieniowania z sygnaùem dêwiêko-
wym przekroczenia dawki. Badania wykonane na
sali operacyjnej oddziaùu chirurgii urazowo-
ortopedycznej okreœlane s¹ przez protokóù oprogramowania aparatów. Centralny Blok Operacyjny posiada równie¿ zabezpieczenia przeciw promieniowaniu jonizuj¹cemu w postaci oùowianych fartuchów i
gogli ochronnych.
4. Zakres kompetencji, uprawnieñ, kwalifikacji i odpowiedzialnoœci
Odpowiedzialnoœã, uprawnienia i kompetencje pracowników s¹ okreœlone w zakresach czynnoœci oraz
w zaù¹cznikach do umowy o pracê, które znajduj¹ siê w dziale kadr. Kwalifikacje personelu potwierdzone s¹
certyfikatami i zaœwiadczeniami z odbytych szkoleñ, których kopie znajduj¹ siê w osobnym segregatorze (pt.:
Kwalifikacje personelu) w DZD oraz w aktach personalnych poszczególnych pracowników w kadrach.
5. Opracowane i wdro¿one standardy, procedury, instrukcje
Zakùad Diagnostyki Terapii stosuje siê do opracowanych i wdro¿onych procedur, instrukcji i standar-
dów obowi¹zuj¹cych w szpitalu (dostêpnych na stronie intranetu oraz w ISO electron).
Wykaz opracowanych i wdro¿onych procedur, instrukcji i standardów dostêpny jest na stronie intranetu.
6. Obowi¹zuj¹ce akty prawne
Wszystkie obowi¹zuj¹ce w radiologii akty prawne znajduj¹ siê w rejestrze aktów prawnych stanowi¹ce-
go zaù¹cznik nr.1 do niniejszej ksiêgi jakoœci. Rejestr aktów prawnych jest na bie¿¹co aktualizowany przez
inspektora ochrony radiologicznej.
Niniejszy dokument jest wùasnoœci¹ SPZOZ Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu.
Jego kopiowanie lub rozpowszechnianie bez zgody peùnomocnika lub dyrektora jest zabronione
Download